Кодекс 1618-IV. Гражданский процессуальный кодекс Украины


ЦИВIЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ<br> <br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492 )<br> <br>{ Iз змінами, внесеними згідно із Законом<br> N 2709-IV ( <A HREF="204814">2709-15</A> ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.422<br> Кодексом<br> N 2747-IV ( <A HREF="207445">2747-15</A> ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446<br> Законами<br> N 2875-IV ( <A HREF="210877">2875-15</A> ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.562<br> N 3538-IV ( <A HREF="244374">3538-15</A> ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.295<br> N 3551-IV ( <A HREF="244382">3551-15</A> ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.298<br> N 3570-IV ( <A HREF="244979">3570-15</A> ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.303<br> N 424-V ( <A HREF="275442">424-16</A> ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67 <br> N 483-V ( <A HREF="274173">483-16</A> ) від 15.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.77<br> N 543-V ( <A HREF="278150">543-16</A> ) від 09.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.103 }<br> <br> <br> <a name="RI"></a>Розділ I<br> ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="G1"></a>Глава 1<br> ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Завдання цивільного судочинства<br> <br> 1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий,<br>неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з<br>метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод<br>чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб,<br>інтересів держави.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство<br> <br> 1. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до<br>Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), цього Кодексу та Закону<br>України "Про міжнародне приватне право" ( <A HREF="204814">2709-15</A> ).<br>( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 2709-IV ( <A HREF="204814">2709-15</A> ) від 23.06.2005 )<br> <br> 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого<br>надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж<br>встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного<br>договору.<br> <br> 3. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до<br>законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій,<br>розгляду і вирішення справи.<br> <br> 4. Закон, який встановлює нові обов'язки, скасовує чи звужує<br>права, належні учасникам цивільного процесу, чи обмежує їх<br>використання, не має зворотної дії в часі.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом<br> <br> 1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим<br>Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених,<br>невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.<br> <br> 2. У випадках, встановлених законом, до суду можуть<br>звертатися органи та особи, яким надано право захищати права,<br>свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні<br>інтереси.<br> <br> 3. Відмова від права на звернення до суду за захистом є<br>недійсною.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом<br> <br> 1. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та<br>інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні<br>та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі<br> і гідності, рівності перед законом і судом<br> <br> 1. Суд зобов'язаний поважати честь і гідність усіх учасників<br>цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності<br>перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри,<br>політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та<br>соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних<br>та інших ознак.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду<br> <br> 1. Розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито.<br> <br> 2. Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час<br>і місце розгляду своєї справи.<br> <br> 3. Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо<br>відкритий розгляд може привести до розголошення державної або<br>іншої таємниці, яка охороняється законом, а також за клопотанням<br>осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці<br>усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи<br>інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або<br>відомостей, що принижують їх честь і гідність.<br> <br> 4. Особисті папери, листи, записи телефонних розмов,<br>телеграми та інші види кореспонденції можуть бути оголошені у<br>судовому засіданні тільки за згодою осіб, визначених Цивільним<br>кодексом України ( <A HREF="127234">435-15</A> ). Це правило застосовується при<br>дослідженні звуко- і відеозаписів такого самого характеру.<br> <br> 5. При розгляді справ у закритому судовому засіданні мають<br>право бути присутні особи, які беруть участь у справі, а у разі<br>необхідності - свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі.<br> <br> 6. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться<br>з додержанням усіх правил цивільного судочинства.<br> <br> 7. Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд<br>зобов'язаний постановити мотивовану ухвалу в нарадчій кімнаті, яка<br>оголошується негайно.<br> <br> 8. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на<br>відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи,<br>а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої.<br>Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-,<br>звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також<br>транслювання судового засідання по радіо і телебаченню<br>допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це<br>осіб, які беруть участь у справі.<br> <br> 9. Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли<br>розгляд проводився у закритому судовому засіданні. Особи, які<br>беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у<br>справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи<br>обов'язки, мають право на отримання в суді усної або письмової<br>інформації про результати розгляду відповідної справи. Особи, які<br>не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права,<br>свободи чи обов'язки, мають право знайомитися з матеріалами<br>справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених<br>до справи, одержувати копії рішень і ухвал.<br>{ Частина дев'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 3570-IV ( <A HREF="244979">3570-15</A> ) від 16.03.2006 }<br> <br> 10. Хід судового засідання фіксується технічними засобами.<br>Порядок фіксування судового засідання технічними засобами<br>встановлюється цим Кодексом.<br> <br> 11. Офіційним записом судового засідання є лише технічний<br>запис, зроблений судом.