ÊÀÁ²ÍÅ̉ ̀²Í²Ñ̉Đ²Â ÓÊĐÀ¯ÍÈ

Ï Î Ñ ̉ À Í Î Â À
â³ä 12 âåđåñíÿ 2005 đ. N 886
Êè¿â

Ïđî çạ̀âåđäæåííÿ ïåđåë³êó îá'ºệ³â, ùî ô³íàíñó₫̣üñÿ
çà đàơóíîê äåđæàâíèơ êàï³̣àëüíèơ âêëàäåíü,
âèä³ëåíèơ äëÿ âèêîíàííÿ ×îđíîáèëüñüêî¿
áóä³âåëüíî¿ ïđîăđà́è ó 2005 đîö³


Êàá³íạ̊ ̀³í³ṇ̃đ³â Óêđà¿íè ï î ñ ̣ à í î â ë ÿ º:

1. Çạ̀âåđäẹ̀è ïåđåë³ê îá'ºệ³â, ùî ô³íàíñó₫̣üñÿ çà đàơóíîê
äåđæàâíèơ êàï³̣àëüíèơ âêëàäåíü, âèä³ëåíèơ äëÿ âèêîíàííÿ
×îđíîáèëüñüêî¿ áóä³âåëüíî¿ ïđîăđà́è ó 2005 đîö³ (äîäàº̣üñÿ).

2. ̀³í³ṇ̃åđṇ̃âó ç ïẹ̀àíü íàäçâè÷àéíèơ ñẹ̀óàö³é ̣à ó ñïđàâàơ
çàơèṇ̃ó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îđíîáèëüñüêî¿ êạ̀àṇ̃đîôè äîâåṇ̃è
ïîêàçíèêè ô³íàíñóâàííÿ îá'ºệ³â, çàçíà÷åíèơ ó ïóíệ³ 1 ö³º¿
ïîṇ̃àíîâè, äî â³äïîâ³äíèơ đîçïîđÿäíèê³â êîø̣³â äåđæàâíîăî á₫äæạ̊ó.

Đîçïîđÿäíèêà́ êîø̣³â äåđæàâíîăî á₫äæạ̊ó ³íôîđ́óâạ̀è ùî́³ñÿöÿ
äî 10 ÷èñëà íàṇ̃óïíîăî ïåđ³îäó ̀³í³ṇ̃åđṇ̃âî ç ïẹ̀àíü íàäçâè÷àéíèơ
ñẹ̀óàö³é ̣à ó ñïđàâàơ çàơèṇ̃ó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â
×îđíîáèëüñüêî¿ êạ̀àṇ̃đîôè ïđî ṇ̃àí âèêîđèṇ̃àííÿ äåđæàâíèơ
êàï³̣àëüíèơ âêëàäåíü, âèä³ëåíèơ äëÿ âèêîíàííÿ ×îđíîáèëüñüêî¿
áóä³âåëüíî¿ ïđîăđà́è çà îá'ºệà́è, ùî ñïîđóäæó₫̣üñÿ çà ¿ơ đàơóíîê.

3. ̀³í³ṇ̃åđṇ̃âó ç ïẹ̀àíü íàäçâè÷àéíèơ ñẹ̀óàö³é ̣à ó ñïđàâàơ
çàơèṇ̃ó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îđíîáèëüñüêî¿ êạ̀àṇ̃đîôè
³íôîđ́óâạ̀è ùî́³ñÿöÿ äî 15 ÷èñëà íàṇ̃óïíîăî ïåđ³îäó Êàá³íạ̊
̀³í³ṇ̃đ³â Óêđà¿íè ïđî ṇ̃àí âèêîđèṇ̃àííÿ äåđæàâíèơ êàï³̣àëüíèơ
âêëàäåíü, âèä³ëåíèơ äëÿ âèêîíàííÿ ×îđíîáèëüñüêî¿ áóä³âåëüíî¿
ïđîăđà́è çà îá'ºệà́è, ùî ñïîđóäæó₫̣üñÿ çà ¿ơ đàơóíîê.


