О порядке и сроках действия отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов бывшего СССР


<br> КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> П О С Т А Н О В А<br> від 3 січня 2002 р. N 2<br> Київ<br> Про порядок та терміни дії галузевих<br> стандартів і прирівняних до них інших<br> нормативних документів колишнього СРСР<br> <br> На виконання пункту 2 Прикінцевих положень Закону України<br>"Про стандартизацію" ( <A HREF="81771">2408-14</A> ) та з метою впорядкування<br>застосування в Україні галузевих стандартів і прирівняних до них<br>інших нормативних документів колишнього СРСР Кабінет Міністрів<br>України п о с т а н о в л я є:<br> 1. Затвердити Порядок застосування та терміни дії галузевих<br>стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів<br>колишнього СРСР, що додається.<br> 2. Центральним органам виконавчої влади до 20 червня<br>2002 року:<br> визначити галузеві стандарти і прирівняні до них інші<br>нормативні документи колишнього СРСР, які і надалі<br>використовуватимуться в їх діяльності;<br> скласти і затвердити переліки галузевих стандартів і<br>прирівняних до них інших нормативних документів (далі - переліки<br>галузевих стандартів);<br> надати Державному комітету стандартизації, метрології та<br>сертифікації по одному примірнику переліків галузевих стандартів.<br> 3. Установити, що галузеві стандарти і прирівняні до них інші<br>нормативні документи колишнього СРСР, не включені до переліків<br>галузевих стандартів у визначений пунктом 2 цієї постанови термін,<br>не діють на території України.<br> 4. Державному комітету стандартизації, метрології та<br>сертифікації забезпечити публікацію в своєму офіційному виданні<br>переліків галузевих стандартів, затверджених відповідно до<br>пункту 2 цієї постанови.<br> <br> Прем'єр-міністр України А.КІНАХ<br> Інд. 28<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 3 січня 2002 р. N 2<br> ПОРЯДОК<br> застосування та терміни дії галузевих стандартів<br> і прирівняних до них інших нормативних<br> документів колишнього СРСР<br> <br> 1. Цей Порядок визначає правила застосування галузевих<br>стандартів (ОСТ, ОСТ В, ОСТ ВД), технічних умов, прирівняних до<br>них інших нормативних документів колишнього СРСР та термін їх дії.<br> 2. У цьому Порядку використовуються посилання на такі<br>нормативні документи:<br> ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок<br>розроблення державних стандартів;<br> ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок<br>розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження,<br>затвердження, позначення та реєстрації технічних умов;<br> ДСТУ 1.6-96 Державна система стандартизації України. Порядок<br>державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів<br>науково-технічних та інженерних товариств і спілок;<br> ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации.<br>Технические условия;<br> ДК 004-99 Український класифікатор нормативних документів.<br> 3. Галузеві стандарти, технічні умови (крім технічних умов на<br>продукцію військового призначення) та інші нормативні документи<br>колишнього СРСР дозволяється застосовувати до їх заміни<br>національними нормативними документами за умови виконання цього<br>Порядку.<br> 4. Технічні умови на продукцію військового призначення (якщо<br>на них не оформлялися зміни щодо продовження терміну дії), які не<br>пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) в установленому<br>порядку, не підлягають використанню під час розробки, виробництва<br>та експлуатації продукції військового призначення.<br> 5. Галузеві стандарти, технічні умови та інші нормативні<br>документи колишнього СРСР повинні бути закріплені за галузями, де<br>вони використовуються, шляхом затвердження центральними органами<br>виконавчої влади переліків галузевих стандартів і прирівняних до<br>них інших нормативних документів (далі - галузеві стандарти). Таке<br>закріплення повинно сприяти усуненню дублювання під час визначення<br>терміну дії цих галузевих стандартів, технічних умов та інших<br>нормативних документів, а також під час подальшої роботи над ними.