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство<br> <br> 1. Цивільне судочинство здійснюється державною мовою.<br> <br> 2. Особи, які беруть участь у справі і не володіють або<br>недостатньо володіють державною мовою, у порядку, встановленому<br>цим Кодексом, мають право робити заяви, давати пояснення,<br>виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою,<br>якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача,<br>в порядку, встановленому цим Кодексом.<br> <br> 3. Судові документи складаються державною мовою.<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує<br> справи<br> <br> 1. Суд вирішує справи відповідно до Конституції України<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), законів України та міжнародних договорів, згода на<br>обов'язковість яких надана Верховною Радою України.<br> <br> 2. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті<br>відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб,<br>що встановлені Конституцією ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) та законами України.<br> <br> 3. У разі виникнення у суду сумніву під час розгляду справи<br>щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції<br>України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), вирішення питання про конституційність<br>якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України, суд<br>звертається до Верховного Суду України для вирішення питання<br>стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо<br>конституційності закону чи іншого правового акта.<br> <br> 4. У разі невідповідності правового акта закону України або<br>міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана<br>Верховною Радою України, суд застосовує акт законодавства, який<br>має вищу юридичну силу.<br> <br> 5. У разі невідповідності закону України міжнародному<br>договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою<br>України, суд застосовує міжнародний договір.<br> <br> 6. Норми права інших держав суд застосовує у разі, коли це<br>встановлено законом України чи міжнародним договором, згода на<br>обов'язковість якого надана Верховною Радою України.<br> <br> 7. Суд вирішує справи у сфері державних закупівель з<br>урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про<br>закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ).<br>{ Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 424-V ( <A HREF="275442">424-16</A> )<br>від 01.12.2006<br> <br> 8. Якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд<br>застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини<br>(аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із<br>загальних засад законодавства (аналогія права).<br> <br> 9. Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів<br>відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства,<br>що регулює спірні відносини.<br> <br> <br> ( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( <A HREF="204814">2709-15</A> )<br>від 23.06.2005 )<br> <br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Змагальність сторін<br> <br> 1. Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності<br>сторін.<br> <br> 2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають<br>рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення<br>перед судом їх переконливості.<br> <br> 3. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона<br>посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім<br>випадків, встановлених цим Кодексом.<br> <br> 4. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин<br>справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та<br>обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення<br>процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках,<br>встановлених цим Кодексом.<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства<br> <br> 1. Суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням<br>фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в<br>межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших<br>осіб, які беруть участь у справі.<br> <br> 2. Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми<br>правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають<br>також особи (за винятком тих осіб, які не мають цивільної<br>процесуальної дієздатності), в інтересах яких заявлено вимоги.<br> <br> 3. Суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом<br>надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо<br>дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він<br>представляє.<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Право на правову допомогу<br> <br> 1. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову<br>допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі<br>права в порядку, встановленому законом.<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження<br> судових рішень<br> <br> 1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не<br>беруть участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та<br>обов'язки, мають право на апеляційне та касаційне оскарження<br>судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом.<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Обов'язковість судових рішень<br> <br> 1. Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для<br>всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування,<br>підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та<br>громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у<br>випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на<br>обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її<br>межами.<br> <br> 2. Невиконання судового рішення є підставою для<br>відповідальності, встановленої законом.<br> <br> 3. Обов'язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не<br>брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо<br>ухваленим судовим рішенням порушуються їхні права, свободи чи<br>інтереси.<br> <br> <a name="G2"></a>Глава 2<br> ЦИВIЛЬНА ЮРИСДИКЦIЯ<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ<br> <br> 1. Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи<br>про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи<br>інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних,<br>сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім<br>випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого<br>судочинства.<br> <br> 2. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за<br>правилами цивільного судочинства.<br> <br> 3. Суди розглядають справи, визначені у частині першій цієї<br>статті, в порядку позовного, наказного та окремого провадження.