О генеральном плане развития города Саки Крымской области


<br> РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 9 грудня 1985 р. N 427<br> <br> Про генеральний план розвитку<br> міста Саки Кримської області<br> <br> <br> З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно<br>обгрунтованого і комплексного розвитку міста Саки Кримської<br>області, підвищення рівня його благоустрою і створення<br>найсприятливіших умов для праці, побуту й відпочинку населення<br>Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Схвалити розроблений інститутом "Діпроміст" Держбуду УРСР<br>генеральний план розвитку міста Саки Кримської області і проект<br>планування його приміської та зеленої зон.<br> <br> Затвердити Основні положення генерального плану розвитку<br>міста Саки Кримської області і проекту планування його приміської<br>та зеленої зон, що додаються.<br> <br> 2. Покласти на Кримський облвиконком і Сакський міськвиконком<br>контроль за всіма видами будівництва, що здійснюється на території<br>міста Саки, і регулюванням цього будівництва відповідно до<br>генерального плану.<br> <br> <br> Голова<br> Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО<br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> <br> Інд. 24<br> <br> <br> Затверджені<br> постановою Ради Міністрів УРСР<br> від 9 грудня 1985 р. N 427<br> <br> ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> генерального плану розвитку міста Саки<br> Кримської області і проекту планування його<br> приміської та зеленої зон<br> <br> I<br> <br> Генеральним планом розвитку міста Саки передбачається:<br> <br> 1. По основних напрямах розвитку міста:<br> <br> а) дальший розвиток м. Саки як кліматобальнеологічного<br>курорту загальносоюзного значення із збільшенням місткості<br>санаторно-курортних і оздоровчих закладів цілорічного<br>функціонування на кінець розрахункового періоду (2005 рік) в 3 до<br>7,5 тис. місць, у тому числі 1 черга (1990 рік) - 3,9 тис. місць,<br>і чисельності постійного населення з 33,1 до 38 тис. чоловік, у<br>тому числі 1 черга - 35 тис. чоловік;<br> <br> б) заборона в межах міста будівництва нових і розширення<br>діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не зв'язаних<br>безпосередньо з задоволенням потреб осіб, що прибувають на курорт<br>для лікування і відпочинку, а також місцевого населення та потреб<br>санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва;<br> <br> в) розвиток мережі культурно-побутового обслуговування з<br>урахуванням забезпечення осіб, що прибувають на курорт, та<br>місцевого населення усіма видами послуг.<br> <br> 2. По територіальному розвитку міста і його забудові:<br> <br> а) дальший територіальний розвиток міста в північно-східному<br>напрямку на площі 2,87 тис. га за рахунок включення до міської<br>території 17 га малопродуктивних сільськогосподарських земель та<br>використання 23 га в межах міста мілководної частини озера Чокрак;<br> <br> б) розвиток Центральної та Південно-західної курортних зон за<br>рахунок освоєння вільних від забудови територій в межах міста;<br>створення санаторно-курортних закладів цілорічної дії на базі<br>існуючих сезонних закладів;<br> <br> в) розміщення нового житлового будівництва переважно в<br>північно-західній частині міста на вільних від забудови ділянках,<br>а також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної<br>забудови в центральній частині міста;<br> <br> г) забудова міста 5-поверховими будинками, а на окремих<br>найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - 9-поверховими<br>будинками з одночасним спорудженням об'єктів<br>соціально-культурного, побутового та комунального обслуговування<br>населення, з повним інженерним обладнанням, благоустроєм та<br>озелененням території.<br> <br> 3. По архітектурно-планувальній організації міста:<br> <br> а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної<br>структури міста відповідно до вимог сучасного містобудівництва;<br> <br> б) формування курортних зон за рахунок створення<br>санаторно-курортних комплексів;<br> <br> в) реконструкція існуючого загальноміського центру, створення<br>центрів курортних зон і промислового району міста;<br> <br> г) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із<br>створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового<br>обслуговування населення та зелених насаджень;<br> <br> д) упорядкування існуючих промислових та<br>комунально-складських зон;<br> <br> є) дальший розвиток системи зелених насаджень з організацією,<br>скверів та бульварів у житлових районах міста і курортних зонах.<br> <br> 4. По зовнішньому і міському транспорту та магістральній<br>мережі:<br> <br> а) по залізничному транспорту - дальший розвиток і<br>реконструкція залізничної станції;<br> <br> б) по автомобільному транспорту і автошляховій мережі -<br>будівництво за межами міста об'їзного автошляху для пропуску<br>транзитного транспорту та нового автовокзалу;<br> <br> в) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських<br>транспортних магістралей для забезпечення зручного зв'язку між<br>житловими, промисловими районами та курортними зонами, будівництво<br>шляхопроводу, розв'язок у різних рівнях і підземних переходів;<br> <br> г) винесення автошляху загальнодержавного значення<br>Сімферополь - Євпаторія за межі житлової забудови;<br> <br> д) дальший розвиток пасажирського міського транспорту із<br>збільшенням протяжності автобусної мережі.