ДСТУ Б А.1.1-5-94. ДСТУ Б. А.1.1-5-94. Общие физико-технические характеристики и эксплуатационные свойства строительных материалов. Сроки и определения


ДСТУ Б А.1.1-5-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації

і нормування в будівництві

ЗАГАЛЬНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Терміни та визначення

Видання офіційне

ДЕРЖКОММІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

КИЇВ

ДСТУ Б А. 1.1-5-94

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Українським ніауково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) (Грицай Л.І., к.т.н.; Червяков Ю.М., к.т.н.);

Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського при Київському Державному технічному університеті будівництва і архітектури (НДІВМ при КДТ УБА) (Рунова Р.Ф., д.т.н.; Майстренко А.А., к.т.н.)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням державних нормативів та стандартів Мінбудархітектури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства України у справах будівництва і архітектури № 83 від 12.04.94

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

===================================================================================

Система стандартизації і нормування в будівництві

ЗАГАЛЬНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

ОБЩИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

GENERAL PHYSICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS AND EXPLOITATION PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS

Terms and definitions

=================================================================================

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, що стосуються їх загальних фізико-технічних характеристик та експлуатаційних властивостей.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

Видання офіційне

ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.2

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані положення таких документів:

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України.

Порядок розроблення державних стандартів.

ДСТУ 1,5-93

Державна система стандартизації України.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення

та змісту стандартів.

КНД 50-011-93

Основні положення та порядок розробки стандартів

на терміни та визначення

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4 ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРУКТУРА ТА

РОЗМІРИ

4.1.1 структура матеріалу de Strukturmaterials

en structure of material

fr structure d'un mat??riau

ru структура материала

Організація взаємного Организация взаимного рас-

розташування компо- положения компонентов

нентів матеріалу материала

4.1.2 лінійні розміри de Langenmasse

en linear dimensions

fr dimensions linèaires

ru линейные размеры

Розміри довжини, шири- Размеры длины, ширины и

ни та товщини виробів, толщины изделий, которые

які виміряні стандарти- замерены стандартизиро-

зованими контактними ванными контактными ин-

інструментами струментами

4.1.3 граничні відхилення від de Grenzabmass

номінальних розмірів en ultimate deviations from

nominal dimensions fr d??viations limites de dimen-

sions nominale

ru предельные отклонения от

номинальных размеров

ДСТУ Б А.1.11-5-94 С. 3

Допустима різниця між Допустимая разница между виміряними розмірами измеренными размерами виробів та номінальними изделий и номинальными

4.1.4 різниця довжин de Diagonallängendifferenz,

діагоналей еn difference in logth of diagonal

fr dilff??rence en longueur de

diagonales

ru разница длин и диагоналей

Допустима різниця до- Допустимая разница длин

вжин діагоналей для диагоналей для изделий,

виробів, які мають фор- имеющих форму паралле-

му паралелограма лограма

4.1.5 різнотовщинність de Dickenunterschied

en variationsin thickness

fr ??cart d' epaisseur

ru разнотолщинность

Різниця між найбільшим Разность между наиболь-

і найменшим значення- шим и наименьшим значе-

ми, одержаними при ниями, полученными при

вимірюванні товщини измерении толщины изде-

виробу лия

4.1.6 допуск розміру de Maßtoleranz

en dimensional tolerance

fr tol??rance dimensionnelle

ru допуск размера

Різниця між найбіль- Разность между наиболь- шими і найменшими шими и наименьшими про- проектними розмірами ектными размерами изделия виробу

4.1.7 набрякання de Quellen

en swelling

fr gonflement

ru набухание

Властивість матеріалу Свойство материала увели -

збільшувати об'єм внас- чивать объем вследствие

лідок вбирання води, що впитывания воды, выражен-

виражається у частках ное в долях единицы или

одиниці або відсотках від процентах от начального

початкового об'єму объема

4.1.8 усадка de Schwindung

en shrinkage

fr retrait

ru усадка Зменшення лінійних Уменьшение линейных раз- розмірів і об'єму виробу меров и объема изделия при при формуванні струк- формировании структуры тури матеріалу материала

  1. питома поверхня de Spezifische Oberflache

en specific surface

fr surface sp??cifique

ru удельная поверхность

Відношення площі по- Отношение площади по-

поверхні частки до її маси верхности частицы к ее

массе

ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.4

4.1.10 зерновий склад de Kornzusainmensetzung

en granular composition

fr composition granulaire

ru зерновой состав

Вміст у матеріалі зерен Содержание в материале

певних розмірів у межах, зерен определенных разме-

встановлених стандар- ров в пределах, установлен-

том ных стандартом

4.1.11 тонкість помелу de Feinheit

en milling fineness

fr finesse de broyage

ru тонина помола

Характеристика дис- Характеристика диспер-

персності матеріалу cности материала после по-

після помелу, що вира- мола, выражаемая массовой

жена масовою часткою у долей в процентах остатка

відсотках залишку по- порошка на одном или не-

рошку на одному або де- скольких контрольных си-

кількох контрольних си- тах или величиной удельной

тах або величиною пито- поверхности порошка мої поверхні порошку

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПО МІЦНОСТІ

4.2.1 міцність de Festigkeit

en strength

fr r??sistance

ru прочность

Здатність матеріалу чи- Способность материала со-

нити опір руйнуванню від противляться разрушению

дії напруг, які виникають от действия напряжений,

у ньому під впливом возникающих в нем под вли-

прикладеного наванта- янием приложенной нагру-

ження зки

4.2.2 марка матеріалу по de Stoffestigkeitaklasse

міцності en resistance of material mark

fr r??sistance de matgue de

mati??re

ru марка материала по

прочности

Граничне значення міц- Предельное значение про- ності матеріалу в ін- чности материала в интер- тервалі, встановленому вале, установленном стан- стандартом дартом