<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог<br> <br> 1. Не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які<br>підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо<br>інше не встановлено законом.<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд<br> третейського суду<br> <br> 1. Сторони мають право передати спір на розгляд третейського<br>суду, крім випадків, встановлених законом.<br> <br> <a name="G3"></a>Глава 3<br> СКЛАД СУДУ. ВIДВОДИ<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Склад суду<br> <br> 1. Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються<br>одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду.<br> <br> 2. У випадках, встановлених цим Кодексом, цивільні справи у<br>судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного<br>судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя<br>користуються всіма правами судді.<br> <br> 3. Цивільні справи у судах апеляційної інстанції<br>розглядаються колегією у складі трьох суддів, головуючий з числа<br>яких визначається в установленому законом порядку.<br> <br> 4. Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються<br>колегією у складі не менше трьох суддів.<br>( Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 2875-IV ( <A HREF="210877">2875-15</A> ) від 08.09.2005 )<br> <br> 5. Цивільні справи у зв'язку з винятковими обставинами<br>переглядаються колегією суддів Судової палати у цивільних справах<br>Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її<br>чисельності, а у випадках, встановлених цим Кодексом, колегією<br>суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного<br>Суду України при їх рівному представництві за наявності не менш як<br>двох третин чисельності кожної палати.<br> <br> 6. Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу<br>у зв'язку з нововиявленими обставинами суд діє в такому самому<br>складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально).<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів<br> <br> 1. Питання, що виникають під час розгляду справи колегією<br>суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. Головуючий голосує<br>останнім.<br> <br> 2. При прийнятті рішення з кожного питання жоден із суддів не<br>має права утримуватися від голосування та підписання рішення чи<br>ухвали.<br> <br> 3. Суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою<br>окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні,<br>приєднується до справи і є відкритим для ознайомлення.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Підстави для відводу судді<br> <br> 1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає<br>відводу (самовідводу), якщо:<br> <br> 1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь<br>у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник,<br>секретар судового засідання;<br> <br> 2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду<br>справи;<br> <br> 3) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина,<br>батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат,<br>сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений,<br>опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб)<br>сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;<br> <br> 4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в<br>об'єктивності та неупередженості судді.<br> <br> 2. До складу суду не можуть входити особи, які є членами<br>сім'ї або близькими родичами між собою.<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді<br> справи<br> <br> 1. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої<br>інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в<br>судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи у<br>зв'язку з винятковими обставинами, а так само у новому розгляді її<br>судом першої інстанції після скасування попереднього рішення або<br>ухвали про закриття провадження в справі.<br> <br> 2. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді<br>апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої<br>справи в судах касаційної і першої інстанцій, у перегляді справи у<br>зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді<br>справи після скасування ухвали чи нового рішення апеляційного<br>суду.<br> <br> 3. Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді<br>касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої<br>справи в суді першої чи апеляційної інстанції.<br> <br> 4. Суддя, який брав участь у перегляді справи у зв'язку з<br>винятковими обставинами, не може брати участі у розгляді цієї<br>самої справи в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання,<br> експерта, спеціаліста, перекладача<br> <br> 1. Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,<br>перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають<br>відводу з підстав, зазначених у статті 20 цього Кодексу.<br> <br> 2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у<br>розгляді справи, якщо:<br> <br> 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій<br>залежності від осіб, які беруть участь у справі;<br> <br> 2) з'ясування обставин, які мають значення для справи,<br>виходить за межі сфери його спеціальних знань.<br> <br> 3. Участь секретаря судового засідання, експерта,<br>спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому<br>розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання,<br>експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи<br> <br> 1. За наявності підстав, зазначених у статтях 20, 21 і 22<br>цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт,<br>спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.<br> <br> 2. На підставах, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього<br>Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту,<br>спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід особами, які<br>беруть участь у справі.<br> <br> 3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим<br>до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.<br>Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у<br>випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо<br>після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх<br>доказами.<br> <br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід<br> <br> 1. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій<br>заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку<br>осіб, які беруть участь у справі.<br> <br> 2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою<br>суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або<br>всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)<br> <br> 1. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає<br>справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим<br>суддею.<br> <br> 2. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або<br>всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів,<br>справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним<br>складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим<br>складом суддів.<br> <br> 3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за<br>наявності підстав, зазначених у статті 21 цього Кодексу, неможливо<br>утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє<br>ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому<br>цим Кодексом.<br> <br> <a name="G4"></a>Глава 4<br> УЧАСНИКИ ЦИВIЛЬНОГО ПРОЦЕСУ<br> <br> Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі<br> <br> 1. У справах позовного провадження особами, які беруть участь<br>у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх<br>осіб.<br> <br> 2. У справах наказного та окремого провадження особами, які<br>беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи,<br>їхні представники.<br> <br> 3. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким<br>законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших<br>осіб.<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь <br> у справі<br> <br> 1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися<br>з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з<br>документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал,<br>брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у<br>дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть<br>участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам,<br>заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення<br>судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які<br>виникають під час судового розгляду, і заперечення проти<br>клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою<br>допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з<br>нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його<br>неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування<br>судового засідання технічними засобами, робити з нього копії,<br>подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи<br>неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими<br>процесуальними правами, встановленими законом.<br> <br> 2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження,<br>для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати<br>усі наявні у них докази або повідомити про них суд до або під час<br>попереднього судового засідання.<br> <br> 3. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані<br>добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати<br>процесуальні обов'язки.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність<br> <br> 1. Здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки<br>сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна<br>процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи.<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність<br> <br> 1. Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права<br>та виконувати свої обов'язки в суді (цивільна процесуальна<br>дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також<br>юридичні особи.<br> <br> 2. Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти<br>років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть<br>особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати<br>свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких<br>вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд<br>може залучити до участі в таких справах законного представника<br>неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої<br>обмежена.<br> <br> 3. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла<br>повноліття, вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з<br>моменту реєстрації шлюбу. Цивільної процесуальної дієздатності<br>набуває також неповнолітня особа, якій у порядку, встановленому<br>цим Кодексом, надано повну цивільну дієздатність.<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Сторони<br> <br> 1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.<br> <br> 2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні<br>особи, а також держава.<br> <br> <a name="S31"></a>Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін<br> <br> 1. Сторони мають рівні процесуальні права і обов'язки.<br> <br> 2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 27 цього<br>Кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи<br>змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір<br>позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право<br>визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов.<br> <br> 3. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії<br>цивільного процесу.<br> <br> 4. Кожна із сторін має право вимагати виконання судового<br>рішення в частині, що стосується цієї сторони.<br> <br> 5. Заявник та заінтересовані особи у справах окремого<br>провадження мають права і обов'язки сторін, за винятками,<br>встановленими у розділі IV цього Кодексу.<br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів<br> <br> 1. Позов може бути пред'явлений спільно кількома позивачами<br>або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів<br>щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно.<br> <br> 2. Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів<br>(процесуальна співучасть) допускається, якщо:<br> <br> 1) предметом спору є спільні права чи обов'язки кількох<br>позивачів або відповідачів;<br> <br> 2) права і обов'язки кількох позивачів чи відповідачів<br>виникли з однієї підстави;<br> <br> 3) предметом спору є однорідні права і обов'язки.<br> <br> 3. Співучасники можуть доручити вести справу одному із<br>співучасників, якщо він має повну цивільну процесуальну<br>дієздатність.<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення<br> співвідповідачів<br> <br> 1. Суд за клопотанням позивача, не припиняючи розгляду<br>справи, замінює первісного відповідача належним відповідачем, якщо<br>позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за<br>позовом, або залучає до участі у справі іншу особу як<br>співвідповідача. У разі відсутності згоди на це позивача суд<br>залучає до участі в справі іншу особу як співвідповідача.<br> <br> 2. Після заміни відповідача або залучення до участі у справі<br>співвідповідача справа за клопотанням нового відповідача або<br>залученого співвідповідача розглядається спочатку.<br> <br> <a name="S34"></a>Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо<br> предмета спору<br> <br> 1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета<br>спору, можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду,<br>пред'явивши позов до однієї чи обох сторін. Ці особи мають усі<br>процесуальні права і обов'язки позивача.