2.5.5. Через потребу в діючих пакетах (як визначено в 2.4) період співіснування пакета визначається як період співіснування останньої пастини Eurocode цього пакета. В Державах-членах, які планують втілити EN Eurocodes, період співіснування цієї останньої частини має складати три роки. Через три роки періоду співіснування останньої частини EN Eurocodes пакета тобто максимум через 5 років після DAV 20 усі колишні конфліктуючі національні стандарти, пов'язані з цим пакетом, будуть скасовані.

are also encouraged to adapt their national provisions to withdraw conflicting national rules before the end of the co-existence period.

2.5.4. When an EN Eurocode Part is made available, the Member States should:

 • set officially, before the end of the National calibration period (see Annex A), the Nationally Determined Parameters to be applied on their territory. In the event of any unexpected obstacles to carrying out the calibration of an EN Eurocode Part, the Member State shall inform the Commission, when an extension of the period could be agreed by the SCC;
 • adapt, as far as necessary, their National Provisions so that the EN Eurocode Part can be used on their territory:

 • as a means to prove compliance of construction works with the national requirements for "mechanical resistance and stability" and "resistance to fire", in the sense of Annex I of the CPD, and
 • as a basis for specifying contracts for the execution of public construction works and related engineering services. If no NDPs are to be produced for an EN Eurocode Part the coexistence period begins at DAV and ends at DoW. Trus the EN Eurocode is available and any existing national standard is still available, so that both can be used during this period.

At the end of the "coexistence period" of the last EN Eurocode Part of a Package, the Member States should have adapted all their National Provisions which lay down (or refer to) design rules within the scope of the relevant Package.

2.5.5. Owing to the need for operational Packages (as defined in 2.4), the reference to the coexistence period of a Package is defined as the coexistence period of the last Eurocode Part of that Package. In Member States intending to implement EN Eurocodes, the coexistence period of this last part should be three years. After the three years coexistence period of the last EN Eurocode Part of a Package, the whole Package-related former conflicting national standards will be withdrawn, і. е. 5 years maximum after DAV20.

___________

20 Планується, що кінець періоду співіснування для кожного пакету буде встановлений Комісією після консультацій з Державами-членами.

__________

20 It is intended that the end of the coexistence period for each package will be laid down by the Commission after consultation of Member States.

18

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Конфліктуючі національні положення, які б не дозволяли використання перших частин пакета, мають бути упорядковані, щоб дозволити законне використання цих частин.

2.5.6. Щоб збільшити загальну прозорість втілення EN Eurocodes, Комісія хоче, щоб Держави-члени інформували її про головні фази: періоди перекладу, національної перевірки Іі співіснування для кожної частини EN Eurocodes і про адаптацію національних положень.

Примітка. Комісія збирається підготувати для цього "форму звітування про випробування" на основі пунктів, згаданих в Додатку В.

ЧАСТИНА 3: ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ (EN EUROCODES) У ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНИХ ВИРОБІВ

Примітка. Ця частина Керівного документа стосується тільки тих будівельних виробів, які є будівельними виробами в розумінні CPD.

3.1 Різниця між умовами для матеріалу з характеристиками, які мають визначатися шляхом випробування, і умовами для компонентів з характеристиками, які мають визначатися шляхом розрахунку

3.1.1. З CPD21 та Тлумачних документів22 витікає, що існує потреба в узгодженості між технічними умовами для будівельних виробів (hEN і ЕТА) і технічними правилами для будівель і споруд.

3.1.2. Для будівельних виробів, які впливають на механічний опір і стійкість та/або вогнестійкість будівель і споруд, розрізняють два типи характеристик залежно від методу визначення:

 • характеристики, які мають визначатися шляхом випробування (як правило, у випадку будівельних матеріалів і складових виробів, таких, як бетон, арматурна сталь для бетону, вогнезахисний матеріал і т. ін.), і
 • характеристики, які мають визначатися шляхом розрахунку, використовуючи методи, які також застосовуються для проектування будівель і споруд (як правило, для готових конструктивних компонентів і комплектів, що складаються з конструктивних компонентів, таких, як виготовлені заводським способом бетонні компоненти, сходи або дерев'яні каркасні будівельні комплекти і т. ін.).

Conflicting National Provisions that would not allow the use of the first parts of a Package should be arranged, in order to allow the legitimate use of those Parts.

2.5.6. In order to increase the overall transparency of the implementation of the EN Eurocodes, the Commission wishes to be informed, by the Member States, of the mam phases: translation, national calibration and coexistence Period, for each EN Eurocode Part, and the adaptation of National Provisions.

Note: the Commission intends to prepare, for this purpose, a "test reporting form" on the basis of the items mentioned in the Annex В.

PART 3: USE OF EN EUROCODES IN TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STRUCTURAL PRODUCTS

Note: This part of the Guidance Paper only deals with such structural products, which are construction products in the sense of the CPD.

