9.5.2 Правила і методи, як приймати міжнародні і регіональні стандарти як національні, установлює ДСТУ 1.7.

9.5.3 Правила, як розробляти та впроваджувати міждержавні стандарти установлює ДСТУ 1.9.

9.5.4 Правила, як розробляти державні класифікатори, установлює ДСТУ 1.10.

9.5.5 Правила, як розробляти НД інших суб'єктів стандартизації, встановлюють самі суб'єкти з урахуванням положень основоположних стандартів національної стандартизації.

9.5.6 Правила, як розробляти, погоджувати, приймати, позначати та вимоги до побудови і викладу ТУ, встановлює ДСТУ 1.3.

9.5.7 Правила, як реєструвати НД, установлює ДСТУ 1.6.

9.5.8 НД потрібно погодити з органами державного нагляду, якщо НД стосуються сфери їхньої діяльності, згідно з чинними технічними регламентами, чинним законодавством та положеннями про ці органи.

НД, пов'язані з безпекою життя або здоров'я людей, треба обов'язково погодити з Міністерством охорони здоров'я України.

9.5.9 За відповідність НД чинним технічним регламентам та чинному законодавству а також за їхній науково-технічний рівень відповідають розробники НД, організації та установи, які їх експертували, і суб'єкти стандартизації, що схвалили чи прийняли НД.

9.6 Рада стандартизації провадить свою діяльність у сфері стандартизації в межах повноважень, установлених чинним законодавством і відповідним положенням.

Основною функцією Ради є вивчення, аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності у сфері стандартизації стосовно:

- створення технічних комітетів стандартизації та визначення напрямів їх діяльності;

- прийняття міжнародного, регіонального чи іншого стандарту як національного стандарту;

- проведення експертиз проектів технічних регламентів та інших нормативних документів з питань технічного регулювання;

- програм робіт із стандартизації.

9.7 Застосовування нормативних документів

9.7.1 НД, зазначені у цьому стандарті, застосовують на всіх стадіях життєвого циклу продукції, виконування процесу чи надавання послуги проектування, виготовлювання, реалізування, встановлювання (монтування), експлуатування (застосовування, ремонту, технічного обслуговування тощо), зберігання, транспортування та утилізування продукції.

9.7.2 Національні НД застосовують суб'єкти господарювання незалежно від форм власності і підпорядкованості, на діяльність яких чи її результати поширюються ці документи.

9.7.3 Стандарти організацій застосовують суб'єкти господарювання сфери керування органу, який їх прийняв, та їхні підприємства-суміжники, а також інші суб'єкти господарювання, на діяльність яких чи її результати поширюється чинність зазначених НД, за умови отримання згоди на їхнє застосовування від органу, що їх прийняв.

9.7.4 Стандарти громадських організацій (наукових, науково-технічних та інженерних товариств і спілок) та ТУУ може застосовувати будь-який суб'єкт господарювання, за умови отримання згоди на їхнє застосовування від власника зазначених НД на договірних чи інших засадах.

9.7.5 Договори чи угоди щодо застосовування НД треба укладати згідно з актами чинного законодавства України.

9.7.6 Для потреб експорту суб'єктам господарювання дозволено пряме застосовування НД міжнародних чи регіональних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних організацій, за якими визнано право приймати НД Генеральною Угодою з тарифів та торгівлі Світової організації торгівлі, якщо вимоги цих НД не суперечать чинному законодавству України у частині вимог до процесу виготовлювання продукції, її зберігання та транспортування на території України.

Застосовування зазначених вище НД суб'єктами господарювання не є долучення цих НД до чинного Національного фонду нормативних документів.

Суб'єкт господарювання повинен надати Державному комітетові України з питань технічного регулювання та споживчої політики інформацію щодо прямого застосовування міжнародних чи регіональних НД для можливого прийняття їх через національні НД.

9.7.7 Щоб виконувати процес, надавати послуги чи виготовляти продукцію на експорт суб'єктам господарювання дозволено застосовувати НД інших країн, якщо це зазначено в договорі (контракті) на постачання. Замовник надає НД, зазначені в договорі (контракті), і він є солідарно відповідальний щодо дотримання міжнародно визнаного законодавства у сфері захисту авторських прав та прав на інтелектуальну власність, про що треба зазначити у договорі (контракті) на постачання.

