ДСТУ ЕN 54-3:2003 (ЕN 54-3:2001, ІDT). СТУ ЕN 54-3:2003 (ЕN 54-3:2001, ІDT). Системы пожарной сигнализации. Часть 3. Сигнализаторы пожарные звуковые


ДСТУ EN 54-3:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові

(EN 54-3:2001, IDT)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Кісельов, В. Макаров, В. Приймаченко, Л. Фесенко, Н. Морозова, В. Василенко-Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 грудня 2003 р. № 235 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire atarm devices - Sounders (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу Частина 3. Пристрої пожежної сигналізації. Звукові оповіщувачі) із зміною EN 54-3:2001/А1:2002

Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь заповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

С.

Національний вступIV

ВступIv

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Терміни та визначення понять2

4 Вимоги3

4.1 Відповідність3

4.2 Рівень звуку3

4.3 Частота та акустичні діаграми спрямованості3

4.4 Довговічність3

4.5 Конструкція3

4.6 Маркування та дані4

5 Випробовування4

5.1 Загальні положення4

5.2 Відтворність5

5.3 Експлуатаційні характеристики6

5.4 Довговічність6

5.5 Сухе тепло (стійкість)7

5.6 Сухе тепло (тривкість)7

5.7 Холод (стійкість)8

5.8 Вологе тепло, циклічне (стійкість)8

5.9 Вологе тепло, постійний режим (тривкість)9

5.10 Вологе тепло, циклічне (тривкість)10

5.11 Корозійне впливання діоксиду сірки (SO2) (тривкість)10

5.12 Поштовх (стійкість)11

5.13 Удар (стійкість)11

5.14 Синусоїдна вібрація (стійкість)12

5.15 Синусоїдна вібрація (тривкість)12

5.16 Електромагнітна сумісність (ЕМС), захищеність (стійкість)13

5.17 Захист оболонки14

Додаток А Випробовування рівня звуку для звукових пожежних оповіщувачів15

А.1 Загальні положення15

А.2 Установлювання15

А.3 Апаратура15

А.4 Рівень фонових шумів15

А.5 Вимірювання рівня звуку15

Додаток В Порівняльне випробовування рівня звуку під час випробовування на впливання довкілля18

В.1 Загальні положення18

В.2 Випробовувальна камера18

В.3 Установлювання18

В.4 Апаратура18

В.5 Рівень фонових шумів18

В.6 Методика випробовування19

Додаток ZА Положення цього стандарту, що стосуються основних вимог або інших положень Директив ЄС22

Бібліографія25

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 3. Пристрої пожежної сигналізації. Звукові оповіщувачі) із зміною EN 54-3:2001/А1:2002.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначені в додатку А стандарту EN 54-1:1996.

У стандарті є посилання на EN 54-1:1996, який в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ EN 54-1:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ».

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в тексті стандарту і які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

- до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- до тексту долучено «Додаток ZA» та «Бібліографія» (із EN 54-3:2001/А1:2002) та виділено у тексті двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту;

- у 5.7.2.4 а) враховано зміну, а також замінено «5.8.2.4b) » на «5.7.2.4b)». Змінений текст виділено двома вертикальними рисками ліворуч на полі;

- до структурного елемента «Зміст» додано «Додаток ZA» та «Бібліографія»;

- у тексті стандарту подано «Національні пояснення» та «Національні примітки», які виділено рамкою;

- для зручності користування та узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 3. Пристрої пожежнюї сигналізації. Звукові оповіщувачі» змінено на «Системи пожежної сигналізації.Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові»;

- замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» на «mm», «mm2» на «мм2»,«dB» на «дБ», «mРа» на «мПа», «mN/m2» на «мН/м2», «m2 » на «м2», «h» на «год», «V» на «В», «W» на «Вт», «kРа» на «кПа», «m» на «м», «min» на «хв», «kg» на «кг», «ms-2» на «м/с2», «mс» на «мс», «J» на «Дж», «Hz» на «Гц», «octave/min» на «окт/хв», «m3» на «м3», «s» на «с».

ВСТУП

Звуковий пожежний оповіщувач призначений для попередження людей всередині чи зовні будівлі про виникнення пожежонебезпечної ситуації для того, щоб ці люди вжили відповідних заходів.

Цей стандарт визначає такі вимоги до звуку як діапазон частот, часова модель та вихідний рівень звуку, які будуть відрізнятись залежно від типу інсталяції, типу ризику та відповідних прийнятих заходів, типів сигналів, використаних для інших сигналів непожежної тривоги (див. наприклад EN 457) та національні особливості використовування. Таким чином стандарт являє собою скоріше загальний метод для випробовування експлуатаційних характеристик звукових оповіщувачів на відповідність характеристикам визначеним виробником, а не просто пропонує загальні вимоги.

Увагу приділено ISO 8201:1987 Acoustics - Audible emergency evacuation signal (Акустика. Звукові аварійні евакуаційні сигнали), який визначає часову модель та потрібні рівні звукового тиску звукового аварійного евакуаційного сигналу.

Цей стандарт надає загальні вимоги щодо конструкції та стійкості звукових пожежних оповіщувачів, а також їх властивостей за кліматичних умов, механічних впливань та електричних завад, які можуть статися в умовах експлуатування. Звукові пожежні оповіщувачі класифіковані за категоріями для використовування всередині приміщення та для застосовування зовні.