3.1 Distinction between specifications for material with properties to be determined by test and specifications for components with properties to be determined by calculation

3.1.1. It follows from the CPD21 and the Interpretative Documents22 that there is a need for consistency between the technical specifications for construction products (hEN and ETA) and the technical rules for works.

3.1.2. For construction products, which contribute to the mechanical resistance and stability and/or fire resistance of works, two types of properties are distinguished, according to the validation method:

•Properties to be determined by testing (generally in the case of structural materials and constituent products, such as concrete, reinforcing steel for concrete, fire protection material, etc.), and

•Properties to be determined by calculation following methods, which are also used for the structural design of works (generally for prefabricated structural components and kits, consisting of structural components, such as prefabricated concrete components, prefabricated stairs, timber frame buildings kits, etc.).

________

21Статті 2.1 і 3.3.

22Пункти 4.2, 4.3.1, 4.3.2 і 5.2 ID 1.

_________

21Article 2.1 and 3.3

22Clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1

19

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Для обох типів характеристик виробів результати мають бути "оголошені" в інформації, що супроводжує маркування СЕ23 виробу, і використовуватися в проектуванні будівель і споруд або їх частин.

3.1.3. Для посилання на EN Eurocodes або їх використання в узгоджених технічних умовах на вироби у цій частині 3 розрізняються:

 • конструктивні матеріали і складові вироби з характеристиками, які мають бути визначені шляхом випробування, і
 • готові конструктивні компоненти і комплекти, що складаються з конструктивних компонентів, з характеристиками, які мають бути розраховані за методами EN Eurocodes.

3.2. Вказівки для авторів hEN і ЕТА для конструкційного матеріалу і складових виробів з характеристиками, які мають визначатися шляхом випробування

3.2.1. Для конструктивних матеріалів і складових виробів з характеристиками, які входять до конструктивних розрахунків будівель і споруд або іншим чином стосуються їхнього механічного опору і стійкості та/або вогнестійкості, включаючи аспекти довговічності й експлуатаційної придатності, hEN та hEN на матеріали мають відповідати наступним вимогам:

 • hEN і ЕТА на матеріали мають брати до уваги технічні вимоги EN Eurocodes, щоб відповідати припущенням проектування відповідно до EN Eurocodes. Це зокрема стосується загальних принципів і вимог, наведених в EN 1990 "Основи проектування конструкцій", наприклад, щодо визначення значень характеристик матеріалу або виробу, таких, як характеристичне значення24;
 • тому hEN і ЕТА на матеріали мають встановлювати методи для визначення таких характеристик і вказувати вимоги для системи контролю виробництва і атестації відповідності таким чином, щоб кожне заявлене значення або заявлений клас відповідали, наскільки це мож-

For both types of product properties the resulting values are to be "declared" in the information accompanying the CE marking23 of the product and used in the structural design of works or parts thereof.

3.1.3. For the reference to, or use of, EN Eurocodes in harmonised product specifications a distinction is made in this Part 3 between:

 • structural materials and constituent products with properties to be determined by testing, and

 • prefabricated structural components and kits consisting of structural components with properties to be calculated according to EN Eurocode methods.

3.2 Indications to writers of hENs and ETAs for structural material and constituent products with properties to be determined by testing

3.2.1. For structural materials and constituent products, with properties which enter into structural calculations of works or otherwise relate to their mechanical resistance and stability and/or fire resistance including aspects of durability and serviceability, material hENs and ETAs shall meet the following:

 • Material hENs and ETAs shall take the technical requirements of the EN Eurocodes into account so that the assumptions of design according to the EN Eurocodes are met. This applies in particular to the general principles and requirements given in EN 1990, Basis of structural design, e.g. with regard to the definition of values of material or product properties such as the characteristic value24;

 • Material hENs and ETAs will, therefore, have to lay down the methods for determining these properties and to specify the requirements for the factory production control and for the conformity attestation in such a way that each declared value or declared class corresponds, as far as practi

___________

23Шляхом застосування CPD і у відповідності з мандатом, який було надано Комісією.

24EN 1990, п. 1.5.4.1 визначає характеристичне значення як "Значення характеристики матеріалу або виробу, яке має задану ймовірність не бути отриманим в результаті гіпотетичної необмеженої серії випробувань. Це значення як правило, відповідає певній квантилі припустимого статистичного розподілу певної характеристики матеріалу або виробу. За деяких обставин номінальне значення використовується як характеристичне значення". Однак часто характеристичне значення також бере до уваги довірчий рівень.

_________

23By application of CPD and in conformity with the mandate given by the Commission.

24EN 1990, § 1.5.4.1 defines the characteristic values as "Value of a material or product property having a prescribed probability of not being attained in a hypothetical unlimited test series. This value generally corresponds to a specific tractile of the assumed statistical distribution of the particular property of the material or product. A nominal value is used as the characteristic value in some circumstances". However, often, the characteristic value takes also the confidence level into account.