Âèêîíó₫÷èé îáîâ'ÿçêè
Ïđǻ'ºđ-́³í³ṇ̃đà Óêđà¿íè ̃.ªƠÀÍÓĐÎÂ

²íä. 33


ÇÀ̉ÂÅĐÄÆÅÍÎ
ïîṇ̃àíîâî₫ Êàá³íạ̊ó ̀³í³ṇ̃đ³â Óêđà¿íè
â³ä 12 âåđåñíÿ 2005 đ. N 886

ÏÅĐÅ˲Ê
îá'ºệ³â, ùî ô³íàíñó₫̣üñÿ çà đàơóíîê äåđæàâíèơ
êàï³̣àëüíèơ âêëàäåíü, âèä³ëåíèơ äëÿ âèêîíàííÿ
×îđíîáèëüñüêî¿ áóä³âåëüíî¿ ïđîăđà́è ó 2005 đîö³


(̣èñ. ăđèâåíü)
------------------------------------------------------------------------------
|Íàé́åíóâàííÿ |Đ³ê | Çàăà- |Çàëèøîê|Ïđîåê- |×àṇ̃êà|Áóä³-|2005 đ³ê |
|îá'ºệà ̣à éîăî |ïî÷à-| ëüíà |êîø̣î- |̣íà |äåđæà-|âåëü-| |
|́³ñöåçíàơîäæåííÿ,|̣êó ³| êîø̣î-|đèñíî¿ |ïị̂óæ- |âíî¿ |íà |--------------|
|îäèíèöÿ âè́³đó |çàê³-| đèñíà |âàđ̣î- |í³ṇ̃ü |âëàñ- |ăị̂î-|ââå- |ïåđåä- |
| |í÷åí-| âàđ- |ṇ̃³ |(çàëèøîê|íîṇ̃³ |âí³- |äåííÿ|áà÷åíî |
| |íÿ | ̣³ṇ̃ü |íà |íà |ó |ṇ̃ü |ïị̂ó-|êàï³̣à- |
| |áóä³-| |1 ñ³÷íÿ|1 ñ³÷íÿ |́àéí³ |ïóñ- |æíîñ-|ëî- |
| |âíèö-| |2005 đ.|2005 đ.)|çàáó- |êîâî-|̣³ |âêëà- |
| |̣âà | | | |äîâíè-|ăî |â ä³₫|äåíü |
| | | | | |êà íà |êî́ï-| |çà đà- |
| | | | | |1 ñ³÷-|ëåêñó| |ơóíîê |
| | | | | |íÿ |íà | |êîø̣³â |
| | | | | |2005 |1 ñ³-| |äåđæàâ- |
| | | | | |đ., |÷íÿ | |íîăî |
| | | | | |â³äñî-|2005 | |á₫äæạ̊ó |
| | | | | |̣ê³â |đ., | | |
| | | | | | |â³ä- | | |
| | | | | | |ñị̂- | | |
| | | | | | |ê³â | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|̀ÍÑ | | | | | | | | 8496 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Áóä³âíèọ̈âî | 2005| | | | | | | 2529 |
|(ïđèäáàííÿ) æẹ̀ëà| | | | | | | | |
|äëÿ ïåđåñåëåííÿ | | | | | | | | |
|ăđî́àäÿí ³ç çîíè | | | | | | | | |
|áåçó́îâíîăî | | | | | | | | |
|(îáîâ'ÿçêîâîăî) | | | | | | | | |
|â³äñåëåííÿ | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Äîđîăà Ïđèï'ỵ̈ü -|2005-| 3978,9| 3978,9| | 100 | | | 2750 |
|Áóđÿê³âêà ó çîí³ |2006 | | | | | | | |
|â³ä÷óæåííÿ | | | | | | | | |
|×îđíîáèëüñüêî¿ | | | | | | | | |
|ÀÅÑ - | | | | | | | | |
|đåêîíṇ̃đóêö³ÿ, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 15 | | | 10 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ñâåđäëîâèíè ó |2000-| 1333 | 1103 | | 100 | | | 217 |
|çîí³ â³ä÷óæåííÿ |2008 | | | | | | | |
|×îđíîáèëüñüêî¿ | | | | | | | | |
|ÀÅÑ - ̣à́ïîíàæ, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|îäèíèöü | | | | 329 | | | 4 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ô³çè÷íèé çàơèṇ̃ | 2005| 300 | 300 | | 100 | | | 300 |
|ïóíệó | | | | | | | | |
|çàơîđîíåííÿ | | | | | | | | |
|đàä³îàệèâíèơ | | | | | | | | |
|â³äơîä³â | | | | | | | | |
|"ϳäë³ñíèé" | | | | | | | | |
|(îăîđîæà ³ç | | | | | | | | |
|ñèăíàë³çàö³º₫), | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|îá'ºệ³â | | | | 1 | | | 1 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Êîđïóñ ïđî́åíåâî¿|1998-| 7616 | 2700 | | 100 | | | 2700 |
|̣åđàﳿ ²íṇ̃ẹ̀ọ́ó|2005 | | | | | | | |
|åíäîêđèíîëîă³¿ ̣à| | | | | | | | |
|îá́³íó đå÷îâèí, | | | | | | | | |
|́. Êè¿â - | | | | | | | | |
|đîçøèđåííÿ, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|̣èñ. êâ. ́ạ̊đ³â | | | | 2,85 | | 85 | 2,85| |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|̀ÎÇ | | | | | | | | 196,3 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Đåă³îíàëüíèé | | | | | | | | 196,3 |
|ä³àăíîṇ̃è÷íèé | | | | | | | | |
|öåị́đ | | | | | | | | |
|́. Êîṇ̃ÿị́èí³âêà | | | | | | | | |
|Äîíåöüêî¿ | | | | | | | | |
|îáëàṇ̃³ - | | | | | | | | |
|ïîăàøåííÿ | | | | | | | | |
|çàáîđăîâàíîṇ̃³ çà| | | | | | | | |
|ôàệè÷íî âèêîíàí³| | | | | | | | |
|đîáị̂è íà 1 ñ³÷íÿ| | | | | | | | |
|2005 đ. | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Âîëèíñüêà îáëàṇ̃ü| | | | | | | | 607,9 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Øê³ëüíà ¿äàëüíÿ, | | | | | | | | 180 |
|ñ. Áèơ³â | | | | | | | | |
|Ë₫áåø³âñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|ïîăàøåííÿ | | | | | | | | |
|çàáîđăîâàíîṇ̃³ çà| | | | | | | | |
|ôàệè÷íî âèêîíàí³| | | | | | | | |
