ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УKPAÏHИ

Енергоощадність.

Терміни та визначення

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Термины и определения

ENERGY CONSERVATION

Terms and definitions

ДСТУ 2420-94

.

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері енергоощадності, що застосовуються в науці, техніці та промисловості.

Терміни i визначення, що встановлені цим стандартом, є обов'язковими для застосування в документації вcix видів, науково-технічній, навчальній та довідковій лiтepaтypi.

Терміни i визначення, встановлені цим стандартом, відповідають міжнародним стандартам.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосування термінів-синонімів не припускається.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміниелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті.

Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, розкриваючи значення термінів, що використовуються в них, визначаючи об'єкти, що входять в обсяг визначеного поняття. Внесені зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених цим стандартом.

У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних в дповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, а синоніми — курсивом.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1.1 енергоощадність Діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів

de en fr ru

Energieersparung

energy conservation

gain d'énergie

энергосбережение

Деятельность (организационная, научная, практическая, информационная), направленная на рациональное использование и экономное расходование первичном и преобразованной энергии и природных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и реализуемая с использованием технических, экономических и правовых методов

1.2 енергоощадна політика

Адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів добування, перероблення, транспортування, зберігання, виробництва, розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального використання й економного витрачання

de en fr ru

encrgiesparende Politik

energy-conserving policy

politique de gain d'énergie

энергосберегающая политика Административно-правовое и финансово-экономическое регулирование процессов добычи, переработки, транспортировки, хранения, производства, распределения и использования топливно-энергетических ресурсов с целью их рационального использования и экономного расходования

1.3 паливно-енергетичний ресурс Сукупність зсіх природних і перетворених видів палива й енергії, які використовуються в національному господарстві

de en fr

ru

Brennstoff— und Energieresiowicen

fuel-energy resources

ressources en combustibles et électricité топливно-энергетический ресурс Совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых в национальном хозяйстве

1.4 поновлюваний енергетичний ресурс

Природний енергетичний, ресурс, який постійно поповнюється внаслідок природних процесів

de en fr

ru

erneubares Energiercssowicen

renewable energy resource

ressources énergétiques renouvelables возобновляемый энергетический ресурс Природный энергетический ресурс, постоянно пополняемый в результате естественных процессов

1.5 непоновлкжаїшй енергетичний ресурс

Природниіі енергетичний ресурс, який створений внаслідок геологічного розвитку Землі та інших природних процесів і який не поповнюється (вичерпується) в нинішню геологічну епоху

de en fr

ru

unerneubares Energieressowicen

nonrenewable energy resources

ressources énergétiques non renouvelables

невозобновляемый энергетический ресурс Природный энергетический ресурс, образовавшийся в результате геологического развития Земли и других природных процессов и не пополняемый (исчерпаемый) в настоящую геологическую эпоху

1.6 вторинний енергетичний ресурс

Енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в самому агрегаті, але може бути частково чи повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів)

de en fr ru

Sekundärenergie

secondary energy resource

ressources énergétiques secondaires

вторичный энергетический ресурс Энергетический потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующийся в технологических агрегатах (установках, процессах), который не используется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для энергоснабжения других агрегатов (процессов)

1.7 ексергія

Максимальна робота, яку може здійсніїти термодинамічна система при зворотному переході від даного стану до стану рівноваги з навколишнім середовищем за відсутності інших, крім навколишнього середовиша, джерел тепла

de en

fr ru

Exergie

exergy

xergie

эксергия

Максимальная работа, которую может совершить термодинамическая система при обратном переходе от данного состояния до равновесного с окружающем средой при отсутствии иных, кроме окружающей среды, источников тепла

1.8 первинна енергія

Енергія, що міститься в паливно-енергетичних ресурсах

de en fr ru

primäre Energie

primary energy

énergie primaire

первичная анергия

Энергия, заключенная в топливно-энергетических ресурсах

1.9 перетворена енергія

Енергія, що здобувається в процесі перетворення первинної енергії

de en fr ru

umgewandelte Energie

converted energy

énergie convertie

преобразованная энергия

Энергия, полученная в процессе преобразования первичной энергии

1.10 підведена енергія

Енергія, підведена до енергетичного об'єкту

de en fr ru

zugeführte Energie

admitted energy

énergie apportée

подведенная энергия

Энергия, подведенная к энергетическому объекту

1.11 корисна енергія

Енергія, безпосередньо використана для виконання певноТ роботи

de en fr ru

Nutzenergie

useful energy

énergie utile

полезная энергия

Энергия, непосредственно использованная для выполнения определенной работы

1.12 втрати енергії

Різниця між кількістю підведеної та корисної енергії

de en

fr ru

Energieverluste

energy loss

pertes d'énergie

потери энергии

Разность между количеством подведенной и полезной энергии

1.13 втрати зксергії

Різниця між кількістю всієї витраченої ексергії та корисно використаної

de en fr ru

Exergieverluste

exergy loss

pertes d'exergie

потери эксергии

Разность между количеством всей затрачиваемой эксергии и полезно используемой

1.14 енергоносій

Речовина різних агрегатних станів (тверда, рідка, газоподібна) чи іншої форми матеріального середовища (плазма, поле, випромінювання тощо), накопичена енергія якої може бути використана