<br> 6. Центральні органи виконавчої влади складають переліки<br>галузевих стандартів за напрямами своєї діяльності, визначають<br>термін їх дії враховуючи інформацію про відміну того чи іншого<br>нормативного документа у зв'язку з розробленням міждержавного,<br>державного стандартів або інших нормативних документів, а також їх<br>назви.<br> Галузеві стандарти з питань охорони праці включаються до<br>переліку галузевих стандартів після погодження з<br>Держнаглядохоронпраці.<br> 7. Центральні органи виконавчої влади, заінтересовані у<br>використанні галузевого стандарту, технічних умов або інших<br>нормативних документів, що не відповідають напрямам їх діяльності,<br>повинні звернутися до центрального органу виконавчої влади, за<br>яким закріплені ці нормативні документи.<br> 8. Термін дії галузевих стандартів, технічних умов та інших<br>нормативних документів установлюється наказом центрального органу<br>виконавчої влади, але не повинен перевищувати 5 років.<br> Визначення терміну дії галузевих стандартів колишнього СРСР<br>на продукцію військового призначення повинно здійснюватися за<br>погодженням з Міноборони.<br> 9. Затверджений перелік галузевих стандартів подається<br>Держстандарту для опублікування в щомісячному інформаційному<br>покажчику "Стандарти".<br> У переліку зазначаються позначення галузевого стандарту чи<br>інших нормативних документів, назва, група за Класифікатором<br>державних стандартів СРСР та ДК 004-99, а також термін їх дії.<br> Відповідальність за наведену у переліку інформацію несе<br>центральний орган виконавчої влади, що подав Держстандарту цей<br>перелік.<br> 10. Затверджений перелік технічних умов, дія яких<br>продовжується в Україні, подається до Українського<br>науково-виробничого центру стандартизації, метрології та<br>сертифікації Держстандарту (УкрЦСМ) для опублікування в довіднику<br>"Продукція, що випускається за технічними умовами України".<br> У переліку зазначаються позначення технічних умов, назва,<br>термін дії та організація, де знаходиться оригінал технічних умов.<br> 11. Центральний орган виконавчої влади передає по одному<br>примірнику галузевих стандартів із затверджених переліків до<br>Головного інформаційного фонду стандартів Держстандарту та по<br>одному примірнику технічних умов до УкрЦСМ.<br> 12. Галузеві стандарти, технічні умови та інші нормативні<br>документи колишнього СРСР, термін дії яких продовжено, можуть<br>використовуватися всіма органами державної влади та суб'єктами<br>господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності<br>за погодженням з центральними органами виконавчої влади, за якими<br>закріплені ці нормативні документи.<br> 13. Центральні органи виконавчої влади до закінчення<br>визначеного в їх наказі терміну повинні здійснити перевірку<br>галузевих стандартів, технічних умов та інших нормативних<br>документів колишнього СРСР, віднести їх до відповідного рівня,<br>передбаченого Законом України "Про стандартизацію" ( <A HREF="81771">2408-14</A> ), у<br>порядку, встановленому ДСТУ 1.2-93, ДСТУ 1.3-93, ДСТУ 1.6-96, або<br>припинити їх дію.<br> 14. Технічні умови на продукцію військового призначення,<br>згідно з якими продовжуватиметься випуск продукції, повинні пройти<br>експертизу (перевірку) на чинність, погодження з Міноборони,<br>перезатвердження відповідно до вимог ГОСТ 2.114-95 та реєстрацію<br>відповідно до вимог Порядку державної реєстрації технічних умов за<br>продукцію військового призначення.<br> Термін дії таких технічних умов установлюється центральними<br>органами виконавчої влади, які їх затвердили, за погодженням з<br>відповідними державними замовниками і не повинен перевищувати<br>5 років.<br> 15. Центральний орган виконавчої влади не пізніше ніж за<br>6 місяців до закінчення зазначеного в його наказі терміну дії<br>галузевих стандартів, технічних умов та інших нормативних<br>документів колишнього СРСР подає Держстандарту інформацію про<br>результати їх перевірки. Переліки нормативних документів, дію яких<br>припинено, публікуються в інформаційних виданнях Держстандарту.<br>