ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

ДБН В.2.2-1-95

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Держкоммістобудування України

Київ 1995

РОЗРОБЛЕНІ: Українським державно-кооперативним

проектно-вишукувальним та

науково-дослідним об'єднанням

"УкрНДІагропроект" (керівник теми

канд.екон.наук О.Ф.Омельченко;

відп.виконавець канд.техн.наук

Ю.І.Кошиць; кандидати техн.наук

Л.Є.Дробязко, В.О.Новак; канд.арх.

В.І.Райко; Г.О.Гриненко; Ю.Л.

Замський; Б.Г.Леонов; В.С.Партола;

А.А.Присяжний; С.І.Телюк (за участю

Мінбудархітектури України

(В.Є.Шаповалов);

Мінсільгосппроду України

(В.П.Яковенко, І.І.Бровко,

Е.В.Шуляк); Українського наукового

гігієничного центру МОЗ України

(канд.мед.наук Н.П. Вашкулат);

УкрНДІПБ України (Н.В.Гузій,

В.В.Денисенко).

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО Відділом державних нормативів і

ЗАТВЕРДЖЕННЯ: стандартів Держкоммістобудування

України.

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування

України від 27 січня 1995 р. N 17

та введені в дію з 1 лютого 1995 р.

З введенням в дію ДБН В.2.2-1-95 втрачають силу в Україні

СНиП 2.10.03.84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводче-

ские здания и помещения".

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

------------------------------------------------------------------

|Будинки і споруди ДБН В.2.2-1-95 |

|------------------ |

|Будівлі і споруди для тваринництва Вводяться вперше |

------------------------------------------------------------------

Норми регламентують проектування виробничих будівель, споруд і

окремих приміщень для усіх видів тваринницьких (скотарських, сви-

нарських, вівчарських, конярських, звірівницьких і птахівничих)

підприємств, які підлягають новому будівництву, реконструкції, тех-

нічному переозброєнню і є державними, кооперативними, кооперативно-

державними або мають іншу форму власності.

Норми призначені для застосування організаціями-розробниками

і користувачами НД в галузі будівництва.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Норми визначають основні фактори і їх значення, які не-

обхідно враховувати при проектуванні підприємств (комплексів, ферм)

і окремих об'єктів, що входять до їх складу.

При проектуванні будівель і споруд для тваринництва, крім цих

норм, необхідно також враховувати вимоги інших нормативних докумен-

тів, в яких викладені спеціальні вимоги (технологічні, санітарні,

протипожежні), що відсутні в даному документі.

1.2. Номенклатура будівель і споруд визначається їх призна-

ченням, технологічними рішеннями, місткістю або потужністю.

1.3. За призначенням виробничі будівлі і споруди поділяються

на основні та обслуговуючі.

1.4. До основних відносяться виробничі будівлі і споруди, в

яких утримуються тварини та проводяться найбільш важливі техноло-

гічні процеси (отели, опороси, окоти та годування тварин, їх осі-

меніння, доїння корів, первинна обробка та тимчасове зберігання

молока, інкубація птиці, збирання яєць тощо).

1.5. До будівель і споруд обслуговуючого призначення належать

підсобні виробничі, складські та допоміжні для усіх видів тварин-

ницьких підприємств.

1.5.1. До підсобних виробничих будівель і споруд відносяться:

а) об'єкти для приготування кормів для тварин (кормоцехи,

кормоприготувальні, корморозмішувальні тощо );

б) будівлі та споруди ветеринарного призначення;

в) автовагові споруди;

г) пункти технічного обслуговування машин, механізмів та

обладнання;

д) цехи по сортуванню, пакуванню та тимчасовому зберіганню

яєць;

е) споруди водопостачання, каналізації, електро- та тепло-

постачання;

ж) майданчики для приймання, сортування та вантаження

тварин;

з) внутрішні проїзди (з твердим покриттям), що ведуть до

доріг загального користування, внутрішні скотопрогони та

установки для активного моціону тварин;

і) огорожі;

к) пожежні пости та протипожежні споруди.