de en fr ru

Energieträger

energy carrier

porteur d'énergie

энергоноситель

Вещество различных агрегатных состояний (твердое, жидкое, газообразное) либо иной формы материальной среды (плазма, поле, излучение и т. д.), запасенная энергия которого может быть использована

1.15 енергетичний баланс

Система показників, що відбиває повну кількісну відповідність між надходженням і витратою енергії та характеризує ефективність використання енергії у національному господарстві в цілому чи на окремих ділянках (регіон, підприємство, процес, установка тощо) за певний інтервал часу

de en fr

ru

Energiebilanz

energy balance

bilan énergétique

энергетический баланс

Система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом энергии и характеризующая эффективность использования энергии в национальном хозяйстве в целом или на отдельных участках (регион, предприятие, процесс, установка и др.) за определенный интервал времени

1.16 ексергетячиий баланс

Система показників, шо відбиває повну кількісну відповідність між витраченою ексергією, з одного боку, і корисно використовуваною ексергією та втратами ексергії, з другого боку, за певний інтервал часу

de en fr ги

Exergiebilanz

exergetic balance

bilan exergétique

эксергетический баланс

Система показателей, отражающая полное количественное соответствие между затраченной эксергией, с одной стороны, и полезно используемой эксергией и потерями эксергии, с другой стороны, за определенный интервал времени

1.17 акумулювання енергії

Накопичення енергії у спеціальних технічних пристроях, які служать джерелами енергопостачання

de, en fr ru

Energiespeicherung

energy storage

accumulation d'énergie

аккумулирование энергии

Накопление энергии в специальных технических устройствах, служащих источниками энергоснабжения

1.18 енергоощадна технологія

Метод виробництва продукції з раціональним використанням енергії, який дозволяє одночасно зменшити енергетичне навантаження на навколишнє середовище і кількість енергетичних відходів, одержуваних при виробництві й експлуатації виготовленого продукту

de en fr ru

energiesparende Technologie

energy-conserving technology

technologie conservant l'énergie энергосберегающая технология

Метод производства продукции при рациональном использовании энергии, который позволяет одновременно снизить энергетическую нагрузку на -окружающую среду и количество энергетических отходов, получаемых при производстве и эксплуатации изготовленного продукта

1.19 енергоощадне обладнання

Обладнання, що служить для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у процесі виробництва продукції, провадження робіт і послуг

de

en fr ru

energiesparende Ausrüstung

energy-conserving equipment

équipement conservant l'énergie энергосберегающее оборудование Оборудование, служащее для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в процессе производства продукции, работ и услуг

1.20 теоретичний потенціал енергоощадності

Максимальна економія паливно-енергетичних ресурсів, яка може бути одержана внаслідок ліквідації всіх видів втрат енергії (оборотних втрат енергії) у національному господарстві

de

en

fr ru

theoretisches Potential der Energieersparung

theoretical energy conservation potential potentiel théorique du gain d'énergie теоретический потенциал энергосбережения Максимальная экономия топливно-энергетических ресурсов, которая может быть получена за счет ликвидации всех видов потерь энергии (обратимых потерь энергии) в национальном хозяйстве

1.21 технологічно доступний потенціал енергоощадності

Максимальна економія паливно-енергетичних ресурсів, яка може бути одержана при застосуванні в національному господарстві технічних і технологічних новацій, що сприятимуть зменшенню споживання енергії

de

en

fr

ru

technologisch zugangliches Potential der Energieersparung

technologically attainable energy conservation potential

potentiel du gain d'énergie technologiquement accessible

технологически доступный потенциал энергосбережения

Максимальная экономия топливно-энергетических ресурсов, которая может быть получена при применении в национальном хозяйстве технических и технологических новаций, способствующих снижению потребления энергии

