При виборі цементу за цим стандартом, особливо типу (виду) і класу міцності, для різних умов застосування і типів споруд слід керуватись відповідними стандартами та/або будівельними нормами на бетон або розчини, чинними в місці застосування.

Таблиця 3 - Хімічні вимоги, наведені як характеристичні значення

Властивість

Стандарти на методи випробовувань

Тип цементу

Клас міцності

Вимогиа)

1

2

3

4

5

Втрати при прожарюванні

EN 196-2

СЕМ І СЕМ III

Всі

≤ 5,0 %

Нерозчинний залишок

EN 196-2b)

СЕМ I СЕМ III

Всі

≤ 5,0 %

Вміст сульфату (як SO3)

EN 196-2

СЕМ I

СЕМ II c) СЕМ IV CEM V

32,5 N 32,5 R 42,5 N

≤ 3,5 %

42,5 R 52,5 N 52,5 R

≤ 4,0 %

СЕМ III d)

Всі

Вміст хлориду

EN 196-21

Всі e)

Всі

≤ 0,10% f)

Пуцоланові властивості

EN 196-5

СЕМ IV

Всі

Витримує

випробовування

а) Вимоги наведені у відсотках за масою в готовому цементі.

b) Визначення залишку, нерозчинного в кислоті хлоридній та натрій карбонаті.

c) Цемент типу СЕМ ІІ/В-Т може містити до 4,5 % сульфату для всіх класів міцності.

d) Цемент типу СЕМ ІІІ/С може містити до 4,5 % сульфату.

e) Цемент типу СЕМ III може містити більше ніж 0,10 % хлориду, але в цьому випадку максимальне значення хлориду має бути вказано на упаковці та/або в документі на поставку.

f) Для попередньо напруженого бетону цементи можуть бути вироблені з меншим граничним значенням. У цьому випадку значення 0,10 % має бути замінено цим меншим значенням, яке повинно бути вказано в документі на поставку.

8 СТАНДАРТНІ ПОЗНАЧЕННЯ

СЕМ-цементи мають бути ідентифіковані принаймні позначенням типу цементу, визначеним у таблиці 1, та цифрами 32,5; 42,5 або 52,5, які показують клас міцності (7.1). Для позначення класу ранньої міцності слід додавати літеру N або R, в залежності від класу (7.1).

Приклад 1. Портландцемент, який згідно з ДСТУ Б EN 197-1 відповідає класу міцності 42,5 з високою ранньою міцністю, позначають так:

Портландцемент ДСТУ Б EN 197-1 - СЕМ І 42,5 R.

Приклад 2. Портландцемент з вапняком, який містить від 6 % до 20 % за масою вапняку із загальним значенням органічного карбону (ТОС) не вище 0,50 % за масою (L) класу міцності 32,5 із звичайною ранньою міцністю, позначають так:

Портландцемент з вапняком ДСТУ Б EN 197-1 - СЕМ ІІ/А- L 32,5 N.

Приклад 3. Композиційний портландцемент, який містить сумарну масову частку гранульованого доменного шлаку (S), силікатної золи-винесення (V) та вапняку (L) від 6 % до 20 % і належить до класу міцності 32,5 з високою ранньою міцністю, позначають так:

Композиційний портландцемент ДСТУ Б EN 197-1 - СЕМ ІІ/А - М (S-V-L) 32,5 R.

Приклад 4. Композиційний цемент, який містить від 18 % до 30 % за масою гранульованого доменного шлаку (S) та від 18 % до 30 % за масою силікатної золи-винесення (V) і належить до класу міцності 32,5 із звичайною ранньою міцністю, позначають так:

Композиційний цемент ДСТУ Б EN 197-1 - СЕМ V/A (S-V) 32,5 N.

9 КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

9.1 Загальні вимоги

Відповідність 27 видів цементів за цим стандартом потрібно постійно оцінювати на основі випробувань точкових проб. Властивості, методи випробування та мінімальні інтервали між випробуваннями для власних контрольних випробувань виробника визначені в таблиці 4. Стосовно інтервалів між випробуваннями цементів, які не відвантажуються безперервно, та інші деталі див. EN 197-2.

Для підтвердження відповідності повноважним органом з сертифікації відповідність цементу цьому стандарту має оцінюватись згідно з EN 197-2.

Примітка. Цей стандарт не стосується приймальної інспекції при поставці.

Таблиця 4 - Властивості, методи та мінімальна частота випробувань для власних контрольних випробувань виробника та процедура статистичного оцінювання

Властивість

Цементи, що

випробовують

Метод

випробування a) b)

Власні контрольні випробування

Мінімальна кількість

випробувань

Процедура статистичного оцінювання

Усталена

ситуація

Початковий період для нового типу цементу

Перевірка

за переміннимие)

за характеристиками

Рання міцність, стандартна міцність

Всі

EN 196-1

2 на тиждень

4 на тиждень

х

Початок тужавлення

Всі

EN 196-3

2 на тиждень

4 на тиждень

х f)

Рівномірність зміни об'єму (розширення)

Всі

EN 196-3

1 на тиждень

4 на тиждень

х

Втрати при прожарюванні

СЕМ І,

СЕМ III

EN 196-2

2 на місяць с)

1 на тиждень

х f)

Нерозчинний залишок

СЕМ I,

СЕМ III

EN 196-2

2 на місяць с)

1 на тиждень

х f)

Вміст сульфату (як SO3)

Всі

EN 196-2

2 на тиждень

4 на тиждень

х f)

Вміст хлориду

Всі

EN 196-21

2 на місяць с)

1 на тиждень

х f)

Пуцоланові

властивості

СЕМ IV

EN 196-5

2 на місяць

1 на тиждень

х

Склад

Всі

- d)

