ДСТУ Б А.1.1-70-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Технологія важких бетонів

та залізобетонних виробів

ФОРМИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ

І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

Терміни та визначення

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2001

ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва

Держбуду України (Полонська С.О., к.т.н.; Завойський А.К.,

к.т.н.; Писаревич Н.В., Клименко В.Г., Цесіс Р.А.)

Київським національним університетом будівництва і архі-

тектури (Антоненко Г.Я., к.т.н.; Волянський О.А., к.т.н.;

Русанова Н.Г., к.т.н.; Сівко В.Й., д.т.н.; Стройков В.В., інж;

Назаренко В.М., д.т.н.)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури

та житлової політики України від р. № 280

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

Зміст

С.

1 Галузь використання1

2 Нормативні посилання2

3 Основні положення2

4 Загальні поняття3

5 Види форм3

5.1 За способом виготовлення виробів3

5.2 За конструктивними особливостями форм6

6 Елементи форм8

6.1 Піддони8

6.2 Бортові елементи9

6.3 Інші елементи форм12

7 Характеристика форм15

8 Експлуатація форм17

9 Обслуговування форм18

Абетковий покажчик українських термінів21

Абетковий покажчик німецьких термінів24

Абетковий покажчик англійських термінів27

Абетковий покажчик французьких термінів30

Абетковий покажчик російських термінів33

Додаток А36

ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Технологія важких бетонів

та залізобетонних виробів

Форми для виготовлення бетонних

та залізобетонних виробів

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Технология тяжелых бетонов

и железобетонных изделий

Формы для изготовления бетонных

и железобетонных изделий

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Common concrete and reinforced

concrete products technique

Formworks for production of concrete

and reinforced concrete products

Terms and definitions

Чинний від

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та визначення основних понять стосовно форм для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

Видання офіційнеДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ Б А.1.1-61-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Формування виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-62-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Теплова обробка виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-63-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Розпалублення, доводка, складування та зберігання виробів.

Терміни та визначення

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення-термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, що визначені у стандарті.

3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

4

4.1

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

формаde

en

fr

ru

Технологічне обладнання для одержання з формувальних бе-

тонних сумішей бетонних або залізобетонних виробів з зада-

ними розмірами, конфігурацією

та видом поверхні; виготовля-

ється з металу, залізобетону, полімерів, фанери, деревини або

з комбінації цих матеріалів

ВИДИ ФОРМ

За способом виготовлення виробів

горизонтальна формаde

en

fr

ru

Форма, у якій формування і розпалублення виробу здій-

снюється у горизонтальному положенні

вертикальна формаde

en

fr

ru

Форма, у якій формування і роз-палублення виробу здійснюється у вертикальному положенні

переносна формаde

en

fr

ru

Форма, що переноситься ванта-жопідіймальними механізмами

Form

Formwork

moule

форма

Технологическое оборудование для получения из формовочных бетон-ных смесей бетонных или железо-бетонных изделий с заданными размерами, конфигурацией и видом поверхности; изготавливается из металла, железобетона, полимеров, фанеры, древесины либо из комбинации

die waagerechte Form

horizontal formwork

moule horizontal

горизонтальна форма

Форма, в которой формование и распалубка изделия осуществляется в горизонтальном положении

die senkrechte Form

vertical formwork

moule vertical

вертикальная форма

Форма, в которой формование и распалубка изделия осуществляется в вертикальном положении

die ubertragbare Form

portable formwork

moule transportable

переносная форма

Форма, которая переносится грузоподъемными механизмами

ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000

5.1.4

5.1.4.1

5.1.5

5.1.5.1в ході технологічного процесу виготовлення виробу; обладнана пристроями для підіймання і транспортування

пересувна формаde

en

fr

ru

Форма, що пересувається рейковою колією або рольгангом в ході технологічного процесу виготовлення виробу; обладнана колесами або напрямниками та пристроями, що взаємодіють з пристроями для переміщення її транспортною лінією конвеєра

форма-вагонеткаde

en

fr

ru

Форма, що має колеса та пристрої, які взаємодіють з пристроями для переміщення її транспортною лінією конвеєра

стаціонарна формаde

en

fr

ru

Форма, яка не переміщується під час виконання в ній операцій технологічного процесу виготовлення виробу