ДСТУ EN 54-3:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові

СИСТЕМЫ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 3. Оповещатели пожарные звуковые

FIRE ALARM SYSTEMS

Part 3. Fire alarm devices - Sounders

____________________________________________________________________________

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги, методики випробовування та критерії функціювання звукових пожежних оповіщувачів у стаціонарних установках, які призначені для видавання звукового сигналу попередження про пожежу системою пожежної сигналізації людям, що знаходяться в будівлі. Цей стандарт поширюється тільки на ті пристрої, що живляться за допомогою фізичного електричного підімкнення до зовнішнього джерела, такого як система пожежної сигналізації.

Цей стандарт визначає звукові пожежні оповіщувачі за двома типами умов експлуатування: тип А для застосовування усередині приміщення і тип В для застосовування зовні.

Цей стандарт не поширюється на:

  1. гучномовці, призначені для видавання екстрених мовних повідомлень;
  2. звукові сигналізатори, наприклад, які знаходяться усередині приймально-контрольних пожежних приладів (далі - ППКП).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

EN 50130-4:1995 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 60068-1:1994 Environmental testing - Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988+A1:1992)

EN 60068-2-1:1993 Environmental testing - Part 2: Tests, tests A: cold (IEC 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2:1993 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests, tests B: dry heat (I EC 60068-2-2:1974 + I EC 68-2-2 A: 1976)

HD 323.2.3 82:1987 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests, tests Ca: damp heat, steady state

EN 60068-2-6:1995 Environmental testing - Part 2: Tests - Tests Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-27:1993 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:1987)

EN 60068-2-30:1980 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12+12 - hour cycle)

IEC 60068-2-42:1982 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections

HD 323.2.56 S1:1990 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests, test Cb: damp heat, steady state, primarily for equipment

IEC 68-2-63:1997 Environmental testing - Part 2: Test methods - Test Eg: Impact, spring hammer

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

IEC 60651:1979 Sound level meters

ISO 1210:1992 Plastics - Determination of the burning behaviour of horizontal and vertical specimens in contact with a small-flame ignition source

ISO 10351:1992 Plastics - Determination of the combustibility of specimens using a flame source.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-1:1996 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ

EN 50130-4:1995 Системи аварійної сигналізації. Частина 4. Сумісність електромагнітна. Стандарт на серію виробів. Вимоги щодо завадостійкості частин систем пожежної сигналізації, сигналізації зламу та загального аварійного оповіщування

EN 60068-1:1994 Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні положення та настанов (ІЕС 60068-1:1988 + Поправка 1988+А1:1992)

EN 60068-2-1:1993 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробовування А. Холод

EN 60068-2-2:1993 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробовування В. Сухе тепло

HD 323.2.3 82:1987 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим

EN 60068-2-6:1995 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробовування Fc. Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Поправка 1995)

EN 60068-2-27:1993 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробовування Еа та настанова. Удар

EN 60068-2-30:1980 Основні процедури випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробовування Db та настанова. Вологе тепло, циклічне (12+12-ти годинний цикл)

ІЕС 60068-2-42:1982 Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробовування Кс. Випробовування контактів та з'єднань на впливання діоксиду сірки

HD 323.2.56 81:1990 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, випробування СЬ. Вологе тепло (постійний режим) призначене в основному для устатковання

ІЕС 60068-2-63:1997 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування, ви-пробовування Eg. Удар, пружинний молоток

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код) (ІЕС 60529:1989)

ІЕС 60651:1979 Шумоміри

ISO 1210:1992 Пластмаси. Визначання горіння зразків, встановлюваних горизонтально і вертикально під час контактування з джерелом займання з малим полум'ям

ISO 10351:1992 Пластмаси. Визначання займистості зразків у разі впливання полум'ям висотою .

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни та визначення, наведені у EN 54-1, а також такі:

3.1 режим (роботи) (mode (of operation))

Один із можливих визначених вихідних звукових сигналів звукового тривожного пристрою, що може бути обраний відповідно до вказівок виробника

3.2 середньозважений рівень звуку (A-weighted sound level)

Звуковий тиск, виражений у дБ, який являє собою помножений на 20 десятковий логарифм відношення середньозваженого звукового тиску до опорного звукового тиску, який дорівнює 20 мПа (20 мН/м2). Середньозважені характеристики наведено в ІЕС 60651

3.3 звуковий пожежний оповіщувач типу A (type A device)

Звуковий пожежний оповіщувач, сконструйований для застосовування всередині приміщення

3.4 звуковий пожежний оповіщувач типу В (type В device)

Звуковий пожежний оповіщувач, сконструйований для застосовування зовні будівель

3.5 звуковий сигналізатор (supervisory sounder)

Звуковий пристрій, який зазвичай встановлюють усередині частини устатковання (наприклад, ППКП) та використовують для місцевого привертання уваги до зміни в його режимі чи до наявності ненормального режиму, про який сигналізує цей пристрій

3.6 звуковий пожежний оповіщувач (fire alarm sounder)

Звукогенерувальний пристрій, який призначений для видавання звукового сигналу попередження про пожежу системою пожежної сигналізації людям, що знаходяться в будівлі, без використовування голосового сигналу.

4 ВИМОГИ

4.1 Відповідність

Для відповідності цьому стандарту звукові пожежні оповіщувачі повинні відповідати вимогам цього розділу, що має бути підтверджено огляданням або технічним оцінюванням та повинні бути випробувані відповідно до розділу 5 та відповідати вимогам випробовувань.

4.2 Рівень звуку

Стандарт вимагає, щоб виробник декларував рівні звуку відповідно до 4.6.2. Виробник може декларувати різні рівні звуку під час роботи в різних режимах, наприклад, під час роботи в різних діапазонах напруги живлення чи з різними частотами та з різними акустичними діаграмами спрямованості. У цьому випадку рівень звуку кожного зразка треба вимірювати у кожному режимі роботи (див. 5.3).