ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для

будівництва

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ

ДСТУ Б А.2.4-6-95

(ГОСТ 21.508-93)

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

ГОСТ 21.508-93

Видання офіційнеИздание официальное

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Проектним інститутом N 2 (ПІ-2), Центральним науково-дослідним та проектно-експериментальним інститутом по методології, організації, економіці та автоматизації проектування (ЦНДІпроект), проектним інститутом «Промбудпроект», Центральним науково-дослідним та проектним інститутом по містобудуванню (ЦНДІмістобудування)

2 ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

3 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993 р.

За прийняття проголосували:

Назва держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Азербайджанська Республіка

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Білорусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммістобуду-вання

3 ЗАМІСТЬ ГОСТ 21.508-85

4 ВВЕДЕНИЙ

наказом Держкоммістобудування України N 65 від 06.04.95р.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Проектным институтом N 2 (ПИ-2), Центральным научно-исследовательским и проектно- экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект), проектным институтом «Промстройпроект», Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству (ЦНИИПградостроительства)

2 ВНЕСЕН Госстроем России

3 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Российская Федерация

Госстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Госкомградострои-тельства

3 ВЗАМЕН ГОСТ 21.508-85

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93)

ЗмістСодержание

1 Галузь застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Загальні положення2

4 Загальні дані по робочих кресленнях6

5 Креслення розпланування6

6 План організації рельєфу9

7 План земляних мас11

8 Зведений план інженерних мереж13

9 План благоустрою території14

10 Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів15

Додаток А

Приклад оформлення відомості розробок креслення22

Додаток Б

Приклад оформлення відомості розробок зведеного плану інженерних мереж22

Додаток В

Приклад оформлення експлікації будівлі і споруди23

Додаток Г

Приклад оформлення відомості

житлових і громадських будівель і споруд24

Додаток Д

Приклад оформлення відомості водовідвідних споруд26

Додаток Е

Приклад оформлення креслення розпланування27

Додаток Ж

Приклад оформлення плану організації рельєфу у проектних горизонталях28

Додаток И

Приклад оформлення плану організації рельєфу у проектних відмітках29

Додаток К

Приклад оформлення плану земляних мас30

Додаток Л

Приклад оформлення відомості об'ємів земляних мас31

1 Область применения1

2 Нормативные ссылки1

3 Общие положения2

4 Общие данные по рабочим чертежам6

5 Разбивочный план6

6 План организации рельефа9

7 План земляных масс11

8 Сводный план инженерных сетей13

9 План благоустройства территории 14

10 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий 15

Приложение А

Пример оформления ведомости разработок чертежа 22

Приложение Б

Пример оформления ведомости разработок сводного плана инженерных сетей22

Приложение В

Пример оформления экспликации здания и сооружения 23

Приложение Г

Пример оформления ведомости жилых и общественных зданий и сооружений 24

Приложение Д

Пример оформления ведомости водоотводных сооружений 26

Приложение Е

Пример оформления разбивочного плана27

Приложение Ж

Пример оформления плана организации рельефа в проектных горизонталях28

Приложение И

Пример оформления плана организации рельефа в проектных отметках29

Приложение К

Пример оформления плана земляных масс30

Приложение Л

Пример оформления ведомости объемов земляных масс31

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93)

Додаток М

Приклад оформлення зведеного плану інженерних мереж33

Додаток Н

Приклад оформлення відомості малих архітектурних форм та переносних виробів34

Додаток П

Приклад оформлення відомості елементів озеленення 34

Додаток Р

Приклад оформлення відомості тротуарів, доріжок та майданчиків, доріг, під'їздів та проїздів35

Додаток С

Приклад оформлення перерізів тротуарів, доріжок та майданчиків 36

Додаток Т

Приклад оформлення плану озеленення 38

Додаток У

Приклад оформлення плану розташування малих архітектурних форм та переносних виробів39

Додаток Ф

Приклад оформлення плану проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків 40

Приложение М

Пример оформления сводного плана инженерных сетей33

Приложение Н

Пример оформления ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий34

Приложение П

Пример оформления ведомости элементов озеленения 34

Приложение Р

Пример оформления ведомости тротуаров, дорожек и площадок, дорог, подъездов и проездов35