матрицяde

en

fr

ru

Нерозбірна стаціонарна форма

в ходе технологического процесса изготовления изделия; оборудована устройствами для подъема и транспортирования

die stellbare Form

mobile formwork

moule mobile

передвижная форма

Форма, которая передвигается по рельсовому пути или рольгангу в ходе технологического процесса изготовления изделия; оборудована колесами или направляющими и приспособлениями, взаимодействующими с устройствами для перемещения ее транспортной линией конвейера

Form-wagen

Formwork-carriage

moule roulant

форма-вагонетка

Форма, снабженная колесами и приспособлениями, взаимодействующими с устройствами для перемещения ее транспортной линией конвейера

stationare Form

Fixed formwork

moule stable стационарная форма

Форма, которая не перемещается при выполнении в ней операций технологического процесса изготовления изделия

Matrize

Matrix

matrice

матрица

Неразборная стационарная форма

ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

5.1.5.2

5.1.5.3

5.1.5.4

5.1.6

5.1.7

віброформаde

en

fr

ru

Стаціонарна форма, яка оснащена електричними або пневматичними зовнішніми віброзбудниками, що створюють коливання, перпен-дикулярні до бортів форми, на яких вони закріплені

об'ємно-формувальнаde

установкаen

fr

ru

Віброформа для виготовлення залізобетонних об'ємних елементів сантехкабін, ліфтових шахт, елеваторів, блок-кімнат та інших виробів

касетна установкаde

en

fr

ru

Див. ДСТУ Б А.1.1-61

силова формаde

en

fr

ru

Форма, що приймає зусилля напруженої арматури

термоформаde

en

fr

ru

Див. ДСТУ Б А.1.1-62

Rüttelform (f)

Vibrating mould

moule (m) vibrant

виброформа

Стационарная форма, оснащенная электрическими или пневматическими наружными вибровозбудителями, создающими колебания, перпендикулярные к бортам формы, на которых они закреплены

Raumzellen-formanlage (f)

Space-forming plant

Installation (f) de moulage en relief

объемно-формовочная установка

Виброформа для изготовления железобетонных объемных элементов сантехкабин, лифтовых шахт, элеваторов, блок-комнат и других изделий

Batterieform

installation

installation à batterie

кассетная установка

См. ДСТУ Б A.1.1-61

Kraftform

Load-bearing formrwork

moule contraint

силовая форма

Форма, воспринимающая усилия напряженной арматуры

Thermoform

Heating formwork

moule thermique

термоформа

См. ДСТУ Б А. 1.1-62

ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

5.2 За конструктивними особливостями форм

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5розбірна формаde

en

fr

ru

Форма, борти якої шарнірне з'єднані з піддоном і відкриваються або відсуваються, а також піддон з бортовим оснащенням, що встановлюється і знімається на формувальному посту

нерозбірна формаde

en

fr

ru

Форма, усі борти якої жорстко з'єднані з піддоном

одномісна формаde

en

fr

ru

Форма, призначена для виготовлення одною виробу

багатомісна формаde

en

fr

ru

Форма, призначена для одночасного виготовлення більше ніж одного виробу

індивідуальна формаde

en

fr

ru

Непереналагоджувана форма, що призначається для виготовлення виробів одного типорозміру

die zerlegbare Form

split formwork

moule démontable

разборная форма

Форма, борта которой шарнирно соединены с поддоном и открываются или отодвигаются, а также поддон с бортовой оснасткой, которая устанав-ливается и снимается на формо-вочном посту

unzerlegbare Form

Permanent formwork

moule fixe

неразборная форма

Форма, все борта которой жестко соединены с поддоном

die einsitzige Form

single cavity formwork

moule monoplace

одноместная форма

Форма, предназначенная для изготовления одного изделия

mehrsitzige Form

Multiple formwork

moule à emplacements multiples

многоместная форма

Форма, предназначенная для одновременного изготовления более чем одного изделия

die individuelle Form individual formwork

moule individuel

индивидуальная форма

Непереналаживаемая форма, которая предназначается для изготовления изделий одного типоразмера

ДСТУ Б.А.1.1-70-2000

5.2.6

5.2.6.1

5.2.6.2

5.2.7

переналагоджувана формаde

en

fr

ru

Форма, у якій можливе виготовлення виробів з різними геометричними параметрами за рахунок зміни розташування або (і) заміни окремих елементів форми

групова формаde

en

fr

ru

Переналагоджувана форма, в якій можливе виготовлення виробів однієї конструктивної групи з різними геометричними параметрами