2.5. Раціональний розподіл потоків вантажів та пасажирів між різноманітними видами транспорту.

2.6. Економічне стимулювання енергозбереження на транспорті, включаючи використання досягнень науково-технічного прогресу, під час освоювання виробництва менш енергоємних видів рухомого складу.

3. Основні заходи енергозбереження у сільському господарстві

3.1. Дотримання науково обгрунтованих норм витрат палива та енергії за видами виробництв та споживачами, кліматичними зонами, рівнями електрифікації та механізації сільського господарства.

3.2. Організація системи обліку та звітності щодо витрат енергоресурсів, включаючи моторне паливо.

3.3. Проведення заходів, пов'язаних з підвищенням надійності енергозбереження та зниження втрат палива та енергії.

3.4. Застосування індустріальних та безвідходних технологій виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

3.5. Використання в зонах децентралізованого енергозбереження технічних засобів нетрадиційної енергетики.

3.6. Заміна агрегатів, які використовують моторне паливо і світлі нафтопродукти, на обладнання з автоматичними, газовими та газорідинними пристроями.

3.7. Розширення мережі станцій ремонту, технічного обслуговування та пунктів прокату сільськогосподарської техніки для фермерів.

3.8 Обладнання діючих та нововведених в експлуатацію тваринницьких та птахівницьких комплексів біоенергетичними установками для виробництва органічних добрив та біогазу.

3.9. Удосконалювання системи опалення теплиць, тваринницьких ферм і птахофабрик, процесів сушки сільськогосподарської продукції і відходів виробництва, утилізація низькопотенційних ВEP.

4. Основні заходи щодо енергозбереження у соціальній сфері та житлово-комунальному господарстві

4.1. Здійснення енергозберігаючих заходів, що забезпечують виконання вимог відповідних державних стандартів, будівельних норм та правил для досягнення установлених питомих показників витрат енергоресурсів.

4.2. Організація обліку витрат енергоресурсів та автоматизоване управління енергоспоживанням у будівлях та системах інженерного обладнання.

4.3. Диспетчеризація управління системами інженерного обладнання на рівні мікрорайону, району, міста, включаючи створення автоматизованих систем управління технологічними процесами елсктро-, тепло-, водо-, газопостачання.

4.4. Застосування під час будівництва, реконструкції або капітального ремонту житлових та громадських споруд проектних рішень, конструкцій та ізоляційних матеріалів з підвищеним тепловим захистом та з урахуванням кліматичних зон і технологічних вимог.

4.5. Використання теплоутилізаційного обладнання у складі проектів будівель та споруд,

4.6. Залучення до паливно-енергетичного балансу нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, місцевих видів палива, твердих побутових відходів та тепла міських стоків.

4.7. Застосування автономних інженерних систем у малоповерховій забудові міст і селищ, в житлових будинках сільської місцевості.

5. Основні заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів у галузях паливно-енергетичного комплексу

5.1. У нафтовій та нафтопереробній промисловості:

1) підвищення нафтовіддачі пластів та інтенсифікація розробки ма-лодебітних нафтових родовищ;

2) поглиблення переробки нафти з упровадженням великомасштабних комбінованих систем;

3) максимальна утилізація попутного нафтового газу та газового конденсату.

5.2. У вугільній промисловості:

1) розширення обсягів виробництва сортового вугілля і поліпшення

його характеристик, вугільних брикетів для комунально-побутових потреб та населення;

2) створення високопродуктивного технологічного обладнання для видобуваним вугілля на тонких пластах та автоматично діючих вуглезбагачувальних фабрик, освоєння і використання технологій газифікації вугілля та переробки низькосортного твердого палива;

3) проведення НДДКР зі створенням дослідних установок і розробкою технологій одержання із вугілля і сланців принципово нових видів екологічно чистого палива;

4) розвиток робіт із широкого використання шахтного метану в енергетичних цілях.

5.3. У газовій промисловості:

1) довидобування запасів газу з малодебітних і відпрацьованих газових родовищ, розробка та впровадження нових екологічно досконалих технологій і технічних засобів переробки природного газу, виробництва сірки, гелію, етану та інших видів вуглеводневої сировини;

2) широке використання стисненого природного та зрідженого нафтового газу як моторного палива;

3) виробництво під час переробки природного газу нового енергоносія - водню.

5.4. В електроенергетиці:

1) розвиток газотурбінних установок та впроваджування парогазо-вих циклів комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

2) розробка і освоєння прогресивних технологій та обладнання для теплових електростанцій на кам'яному та бурому вугіллі, які забезпечують істотне скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище та комплексне використання відходів виробництва;

3) реконструкція діючого обладнання теплових електричних станцій з метою збільшення їх потужності, скорочення питомих витрат палива, зниження шкідливих викидів у атмосферу і підвищення їх експлуатаційної надійності;

4) подальше збільшення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях з розвитком міні- та мікроГЕС;

5) послідовне зниження технологічних витрат енергії під час її транспортування споживачам;

6) прискорений розвиток використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії для електро-, теплопостачання, в першу чергу автономних споживачів та споживачів агропромислового сектора народного господарства.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації, «Енергозбереження»

РОЗРОБНИКИ: М.І. Мінц, д.е.н. (керівник теми); O.K. Шидловсь-кий, акад. АН України; В.Ю. Тонкаль, чл.-кор. АН України; І.В. Волков, чл.-кор. АН України; 1.1. Стоянова, к.т.н.; Н.І. Сохо-ловська; О.Ю. Комаренко

2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 208 від 27 грудня 1993 р.

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ

Позначення НТД, на який є посилання

Номер пункту, підпункту

Методика визначення тимчасових нормативів плати та платежів за забруднення навколишнього природного середовища України

п. 2.4.1. ;

додаток 1 п. 5. 1 .