Санітарні правила в лісах України


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 липня 1995 р. N 555

Санітарні правила в лісах України

1. Санітарні правила в лісах - це сукупність норм здійснення санітарно-оздоровчих заходів та санітарних вимог, які встановлюються з метою охорони та захисту лісів при веденні лісового господарства, використанні лісових ресурсів та здійснення робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Санітарно-оздоровчі заходи

2. Санітарно-оздоровчі заходи є частиною комплексу профілактичних заходів, які проводяться лісокористувачами з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвиткові патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, стихійними природними явищами та техногенними впливами.

3. Види, обсяги, терміни, місце та особливості проведення санітарно-оздоровчих заходів визначаються спеціалістами лісовпорядкувальних та лісопатологічних партій, спеціалізованих лісозахисних підприємств і станцій, державних органів лісового господарства, а також постійними лісокористувачами на підставі оцінки санітарного стану лісових насаджень.

4. До санітарно-оздоровчих заходів належать:

вибіркові санітарні рубки;

суцільні санітарні рубки;

ліквідація захаращеності;

запобігання виникненню та поширенню осередків шкідників і хвороб лісу;

захист заготовленої деревини від шкідників та хвороб.

5. Санітарно-оздоровчі заходи проводяться на основі відповідних планів незалежно від віку лісонасаджень у лісах усіх груп і категорій захисності.

Санітарно-оздоровчі заходи в лісах зони радіаційного забруднення плануються і проводяться на підставі спеціальних інструкцій та рекомендацій Мінлісгоспу.

Плани проведення санітарно-оздоровчих заходів складаються щорічно постійними лісокористувачами за участю спеціалістів лісозахисту на основі матеріалів лісовпорядкування, санітарних та лісопатологічних обстежень, з урахуванням специфіки, ступеня і періоду пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників інфекційних хвороб (додаток N 1).

Плани санітарно-оздоровчих заходів затверджуються державними органами лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей (на територіях природно-заповідного фонду - погоджуються з органами Мінекобезпеки).

6. Насадження під санітарні рубки відводяться в рік здійснення цих рубок не пізніше ніж за три місяці ( в період з квітня по жовтень - не пізніше одного місяця) до початку їх проведення:

а) у насадженнях, пошкоджених пожежею, - не пізніше ніж через місяць після завершення її гасіння;

б) у листяних насадженнях - за наявності листя на деревах, крім ділянок лісу, пошкоджених внаслідок стихійних природних явищ та техногенних впливів;

в) у насадженнях, пошкоджених кореневою губкою, - з розрахунку проведення рубки тільки в морозний період (листопад - березень).

7. Санітарно-оздоровчі заходи проводяться позачергово в насадженнях, пошкоджених внаслідок стихійних явищ та техногенних впливів, а також в осередках хвороб і масового розмноження шкідників.

8. Відбір дерев для санітарних рубок провадиться під наглядом лісничого або його помічника.

9. Здійснення санітарно-оздоровчих заходів передбачає:

застосування найефективніших методів і технологій;

запобігання їх негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

максимально стислі терміни проведення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та наслідків стихійних природних явищ і техногенних впливів.

Вибіркові санітарні рубки

10. Вибіркові санітарні рубки здійснюються лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, усихаючих, сильно ослаблених, пошкоджених шкідниками, хворобами та внаслідок стихійних природних явищ і техногенних впливів окремих дерев або їх груп запасом 5 і більше куб. метрів з гектара за умови, що вилучення цих дерев не призведе до зменшення повноти (всіх ярусів) нижче ніж 0,5 пристигаючих, стиглих та перестійних деревостанів і нижче 0,4 - інших насаджень. З метою збереження цінних насаджень державні органи лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей можуть визначати з урахуванням породного складу, цільового призначення лісів, природних особливостей регіону інші граничні величини повноти насаджень та їх запасу.

На територіях природно-заповідного фонду таке визначення здійснюється за погодженням з органами Мінекобезпеки.

Якщо вибіркова санітарна рубка може призвести до зменшення повноти деревостанів нижче встановлених меж, призначається суцільна санітарна рубка.

