НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

НАСТАНОВА

Керівний документ G

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ

НА ВОГНЕВИЙ ВПЛИВ

Guidance paper G

(concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC)

THE EUROPEAN CLASSIFICATION SYSTEM FOR THE REACTION

TO FIRE PERFORMANCE OF CONSTRUCTION PRODUCTS

ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1ВНЕСЕНО:

Державне підприємство Орган з сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

О. Артанов, М. Гринберг, канд. техн. наук (керівник розробки), Г. Марченко

2НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18 листопада 2008 р. №519,

з 2009-03-01

3Національний стандарт відповідає Guidance paper G (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) THE EUROPEAN CLASSIFICATION SYSTEM FOR THE REACTION TO FIRE PERFORMANCE OF CONSTRUCTION PRODUCTS (Revision May 2003) – Керівний документ G (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/1 Об/EEC) ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ НА ВОГНЕВИЙ ВПЛИВ (Перегляд від травня 2003)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний Guidance paper G (concerning the Construction Products Directive -89/106/EEC) THE EUROPEAN CLASSIFICATION SYSTEM FOR THE REACTION TO FIRE PERFORMANCE OF CONSTRUCTION PRODUCTS (Revision May 2003) - Керівний документ G (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/ЕЕС) ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ НА ВОГНЕВИЙ ВПЛИВ (Перегляд від травня 2003).

Керівний документ прийнято Європейською комісією.

Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

При розробленні цього стандарту в українськомовний текст редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування1

2 Визначення1

3 Вступ – стан проблеми2

4 Подальший розвиток системи класифікації3

5 Апеляції виробників щодо наданої кваліфікації6

6 Як вироби мають бути класифіковані7

7 Роль Групи нотифікованих органів8

8 Системи підтвердження відповідності9

9 Хто проводить класифікацію10

Додаток 112

Резюме принципів, що лежать в основі розвитку системи Єврокласів-для інформації12

Додаток 215

Застосування виносок зірочками * і **15

ВСТУП

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС) стверджує, що Постійний комітет може "на вимогу голови чи держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та державами-членами, як і між самими державами-членами, відносно того, як Директива буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного Комітету можуть видати низку керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних із виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

Ці документи не є автентичними тлумаченнями Директиви.

Вони не є юридично обмежувальними і не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, в принципі це не виключає інших процедур, які можуть у рівній мірі відповідати Директиві.

Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви із законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.

Вони можуть у подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, що використана при їх виданні.

•Цей Керівний документ спочатку було видано після консультації Постійного комітету з будівництва (SCC) на зібранні від 9 грудня 1999.

Обновлений після консультації SCC у травні 2003.

PREFACE

Article 20 of the Construction Products Directive (89/1 Об/EEC) states that the Standing Committee may, "at the request of its Chairman or a , examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive".

In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, practical implementation and application of the Directive.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue.

•This Guidance Paper was originally issued following consultation of the Standing Committee on Construction meeting on 09th December 1999.

Updated following consultation of SCC May 03.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Керівний документ G

Європейська система класифікації будівельних виробів

за реакцією на вогневий вплив

Руководящий документ G

Европейская система классификации строительных изделий

по реакции на огневое воздействие

Guidance paper G

The european classification system for the reaction

to fire performance of construction products

____________________________________________________________________________

Чинний від 2009-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей керівний документ адресований проблемам, що стосуються функціонування європейської системи для класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив (євро-класи), у межах контексту виконання Директиви ради 89/106/ЕЕС (OJ L40 11.2.1989) (далі -Директива будівельних виробів або CPD), зміненої відповідно до Директиви ради 93/68/ЕС (OJ L220 30.8.1993). Міри для переходу від існуючих національних пожежно-технічних класифікацій до нових європейських систем розглянуті в керівному документі J - Перехідні міри в рамках CPD. Його можна знайти за адресою:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construc-tion/internal/quidpap/guidpap.htm.

Керівний документ призначений для розроблювачів технічних умов (членів CEN/ CENELEC і ЕОТА), для органів регламентації й виконавчої влади в межах Європейської економічної зони (ЕЕА) і для промисловості. Посилання на держави-члени в документі також стосуються держав EEA/EFTA.