1.22 економічно доцільний потенціал енергоощадності

Максимальна економія паливно-енергетичних ресурсів, доцільність одержання -якої на всіх ділянках національного господарства підтверджується відповідними економічними розрахунками

de

en

fr

ru

ökonomisch zweckmassiges Potenttal der Energieersparung

cost-effective potential of energy conservation

potentiel du gain d'énergie économiquement rationnel

экономически целесообразный потенциал энергосбережения

Максимальная экономия топливно-энергетических ресурсов, целесообразность получения которой на всех участках национального хозяйства подтверждается соответствующими экономическими расчетами

2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЕКОНОМІЯ ПАЛИВНО-

ЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

2.1 енергетичний коефіцієнт корисної дії Величина, що характеризує досконалість процесів перетворення чи передачі енергії та дорівнює відношенню корисної енергії до підведеної

de en fr ru

energetischer Wirkungsgrad

energetic efficiency

rendement énergétique

энергетический коэффициент полезного действия

Величина, характеризующая совершенство процессов преобразования или передачи энергии, равная отношению полезной энергии к подведенной

2.2 ексергетичннй коефіцієнт корисної дії Величина, що характеризує термодинамічну ефективність процесів виробництва продукції, провадження робіт, послуг та дорівнює відношенню корисно використовуваної ексергії до витраченої

de en fr ru

exergetischer Wirkungsgrad

exergetic efficiency

rendement exergétique

эксергетический коэффициент полезного действия

Величина, характеризующая термодинамическую эффективность процессов производства продукции, работ, услуг, равная отношению полезно используемой эксергии к затраченной

2.3 коефіцієнт використання енергії

Відношення всієї кількості корисної енергії, використовуваної в національному господарстві (чи на даній його ділянці), до сумарної кількості витраченої енергії в перерахунку останньої на первинну енергію

de en fr ru

Energienutzungsfaktor

energy utilization efficiency

coefficient d'utilisation d'énergie

коэффициент полезного использования энергии

Отношение всего количества полезной энергии, используемой в национальном хозяйстве (или на данном его участке), к суммарному количеству израсходованной энергии в перерасчете последней на первичную энергию

2.4 питома витрата паливно-енергетичних ресурсів

Кількість паливно-енергетичних ресурсів, що споживаються енергетичною чи технологічною установкою (об'єктом) на одиницю виробленої продукції, роботи, послуги

de

en fr ru

spezifisches Verbrauch von Brennstoff- und Energieverbrauch

specific consumption of fuel-energy resources consommation spécifique des ressources en combustibles et éleciricité

удельный расход топливно-энергетических ресурсов

Количество топливно-энергетических ресурсов, потребляемых энергетической или технологической установкой (объектом) на единицу произведенной продукции, работы, услуги

2.5 норма витрат палива та енергії

Усталена міра споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробництві одиниці продукції (роботи) встановленої якості

de

en

fr

ru

Brennstoff- und Energieverbrauchsnorm

fuel and energy consumption rate

norme de consommation des combustibles et d'énergie

норма расхода топлива и энергии Установленная мера потребления топливно-энергетических ресурсов в производстве единицы продукции (работы) установленного качества

2.6 енергомісткість продукції

Величина, яка характеризує відношення всієї споживаної протягом року енергії (у перерахунку на первинну енергію) до річного обсягу продукції (у натуральному, умовному чи вартісному виразі), що випускається підприємством, галуззю

de en fr

ru

Energieintensivе der Produktion

energy-intensity of products

capacité d'absorption de d'énergie de la production

энергоемкость продукции

Величина, характеризующая отношение всей потребляемой за год энергии (в перерасчете на первичную энергию) к годовому объему продукции (в натуральном, условном или стоимостное выражении), выпускаемой предприятием, отраслью

2.7 енергомісткість національного прибутку [валового національного продукту; валового внутрішнього продукту]

Величина, що дорівнює відношенню споживаних протягом року паливно-енергетичних ресурсів, перерахованих в умовне паливо, до національного доходу [валового національного продукту, валового внутрішнього продукту] за той же час

de

en

fr

ru

Energieintensive des Nationaleinkommens [des nationalen Bruttoproduktes, des inneren Bruttoproduktes]

energy-intensity of national income [of gross national product, of gross domestic product] capacité d'absorption de Pe'nergie du revenu national [du produit national brut, du produit intérieur brut]

энергоемкость национального дохода [валового і/ационального продукта, валового внутреннего продукта]

Величина, которая равна отношению потребляемых эа год топливно-энергетических ресурсов, пересчитанных в условное топливо, к национальному доходу [валовому национальному продукту, валовому внутреннему продукту] за тот же период времени

2.8 раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів

Досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє середовище

de

en fr

ru

rationale Ausnutzung von Brennstoff-und Energienutzung

rational utilization of fuel-energy resources utilisation rationnelle des ressources en combustible et électricité