1.5.2. До складських будівель та споруд відносяться:

а) склади кормів, підстілки, тари, господарського інвентаря

та матеріально-технічних засобів;

б) споруди для збирання, зберігання та обробки гною, курячого

посліду та сечі;

в) майданчики і навіси для засобів механізації та транспорту.

- 2 -

1.5.3. Допоміжними об'єктами є:

а) будівлі керівництва, громадського харчування, медичного

та культурно-побутового обслуговування, кабінети техніки

безпеки;

б) побутові приміщення.

1.6. Загальна площа будівель і споруд визначається як сума

площ приміщень усіх поверхів у межах внутрішньої поверхні зовніш-

ніх стін, площадок, антресолей, рамп за винятком площ, відкритих

отворів та шахт у перекриттях, підпілля (для гною, посліду тощо)

заввишки не більше 1,8 м (в чистоті) та горищ.

Питома площа окремих будівель і споруд для тваринництва

наведена в довідковому додатку 1.

1.7. Якщо в будівлях і спорудах для тваринництва розміщуються

об'єкти, що становлять вибухово-пожежну або пожежну небезпеку, то

проектування слід проводити згідно з відповідними діючими нормами.

2. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

2.1. Будівлі і споруди для тваринництва слід проектувати, як

правило, одноповерховими, прямокутної форми в плані, однопрого-

новими або з декількома паралельно розміщеними прогонами. Кіль-

кість прогонів, їх ширина і висота обумовлюються технологічною

необхідністю та економічною доцільністю.

Загальна ширина одноповерхових будівель і споруд, як правило,

не повинна перевищувати 24 м. Більша ширина будівель і споруд

можлива при техніко-економічному та технологічному обгрунтуванні.

Будівлі та споруди в залежності від природно-кліматичних

умов та технологічних вимог можуть бути горищні або безгорищні.

2.2. Багатоповерхові будівлі та споруди для тваринництва

допускається проектувати лише при техніко-економічному обгрун-

туванні та ретельному порівнянні варіантів проектних рішень

утримання тварин в будівлях різної ширини та поверховості.

2.3. В одній будівлі та споруді, як правило, коли це не супе-

речить технологічним, санітарним, зооветеринарним, протипожежним

та іншим вимогам, слід об'єднувати приміщення основного виробничо-

го, підсобного і складського призначення.

2.4. Конструктивні рішення будівель і споруд повинні відо-

бражати досягнення науково-технічного прогресу в будівництві та

сприяти широкому впровадженню ефективних матеріалів та виробів,

спрямованих на скорочення строків будівництва та економію мате-

ріалів.

2.5. Габаритно-конструктивні схеми одноповерхових будівель

і споруд визначаються наявністю або відсутністю внутрішніх опор

та похилом покрівлі.

При інших одинакових умовах слід віддавати перевагу схемам

без внутрішніх опор, оскільки при цьому підвищується можливість

застосування гнучких планувальних рішень, що важливо як при новому

будівництві, так і особливо при технічному переозброєнні та рекон-

струкції будівель та споруд у майбутньому.

Будівлі та споруди з внутрішніми опорами доцільно застосову-

вати тоді, коли опори використовуються для кріплення перегородок,

елементів технологічного обладнання тощо.

В залежності від призначення будівлі та споруди можуть бути

утеплені та неутеплені (холодні).

2.6. Визначальним елементом будівлі і споруди є несучий

каркас, на основі якого формується її габаритна та конструктивна

схема. Будівлі та споруди можуть бути повнокаркасними, з неповним

- 3 -

каркасом та безкаркасними.

В повнокаркасних будівлях і спорудах несучий каркас склада-

ють колони, балки, ригелі,прогони, ферми, рами, арки і т.ін.

У безкаркасних будівлях і спорудах роль окремих елементів

каркаса виконують зовнішні та внутрішні стіни.

У будівлях та спорудах з неповним каркасом зовнішні стіни

використовуються як несучі елементи, які разом з елементами внут-

рішнього каркасу сприймають навантаження від покриттів та пере-

криттів.

2.7. Вибір габаритно-конструктивної схеми залежить від виду

грунтів, враховуючи їх здатність до осідання, та несучої здатності

зовнішніх стін.

