ДСТУ Б В.2.7-92-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

==============================================================

Будівельні матеріали

СУМІШІ БЕТОННІ

І ЦЕМЕНТОБЕТОНИ ДОРОЖНІ

НА ВАПНЯКОВИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ

Технічні умови

Держбуд України

Київ 2000

ДСТУ Б В.2.7-92-99

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Харківським державним автомобільно-дорожнім технічним

університетом (ХДАДТУ), Державним шляховим

науково-дослідним інститутом (ДержшляхНДІ)

(Розробники: I.M Грушко, д-р техн.наук; О.Г.Ольгінський, д-р

техн.наук; С.М.Толмачов, канд.техн.наук; I.Г.Кондратьєва,

канд.техн.наук; І З.Духовний канд.техн.наук)

2 ВНЕСЕНИЙ

Корпорацією "Укравтодор" Міністерства транспорту України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 3.1 .1999 р. 267

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.2.7-92-99

Зміст

С.

1 Галузь використання........ ........ ........ ........ 1

2 Нормативні посилання ...... ........ ........ ........ 2

3 Визначення ...... ........ ........ ........ ........ З

4 Позначення і скорочення ... ........ ........ ........ 4

5 Технічні вимоги . ........ ........ ........ ........ 4

5.1 Вимоги до бетонів дорожніх покриттів ...... ........ 4

5.2 Вимоги до бетонної суміші ....... ........ ........ 5

5.3 Вимоги до матеріалів .. ........ ........ ........ 6

6 Вимоги безпеки .. ........ ........ ........ ........ 6

7 Вимоги охорони навколишнього середовища........ ........ 7

8 Правила приймання ........ ........ ........ ........ 7

9 Методи контролю . ........ ........ ........ ........ 7

10 Транспортування і зберігання ....... ........ ........ 7

11 Гарантії виробника ....... ........ ........ ........ 7

ДСТУ Б В.2 7-92-99 C 1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

=============================================================

Будівельні матеріали

Суміші бетонні і цементобетони дорожні

на вапнякових заповнювачах

Технічні умови

Строительные материалы

Смеси бетонные и цементобетоны дорожные

на известняковых заполнителях

Технические условия

Building materials

Concrete mixtures and road cement-concrete

on the base of limestone fillers

Specifications

__________________________________________________________________

Чинний від 2000-04-0

__________

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

.1 Цей стандарт розповсюджується на суміші бетонні і цементо

бетони дорожні щільної структури, що виготовляються на цементному

в'яжучому з використанням вапнякових дрібних і крупних заповнювачів

для будівництва основ і покриттів автомобільних доріг загального

користування, сільських і внутрішньогосподарських доріг і

майданчиків.

.2 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для всіх дорож

ньо-будівельних організацій, що діють на території України, а також

громадян-суб'єктів підприємницької діяльності назалежно від форм

власності та видів діяльності

.3 Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її

безпеку для життя і майна населення, охорони навколишнього середо

вища, викладені у розділах 6 і 7 цього стандарту.

.4 Вимоги 5. , 5.2. ...5 2.4, 5.2 7 5.3 є обов'язковими.

____________________________________________________________________

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2 7-92-99 С 2

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативи:

ГОСТ 2.0 001-82 | ССБТ. Основные положения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 450-77 | Кальций хлористый. Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 7473-85 | Смеси бетонные. Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 8433-81 | Вещества вспомогательные ОП 7 и ОП 1 .

| Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ.

| Методы испытаний

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 9758-86 | Заполнители пористые неорганические

| для строительных работ Методы испытаний

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 0180-90 | Бетоны. Методы определения прочности

| по контрольным образцам

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 0181 0-81... |

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 0181 4-81 | Смеси бетонные. Методы испытаний

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 8105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов.

| Технические условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора составов

-------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2 7-27-95 | Пісок із вапняків-черепашників для

| будівельних робіт. Технічні умови

-------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В. 2.7-32 95 | Пісок щільний природний для

| будівельних матеріалів, виробів,

| конструкцій і робіт. Технічні умови

-------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2 7-43-96 | Бетони важкі Технічні умови