1 на місяць

1 на тиждень

а) Там, де це дозволено у відповідній частині EN-196, можуть бути застосовані інші методи ніж наведені в таблиці за умови, що вони дають результати, корельовані та еквівалентні до отриманих стандартним методом.

b) Методи, застосовані для відбирання та підготування проб, мають відповідати EN 196-7.

c) Якщо жоден результат випробувань протягом періоду 12 місяців не перевищує 50 % характеристичного значення, частоту випробувань можна зменшити до одного на місяць.

d) Дозволений метод випробування, вибраний виробником.

e) Якщо розподілення даних не відповідає нормальному, оцінювання слід проводити на основі кожного окремого випадку.

f) Якщо кількість проб протягом контрольного періоду становить не менше однієї на місяць, оцінювання можна здійснювати за перемінними.

9.2 Критерії відповідності для механічних, фізичних та хімічних властивостей і процедури оцінювання

9.2.1 Загальні положення

Відповідність цементу вимогам щодо механічних, фізичних та хімічних властивостей згідно з цим стандартом визнають, якщо задовольняються критерії відповідності, визначені в 9.2.2 та 9.2.3. Відповідність оцінюють на базі постійного відбирання проб із використанням точкових проб, відібраних у місці відвантаження цементу, та на основі результатів випробувань всіх проб власного контролю, відібраних протягом контрольного періоду.

9.2.2 Статистичні критерії відповідності

9.2.2.1 Загальні положення

Відповідність формулюють за статистичними критеріями, які базуються на:

  • установлених характеристичних значеннях механічних, фізичних та хімічних властивостей, наведених в 7.1, 7.2 та 7.3 цього стандарту;
  • процентилі РK, на якому базується установлене характеристичне значення, наведеному в таблиці 5;

- допустимій імовірності приймання CR, наведеній в таблиці 5.

Таблиця 5 - Потрібні значення РK та CR

Показники

Механічні вимоги

Фізичні та

хімічні вимоги

Рання та стандартна міцність

(нижня границя)

Стандартна

міцність

(верхня границя)

Процентиль РK , на якому базується характеристичне значення

5%

10%

Допустима ймовірність приймання CR

5%

Примітка. Оцінка відповідності за допомогою процедури, яка базується на кінцевій кількості результатів випробувань, може дати лише приблизне значення частки результатів у генеральній сукупності, що лежать за межами установлених характеристичних значень. Чим більше розмір вибірки (кількість результатів установлених випробувань), тим краще наближення. Обрана ймовірність приймання CR контролює ступінь наближення за даними плану відбирання проб.

Відповідність вимогам цього стандарту має бути підтверджена перевіркою або за перемінними, або за характеристиками, як описано в 9.2.2.2 та 9.2.2.3 та визначено в таблиці 4.

Контрольний період повинен становити 12 місяців.

9.2.2.2 Перевірка за перемінними

Для цієї перевірки вважається, що результати випробувань мають нормальне розподілення.

Відповідність підтверджується, якщо задовольняються умови (1) та (2), в залежності від обставин:

(1)

та

,(2)

де - середнє арифметичне сукупності результатів власних контрольних випробувань за контрольний

період;

S - стандартне відхилення сукупності результатів власних контрольних випробувань за

контрольний період;

- константа приймання;

L - установлена нижня границя, наведена в таблиці 2, на яку посилаються в розділі 7.1;

U - установлена верхня границя, наведена в таблицях 2 та 3, на які посилаються в розділі 7.

Константа приймання залежить від процентиля РK , на якому базується характеристичне значення, від допустимої ймовірності приймання CR та від кількості n результатів випробувань. Значення РK наведені в таблиці 6.

Таблиця 6 - Константа приймання

Кількість результатів

випробувань

n

для РK = 5%

для РK = 10%

(рання та стандартна міцність, нижня границя)

(інші властивості)

20-21

2,40

1,93

22-23

2,35

1,89

24-25

2,31

1,85

26-27

2,27

1,82

28-29

2,24

1,80

30-34

2,22

1,78

35-39

2,17

1,73

40-44

2,13

1,70

45-49

2,09

1,67

50-59

2,07

1,65

60-69

2,02

1,61

70-79

1,99

1,58

80-89

1,97

1,56

90-99

1,94

1,54

100-149

1,93

1,53

150-199

1,87

1,48

200-299

1,84

1,45

300-399

1,80

1,42

>400

1,78

1,40

Примітка. Значення, наведені в цій таблиці, дійсні для CR = 5 %.

а) Можна також використовувати для проміжних значень n.

9.2.2.3 Перевірка за характеристиками

Кількість CD результатів випробувань, які знаходяться за межами характеристичного значення, має бути підрахована та порівняна з приймальним числом СA, обчисленим з кількості n результатів власних випробувань, та процентиля РK , наведених в таблиці 7.

Відповідність підтверджена, якщо задовольняється умова (3):

CD ≤ CA.(3)

Значення залежить від процентиля РK , який визначає характеристичне значення, від допустимої ймовірності приймання CR та від кількості n результатів випробувань. Значення CA наведені в таблиці 7.

Таблиця 7 - Значення СA

Кількість результатів випробувань n a)

СA для РK = 10 %

20-39

0

40-54

1

55-69

2

70-84

3

85-99

4

100-109

5

110-123

6

124-136

7

Примітка. Значення, наведені в цій таблиці, дійсні для CR = 5 %.

а) Якщо кількість результатів випробувань n < 20 (для РK = 10 %), статистичне обґрунтований критерій відповідності неможливий. Незважаючи на це, у випадках, коли n < 20, має бути застосований критерій СA = 0.