2.8. Тваринницькі будівлі слід проектувати переважно каркасни-

ми з застосуванням легких збірних несучих і огороджувальних

конструкцій.

При виборі конструктивних рішень перевагу слід віддавати тим,

які сприяють організації випуску заводами-виготовлювачами будівель-

модулів комплектної поставки.

Примітка. Комплект будівель містить конструкції каркаса,

стінові і покрівельні огородження, вікна, ворота, двері,

зенітні та світлоаераційні ліхтарі, перегородки, а в

комплект будівлі-модуля, крім того, входять системи

інженерного забезпечення (опалення, освітлення, вентиля-

ції і санітарно-технічного обладнання) і технологічне

обладнання.

2.9. Застосування залізобетонних конструкцій допускається

виходячи з місцевих умов бази будіндустрії. Розробка нових за-

лізобетонних конструкцій для одноповерхових виробничих будівель

павільйонного типу не рекомендується.

Не допускається застосування конструкцій, що запозичені з

інших галузей народного господарства, якщо вони за своїми характе-

ристиками не відповідають параметрам мікроклімату тваринницьких

будівель.

2.10. При техніко-економічному обгрунтуванні в залежності

від місцевих умов при проектуванні будівель і споруд для тварин-

ництва як утеплених, так і холодних можуть застосовуватись і

інші конструктивні одно- та багатопрогонові схеми, в тому числі

з використанням металевих полегшених конструкцій, клеєної дере-

вофанери тощо.

Допускається застосування конструкцій та виробів з місцевих

будівельних матеріалів.

Примітки.

1. Матеріали будівельних конструкцій та їх облицювання,

опорядження та захисні покриття повинні бути нешкідливими

для тварин, птиці, звірів у доступних для них місцях.

2. Канали та басейни для нутрій повинні бути облицьовані

бетоном або каменем.

2.11. Висота приміщень від підлоги до низу конструкцій під-

вішеного технологічного обладнання та комунікацій в усіх будів-

лях повинна становити не менше 2 м в місцях регулярного та 1,8 м

в місцях нерегулярного проходження людей.

В горищних будівлях висота (в чистоті) горищних приміщень, що

використовуються для зберігання грубих кормів і підстилки, в се-

редній частині горища та в місцях розміщення люків в перекритті

повинна бути не менше 1,9 м.

2.12. Кількість поверхів тваринницьких будівель, ступінь

вогнестійкості та площу поверху між протипожежними стінами слід

приймати згідно з таблицею 1.

- 4 -

Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------

|Категорія | Допустима |Ступінь | Площа поверху між |

|будівлі або| кількість |вогнестій- | протипожежними стінами, м2|

| пожежних | поверхів |кості | ----------------------------|

| відсіків | |будівлі |одноповерхові|багатоповерхові|

| | | | будівлі | будівлі |

|------------------------------------------------------------------|

| | 8 | 1-ІІ | Не обмежується |

| |------------------------------------------------------|

| | 3 | ІІІ | 3000 | 2000 |

| |------------------------------------------------------|

| В | 2 | ІІІа | 2000 | 1600 |

| |------------------------------------------------------|

| | 2 | ІY | 2000 | 1200 |

| |------------------------------------------------------|

| | 1 | ІYа | 1600 | - |

| |------------------------------------------------------|

| | 1 | Y,ІІІб | 1200 | - |

|------------------------------------------------------------------|

| |Не обмежу- | І-ІІ | Не обмежується |

| |ється | | |

| |------------------------------------------------------|

| | 3 | ІІІ | 5200 | 3500 |

| |------------------------------------------------------|

| Д | 2 | ІІІа | 3500 | 2600 |

| |------------------------------------------------------|

| | 2 | ІY | 3500 | 2000 |

| |------------------------------------------------------|

| | 2 | ІYа | 2600 | 1200 |

| |------------------------------------------------------|

| | 1 | Y, ІІІб | 2000 | - |

--------------------------------------------------------------------

Примітка. Протипожежні заходи в багатоповерхових та багатопро-

гонових зблокованих будівлях тваринницьких підприємств

повинні бути обгрунтовані в технологічній частині проекту

та погоджені з ГУПБ МВС України або територіальними орга-

нами держпожнагляду.