2 ВИЗНАЧЕННЯ

Сімейство виробів - ряд однорідних виробів, що мають подібне призначення (наприклад, матеріали для оздоблення внутрішніх стін, покрівельні).

Підсімейство виробів - підмножина, що групує вироби сімейства, які мають подібну природу (наприклад, панелі стінові, листи покрівельні, плоскі й профільовані) або поведінку (наприклад, вироби, які плавляться або стягуються під впливом полум'я).

Родовий виріб. Стосується ряду виробів, що охоплюють весь європейський ринок (наприклад, гіпсокартонна плита, фіброцементні листи).

Виріб - будівельний виріб, як визначено в CPD, від індивідуального виробника (тобто об'єкт, до якого застосовується маркування СЄ).

1 SCOPE

This Guidance Paper addresses issues relating to the functioning of the European system for the classification of the reaction to fire performance of construction products (Euroclasses), within the context of the implementation of Council Directive 89/106/EEC (OJ L40 11.2.1989) (hereafter referred to as the Construction Products Directive or CPD), as amended by Council Directive 93/68/EC (OJ L220 30.8.1993). Arrangements for the transition from existing national classifications for fire performance to the new European systems are dealt with in Guidance Paper J - Transitional arrangements under the CPD. This can be found at

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construc-tion/internal/guidpap/guidpap.htm.

The Guidance Paper is intended for technical specification writers (CEN/ CENELEC and EOTA members), regulators and enforcement authorities within the European Economic Area (EEA) and industry. References to Member States in the document also apply to the EEA/EFTA States.

2 DEFINITIONS

Product family Refers to a set of generic products having a similar intended use (e.g. internal wall finishes, roof coverings).

Product subfamily Refers to a subset of a product family, grouping together products having a similar nature (e.g. wall panels, flat and profiled roof sheets) or behaviour (e.g. products that melt or shrink under flame attack).

Generic product Refers to a set of products, grouping together the whole European market (e.g. plasterboard, fibre cement sheets).

Product Refers to a construction product, as defined by the CPD, from an individual producer (i.e. the item to which the CE marking applies).

Тип виробу - тип може охопити кілька модифікацій виробу за умови, що відмінності між ними не впливають на рівень безпеки й інші вимоги, які стосуються експлуатаційних характеристик виробу (порівняйте з початковим випробуванням типу). Сфера прямого застосування результатів вогневого випробування ефективно визначить тип для забезпечення пожежної безпеки (наприклад, вироби різного кольору будуть одного типу).

Номенклатура виробів - ряд подібних виробів, які виробник розміщує на ринку, включаючи один або більше типів виробу з різними експлуатаційними характеристиками (наприклад, діапазон виробів зі змінною товщиною й/або щільністю).

Призначене використання - це роль(і), яку(і) виробу слід грати у виконанні основних вимог CPD (визначення за IDs - тлумачними документами). Таким чином, призначене використання пов'язане з функцією виробу в будівельних спорудах.

Кінцеве застосування - це типові умови, за яких виріб має бути включено в будівельні споруди.

Таким чином, воно стосується реального використання у всіх аспектах, які за різних вогневих ситуацій впливають на поведінку виробу. Це охоплює такі його аспекти, як кількість, орієнтація, положення щодо інших суміжних виробів і метод закріплення.

Сфера застосування класифікації - діапазон кінцевих застосувань, для яких надану класифікацію вважають придатною.

3 ВСТУП - СТАН ПРОБЛЕМИ

Система єврокласів за реакцією на вогонь подана в рішенні Комісії 2000/147/ЕС (OJ L50 23.02.2000). Це рішення Комісії стало повністю діючим з публікацією стандарту (EN13823) на метод випробування "Одиничний предмет, що горить" (SBI) і стандарту класифікації за реакцією на вогонь (EN13501-1) у лютому 2002.

Рішення охоплює всі будівельні вироби, визначені в CPD, за таблицею 2 стосовно покриттів для підлог, і таблицею 1 стосовно всіх інших виробів.

Група Європейської комісії (ЕС) із регламентації пожежної безпеки (FRG) на тепер визначила для системи єврокласів єдиний базовий сценарій пожежі (пожежа в кімнаті) і єдине великомасштабне базове випробування, щоб моделювати цей сценарій (тест "Кут кімнати" -ISO 9705). Початкова роль цього випробування мала сприяти розвитку системи класифікації, поданої в таблиці 1 рішення.