<br> <br> 2. Після вступу в справу третьої особи, яка заявила<br>самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням цієї<br>особи розглядається спочатку.<br> <br> <a name="S35"></a>Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог<br> щодо предмета спору<br> <br> 1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо<br>предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або<br>відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення в справі може<br>вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї із сторін.<br> <br> 2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо<br>предмета спору, можуть бути залучені до участі в справі також за<br>клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з<br>ініціативи суду.<br> <br> 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають<br>процесуальні права і обов'язки, встановлені статтею 27 цього<br>Кодексу.<br> <br> 4. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних<br>вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи<br>спочатку.<br> <br> <a name="S36"></a>Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу<br> в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних<br> вимог<br> <br> 1. Сторона, в якої за рішенням суду виникне право заявити<br>вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити<br>вимогу сама третя особа, зобов'язана повідомити суд про цю третю<br>особу.<br> <br> 2. У заяві про залучення третьої особи повинні бути зазначені<br>ім'я (найменування) третьої особи, місце її проживання<br>(перебування) або місцезнаходження та підстави, з яких вона має<br>бути залучена до участі у справі.<br> <br> 3. Суд повідомляє третю особу про справу, направляє їй копію<br>заяви про залучення третьої особи і роз'яснює її право заявити про<br>свою участь у справі. Копія заяви надсилається особам, які беруть<br>участь у справі. Якщо від третьої особи не надійшло повідомлення<br>про згоду на участь у справі, справа розглядається без неї.<br> <br> 4. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо<br>предмета спору, може сама звернутися з заявою про свою участь у<br>справі.<br> <br> 5. Якщо особи, які беруть участь у справі, заперечують проти<br>залучення чи допуску третьої особи до участі в справі, це питання<br>вирішується судом залежно від обставин справи.<br> <br> 6. З питання залучення або допуску до участі в справі третьої<br>особи суд постановляє ухвалу.<br> <br> <a name="S37"></a>Стаття 37. Процесуальне правонаступництво<br> <br> 1. У разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи,<br>заміни кредитора чи боржника у зобов'язанні, а також в інших<br>випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд<br>залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або<br>третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу.<br> <br> 2. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу<br>правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були<br>обов'язкові для особи, яку він замінив.<br> <br> <a name="S38"></a>Стаття 38. Участь у справі представника<br> <br> 1. Сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону<br>захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та<br>інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім<br>справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі<br>особисто або через представника.<br> <br> 2. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати<br>в цій справі представника.<br> <br> 3. Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах<br>повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх<br>представники.<br> <br> 4. Державу представляють відповідні органи державної влади в<br>межах їх компетенції через свого представника.<br> <br> <a name="S39"></a>Стаття 39. Законні представники<br> <br> 1. Права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до<br>чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у<br>суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи,<br>визначені законом.<br> <br> 2. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від<br>чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна<br>дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні<br>батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені<br>законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню<br>особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена.<br> <br> 3. Права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно<br>відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном.<br> <br> 4. Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла<br>або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята,<br>захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів<br>щодо охорони спадкового майна.<br> <br> 5. Законні представники можуть доручати ведення справи в суді<br>іншим особам.<br> <br> <a name="S40"></a>Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками<br> <br> 1. Представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка<br>досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність<br>і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в<br>суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.<br> <br> 2. Одна й та сама особа не може бути одночасно представником<br>іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо<br>предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні.<br> <br> <a name="S41"></a>Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками<br> <br> 1. Не можуть бути представниками в суді особи, які діють у<br>цьому процесі як секретар судового засідання, перекладач, експерт,<br>спеціаліст, свідок.<br> <br> 2. Судді, слідчі, прокурори не можуть бути представниками в<br>суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідного<br>органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні<br>представники.<br> <br> <a name="S42"></a>Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження<br> представників<br> <br> 1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які<br>беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами:<br> <br> 1) довіреністю фізичної особи;<br> <br> 2) довіреністю юридичної особи або документами, що<br>посвідчують службове становище і повноваження її керівника;<br> <br> 3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про<br>призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового<br>майна.<br> <br> 2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена<br>нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель<br>працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні<br>чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.<br> <br> 3. Довіреність від імені юридичної особи видається за<br>підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом<br>або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.