МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

14.11.2006 N 11/2-1063


Відповідно до запиту народного депутата України від
01.11.2006 N 004/77, підготовленого на підставі Вашого звернення
стосовно Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт, Мінбуд з питань компетенції
повідомляє.
Відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних доходу і
витрат за договором підряду або витрат на будівельно-монтажні
роботи, групування на рахунках фактів фінансово-господарської
діяльності, узагальнення інформації про наявність та рух
матеріальних цінностей тощо здійснюється підприємствами згідно з
Iнструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій ( z0893-99 ) та національними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО),
затвердженими наказами Мінфіну і зареєстрованими в установленому
порядку Мін'юстом.

Щодо питання 1
Витрати, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" ( z0027-00 ),
відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням
активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду
визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно
оцінені.
Разом з тим, П(С)БО 18 "Будівельні контракти" ( z0433-01 )
визначено, що дохід за будівельним контактом (договором про
будівництво) включає передбачену будівельним контрактом ціну, а
також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат за
будівельним контрактом. Дохід за будівельним контрактом оцінюється
за справедливою вартістю активів, які вже отримані або підлягають
отриманню. Оцінка доходу протягом виконання будівельного контракту
переглядається у разі погодження із замовником відхилень та (або)
претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди
після його укладання. При цьому, претензія за будівельним
контрактом - це сума майнової відповідальності замовника чи іншої
сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад ціну контракту.
Сума визнаних доходу і витрат за будівельним контрактом або
витрат на будівельно-монтажні роботи відображається відповідно до
Iнструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від
30.11.1999 р. N 291 ( z0893-99 ) (далі - Iнструкція).
Згідно з Iнструкцією ( z0893-99 ) рахунок 94 "Iнші витрати
операційної діяльності" застосовується для узагальнення інформації
про витрати операційної діяльності. За дебетом субрахунку 948
"Визнані штрафи, пені, неустойки" рахунку 94 ведеться облік
витрат - визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством
законодавства та умов договорів, за кредитом - списання суми
витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові
результати".

Щодо питання 2
Підприємство, згідно із Законом України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), самостійно
обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і
контролю господарських операцій, затверджує правила
документообороту і технологію обробки облікової інформації,
додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку тощо.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є
первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських
операцій. Питання щодо ведення первинних облікових документів та
регістрів бухгалтерського обліку врегульовано у статті 9 цього
Закону ( 996-14 ).
Типові форми первинних облікових документів затверджуються з
метою уніфікації та забезпечення єдиного підходу до обліку певних
господарських операцій, однак, зважаючи на викладене вище, рішення
щодо застосування як відповідних типових форм первинного обліку,
так і інших первинних документів, зокрема щодо обліку сировини та
матеріалів (у тому числі матеріального звіту), знаходиться у межах
компетенції підприємства.

Щодо питання З
Групування витрат операційної діяльності будівельної
організації за елементами використовується нею під час складання
Звіту про фінансові результати (форма N 2) ( z0397-99 ). Основні
вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в П(С)БО 16
"Витрати" ( z0027-00 ). Відповідно до пункту 26 цього П(С)БО до
складу елемента "Iнші операційні витрати" включаються витрати
операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів,
наведених у пунктах 22-25 Положення, - матеріальних витрат, витрат
на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації.
Якщо послуга (робота) з управління виробництвом вже виконана
відповідною функціональною службою підприємства, то витрати на її
виконання знайшли своє відображення у складі відповідних елементів
(витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи тощо).
Отже, оплата послуг, робіт з управління виробництвом, що надаються
сторонніми організаціями, включається до складу елемента "Iнші
операційні витрати".
Одночасно підкреслюємо, що Методичні рекомендації з
формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені
наказом Держбуду України від 16.02.2004 р. N 30 ( v0030509-04 )
(далі - Методичні рекомендації), розроблені на основі національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, не є нормативним
актом і тому не підлягають реєстрації у Міністерстві юстиції
України.
Згідно зі статтею 1 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарювання" ( 1160-15 )
Методичні рекомендації ( v0030509-04 ) також не підпадають під
визначення терміну "регуляторний акт" і тому не підлягають
погодженню з Державним комітетом з питань регуляторної політики та
підприємництва.
Відтак, положення зазначеного документа безпосередньо не
вимагають дотримання певного порядку, а лише рекомендують певні
основні методичні засади формування собівартості
будівельно-монтажних робіт, і можуть застосовуватися з метою
планування, бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості
будівельно-монтажних робіт.
Правові засади регулювання, організації, ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначені
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), згідно з яким самостійне визначення облікової
політики, організація бухгалтерського обліку на підприємстві,
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах, а також відповідальність за це є
компетенцією його власника (власників) або уповноваженого органу
(посадової особи), який здійснює керівництво підприємством
відповідно до законодавства та установчих документів. Регулювання
питань методології бухгалтерського обліку, відповідно до названого
Закону, здійснюється Міністерством фінансів.
З огляду на викладене, у разі сумніву щодо використання
окремих положень Методичних рекомендацій ( v0030509-04 ), слід
керуватися нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, зазначеною Iнструкцією
Мінфіну ( z0893-99 ), іншими нормативними актами.
Крім того, зауважуємо, що відповідно до законодавства,
роз'яснення Мінбуду не мають сили нормативно-правового акта і
надаються, як правило, конкретним суб'єктам господарювання для
правильності застосування положень певного нормативного акта чи
рекомендаційного документа стосовно конкретного випадку під час
здійснення ними господарської діяльності.

Перший заступник Міністра А.В.Беркута