|đîáị̂è íà 1 ñ³÷íÿ| | | | | | | | |
|2005 đ. | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Âóëè÷í³ äîđîăè ç |2005-| 2503,4| 2503,4| | 100 | | | 163,9* |
|̣âåđäè́ |2007 | | | | | | | |
|ïîêđẹ̣̀ÿ́, | | | | | | | | |
|ñ. Ăàëóç³ÿ | | | | | | | | |
|̀àíåâèöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|îáëàø̣óâàííÿ, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 11,9 | | | 0,8 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Êâàđ̣àëüíà |2005-| 1067,8| 1067,8| | 100 | | | 100 |
|êị̂åëüíÿ, |2007 | | | | | | | |
|ñ. Ïđèë³ñíå | | | | | | | | |
|̀àíåâèöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ăêàë/ăîä | | | | 1,6 | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Âóëè÷í³ äîđîăè ç | -"- | 1642,6| 1642,6| | 100 | | | 164 |
|̣âåđäè́ | | | | | | | | |
|ïîêđẹ̣̀ÿ́, | | | | | | | | |
|ñ. Ïđèë³ñíå | | | | | | | | |
|̀àíåâèöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|îáëàø̣óâàííÿ, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 7,8 | | | 0,8 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Æẹ̀î́èđñüêà | | | | | | | | |
|îáëàṇ̃ü | | | | | | | | 1728 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Øêîëà, ñ. Íîâèé |1999-| 3234 | 800 | | 100 | | | 800 |
|Äîđîăèíü |2005 | | | | | | | |
|Íàđîäèöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ó÷í³âñüêèơ ́³ñöü | | | | 72 | | 70 | 72 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Âîäîïđîâ³äí³ |1991-| 680 | 80 | | 100 | | | 80 |
|́åđåæ³, |2005 | | | | | | | |
|ṇ̃́ Ïåđøị̂đàâíåâå| | | | | | | | |
|Îâđóöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 11,6 | | 87 | 11,6| |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ăàçîâ³ ́åđåæ³, |1996-| 410 | 130 | | 100 | | | 130 |
|ṇ̃́ Ïåđøị̂đàâíåâå|2005 | | | | | | | |
|Îâđóöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 1,6 | | 82 | 1,6 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ăàçîâ³ ́åđåæ³, |1993-| 122 | 42 | | 100 | | | 42 |
|ñ. Îáë³̣êè |2005 | | | | | | | |
|Đàäî́èøëüñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 1,5 | | 90 | 1,5 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ăàçîâ³ ́åđåæ³, |1996-| 156 | 90 | | 100 | | | 90 |
|ñ. Êđàñíîá³đêà |2005 | | | | | | | |
|Đàäî́èøëüñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 1 | | 80 | 1 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ïîăàøåííÿ | | | | | | | | 586 |
|êđåäẹ̀îđñüêî¿ | | | | | | | | |
|çàáîđăîâàíîṇ̃³ çà| | | | | | | | |
|ôàệè÷íî âèêîíàí³| | | | | | | | |
|đîáị̂è íà 1 ñ³÷íÿ| | | | | | | | |
|2005 đ. - óñüîăî | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ó ̣î́ó ÷èñë³: | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|æẹ̀ëîâ³ áóäèíêè, | | | | | | | | 53,5 |
|ñ. ̀àëèí³âêà | | | | | | | | |
|Áđóñèë³âñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ë³êàđíÿ, | | | | | | | | |
|ṇ̃́ Áđóñèë³â | | | | | | | | 212,4 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|æẹ̀ëîâ³ áóäèíêè, | | | | | | | | 12,7 |
|ṇ̃́ Áđóñèë³â | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ôåëüäøåđñüêî- | | | | | | | | 0,2 |
|àêóøåđñüêèé | | | | | | | | |
|ïóíệ, ñ. Îñ³âö³ | | | | | | | | |
|Áđóñèë³âñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|øêîëà, ñ. Ăóëüñüê| | | | | | | | 22,4 |
|Íîâîăđàä- | | | | | | | | |
|Âîëèíñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|́îëî÷íî-̣îâàđíà | | | | | | | | 10,5 |
|ôåđ́à, ñ. Ăóëüñüê| | | | | | | | |
|Íîâîăđàä- | | | | | | | | |
|Âîëèíñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|î÷èñí³ ñïîđóäè, | | | | | | | | 121,1 |
|ñ. Ăóëüñüê | | | | | | | | |
|Íîâîăđàä- | | | | | | | | |
|Âîëèíñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|øêîëà, | | | | | | | | 12,4 |
|ṇ̃́ Áđîíèöüêà | | | | | | | | |
|Ăọ́à Íîâîăđàä- | | | | | | | | |
|Âîëèíñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|æẹ̀ëîâ³ áóäèíêè, | | | | | | | | 70 |