<br> <br> 4. Повноваження адвоката як представника можуть також<br>посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським<br>об'єднанням, або договором.<br> <br> 5. Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з<br>них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.<br> <br> 6. Фізична особа може надати повноваження представникові за<br>усною заявою, яка заноситься до журналу судового засідання.<br> <br> <a name="S43"></a>Стаття 43. Призначення або заміна законного представника<br> судом<br> <br> 1. У разі відсутності у сторони чи третьої особи, визнаної<br>недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, законного<br>представника суд за поданням органу опіки та піклування ухвалою<br>призначає опікуна або піклувальника і залучає їх до участі у<br>справі як законних представників.<br> <br> 2. Якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня чи<br>неповнолітня особа, позбавлена батьківського піклування, не має<br>законного представника, суд ухвалою встановлює над нею відповідно<br>опіку чи піклування за поданням органу опіки та піклування,<br>призначає опікуна або піклувальника та залучає їх до участі у<br>справі як законних представників.<br> <br> 3. У разі якщо законний представник не має права вести справу<br>в суді з підстав, встановлених законом, суд за поданням органу<br>опіки та піклування замінює законного представника.<br> <br> 4. Звільнення опікуна чи піклувальника в разі, якщо їх<br>призначив суд, і призначення ними інших осіб здійснюються в<br>порядку, встановленому частиною другою статті 241 цього<br>Кодексу.<br>{ Стаття 43 в редакції Закону N 3551-IV ( <A HREF="244382">3551-15</A> ) від<br>16.03.2006 }<br> <br> <a name="S44"></a>Стаття 44. Повноваження представника в суді<br> <br> 1. Представник, який має повноваження на ведення справи в<br>суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі<br>процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа.<br> <br> 2. Обмеження повноважень представника на вчинення певної<br>процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому<br>довіреності.<br> <br> 3. Підстави і порядок припинення представництва за<br>довіреністю визначається статтями 248-250 Цивільного кодексу<br>України.<br> <br> 4. Про припинення представництва або обмеження повноважень<br>представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом<br>подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у судовому<br>засіданні.<br> <br> 5. У разі відмови представника від наданих йому повноважень<br>представник не може бути у цій самій справі представником іншої<br>сторони.<br> <br> <a name="S45"></a>Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким<br> законом надано право захищати права, свободи<br> та інтереси інших осіб<br> <br> 1. У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної<br>Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади,<br>органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть<br>звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів<br>інших осіб, або державних чи суспільних інтересів та брати участь<br>у цих справах.<br> <br> 2. Прокурор здійснює у суді представництво інтересів<br>громадянина або держави в порядку, встановленому цим Кодексом та<br>іншими законами, і може здійснювати представництво на будь-якій<br>стадії цивільного процесу.<br> <br> 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування<br>можуть бути залучені судом до участі в справі або взяти участь у<br>справі за своєю ініціативою для подання висновків на виконання<br>своїх повноважень. Участь зазначених органів у цивільному процесі<br>для подання висновків у справі є обов'язковою у випадках,<br>встановлених законом, або якщо суд визнає це за необхідне.<br> <br> <a name="S46"></a>Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом<br> надано право захищати права, свободи та інтереси<br> інших осіб<br> <br> 1. Органи та інші особи, які відповідно до статті 45 цього<br>Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи<br>суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи,<br>в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову<br>угоду.<br> <br> 2. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до статті 45<br>цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб, від<br>поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє особу, на захист<br>прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від<br>суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі.<br> <br> 3. Якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в<br>інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених вимог, суд<br>залишає заяву без розгляду.<br> <br> 4. Прокурор, який не брав участі у справі, з метою вирішення<br>питання про наявність підстав для подання апеляційної чи<br>касаційної скарги, заяви про перегляд рішення у зв'язку з<br>винятковими або нововиявленими обставинами, має право знайомитися<br>з матеріалами справи в суді.<br> <br> 5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,<br>які беруть участь у справі для подання висновку, мають<br>процесуальні права і обов'язки, встановлені статтею 27 цього<br>Кодексу, а також мають право висловити свою думку щодо вирішення<br>справи по суті.<br> <br> Параграф 2. Iнші учасники цивільного процесу<br> <br> <a name="S47"></a>Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу<br> <br> 1. Учасниками цивільного процесу, крім осіб, які беруть<br>участь у справі, є секретар судового засідання, судовий<br>розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка<br>надає правову допомогу.<br> <br> <a name="S48"></a>Стаття 48. Секретар судового засідання<br> <br> 1. Секретар судового засідання:<br> <br> 1) здійснює судові виклики і повідомлення;<br> <br> 2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб,<br>яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;<br> <br> 3) забезпечує фіксування судового засідання технічними<br>засобами;<br> <br> 4) веде журнал судового засідання;<br> <br> 5) оформлює матеріали справи;<br> <br> 6) виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду<br>справи.<br> <br> 2. Секретар судового засідання може уточнювати суть<br>процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі<br>судового засідання.