Приложение С

Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок36

Приложение Т

Пример оформления плана озеленения38

Приложение У

Пример оформления плана расположения малых архитектурных форм и переносных изделий39

Приложение Ф

Пример оформления плана проездов, тротуаров, дорожек, площадок40

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для

будівництва

Правила виконання робочої документації

генеральних планів підприємств, споруд

та житлово-цивільних об'єктів

Система проектной документации

для строительства

Правила выполнения рабочей

документации генеральных планов ДСТУ Б А.2.4-6-95

предприятий, сооружений и жилищно- (ГОСТ 21.508-93)

гражданских объектов

System of building design documents

Rules of fulfilment of working documentation

of general layouts of enterprises, buildings

and civil housing objects

Чинний з 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів* різного призначення (далі - генеральні плани)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 1994-09-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов* различного назначения (далее - генеральные планы).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.303-68

ЕСКД. Линии

ГОСТ 21.101-93

СПДС. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.109-80

СПДС. Ведомости потребностей в материалах

ГОСТ 21.111-84

СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ

ГОСТ 21.204-93

СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.510-83

СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей железнодорожных путей

ГОСТ 21.511-83

СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей автомобильных дорог

* Як житлово-цивільні об'єкти тут і надалі розглядають мікрорайони, квартали, групи житлових будинків та громадських будівель

* В качестве жилищно-гражданских объектов здесь и далее рассматривают микрорайоны, кварталы, группы жилых домов и общественных зданий

Видання офіційнеИздание официальное

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.2

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочу документацію генеральних планів виконують відповідно до вимог даного стандарту, ГОСТ 21.101 та інших взаємопов'язаних стандартів системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

3.2 До складу робочої документації генерального плану включають:

 • робочі креслення генерального плану (основний комплект робочих креслень марки ГП. При об'єднанні в одному основному комплекті робочих креслень генерального плану та споруд транспорту основному комплекту робочих креслень присвоюють марку ГТ);
 • ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв та малих архітектурних форм (далі - ескізні креслення загальних видів нетипових виробів);
 • відомість потреби у матеріалах за ГОСТ 21.109;*
 • відомість обсягів будівельних та монтажних робіт за ГОСТ 21.111;*

3.3 До складу основного комплекту робочих креслень генерального плану включають:

 • загальні дані по робочих кресленнях;
 • креслення розпланування;
 • план організації рельєфу;
 • план земляних мас;
 • зведений план інженерних мереж;
 • план благоустрою території;
 • виносні елементи (фрагменти, вузли) за ГОСТ 21.101**.

3.4 Робочі креслення основного комплекту виконують на інженерно-топографічному плані (крім креслення плану земляних мас).

Допускається креслення розпланування, зведений план інженерних мереж та план благоустрою території виконувати без нанесення горизонталей рельєфу місцевості.

3.5 Контури проектованих будівель та споруд наносять на план за архітектурно-будівельними робочими кресленнями, приймаючи координаційні осі будівель та споруд суміщеними з внутрішніми гранями стін.

Коли відстань від зовнішньої грані стіни будівлі, споруди до координаційної осі у масштабі зображення перевищує товщину лінії контуру, останню відносять від координаційної осі на відповідну відстань (L) до рисунку 1.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Рабочую документацию генеральных планов выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта. ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС).

3.2 В состав рабочей документации генерального плана включают:

 • рабочие чертежи генерального плана (основной комплект рабочих чертежей марки ГП. При объединении в одном основном комплекте рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта основному комплекту рабочих чертежей присваивают марку ГТ);
 • эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств и малых архитектурных форм (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий);
 • ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109;*
 • ведомость объемов строительных и монтажных работ по ГОСТ 21.111;*

3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей генерального плана включают:

 • общие данные по рабочим чертежам;
 • разбивочный план;
 • план организации рельефа;
 • план земляных масс;
 • сводный план инженерных сетей;
 • план благоустройства территории;
 • выносные элементы (фрагменты, узлы) по ГОСТ 21.101**.