Система класифікації, яка передбачена в рішенні по єврокласах, може вважатися повною й безпосередньо застосовною до всіх виробів. Виключення до цього принципу є тільки там, де класифікація, заснована на дрібномасштабних випробуваннях, не є прийнятною (стаття 1.2 рішення) або де аналіз способу поводження з деякими сімействами виробів зазначає, що необхідно виправлення до рішення Product type A "type" may cover several versions of a product provided that the differences between the versions do not affect the level of safety and the other requirements concerning the performance of the product (c.f. initial type test). The direct field of application of a fire test will effectively define the type for fire safety purposes (e.g. products of a different colour will normally be of the same type).

Product range Refers to a set of similar products that a producer places on the market, comprising one or more product types with different performance (e.g. a range of products with varying thickness and/or density).

Intended use Refers to the role(s) that a product is intended to play in the fulfillment of the essential requirements of the CPD (definition in the IDs). The intended use is thus related to the function of a product in a construction works.

End-use application Refers to the typical conditions in which a product would be incorporated into a construction works.

It thus concerns a real application of a product, in relation to all aspects that influence the behaviour of that product under different fire situations. It covers aspects such as its quantity, its orientation, its position in relation to other adjacent products and its method of fixing.

Field of application of a classification Refers to the range of end-use applications for which a given classification is considered to be valid.

3 INTRODUCTION-CURRENTSTATE OF PLAY

The Euroclasses system for reaction to fire is described in Commission Decision 2000/147/EC (OJ L50 23.02.2000). This Commission Decision became fully operational with the publication of the Single Burning Item (SBI) test method (EN 13823) and the classification standard for reaction to fire (EN13501-1) in February 2002.

The decision covers all construction products, as defined by the CPD, with its Table 2 applying to floorings and Table 1 to all other products.

The EC Fire Regulators Group (FRG) has thus far defined a single reference fire scenario for the Euroclasses system (fire in a room) and a single large-scale reference test to represent this scenario (the Room Corner test - ISO 9705). The initial role of this reference test was to facilitate the development of the classification system described in Table 1 of the Decision.

The classification system foreseen in the Euro-classes decision can be considered to be complete and directly applicable to all products. The only exceptions to this principle are where the classification based on the small-scale tests is not appropriate (Article 1.2 of the decision) or where a review of the treatment of some families of products indicates that an amendment to the (виноска до таблиці 1 рішення "Спосіб поводження з деякими сімействами виробів, наприклад, по-гонажними виробами (труби, канали, кабелі тощо), усе ще розглядається й може вимагати виправлення до цього рішення").

4 ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЇ

Як згадано вище, може бути необхідно далі розвинути систему єврокласів, щоб пристосувати призначені використання, які презентують небезпеки, які не досить добре охоплені існуючою системою (наприклад, поточний базовий/е сценарій/ випробування, і, отже, система класифікації, які неадекватні пожежній небезпеці), або щоб охопити вироби, поведінка яких при випробуванні створює особливі проблеми (де класифікація на основі дрібномасштабних випробувань, згадана в таблицях 1 і 2 рішення, не є прийнятною).

а) Визначення додаткових базових сценаріїв

Щоб презентувати реальні пожежні небезпеки, може бути передбачено багато базових сценаріїв, одним з яких є "пожежа в (маленькій) кімнаті". Інші потенційні сценарії - це "пожежа в погонажних виробах", "фасадна пожежа" тощо. Якщо вважають, що базовий сценарій (розвиток пожежі в кімнаті), обраний як базис для таблиці 1 рішення по єврокласах, не прийнятний для виробів у певних призначених використаннях, то в існуючій системі класифікації можуть бути прогалини щодо цих виробів. У будь-яких випадках слід звертатися до EC, використовуючи процедуру, подану нижче й наведену схематично в додатку 1. Однак, як правило, нові базові сценарії потрібно розглянути тільки, якщо визначальні фактори стосовно розвитку пожежі значно розрізняються, і органи регламентації в державах-членах не можуть задовільно пристосувати свої приписи до сучасної системи.