<br> <br> <a name="S49"></a>Стаття 49. Судовий розпорядник<br> <br> 1. Судовий розпорядник:<br> <br> 1) забезпечує належний стан залу судового засідання і<br>запрошує до нього учасників цивільного процесу;<br> <br> 2) з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під<br>час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть<br>бути присутні у залі судового засідання;<br> <br> 3) оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім<br>встати;<br> <br> 4) слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі<br>судового засідання;<br> <br> 5) виконує розпорядження головуючого про приведення до<br>присяги перекладача, експерта;<br> <br> 6) під час судового засідання приймає від учасників<br>цивільного процесу документи та інші матеріали і передає до суду;<br> <br> 7) запрошує до залу судового засідання свідків та виконує<br>вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;<br> <br> 8) виконує інші доручення головуючого, пов'язані із<br>створенням умов, необхідних для розгляду справи.<br> <br> 2. Вимоги судового розпорядника, пов'язані з виконанням<br>обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, є<br>обов'язковими для учасників цивільного процесу.<br> <br> 3. Скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника<br>розглядаються судом у цьому самому процесі.<br> <br> <a name="S50"></a>Стаття 50. Свідок<br> <br> 1. Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які<br>обставини, що стосуються справи.<br> <br> 2. Свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і<br>дати правдиві показання про відомі йому обставини.<br> <br> 3. У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок<br>зобов'язаний завчасно повідомити про це суд.<br> <br> 4. Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою,<br>якою він володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися<br>від давання показань у випадках, встановлених законом, а також на<br>компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.<br> <br> 5. За завідомо неправдиві показання або за відмову від<br>давання показань з непередбачених законом підстав свідок несе<br>кримінальну відповідальність, а за невиконання інших обов'язків -<br>відповідальність, встановлену законом.<br> <br> <a name="S51"></a>Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки<br> <br> 1. Не підлягають допиту як свідки:<br> <br> 1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають<br>на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і<br>не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати<br>обставини, що мають значення для справи, або давати показання;<br> <br> 2) особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці<br>відомості, що були довірені їм у зв'язку з їхнім службовим чи<br>професійним становищем, - про такі відомості;<br> <br> 3) священнослужителі - про відомості, одержані ними на<br>сповіді віруючих;<br> <br> 4) професійні судді, народні засідателі та присяжні - про<br>обставини обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під<br>час ухвалення рішення чи вироку.<br> <br> 2. Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути<br>допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних<br>представництв - без згоди дипломатичного представника.<br> <br> <a name="S52"></a>Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання<br> показань<br> <br> 1. Фізична особа має право відмовитися давати показання щодо<br>себе, членів сім'ї чи близьких родичів (чоловік, дружина, батько,<br>мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра,<br>дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи<br>піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування,<br>член сім'ї або близький родич цих осіб).<br> <br> 2. Особа, яка відмовляється давати показання, зобов'язана<br>повідомити причини відмови.<br> <br> <a name="S53"></a>Стаття 53. Експерт<br> <br> 1. Експертом є особа, якій доручено провести дослідження<br>матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про<br>обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час<br>розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.<br> <br> 2. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам,<br>встановленим Законом України "Про судову експертизу" ( <A HREF="12552">4038-12</A> ),<br>і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів.<br> <br> 3. Експерт зобов'язаний з'явитися за викликом суду, провести<br>повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий<br>висновок на задані йому питання, а у разі необхідності -<br>роз'яснити його.<br> <br> 4. Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити<br>збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним<br>або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його<br>властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл суду,<br>який оформляється ухвалою.<br> <br> 5. Експерт не має права за власною ініціативою збирати<br>матеріали для проведення експертизи; спілкуватися з особами, які<br>беруть участь у справі, а також іншими учасниками цивільного<br>процесу, за винятком дій, пов'язаних з проведенням експертизи;<br>розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з<br>проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про<br>результати експертизи.<br> <br> 6. Експерт невідкладно повинен повідомити суд про<br>неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього<br>необхідних знань або без залучення інших експертів.<br> <br> 7. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення<br>експерт невідкладно заявляє суду клопотання щодо його уточнення<br>або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за<br>заданими питаннями.<br> <br> 8. Експерт не має права передоручати проведення експертизи<br>іншій особі.<br> <br> 9. У разі постановлення ухвали суду про припинення проведення<br>експертизи, експерт зобов'язаний негайно подати матеріали справи<br>та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.<br> <br> 10. Експерт має право:<br> <br> 1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета<br>дослідження;<br> <br> 2) заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів<br>і зразків;<br> <br> 3) викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її<br>проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких<br>йому не були задані питання;<br> <br> 4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що<br>стосуються предмета і об'єктів дослідження;<br> <br> 5) задавати питання особам, які беруть участь у справі, та<br>свідкам;<br> <br> 6) користуватися іншими правами, встановленими Законом<br>України "Про судову експертизу" ( <A HREF="12552">4038-12</A> ).<br> <br> 11. Експерт має право на оплату виконаної роботи та на<br>компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом<br>до суду.<br> <br> 12. Експерт може відмовитися від давання висновку, якщо<br>подані йому матеріали недостатні для виконання покладених на нього<br>обов'язків. Заява про відмову повинна бути вмотивованою.<br> <br> 13. За завідомо неправдивий висновок або за відмову без<br>поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків<br>експерт несе кримінальну відповідальність, а за невиконання інших<br>обов'язків - відповідальність, встановлену законом.