9.7.8 У разі постачання продукції, виконування процесу чи надавання послуги за умов, зазначених у 9.7.6 та 9.7.7, суб'єкт господарювання повинен дотримуватися чинного в Україні законодавства та вимог НД, обов'язкових для виконування.

9.8 Державний нагляд за дотримуванням суб'єктами господарювання вимог НД, обов'язковість яких встановлено технічними регламентами та чинним законодавством, здійснюють на стадіях проектування, виготовлювання, реалізування, установлювання (монтування), експлуатування (застосовування), зберігання, транспортування та утилізування продукції, виконування процесу чи надавання послуги.

9.9 Інформаційне забезпечування робіт у сфері стандартизації.

9.9.1 Інформаційні послуги надають публікуванням офіційних текстів стандартів, кодексів усталеної практики, класифікаторів, каталогів, переліків, інформаційних та довідкових видань, а також їх розповсюджуванням інформаційними мережами з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації в ініціативному порядку та на замовлення користувачів.

9.9.2 Інформаційне забезпечування робіт у сфері стандартизації провадять згідно з чинним законодавством, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.13, ДСТУ ISO/IEC Guide 59, «Угодою про технічні бар'єри в торгівлі» та «Положенням про Національний фонд нормативних документів».

9.9.3 Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації через національний фонд нормативних документів та національний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO забезпечує користувачів інформацією про:

- технічні регламенти з підтвердження відповідності та інші нормативно-правові акти, що встановлюють вимоги до продукції, процесів чи послуг;

- національні нормативні документи;

- НД міжнародних та регіональних організацій, членом яких є Україна, та яких центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації представляє інтереси України;

- офіційні бібліографічні та інформаційні видання міжнародних (регіональних) організацій;

- міжнародні договори України з питань стандартизації, метрології, оцінювання відповідності та акредитації у сфері технічного регулювання;

- національні стандарти інших держав;

- технічні комітети стандартизації;

- офіційні інформаційні та бібліографічні видання центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації;

- інформаційні видання інших фондів нормативних документів, які згідно з положенням затверджено установленим порядком.

9.4.4 Інформаційне забезпечування треба провадити, використовуючи сучасні програмно-технічні засоби збирання, оброблювання, передавання та відтворювання інформації.

9.5.5 Суб'єкти, зазначені у 9.3, повинні забезпечувати користувачів інформацією про відповідні чинні НД, зміни та поправки до них, програмами робіт зі стандартизації.

Інформація повинна бути доступна та її треба надавати на однакових умовах національному та іноземному користувачеві.

9.10 Основні завдання міжнародного співробітництва у сфері стандартизації :

- зближувати та гармонізувати національну стандартизацію України з міжнародними та регіональними системами, національними системами стандартизації інших країн;

- удосконалювати та розвивати Національний фонд НД України, застосовуючи міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн, а також систематизуючи, узагальнюючи й максимально використовуючи досягнення науково-технічного прогресу;

- поліпшувати нормативне забезпечення торговельної, економічної і науково-технічної співпраці України з іншими країнами та її участь у міжнародному розподілі праці, зокрема вирішуючи проблеми класифікації, термінологічної та інформаційної сумісності стандартів;

- забезпечувати захист інтересів України під час розроблення міжнародних і регіональних стандартів;

- забезпечувати єдність вимірювання;

- забезпечувати взаємне визнання результатів випробування продукції та оцінення відповідності.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Типове положення про технічний комітет стандартизації (Затв. наказом Держстандарту України 20 травня 2002 р. № 298 та зареєстровано в Мін'юсті України 11 липня 2002 р. за № 578/6866.)

Ключові слова: стандартизація, основні положення, суб'єкти та об'єкти стандартизації, нормативні документи у сфері стандартизації, види стандартів, позначення нормативних документів, організація робіт зі стандартизації, застосовування нормативних документів.