20

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ливо, визначеній статистичній достовірності (визначеним рівням квантилі і достовірності) і могли під час проектування будівель і споруд використовуватися як "характеристичне значення";

• щоб взяти до уваги "можливі відмінності географічних або кліматичних умов або способів життя, а також у рівнях захисту, що переважають на національному, регіональному або місцевому рівнях" в розумінні ст. 3.2 CDP 7, в hEN і ЕТА на матеріали можуть бути встановлені рівні і класи9 відповідно до керівних документів Е і F, які брали би до уваги установлену компетенцію Держав-членів щодо рівнів безпеки, включаючи аспекти довговічності й економії. Держави-члени зможуть тоді обирати рівні і класи, яких треба дотримуватися на їх території.

Примітка. Узгоджені технічні умови не повинні усувати з ринку вироби, які законно використовуються принаймні в одній Державі-члені. Тому hEN або ЕТА на матеріали можуть містити певні положення, які відрізняются від положень EN Eurocodes за умови, що заявлені значення залишаються такими, що можуть використовуватися для проектування будівель і споруд згідно з EN Eurocodes.

3.2.2. Розробляючи положення в hEN або ЕТА на матеріали, які визначають заявлені значення або класи, ТС з виробів CEN І WG ЕОТА мають усвідомлювати, що:

 • поправки на мінливість заявлених значень "конструктивних матеріалів і виробів" в проектних розрахунках згідно з EN Eurocodes враховуються частковими коефіцієнтами надійності за матеріалом;
 • значення або клас характеристики або експлуатаційної якості "конструктивного матеріалу або складового виробу", які необхідні для проектування будівель і споруд і їхніх частин (і тому важливі для конкурентоспроможності цього матеріалу або виробу), буде не встановленим характеристичним значенням або класом, а розрахунковим значенням25;
 • рішення щодо факторів безпеки, включаючи часткові коефіцієнти за матеріалом, які використовуються для визначення розрахункового значення за характеристичним значенням24, залишаються обов'язком Держав-членів.

cable, to a defined statistical confidence (defined fractile and confidence level) and can, for the structural design of works, be taken as the "characteristic value"

• In order to take into account "possible differences in geographical or climatic conditions or in ways of life, as well as different levels of protection that prevail at national, regional or local level" in the sense of Art 3 2 of the CPD7, levels and classes9 may have to be established in the material hENs and ETAs, in accordance with Guidance Papers E and F, taking into account the established competence of the Member States concerning the levels of safety, including aspects of durability and economy. The Member States may then choose the levels and classes to be observed m their territory.

Note: Harmonised specifications shall not exclude from the market products legally in use in at least one . Therefore, materials hENs or ETAs may include specific provisions deviating from the EN Eurocode provisions provided that the declared values remain usable for the design of construction works, according to the EN Eurocodes.

3.2.2. When making provisions in material hENs or ETAs which determine the declared values or classes, CEN product TCs and EOTA WGs should be aware that:

•Uncertainties concerning declared values of 'structural materials and products" will, in design calculations according to the EN Eurocodes, be allowed for by material partial safety factors,

•The value or class of a property or performance of a "structural material or constituent product", which is needed in the design of works and parts thereof (and is consequently important for the competitiveness of that material or product) will not be the declared characteristic value or class but the design value25.

•Deciding on the safety factors, including the material partial factors, which are used to deter mine the design value from the characteristic value24, remains the responsibility of Member States.

__________

25 Згідно з EN 1990, п. 1.5.4.2 і 1.6, розрахункове значення характеристики матеріалу або виробу визначається як "значення що одержується від ділення характеристичного значення на частковий коефіцієнт (для характеристики матеріалу) або (для характеристики матеріалу, яка також враховує мінливість і розмірні варіації моделі) або, за особливих обставин, прямим визначенням".

_________

25 According to EN1990 § 1.5.4.2 and 1.6, the design value of a material or product property is defined as "value obtained by dividing the characteristic value by a partial factor (for material property) or (for material property also accounting for model uncertainties and dimensional variation) or, in special circumstances, by direct determination".

21

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

 1. Усі положення щодо маркування СЕ і супровідної інформації щодо характеристик виробу чи матеріалу мають бути наведені у відповідному hEN або ЕТА згідно з мандатами і керівними документами комісії.

 1. Для характеристик матеріалів, необхідних для конструктивних розрахунків будівель і споруд, які пов'язані з основними вимогами, hEN або ЕТА на матеріали, необхідно, щоб усі їхні значення або класи, які мають значення для розрахунків або розрахункових припущень EN Eurocodes, заявлялися в інформації, що супроводжує маркування СЕ.

Якщо одна з цих характеристик, для яких мають бути заявлені значення або класи, відсутня в мандаті, CEN/TC або EOTA/WG мають повідомити Комісію, щоб до відповідного мандата були внесені зміни, якщо це виправдано, і, якщо це необхідно, було вжито перехідних заходів, щоб дозволити публікацію hEN або ЕТА без затримок.