|ṇ̃́ Êîđíèí | | | | | | | | |
|Ïîï³ëüíÿíñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|æẹ̀ëîâ³ áóäèíêè, | | | | | | | | 38 |
|ñ. Ăîëîâåíêà | | | | | | | | |
|Æẹ̀î́èđñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|æẹ̀ëîâ³ áóäèíêè, | | | | | | | | 13,4 |
|ñ. Ñàäêè | | | | | | | | |
|Æẹ̀î́èđñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|öåị́đàëüíà | | | | | | | | 6,5 |
|đàéîííà ë³êàđíÿ -| | | | | | | | |
|ïîëîăîâå | | | | | | | | |
|â³ää³ëåííÿ, | | | | | | | | |
|ṇ̃́ Îëåâñüê | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|øê³ëüíà ¿äàëüíÿ, | | | | | | | | 12,9 |
|́. Îâđó÷ | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Êè¿âñüêà îáëàṇ̃ü | | | | | | | | 2500 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|32-êâàđ̣èđíèé |1998-| 5961,6| 4568,5| | 100 | | | 2500 |
|æẹ̀ëîâèé áóäèíîê,|2006 | | | | | | | |
|ñ. Áèø³â | | | | | | | | |
|̀àêàđ³âñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|̣èñ. êâ. ́ạ̊đ³â | | | | 2,3 | | 50 | 1,2 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ʳđîâîăđàäñüêà | | | | | | | | 370 |
|îáëàṇ̃ü | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Đåêîíṇ̃đóêö³ÿ |1993-| 1931 | 370 | | 100 | | | 370 |
|äẹ̀ÿ÷îăî ñàäêà |2005 | | | | | | | |
|ï³ä ăđî́àäñüêèé | | | | | | | | |
|öåị́đ, | | | | | | | | |
|ñ. Íåñâạ̀êîâå | | | | | | | | |
|Îëåêñàíäđ³âñüêîăî| | | | | | | | |
|đàéîíó, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|́³ñöü | | | | 205 | | 70 | 205 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Đ³âíåíñüêà | | | | | | | | 1017 |
|îáëàṇ̃ü | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Îáëàñíèé |1996-|13878,7| 925 | | 100 | | | 925 |
|îíêîëîă³÷íèé |2005 | | | | | | | |
|äèñïàíñåđ | | | | | | | | |
|(đàä³îëîă³÷íèé | | | | | | | | |
|êîđïóñ ̣à áëîê | | | | | | | | |
|çàáåçïå÷åííÿ), | | | | | | | | |
|́. Đ³âíå - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ë³æîê | | | | 25 | | 97 | 25 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|˳êàđñüêà | 2005| | | | | | | |
|à́áóëạ̀îđ³ÿ, | | | | | | | | 10 |
|ñ. Âåëèê³ Îçåđà | | | | | | | | |
|Äóáđîâèöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|âèăị̂îâëåííÿ | | | | | | | | |
|ïđîåệíî- | | | | | | | | |
|êîø̣îđèñíî¿ | | | | | | | | |
|äîêó́åị́àö³¿ | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Øêîëà I-III | -"- | | | | | | | 24 |
|ṇ̃óïåíÿ, | | | | | | | | |
|ñ. Âåëèê³ Îçåđà | | | | | | | | |
|Äóáđîâèöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|âèăị̂îâëåííÿ | | | | | | | | |
|ïđîåệíî- | | | | | | | | |
|êîø̣îđèñíî¿ | | | | | | | | |
|äîêó́åị́àö³¿ | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Øêîëà I ṇ̃óïåíÿ, | -"- | 58 | 58 | | 100 | | | 58 |
|ñ. Øàơè | | | | | | | | |
|Äóáđîâèöüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|đåêîíṇ̃đóêö³ÿ, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ó÷í³âñüêèơ ́³ñöü | | | | 20 | | | 20 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|×åđí³ă³âñüêà | | | | | | | | |
|îáëàṇ̃ü | | | | | | | | 182,7 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Ăàçèô³êàö³ÿ, |1993-| 345 | 182,7| | 100 | | | 182,7 |
|ñ. Íåäàí÷è÷³ |2005 | | | | | | | |
|Đ³ïêèíñüêîăî | | | | | | | | |
|đàéîíó - | | | | | | | | |
|áóä³âíèọ̈âî | | | | | | | | |
|ăàçîâèơ ́åđåæ ̣à | | | | | | | | |
|ïåđåîáëàäíàííÿ | | | | | | | | |
|îïàëåííÿ îá'ºệ³â| | | | | | | | |
|á₫äæạ̊íî¿ ñôåđè | | | | | | | | |
|íà ăàçîâå, | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|ê³ëî́ạ̊đ³â | | | | 2,78 | | 51 | 2,78| |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+------+-----+-----+--------|
|Óñüîăî | | | | | | | |15097,9 |
------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Ó ̣î́ó ÷èñë³ 117,9 ̣èñ. ăđèâåíü çà đàơóíîê êîø̣³â
ñïåö³àëüíîăî ôîíäó (äëÿ ââåäåííÿ ïåđøî¿ ÷åđăè).