<br> <br> <a name="S54"></a>Стаття 54. Спеціаліст<br> <br> 1. Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними<br>знаннями та навичками застосування технічних засобів і може<br>надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань,<br>що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.<br> <br> 2. Спеціаліст може бути залучений до участі у цивільному<br>процесі за ухвалою суду для надання безпосередньої технічної<br>допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень,<br>відбору зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення<br>процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під<br>час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта.<br> <br> 3. Спеціаліст зобов'язаний з'явитися за викликом суду,<br>відповідати на задані судом питання, давати усні консультації та<br>письмові роз'яснення, звертати увагу суду на характерні обставини<br>чи особливості доказів, у разі потреби надавати суду технічну<br>допомогу.<br> <br> 4. Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань.<br> <br> 5. Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду,<br>відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє<br>відповідними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати<br>питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, звертати<br>увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, на<br>оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з<br>викликом до суду.<br> <br> <a name="S55"></a>Стаття 55. Перекладач<br> <br> 1. Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою,<br>якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання<br>якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на<br>іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими,<br>німими чи глухонімими.<br> <br> 2. Перекладач допускається ухвалою суду за заявою особи, яка<br>бере участь у справі.<br> <br> 3. Перекладач має право задавати питання з метою уточнення<br>перекладу, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він<br>не володіє достатніми знаннями мови, необхідними для перекладу, а<br>також на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат,<br>пов'язаних з викликом до суду.<br> <br> 4. Перекладач зобов'язаний з'являтися за викликом суду,<br>здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати<br>правильність перекладу своїм підписом в процесуальних документах,<br>що вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову або мову, якою<br>вони володіють.<br> <br> 5. За завідомо неправильний переклад або за відмову без<br>поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків<br>перекладач несе кримінальну відповідальність, а за невиконання<br>інших обов'язків - відповідальність, встановлену законом.<br> <br> <a name="S56"></a>Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу<br> <br> 1. Правову допомогу може надавати особа, яка є фахівцем у<br>галузі права і за законом має право на надання правової допомоги.<br> <br> 2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, має право:<br>знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати<br>копії долучених до справи документів, бути присутнім у судовому<br>засіданні. Особа, яка має право на надання правової допомоги,<br>допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у<br>справі.<br> <br> <a name="G5"></a>Глава 5<br> ДОКАЗИ<br> <br> <a name="S57"></a>Стаття 57. Докази<br> <br> 1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд<br>встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують<br>вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення<br>для вирішення справи.<br> <br> 2. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх<br>осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків,<br>письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів,<br>висновків експертів.<br> <br> <a name="S58"></a>Стаття 58. Належність доказів<br> <br> 1. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета<br>доказування.<br> <br> 2. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного<br>доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.<br> <br> 3. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета<br>доказування.<br> <br> <a name="S59"></a>Стаття 59. Допустимість доказів<br> <br> 1. Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням<br>порядку, встановленого законом.<br> <br> 2. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені<br>певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими<br>засобами доказування.<br> <br> <a name="S60"></a>Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів<br> <br> 1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які<br>вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім<br>випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.<br> <br> 2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть<br>участь у справі.<br> <br> 3. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для<br>ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які<br>беруть участь у справі, виникає спір.<br> <br> 4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.<br> <br> <a name="S61"></a>Стаття 61. Підстави звільнення від доказування<br> <br> 1. Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть<br>участь у справі, не підлягають доказуванню.<br> <br> 2. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують<br>доказування.<br> <br> 3. Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній,<br>господарській або адміністративній справі, що набрало законної<br>сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть<br>участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці<br>обставини.<br> <br> 4. Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або<br>постанова суду у справі про адміністративне правопорушення<br>обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові<br>наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову<br>суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією<br>особою.<br> <br> <a name="S62"></a>Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх<br> представників<br> <br> 1. Сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою<br>можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають<br>значення для справи.<br> <br> <a name="S63"></a>Стаття 63. Показання свідка<br> <br> 1. Показання свідка - це повідомлення про відомі йому<br>обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання<br>свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної<br>обставини.<br> <br> <a name="S64"></a>Стаття 64. Письмові докази<br> <br> 1. Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки,<br>листування службового або особистого характеру або витяги з них,<br>що містять відомості про обставини, які мають значення для справи.<br>