4.2.3 границя міцності при de Biegefestigkeit

згині en ultimate bending strength

fr limite de flexion

ru предел прочности при

изгибе

Умовна напруга, яка Условное напряжение, со-

відповідає найбільшому ответствующее наибольшей

навантаженню, що вит- нагрузке, выдерживаемой

римує зразок матеріалу образцом материала при

при випробуванні на згин испытании на изгиб до мо -

до моменту руйнування мента разрушения

4.2.4 границя міцності при de Druckfestigkeit

стиску en compression strength

fr r??sistance à la compression

ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.5

ru предел прочности при

сжатии

Умовна напруга, яка Условное напряжение, со-

відповідає найбільшому ответствующее наибольшей

навантаженню, що вит- нагрузке, выдерживаемой

римує зразок при ви- образцом при испытании на

пробуванні на стиск до сжатие до момента разру-

моменту руйнування шения

  1. границя міцності при de Zugfestigkeit

розтягуванні

en tensile strength

fr r??sistance à la traction

ru предел прочности при

растяжении

Умовна напруга, яка Условное напряжение, со-

відповідає найбільшому ответствующее наибольшей

навантаженню, що вит- нагрузке, выдерживаемой

римує зразок при випро- образцом при испытании на

буванні на розтягування растяжение до момента раз-

до моменту руйнування рушения

4,2.6 міцність на злом de Bruchfestigkeit

en breaking strength

fr r??sistance à la rupture

ru прочность на излом

Значення руйнівного на- Значение разрушающей

навантаження, яке прикла- грузки, приложенной к се-

дене на середину зразка, редине лежащего на двух

що лежить на двох опорах образца

4.2.7 міцність при стисканні de Zylinderruckfestigkeit

в циліндрі en compression strength in

cylinder

fr r??sistance à la соmpression

dans un cylindre

ru прочность при сдавлива-

нии в цилиндре

Здатність сипкого мате- Способность сыпучего ма-

ріалу протидіяти зусил- териала противостоять уси-

лям, які виникають при лиям, возникающим при

стисканні матеріалу в сжатии материала в цилиндре

циліндрі при стандарт- при стандартных испытани-

них випробуваннях ях

4.2.8 міцність на стиск при de Druckfestigkeit bei Deforma-

10% -ній деформації tion 10%

en compression strength at 10%

dcfomation

fr r??sistance à la compression à

10% de d??formation

ru прочность на сжатие при

10% -ной деформации

Здатність матеріалу стис- Способность материала

катися до значень, які сжиматься до значений, со-

складають 10% від почат- ставляющих 10% первона-

кових розмірів зразка при чального размера образца

стандартних випробуван- при стандартных испытаниях

нях

ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.6

4.2.9 пружність deElastizitat

en elasticity

fr ??lasticitè

ru упругость

Властивість матеріалів Свойство материалов изме-

змінювати під дією на- нять под действием нагруз-

вантаження свою форму ки свою форму и объем без

та об’єм без ознаки руй- признаков разрушения и

нування та відновлювати восстанавливать их после

їх після припинення дії прекращения действия де-

деформуючих сил формирующих сил

4.2.10 жароміцність de Hitzefestigkeit

en high-temperature strength

fr r??sistance m??ganique à chaud

ru жаропрочность

Властивість матеріалів Свойство материалов сопро-

чинити опір деформуван- тивляться деформированию

ню та руйнуванню під и разрушению под воздей-

дією механічних наван- ствием механических нагру-

тажень при температурах зок при температуре 200-

200-2000 оС, оцінюється 2000о С, оценивается сопро-

опором повзучості, ко- тивлением крат-

роткочасною та довго- ковременной и длительной

часною міцністю, довго- прочностью, длительной

частною пластичністю. пластичностью

4.2.11 пластичність de Plastizitat

en plasticity

fr рlastisitè

ru пластичность

Властивість мaтеріалів Свойство материалов изме-

змінювати безруйнуван- нять без разрушения форму

ня форму та розміри під и размеры под влиянием

впливом навантаження нагрузки или внутренних

або внутрішніх напруг, напряжений, устойчиво со-

стійко зберігаючи утво- храняя образовавшиеся

рену форму і розміри фoрму и размеры после пре-

після припинення цього кращения этого влияния впливу

4.2.12 короткочасна міцність

de Kurzzeitfestiakeit

en short-term strength

fr r??sistance de courte dur??e

ru кратковременная прочность

Властивість матеріалу, Свойство материала, харак-

що характеризується теризуемое максимальным

максимальною напру- напряжением, при котором

гою, при якій він руй- он разрушается под действи-

нується під дією зроста- ем нарастающей в течение

ючого протягом декіль- нескольких минут растяги-