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов

Достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и одновременном снижении техногенного воздействия на окружающую среду

2.9 економія паливно-енергетичних ресусів

Відносне скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості

de en fr

ru

Brennstoff- und Energieeinsparung

saving of fuel-energy resources

économie des ressources en combustibles et électricité

экономия топливно-энергетических ресурсов

Относительное сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов, выражающееся в снижении их удельных расходов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества

2.10 можлива економія паливно-енергетичних ресурсів

Максимально можливе скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, яке може бути досягнуто при існуючих рівнях матеріального виробництва і розвитку техніки й технології

de en fr

ru

mögliche Brennstoff- und Energieeinsparung possible saving of fuel-energy resources économie possible des ressources en combustible et électricité

возможная экономия топливно-энергетических ресурсов Максимально возможное сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов, которое может быть достигнуто при существующих уровнях материального производства и развития техники и технологии

2.11 фактична економія паливно-енергетичних ресурсів

Фактично одержане скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється у зниженні їх фактичних питомих витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості за звітний період

de

en fr

ru

tatsächliche Brennstoff- und Energieeinsparung

factual saving of fuel-energy resources économie effective des ressources en combustibles et électricité

фактическая экономия топливно-энергетических ресурсов

Фактически полученное сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов, выражающееся в снижении их фактических удельных расходов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества за отчетный период

2.12 пряма економія паливно-енергетичних ресурсів

Економія паливно-енергетичних ресурсів, одержувана за рахунок зменшення втрат енергії на всіх стадіях її виробництва, перетворення і використання, удосконалення організації й керування виробництвом, підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів, заміни застарілого обладнання досконалішим в енергетичному відношенні тощо

de

en

fr

ru

direkte Brennstoff- und Energieeinsparung direct saving of fuel-energy resources

économie directe des ressources en combustibles et électricité прямая

экономия топливно-энергетических ресурсов Экономия топливно-энергетических ресурсов, получаемая за счет сокращения потерь энергии на всех стадиях ее производства, преобразования, и использования, совершенствования организации и управления производством, повышения уровня использования вторичных энергетических ресурсов, замены устаревшего оборудования более совершенным в энергетическом отношении и др.

2.13 непряма економія паливно-енергетичних ресурсів

Економія паливно-енергетичних ресурсів, що досягається за рахунок підвищення якості продукції, зменшення її' матеріаломісткості, використання нових матеріалів і сировини тощо

de en fr

ru

indirekte Brennstoff- und Energieeinsparung indirect saving of fuel-energy resources économie indirecte des ressources en combustibles et électricité

косвенная экономия топливно-энергетических ресурсов

Экономия топливно-энергетических ресурсов, достигаемая за счет повышения качества продукции, уменьшения ее материалоемкости, использования новых материалов и сырья и т. п.

2.14 економія органічного палива

Зменшення споживання органічного палива шляхом використання замість нього інших видів енергоносіїв

de

en fr ru

Einsparung des organischen Brennstoffes

saving of organic fuel

économie du combustible organique

экономия органического топлива Сокращение потребления органического топлива путем использования взамен его других видов энергоносителей

2.15 структурна економія паливно-енергетичних ресурсів

Економія паливно-енергетичних ресурсів, що досягається за рахунок переходу від більш енерго-місткої структури національного господарства до мени1 енергомісткої шляхом зміни міжгалузевих і внутрішньогалузевих пропорцій у бік розвитку новин неенергомістких виробництв і випуску неенер-гомістких видів продукції

de en fr

ru

strukturelle Brennstoff- und Energie-eibsparung structural saving of fuel-energy resources economic structurale des ressources en combustibles et électricité

структурная экономия топливно-энергетических ресурсов

Экономия топливно-энергетических ресурсов, достигаемая за счет перехода от более энергоемкой структуры национального хозяйства к менее энергоемкой путем изменения межотраслевых и внутриотраслевых пропорций в сторону развития новых неэнергоемких производств и выпуска неэнергоемких видов продукции

2.16 екологічний ефект епергоощадності Система показників, що відбивають зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, зумовлене енергоощадні-стю

de

en

fr ru

ekologischer Effekt der Energieeinsparung ecological effect of energy conservation effect écologique du gain d'énergie экологический эффект энергосбережения Система показателей, отражающих снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обусловленное энергосбережением

2.17 економічний ефект енергоощадності Система вартісних показників, що відбивають прибутковість (чи збитковість) заходів щодо енерго-ощадності

de en

fr ru

ökonomischer Effekt der Energieeinsparung economic effect of energy conservation effect économique du gain d'énergie экономический эффект энергосбережения Система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (или убыточность) мероприятий по энергосбережению