<br> <br> 5. По інженерному обладнанню території:<br> <br> а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок<br>будівництва нового водозабору на Міжгірному водосховищі;<br> <br> б) розширення системи міської каналізації з подачею стічних<br>вод на очисні споруди м. Євпаторії;<br> <br> в) теплопостачання житлових, промислових районів і курортних<br>зон за рахунок будівництва районної котельні та розширення<br>існуючої ТЕЦ;<br> <br> г) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -<br>Одеса;<br> <br> д) електропостачання від енергосистеми "Крименерго";<br> <br> є) дальший розвиток системи телефонізації та радіофікації.<br> <br> 6. По інженерній підготовці території:<br> <br> а) впорядкування поверхневого стоку за рахунок будівництва<br>системи зливової каналізації; спорудження дренажу для зниження<br>рівня грунтових вод;<br> <br> б) підсипка мілководної частини озера Чокрак для розміщення<br>міських культурно-побутових закладів та створення зелених<br>насаджень загального користування;<br> <br> в) здійснення комплексу заходів по інженерному захисту<br>морського узбережжя.<br> <br> 7. По охороні навколишнього середовища та раціональному<br>використанню природних ресурсів:<br> <br> а) ліквідація забруднення навколишнього середовища за рахунок<br>впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних<br>заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до<br>нормативних параметрів;<br> <br> б) винесення промислових підприємств, комунальних та<br>складських об'єктів, які знаходяться в першій та другій зонах<br>санітарної охорони курорту, на нові ділянки, передбачені<br>генеральним планом у промислових районах міста та в приміській<br>зоні; винесення Сакського хімічного заводу та Всесоюзного<br>науково-дослідного інститут "Йодобром" за межі Сакського<br>курортного району;<br> <br> в) ліквідація дрібних котелень;<br> <br> г) організація санітарно-захисних зон між промисловими і<br>житловими районами, курортною зоною.<br> <br> Першочергові заходи:<br> <br> а) будівництво і реконсткукція промислових підприємств та<br>інших об'єктів, зв'язаних безпосередньо з задоволенням потреб<br>осіб, що прибувають на курорт для лікування і відпочинку, а також<br>місцевого населення, та потреб санаторно-курортного й<br>житлово-цивільного будівництва відповідно до плану економічного і<br>соціального розвитку;<br> <br> б) здійснення житлового будівництва переважно в<br>північно-західній частині міста на вільних від забудови територіях<br>з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового<br>обслуговування населення, з повним інженерним обладнанням,<br>благоустроєм та озелененням території;<br> <br> в) розвиток Сакського курорту за рахунок будівництва нових та<br>розширення існуючих санаторно-курортних закладів із створенням<br>необхідного комплексу медичного та культурно-побутового<br>обслуговування;<br> <br> г) поступове винесення з першої та другої зон санітарної<br>охорони курорту промислових підприємств, комунальних та складських<br>об'єктів у промислову зону міста та за його межі;<br> <br> д) будівництво об'їзного автошляху, шляхопроводу на<br>перехрещенні об'їзного автошляху з залізницею, автостанції,<br>станції технічного обслуговування, відкритих автостоянок;<br> <br> є) розширення системи водопостачання, каналізації,<br>теплоелектропостачання, газопостачання, радіофікації та<br>телефонізації;<br> <br> ж) розвиток зелених насаджень загального користування;<br> <br> з) здійснення заходів, спрямованих на охорону навколишнього<br>середовища.<br> <br> II<br> <br> Проектом планування приміської та зеленої зон м. Саки<br>передбачається:<br> <br> 1. По організації території та розселенню населення:<br> <br> а) утворення навколо м. Саки приміської та зеленої зон<br>загальною площею 221,6 тис. га з використанням її для розміщення<br>зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових<br>підприємств, комунальних та складських об'єктів, розвитку<br>приміського сільського господарства, організації позаміського<br>масового відпочинку населення, створення лісопаркового поясу;<br> <br> б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Саки, у<br>прилеглих населених пунктах.<br> <br> 2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації<br>приміського господарства:<br> <br> а) розміщення промислових підприємств, комунальних і<br>складських об'єктів, які виносяться з м. Саки, у приміській зоні<br>(Кутурські кар'єри) на непридатних для сільськогосподарського<br>використання землях;<br> <br> б) забезпечення потреб населення м. Саки у ранніх овочах,<br>картоплі, фруктах, молочній та м'ясній продукції шляхом<br>виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.