вид |вид | |

| | |

-------------------------------------

Додаток N 4

до Санітарних правил в лісах України

Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної

санітарної рубки

_____________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище

лісокористувача)

_____________________________________________________ (область,

Автономна Республіка Крим)

-----------------------------------------------------------------

Лісни- |Номер |Номер | Площа |Коротка таксаційна характеристика|

цтво |квар- |виділу| виділу,|---------------------------------|

|талу | | гек- | склад |вік,|пов- |боні|серед- |

| | | тарів | насад-|роки|нота |тет |ня ви- |

| | | | ження | | | |сота, |

| | | | | | | |метрів |

| | | | | | | | |

-------+------+------+--------+-------+----+-----+----+---------+

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

-----------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

-------------------------------------------------------------

| Запас деревостану, |Тип |Забез- | Причини |

| куб.метрів |лісо-|печення| ослаб- |

--------+--------------------------|рос- |понов- | лення |

серед- |на |усього| у тому |лин- |лення | дерево- |

ній діа-|гек-| | числі |них | | стану |

метр, |тарі| | ліквід |умов | | |

санти- | | | | | | |

метрів | | | | | | |

--------+----+------+--------------+-----+-------+----------|

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

-------------------------------------------------------------

Усього

Керівник підприємства, ____________ ( )

установи, організації (підпис)

Інженер-лісопатолог

(спеціаліст лісозахисту) ____________ ( )

(підпис)

Примітка. У графі 15 зазначаються конкретні обсяги робіт за їх

видами.

Додаток N 5

до Санітарних правил в лісах України

Зведена відомість пробних площ, закладених у

насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

_______________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище

лісокористувача)

__________________________________________________________

(область, Автономна Республіка Крим)

----------------------------------------------------

Лісни- | Номер | Номер | Номер | Кіль- | При- |

цтво | проб- | квар- | виділу | кість | чини |

| ної | талу | | дерев | послаб- |

| площі | | | на | лення |

| | | | проб- | дере- |

| | | | ній | воста- |

| | | | площі | ну |

-------+-------+-------+--------+--------+---------+

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

----------------------------------------------------

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------------------

| Підля- |Перева-|

| гає |жаючі |

Розподіл дерев за категоріями стану | рубці, |шкід- |

(відсотків до загальної кількості на пробній | відсот- |ники, |

площі) | ки |хво- |

----------------------------------------------| |роби, |

порода| І | ІІ | ІІІ | IY | Y | YI | |вид |

------+-----+------+-------+------+-----+-----+---------+-------|

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

-----------------------------------------------------------------

Керівник підприємства, ___________ ___________

установи, організації (підпис) / /

Інженер-лісопатолог (спеціаліст

лісозахисту) ___________ ___________

(підпис) / /

Додаток N 6

до Санітарних правил в лісах України

ПОРЯДОК

визначення таксової вартості середнього періодичного приросту насаджень, втраченого внаслідок об'їдання їх шкідливими комахами

1. Таксова вартість середнього періодичного приросту насадження визначається залежно від його обсягу та середньої таксової вартості деревини в конкретному підприємстві, що веде лісове господарство:

Тв = Мв х Ст,

де Тв - вартість втраченого приросту;

Мв - обсяг втраченого середнього періодичного приросту;

Ст - середня таксова вартість деревини

2. Обсяг втраченого середнього періодичного (щорічного) приросту насаджень визначається за формулою:

Мв = Мв1 х П х К,

де Мв 1 - середній періодичний приріст насадження на гектарі (поточна зміна запасу) за матеріалами лісовпорядкування;

П - площа об'їдання в насадженні, гектарів;

К - кількість втрачених середніх періодичних приростів

3. Кількість середніх періодичних приростів (К), що втрачаються насадженнями за період ослаблення, у разі різного ступеня пошкодження.

-----------------------------------------------------------------

Ступінь | Кількість втрачених середніх періодичних приростів

пошкодження |----------------------------------------------------

насаджень, | сосна, інші | дуб, інші листяні породи

відсотків | хвойні породи |------------------------------------

| | до 50 років | 51 рік і більше

-----------------------------------------------------------------

до 25 0,5 - -

25-50 3 0,3 0,4

50,1-75 4 0,6 0,4

75,1-100 6 1,5 1,2

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 липня 1995 р. N 555

Київ

Про затвердження Санітарних правил в лісах України

З метою поліпшення охорони і захисту лісів, догляду за лісом Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Санітарні правила в лісах України, що додаються.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.22