-------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2 7-46-96 | Цементи загальнобудівельного

| призначення. Технічні умови

------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2 7-47-96. |

------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2 7-51-96 | Бетони. Методи визначення

| морозостійкості

------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2 7-71-98 | Щебінь і гравій із щільних гірських

| порід і відходів промислового

| виробництва для будівельних робіт

| Методи фізико-механічних випробувань

------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2 75-98 | Щебінь і гравій щільні природні для

| будівельних матеріалів, виробів,

| конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-92-99 С.3

СНіП 2.05 02-85 | Автобильные дороги

------------------------------------------------------------------

СНіП 2.05 11-83 | Внутрихозяйственные автомобильные

| дороги в колхозах

------------------------------------------------------------------

СНіП ІІІ-4-80 | Техника безопасности в строительстве

------------------------------------------------------------------

ОСТ 13 287-85 | Лигносулъфонаты технические

| модифицированные

------------------------------------------------------------------

ОСТ 18 126-73 | Меласская упаренная последрожжевая барда

-------------------------------------------------------------------

ТУ 6-01- 001-76 | Сульфанол

-------------------------------------------------------------------

ТУ 13-0281036-05 85 | Лигносульфонаты технические

-------------------------------------------------------------------

ТУ 65-336-80 | Лигносулъфонаты технические

| модифицированные щелочами

-------------------------------------------------------------------

ТУ 81-05-02-83 | Смола древесная омыленная

-------------------------------------------------------------------

ТУ 81-05-71-8 | Понизитель фенольный лесохимический

-------------------------------------------------------------------

ТУ 81-05-75-69 | Смола нейтрализованная

| воздухововлекающая

------------------------------------------------------------------

РСТ УССР 5028-90 | Материал из малопрочных известняков

| юга Украины для дорожных работ

------------------------------------------------------------------

ДБН В.1.4-1.01-7 | Система норм і правил зниження рівня

| іонізуючих випромінювань природних

| радіонуклідів в будівництві.

| Регламентовані радіаційні параметри.

| Допустимі рівні

------------------------------------------------------------------

ДБН В.1.4-2.01-7 | Система норм і правил зниження рівня

| іонізуючих випромінювань природних

| радіонуклідів в будівництві.

| Радіаційний контроль будівельних

| матеріалів та об'єктів будівництва

-------------------------------------------------------------------

СТ СЕВ 1406-78 | Конструкции бетонные и железобетонные.

| Основные положения проектирования

З ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Карбонатний цементобетон - штучний конгломератний

матеріал, який отримано з раціонально підібраної суміші, котра

ущільнена та затверділа і складається з вапнякового мінерального

кістяка, що зцементований у моноліт з цементом і водою, часто з

спеціальними добавками.

3.2 Маломіцні вапняки - осадові гірські породи які складають

ся із зцементованих часток кальциту, звичайно з домішками глинисто

го матеріалу, кремнезему, оксидів заліза та інших міцність при

стиску яких знаходиться у межах від 5,0 МПа до 30,0 МПа згідно з

РСТ УРСР 5028.

ДСТУ Б В 277-92-99 С.4

4 ПОЗНАЧЕННЯ I СКОРОЧЕННЯ

4.1 Вапнякові дрібні та крупні заповнювачі - заповнювачі.

4.2 Упарена післядріжджова бражка - УПБ.

4.3 Лігносульфонат технічний - ЛСТ

4.4 Лігносульфонат технічний модифікований - ЛТМЩ.

4.5 Смола деревна омилена - СДО.

4.6 Знижувач фенольний лісохімічний - ЗФЛХ.

4.7 Хлорид кальцію - CaCl .

2

4.8 Оксиетиленовий ефір діалкілфенолів-ОП 7, ОП-10.

4.9 Умовне позначення бетонної суміші при замовленні повинне

включати скорочене позначення бетонної суміші, середню щільність,

вид заповнювачів, марки за легкоукладальністю (рухомістю або

жорсткістю) об'єм утягненого повітря.

