О содействии развитию молодежного жилищного строительства


<br> КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> П О С Т А Н О В А<br> від 4 липня 1992 року N 369<br> Київ<br> Про сприяння розвиткові молодіжного<br> житлового будівництва<br> ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ<br> N 785 ( <A HREF="115749">785-94-п</A> ) від 21.11.94 <br> N 334 ( <A HREF="32392">334-97-п</A> ) від 14.04.97 )<br> <br> З метою прискорення розв'язання житлових проблем молоді,<br>подальшого поліпшення соціально-побутового та економічного<br>становища молодих сімей, а також розвитку в умовах переходу до<br>ринкової економіки молодіжного житлового будівництва Кабінет<br>Міністрів України п о с т н о в л я є:<br> 1. Визнати за доцільне компенсувати пов'язані з<br>лібералізацією цін додаткові затрати на будівництво молодіжних<br>житлових комплексів, які споруджуються за рахунок коштів фондів<br>соціального розвитку підприємств і організацій, за умови, що<br>до 2 січня 1992 р. укладено договори підряду і розпочато<br>будівництво.<br> Поширити з 2 січня 1992 р. на молодіжні житлові комплекси<br>ціни, запроваджені з 1 січня 1991 р. на технічне обслуговування та<br>ремонт ліфтів і систем диспетчеризації.<br> <br> 2. ( Абзац перший пункту 2 втратив чинність на підставі<br>Постанови КМ N 334 ( <A HREF="32392">334-97-п</A> ) від 14.04.97 )<br> <br> Міністерству фінансів України забезпечити виділення Фонду<br>сприяння молодіжному житловому будівництву коштів на компенсацію<br>додаткових витрат, пов'язаних з лібералізацією цін, відповідно до<br>пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1992 р.<br>N 175 ( <A HREF="5306">175-92-п</A> ) та розпорядження Кабінету Міністрів України від<br>16 березня 1992 р. N 157-р ( <A HREF="4860">157-92-р</A> ).<br> 3. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та<br>Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам і<br>відомствам України:<br> провести роботу по додатковому залученнню коштів піприємств,<br>організацій та місцевих бюджетів для подання допомоги в завершенні<br>будівництва молодіжних житлових комплексів;<br> сприяти розвиткові виробничої та соціальної бази молодіжних<br>житлових комплексів, вишукувати при розмежуванні державного майна<br>України між загальнодержавною і комунальною власністю можливості<br>передачі цим комплексам зайвих потужностей будівельної індустрії,<br>об'єктів соціально-побутового, культурно-оздоровчого,<br>торговельного та іншого призначення;<br> сприяти створенню молодіжних житлових комплексів у обласних<br>центрах і великих містах для прискорення реконструкції існуючого<br>житлового фонду, включаючи великопанельні житлові будинки,<br>побудовані в 1950-1960 роках. Передавати вказаним житловим<br>комплексам відселені будинки, що підлягають реконструкції, в<br>порядку, встановленому Державним комітетом України по<br>житлово-комунальному господарству.<br> 4. Місцевим органам державної виконавчої влади разом з<br>відповідними міністерствами і відомствами вирішувати за поданням<br>Асоціації молодіжних житлових комплексів України питання про<br>передачу функцій замовника по будівництву об'єктів регіональним<br>радам, підприємствам молодіжних житлових комплексів та їхнім<br>організаціям.<br> 5. Міністерству України у справах молоді і спорту,<br>Міністерству економіки і Державному комітетові України по сприянню<br>малим підприємствам і підприємництву разом з місцевими органами<br>державної виконавчої влади сприяти розвиткові молодіжних житлових<br>комплексів як демонопольних підрядних структур.<br> 6. Організаціям Асоціації молодіжних житлових комплексів<br>України розробляти і подавати Фондові державного майна України та<br>його регіональним відділенням пропозиції про зміну форм власності<br>житла, підприємств, цехів, баз, будівельних дільниць, об'єктів<br>соціальної, культурно-побутової сфери, підпорядкованих молодіжним<br>житловим комплексам.<br> 7. Рекомендувати Міністерству інвестицій і будівництва<br>України з метою одержання додаткової будівельної продукції<br>залучати робітників молодіжних житлових комплексів до участі у<br>виробничій діяльності підприємств будівельної індустрії,<br>потужності яких використовуються не повністю. Надати допомогу<br>підприємствам зазначених комплексів та їхнім організаціям у<br>придбанні машин, механізмів, кар'єрів тощо.