<br> <br> 3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:<br> <br> а) створення зеленої зони навколо м. Саки з загальною площею<br>зелених насаджень 9,2 тис. га;<br> <br> б) розвиток системи закладів і місць короткочасного<br>відпочинку населення з організацією зон відпочинку в районі озер<br>Михайлівське, Донузлав, Сасик-Сиваш, села Штормового та на<br>території між Каламітською затокою і оз. Сасик-Сиваш.<br> <br> 4. По організації транспортних зв'язків:<br> <br> а) дальший розвиток транспортної мережі приміської зони для<br>організації зручного зв'язку з центрами обслуговування населення<br>та місцями масового відпочинку;<br> <br> б) будівництво автобусних станцій та павільйонів.<br> <br> 5. По інженерному обладнанню території:<br> <br> а) водопостачання населених пунктів - централізоване, з<br>підземних вод місцевих джерел, а також підземних джерел,<br>розташованих на північ від с. Уютного;<br> <br> б) каналізація селищ міського типу і частково сільських<br>населених пунктів - з повною біологічною очисткою стічних вод;<br> <br> в) теплопостачання - централізоване, від районних, групових<br>та індивідуальних котелень;<br> <br> г) газопостачання селищ міського типу і частково сільських<br>населених пунктів - від газопроводу Щебелинка - Одеса і місцевих<br>родовищ;<br> <br> д) електропостачання - від енергосистеми "Крименерго";<br> <br> є) здійснення комплексу робіт по зрошенню<br>сільськогосподарських угідь, протиповеневому захисту,<br>берегозахисних і гідромеліоративних заходів.<br> <br> 6. По охороні навколишнього середовища та раціональному<br>використанню природних ресурсів:<br> <br> а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ<br>повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень<br>навколо озер, в яких є родовища лікувальних грязей; організація і<br>впорядкування звалищ побутових відходів;<br> <br> б) винесення з території першої і другої зон санітарної<br>охорони курорту ряду сільськогосподарських підприємств;<br> <br> в) здійснення комплексу заходів по збереженню і збагаченню<br>цінних природних ландшафтів і відновленню ландшафтів, порушених<br>господарською діяльністю.<br> <br> 7. Першочергові заходи:<br> <br> а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а<br>також будівництво житла та закладів культурно-побутового<br>обслуговування населення в населених пунктах відповідно до плану<br>економічного і соціального розвитку;<br> <br> б) розвиток систем інженерного забезпечення та транспорту;<br> <br> в) організація місць і закладів масового відпочинку<br>населення;<br> <br> г) збільшення площі зелених насаджень за рахунок насадження<br>садів і виноградників, полезахисних смуг, залісення пісків та<br>інших не придатних для сільського господарства земель;<br> <br> д) здійснення комплексу заходів по зрошенню<br>сільськогосподарських угідь, зниженню рівня грунтових вод, захисту<br>від паводків.<br> <br> III<br> <br> Основні техніко-економічні показники розвитку міста Саки:<br> <br>------------------------------------------------------------------<br> Найменування | Одиниця | Існуючий | Перша | Розрахун-<br> показників | виміру | стан | черга | ковий<br> | | (1984 р.)|( 1990 р.)| період<br> | | | | (2005 р.)<br>------------------------------------------------------------------<br>Населення міста тис.<br> чоловік 33,1 35 38<br> <br>Територія міста тис. га 2,85 2,86 2,87<br> <br>Місткість курорту тис.<br>цілорічної дії місць 3 3,9 7,5<br> <br>Житловий фонд тис.<br> кв. м<br> загальної<br> площі 341,1 388 545<br> <br>Середня кв. м.<br>житлозабезпеченість загальної<br>на одного жителя площі 10,3 11,1 14,3<br> <br>Рівень культурно-<br>побутового<br>обслуговування:<br> <br> дитячі дошкільні<br> заклади місць 1830 2600 3000<br> <br> загальноосвітні<br> школи місць 3260 4200 4600<br> <br> Будинки культури,<br> клуби, кінотеатри -"- 1600 2000 3000<br> <br> підприємства посадоч-<br> громадського них<br> харчування місць 1000 1000 1520<br> <br> підприємства<br> побутового робочих<br> обслуговування місць 500 500 530<br> <br> магазини кв. м<br> продовольчих торгової<br> товарів площі 1740 2800 3420<br> <br> магазини<br> непродовольчих<br> товарів - " - 3380 3670 5320<br> <br> лікарні ліжок 300 350 380<br> <br> поліклініки відвіду-<br> вань<br> на день 600 910 1330<br> <br>Інженерне обладнання<br>території:<br> <br>водопостачання:<br> <br> потужність споруд тис.<br> водопостачання куб. м<br> на добу 32,2 44,5 41,4<br> <br> протяжність<br> водопровідної мережі км 119,6 128,5 131<br> <br>каналізація:<br> <br> потужність споруд тис.<br> каналізації куб. м<br> на добу 6 32,1 32,5<br> <br> протяжність<br> колекторів та<br> мережі км 42,7 48,5 53,5<br> <br>теплопостачання:<br> <br> потужність джерел Гкал на<br> годину 135 155 233<br> <br> протяжність мережі км 39,5 46 56<br> <br>газопостачання км мереж 40 47 57<br> <br>електропостачання мегават 37,4 46,7 41,2<br> <br>Протяжність міських<br>автобусних ліній км 21 22 32<br> <br></FONT></PRE><br>