ÓÇÀĂÀËÜÍÅÍÈÉ ĐÎÇÏÎIJË
äåđæàâíèơ êàï³̣àëüíèơ âêëàäåíü äëÿ âèêîíàííÿ
×îđíîáèëüñüêî¿ áóä³âåëüíî¿ ïđîăđà́è íà 2005 đ³ê


(̣èñ. ăđèâåíü)
------------------------------------------------------------------
| Íàçâà îđăàíó | Äåđæàâí³ | Ó ̣î́ó ÷èñë³ çà đàơóíîê |
| âèêîíàâ÷î¿ âëàäè | êàï³̣àëüí³ | êîø̣³â |
| | âêëàäåííÿ, |---------------------------|
| | âñüîăî | çàăàëüíîăî |ñïåö³àëüíîăî |
| | | ôîíäó | ôîíäó |
| | | äåđæàâíîăî | äåđæàâíîăî |
| | | á₫äæạ̊ó | á₫äæạ̊ó |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|Óñüîăî | 15097,9 | 14980 | 117,9 |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
| Ó ̣î́ó ÷èñë³: | | | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|̀ÍÑ | 8496 | 8496 | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|̀ÎÇ | 196,3 | 196,3 | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|îáëäåđæàä́³í³ṇ̃đàö³¿ | 6405,6 | 6287,7 | 117,9 |
|- âñüîăî | | | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
| ç íèơ: | | | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|Âîëèíñüêà | 607,9 | 490 | 117,9 |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|Æẹ̀î́èđñüêà | 1728 | 1728 | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|Êè¿âñüêà | 2500 | 2500 | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|ʳđîâîăđàäñüêà | 370 | 370 | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|Đ³âíåíñüêà | 1017 | 1017 | |
|---------------------+--------------+-------------+-------------|
|×åđí³ă³âñüêà | 182,7 | 182,7 | |
------------------------------------------------------------------