<br> 8. Міністерству оборони України при скороченні Збройних Сил<br>забезпечити:<br> реалізацію вивільнюваної техніки (транспортних і будівельних<br>засобів) Асоціації молодіжних житлових комплексів України і<br>асоціації "Укрінтербуд" для подальшого використання її на<br>будівництві молодіжних житлових комплексів;<br> створення зазначених комплексів з участю військовослужбовців,<br>звільнених у запас чи відставку, або залучення їх до роботи в<br>діючих комплексах.<br> 9. Міністерству України у справах молоді і спорту,<br>Міністерству охорони здоров'я України, Державному комітетові<br>України по житлово-комунальному господарству, Міністерству<br>соціального забезпечення та Міністерству сільського господарства і<br>продовольства України разом з Радою Федерації незалежних<br>профспілок України і Асоціацією молодіжних житлових комплексів<br>України здійснити виховну та оздоровчу роботу з членами молодіжних<br>житлових комплексів та їхніми сім'ями, а також сприяти поліпшенню<br>експлуатації та збереженню житлового фонду, об'єктів соціальної,<br>культурно-побутової, фізкультурно-оздоровчої сфери і забезпечувати<br>обов'язкове використання їх за призначенням.<br> <br> Прем'єр-міністр України В.ФОКІН<br> Міністр<br> Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА<br> Інд. 24<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 4 липня 1992 р. N 369<br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву<br> Асоціації молодіжних житлових комплексів України<br> <br> Загальні положення<br> 1. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Асоціації<br>молодіжних житлових комплексів України (надалі - Фонд) створено з<br>метою фінансування молодіжних житлових комплексів (надалі - МЖК).<br> У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України<br>( <A HREF="125298">888-09</A> ), чинним законодавтсвом, положеннями про МЖК України та<br>Асоціацію МЖК України, а також цим Положенням.<br> Фонд при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з<br>місцевими державними адміністраціями, міністерствами і відомствами<br>України та громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана з<br>будівництвом житла для молоді.<br> Завдання Фонду<br> 2. Головними завданнями Фонду є:<br> залучення коштів для фінансування будівництва у складі МЖК<br>житлових будинків, об'єктів соціального, науково-технічного,<br>виробничого, торговельного, культурно-побутового і<br>спортивно-оздоровчого призначення;<br> фінансування розвитку будівельної індустрії, комерційної та<br>підприємницької діяльності підприємств МЖК та їхніх організацій;<br> сприяння в установленому порядку зовнішньоекономічній<br>діяльності вказаних піприємств і організацій;<br> проведення аукціонів, конкурсів, лотерей, благодійних<br>заходів, організація виставок, розвиток туризму;<br> видання газети, рекламних метеріалів тощо;<br> утримання органів управління Асоціації МЖК України та Фонду;<br> накопичення коштів із різних джерел фінансування;<br> здійснення розширеного відтворення коштів Фонду на основі<br>принципів самофінансування, розвитку комерційної та<br>підприємницької діяльності;<br> сприяння збереженню та створенню нових робочих місць з<br>урахуванням державних пріоритетів на підприємствах усіх форм<br>власності і вирішення питань працевлаштування молоді; ( Пункт 2<br>доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 785 ( <A HREF="115749">785-94-п</A> ) від<br>21.11.94 )<br> організація професійної підготовки та підвищення<br>кваліфікації молоді безпосередньо на будівельному виробництві,<br>відновлення престижності будівельної професії. ( Пункт 2 доповнено<br>абзацом згідно з Постановою КМ N 785 ( <A HREF="115749">785-94-п</A> ) від 21.11.94 )<br> 3. Фонд підповідно до покладених на нього завдань:<br> складає розрахунки потреби в коштах на розвиток будівництва<br>МЖК, утримання органів управління Асоціації МЖК України, Фонду<br>тощо;<br> надає фінансову допомогу та іншу матеріальну підтримку<br>підприємствам МЖК та їхнім організаціям;<br> здійснює контроль за використанням цільових коштів Фонду та<br>розробляє методики і положення щодо надання допомоги кожному<br>формуванню МЖК;<br> готує пропозиції про вдосконалення фінансування будівництва<br>МЖК в умовах ринкових відносин;<br> створює резерви в межах 10 процентів від наявних коштів для<br>впровадження досягнень науково-технічного прогресу, "ноу-хау" та<br>інших передових методів;<br> організує збір добровільних внесків вітчизняних та іноземних<br>підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань і<br>громадян;<br> здійснює іншу діяльність, що не суперечить завданням Фонду та<br>чинному законодавству.