Приклад умовного позначення бетонної суміші важкої на вапняко

вих заповнювачах, марки за легкоукладальністю (рухомістю) Пі, з

об'ємом утягненого повітря до бетонної суміші 5 %:

БСВ ВЗ П1/V5 ДСТУ Б В.2.7-92-99.

4.10 Умовне позначення бетону при замовленні повинне включати

вид бетону, середню щільність, вид заповнювачів, клас міцності на

стиск, клас міцності на осьовий розтяг, клас міцності на розтяг при

згині, морозостійкість, водонепроникність.

Приклад умовного позначення бетону дорожнього, важкого, на ва

пнякових заповнювачах класу міцності на стиск ВЗО, класу міцності

на осьовий розтяг Bt2,4, класу міцності на розтяг при згині

Bbtb4,4, морозостійкістю F200, водонепроникністю W8:

БДВ ВЗ ВЗО/Bt 2,4 Bbtb 4,4/F200/ W8 ДСТУ Б В 2.7-92 99

5 ТЕХНіЧНі ВИМОГИ

5.1 Вимоги до бетонів дорожніх покріттів

5.1.1 Якість бетону повинна відповідати вимогам цього стандар

ту і забезпечувати одержання дорожніх покриттів, які задовольняють

вимоги діючих стандартів і технічної документації

5.1.2 Для бетонів визначені класи міцності на стиск від В 3,5

до В 35; за міцністю на осьовий розтяг - від Bt 0,8 до Bt 3,2; за

міцністю на розтяг при згині - від Bbtb 0 8 до Bbtb 3,2 згідно з

ДСТУ Б В.2 7-43.

5.1.3 Для конструкцій дорожніх покриттів, що запроектовані без

урахування вимог СТ СЕВ 1406, показники міцності бетону характери

зуються марками згідно з ДСТУ В В.2.7-43

ДСТУ Б В.2 7-92-99 С 5

5.1.4 При використанні добавок, що сповільнюють тверднення

бетонної суміші, проектна міцність бетону і його морозостійкість

повинні визначатись у віці не менше 60 діб.

5.1.5 Для бетонів установлені марки за морозостійкістю від

F50 до F200 відповідно до вимог ДСТУ Б В 2.7-43, СНіП 2.05.02 СНіП

2.05. 1.

5.2 Вимоги до бетонної суміші

5.2.1 Бетонні дорожні суміші повинні виготовлятися відповідно

до ГОСТ 7473 і задовольняти вимоги цього стандарту

5.2.2 Бетонні суміші на вапняках малої міцності можуть засто

совуватися у нижніх шарах покриття або верхніх шарах покриттів IV-V

категорій та внутрішньогосподарських доріг з вмістом цементу від 5

% до 2 % від маси заповнювача та води, яка відповідає оптимальній

вологості заповнювачів згідно з вимогами РСТ УРСР 5028.

5.2.3 При виготовленні бетонної суміші водоцементне відношення

слід приймати: для одношарових і вернього шару двошарових покриттів

- не більше 0,6; для нижнього шару двошарових покриттів, одношаро

вих покриттів сільських і внутрішньогосподарських доріг не більше

0 7.

5.2.4 Об'єм утягненого повітря до бетонної суміші

встановлюється при підборі складу бетону і повинен відповідати ви

могам цього стандарту (таблиця 1).

Таблиця

-------------------------------------------------------------------

|Конструктивний шар | Об'єм утягненого повітря до бетонної |

| покриття | суміші для бетону, у відсотках |

| |-------------------------------------------|

| | важкого | дрібнозернистого |

|-----------------------------------------------------------------|

|Одношарові і верхній | | |

|шар двошарового | | |

|покриття | 5...7 | 6. 8 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Нижній шар | | |

|двошарового покриття | З...6 | 2. 14 |

-------------------------------------------------------------------

5.2.5 Легкоукладальність бетонної суміші визначається перед

укладанням у покриття чи основу показниками її рухомості чи

жорсткості відповідно до ДСТУ Б В.2.7-43

5.2.6 Для поліпшення легкоукладальності, сповільнення термінів

тверднення, забезпечення необхідних значень водоцементного