ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н А К А З

10.04.2007 N 47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2007 р. за N 427/13694

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

Відповідно до Кодексу України про адміністративніправопорушення, Закону України "Про ліцензування певних видів

господарської діяльності", з метою дотримання законності під

час оформлення матеріалів та складання протоколів про

адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування

певних видів господарської діяльності

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення матеріалівпро адміністративні правопорушення законодавства про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності, що додається.

2. Управлінню ліцензування (Іванченко О.Б.) у встановленомупорядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію доМіністерства юстиції України.

3. Департаменту стратегічного планування, інформаційногозабезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечитиопублікування цього наказу в засобах масової інформації та довестицей наказ до відома представництв Держпідприємництва України післяйого державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 10.04.2007 N 47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2007 р. за N 427/13694

ІНСТРУКЦІЯ про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення та складанняДержавним комітетом України з питань регуляторної політики тапідприємництва (далі - Держпідприємництво) та представництвамиДержпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містахКиєві та Севастополі (далі - представництво) протоколів проадміністративні правопорушення законодавства про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності, які передбачені статтею166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення(далі - адміністративні правопорушення законодавствапро ліцензування), оформлення справ та обліку матеріалів проадміністративні правопорушення законодавства про ліцензування.

1.2. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складанняпротоколів про адміністративні правопорушення законодавства проліцензування (далі - протокол), здійснювані відповідно до статті255 Кодексу України про адміністративні правопорушення(далі - КУпАП), покладаються на посадових осіб:

- відповідного структурного підрозділу центрального апаратуДержпідприємництва;

- представництв.

1.3. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складанняпротоколів закріплюються за посадовими особами:

- у центральному апараті Держпідприємництва - його наказом;

- у представництвах - їх наказами.

1.4. Посадові особи, визначені в пункті 1.2 цієї Інструкціїнесуть відповідальність за обґрунтованість та правильністьскладання протоколів.

1.5. При вирішенні питання про складення протоколу стосовнопосадової особи органу ліцензування, яка притягається доадміністративної відповідальності, установлюються:

- наявність у діях посадової особи складу правопорушення;

- строк, протягом якого може бути накладено на посадовуособу адміністративне стягнення.

2. Порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення законодавства про ліцензування

2.1. При виявленні адміністративного правопорушеннязаконодавства про ліцензування, за результатами перевірки,посадова особа складає протокол про адміністративне правопорушенняза формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

У разі вчинення адміністративного правопорушення декількомапосадовими особами органу ліцензування протокол складаєтьсястосовно кожної особи окремо.

2.2. Виявлені порушення фіксуються в протоколі з обов'язковимзазначенням положень (пункт, частина, стаття тощо) Закону України"Про ліцензування певних видів господарської діяльності",

який порушено, та зазначенням винних у їх допущенніосіб. Викладені в протоколі фактичні обставини вчиненогоправопорушення мають відповідати складу адміністративногоправопорушення, передбаченого статтею 166-12 КУпАП.

2.3. Посадовій особі органу ліцензування роз'яснюються правата обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про щозазначається в протоколі і засвідчується її підписом. У разівідмови цією особою поставити підпис про це робиться відповіднавідмітка посадовою особою, яка складає протокол та засвідчуєтьсяїї підписом із зазначенням дати.

2.4. Посадовій особі органу ліцензування пропонуєтьсяознайомитися із складеним протоколом, дати письмове пояснення посуті вчиненого правопорушення, яке засвідчити своїм підписом іззазначенням дати. Пояснення можуть бути викладені також наокремому аркуші з відміткою про це в протоколі.

Посадова особа органу ліцензування має право робитизауваження і пояснення щодо змісту протоколу та матеріалів, якідолучаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмовивід його підписання.

У разі відмови посадовою особою органу ліцензування віднадання пояснення або підписання протоколу посадова особа, якасклала протокол, робить запис такого змісту: (прізвище, ім'я, побатькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання поясненняпо суті правопорушення(-нь), викладеного(-них) у протоколі, абопідписання протоколу відмовився(-лася) та засвідчує це своїмпідписом із зазначенням дати.

Відмова від надання пояснення та (або) підписання протоколуособою органу ліцензування не є підставою для припинення складанняпротоколу.

2.5. Протокол складається в одному примірнику в паперовомуваріанті і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

2.6. Протокол заповнюються розбірливим почерком державноюмовою.

2.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів якпід час складання, так і після того, як протокол підписанийпосадовою особою органу ліцензування, щодо якої він складений.

Не допускається заповнення протоколу олівцем, закреслення чивиправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а такождодаткових записів після того, як протокол підписаний посадовоюособою органу ліцензування, відносно якої він складений. У графах,які не заповнюються при складанні протоколу, проставляєтьсяпрочерк.

2.8. Протокол підписується посадовою особою, яка складаєпротокол та посадовою особою органу ліцензування, яка вчинилаадміністративне правопорушення законодавства про ліцензування.

2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджуютьфакт учинення адміністративного правопорушення (копії документів,що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення, копіїнаказів (розпоряджень) щодо функціональних обов'язків, пояснення,заяви, клопотання посадової особи органу ліцензування тощо).