<br> Кошти Фонду<br> 4. Бюджет Фонду формується за рахунок:<br> коштів позабюджетних фондів, державних приватизаційних<br>житлових фондів, фондів сприяння малим підприємствам і<br>підприємництву та інших;<br> коштів підприємств та організацій, колективних<br>сільськогосподарських підприємств, кооперативів, товариств,<br>військових частин, малих підприємств і господарських товариств;<br> коштів від господарської діяльності та цільових внесків<br>підприємств МЖК та їхніх організацій, окремих громадян, зарубіжних<br>організацій та приватних осіб;<br> асигнувань державного та місцевого бюджетів;<br> прибутків від комерційної та підприємницької діяльності<br>Фонду;<br> благодійних внесків піприємств, організацій, установ,<br>громадських об'єднань і громадян;<br> проведення аукціонів, конкурсів, організації виставок,<br>молодіжних лотерей та благодійних заходів, розвитку туризму;<br> інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.<br> 5. Кошти Фонду в межах затвердженого кошторису спрямовуються<br>на виконання встановлених цим Положенням завдань та утримання<br>органів управління Асоціації МЖК України і Фонду.<br> Управління Фонду<br> 6. Систему органів Фонду становлять правління і виконавча<br>дирекція Фонду та регіональні відділення в областях, містах Києві<br>та Севастополі.<br> Органами управління Фонду є правління Фонду, виконавча<br>дирекція та ревізійна комісія Фонду. <br>( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 785 ( <A HREF="115749">785-94-п</A> ) від<br>21.11.94 )<br> 7. До складу правління Фонду входять представники Мінпраці,<br>Мінмолодьспорту, Фонду державного майна та інших центральних<br>органів державної виконавчої влади, громадських організацій та<br>об'єднань, голова Фонду, представники підприємств, організацій, що<br>здійснюють фінансування програм Фонду в розмірі не менше 30<br>відсотків річного обсягу.<br> Голова Фонду обирається правлінням Фонду. Кандидатура Голови<br>Фонду та вперше обраний склад правління Фонду погоджується з<br>Кабінетом Міністрів України. У подальшому персональний склад та<br>чисельність членів правління затверджуються на засіданнях<br>правління Фонду.<br>( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 785 ( <A HREF="115749">785-94-п</A> ) від<br>21.11.94 )<br> 8. Правління Фонду несе відповідальність за своєчасне й повне<br>здійснення заходів щодо фінансування розвитку будівництва МЖК,<br>вишукує можливості для додаткового залучення коштів на цю мету.<br> Правління Фонду проводить пленарні засідання в міру<br>необхідності, але не рідше двох разів на рік. Засідання правління<br>вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох<br>третин обраних до його складу членів. Рішення приймаються<br>відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів<br>правління. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з<br>Постановою КМ N 785 ( <A HREF="115749">785-94-п</A> ) від 21.11.94 )<br> 9. У період між засіданнями правління керівництво Фондом<br>здійснює голова Фонду. В його підпорядкуванні перебуває виконавча<br>дирекція, очолювана директором виконавчої дирекції Фонду.<br> Виконавча дирекція Фонду призначається правлінням Фонду.<br> Ревізійна комісія Фонду контролює фінансово-господарську<br>діяльність виконавчої дирекції, відділень та підрозділів Фонду,<br>проводить ревізії.<br> Склад ревізійної комісії Фонду затверджується правлінням<br>Фонду. Засідання ревізійної комісії проводять в міру їх<br>необхідності, але не рідше одного разу на рік.<br>( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 785 ( <A HREF="115749">785-94-п</A> ) від<br>21.11.94 )<br> Правове становище Фонду<br> 10. Фонд є юридичною особою, має спеціальний рахунок в<br>установах банку, печатку із зображенням Державного герба України і<br>своїм найменуванням.<br> <br>