Матеріали, які долучаються до протоколу, повинні бутиобліковані в установленому порядку.

2.10. Складений протокол та необхідні матеріали формуються вокрему справу про адміністративне правопорушення та не пізніше 3робочих днів після його складання реєструються посадовою особою,яка склала протокол, у Журналі обліку матеріалів проадміністративні правопорушення законодавства про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності (далі - Журнал), якийведеться за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції таподаються керівнику (або його заступнику) Держпідприємництва(представництва) для розгляду та прийняття рішення щодо подальшогонаправлення до суду.

При розгляді поданих матеріалів з'ясовуються такі питання:обґрунтованість, правильність, повнота складення протоколу танаявність інших матеріалів, необхідних для розгляду справи проадміністративне правопорушення.

2.11. Оформлений протокол разом з матеріалами долученими донього та супровідним листом, підписаним керівником (або йогозаступником) Держпідприємництва (представництва), у строк непізніше 10 робочих днів після реєстрації протоколу в Журналінаправляється до суду за місцем вчинення правопорушення.

3. Порядок ведення діловодства в справах про адміністративне правопорушення законодавства про ліцензування

3.1. Копія оформленого протоколу разом з матеріаламидолученими до нього, які передані до суду, групуються у справу,нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковийномер, повна назва документа, його дата, номери аркушів запорядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрамита літерами. Опис підписується посадовою особою, яка склалапротокол та ставиться дата його складання.

3.2. Про направлення протоколу і матеріалів долучених донього на розгляд суду в Журналі робиться відповідний записпосадовою особою, яка склала протокол.

3.3. Сторінки Журналу повинні бути прошнуровані тапронумеровані, а також скріплені печаткою Держпідприємництва(представництва).

Такий Журнал оформлюється уповноваженою особою.

3.4. Копія справи, що передається до суду, зберігається вДержпідприємництві (представництві).

3.5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення усправі про адміністративне правопорушення до Журналу особою, якасклала протокол, уносяться відомості про результати розглядусправи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості просуд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розглядусправи.

3.6. Матеріали зберігаються протягом терміну, встановленогочинним законодавством.

Начальник Управління ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Б.Іванченко

Додаток 1 до пункту 2.1. Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

(Державний Герб України)

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (представництво в __________________________________) найменування адміністративно-територіальної одиниці

ПРОТОКОЛ N ______ про адміністративне правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності за ст. 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення

"___" _________ 20__ р. ____________________ (місце складання)

Я, уповноважена посадова особа Державного комітету України зпитань регуляторної політики та підприємництва(Представництва), ________________________________________________

_________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові; посада)

за результатами перевірки ________________________________________

__________________________________________________________________ (указати повне найменування органу ліцензування)

місцезнаходження _________________________________________________

__________________________________________________________________

Склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________

__________________________________________________________________ (місце, період вчинення порушення, суть адміністративного правопорушення, нормативно акт,

який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків, якщо вони є)

Відомості про посадову особу, стосовно якої складенопротокол:

прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________

дата, місце народження ___________________________________________

громадянство _____________________________________________________

місце проживання, номер телефону _________________________________

__________________________________________________________________

місце роботи, посада _____________________________________________

Чи притягався до адміністративної відповідальності протягом рокуза правопорушення законодавства про ліцензування

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (дата, яким органом, розмір стягнення)

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий)

_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Посадовій особі _________________________________ роз'яснено його(її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП (має право:ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подаватидокази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватисяюридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, якийза законом має право надавати правову допомогу особисто чи задорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватисяпослугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведетьсяпровадження; оскаржити постанову по справі),

підпис ___________________________________________________________

Пояснення особи посадової особи, стосовно якої складено протокол:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підпис посадової особи, щодо якої складено протокол

__________________________________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________У разі відмови посадової особи, яка вчинила адміністративнеправопорушення, від пояснення або підписання протоколу про церобиться запис особою, яка склала протокол.

До протоколу долучається: ________________________________________

__________________________________________________________________

Підпис уповноваженої посадової особи, яка склала протокол

__________________________________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Начальник Управління ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Б.Іванченко

Додаток 2 до пункту 2.10. Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

ЖУРНАЛ обліку матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

______________________________________________________________ (найменування підрозділу Держпідприємництва, представництва)

Почато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Кількість|Прізвище,|Період | До |Відо- |При- |

|з/п|реєстрації | аркушів | ім'я та |вчинен-| якого |мості |мітки|

| | та номер |матеріа- | по | ня |суду та| про | |

| | протоколу | лів |батькові |право- | коли |ріше- | |

| | про |долучених|правопо- |поруше-|направ-| ння | |

| |адміністра-| до | рушника,|ння та | лено | суду | |

| | тивне |протоколу| його |стисло |прото- | за | |

| |правопору- | | місце | суть | кол, |прото-| |

| |шення /ким | |прожива- |право- |вихід- |колом | |

| |складено та| | ння |поруше-| ний | | |

| | коли/ | | | ння | номер | | |

|---+-----------+---------+---------+-------+-------+------+-----|

| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Начальник Управління ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Б.Іванченко