ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом по автоматизації та механізації технології виробництва (інститут «КАМЕТ») Мінмашпрому України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Я. Ковальов, І. М. Виходцева, В. Н. Борулько

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Формувальні установки

4 Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетоннихблоків та його складові частини

5 Допоміжне обладнання та його складові частиниАбетковий покажчик українських термінівАбетковий покажчик російських термінів

ДСТУ 2460-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХЗАЛІЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ

Терміни та визначення

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫХЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Термины и определения

EQUIPMENT FOR REINFORCED CONCRETEBLOCK MANUFACTURE

Terms and definitions

Чинний від 1996-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій танавчально-методичній літературі, що належить до галузі машинобудування дорожньої та будівельної техніки, а також для робіт з стандартизації чи у разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття установлено один стандартизований термін.

2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена у разі використання терміна в документах з стандартизації.

2.3 Наведені визначення можна у разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять, замість їх визначення ставиться риска.

2.4 У стандарті як довідкові подано російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

2.5 У стандарті наведено абеткові покажчики українських та російських термінів.

2.6 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом.

3 ФОРМУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ

3.1 касетна установка (об'ємнихзалізобетонних блоків)

Обладнання для укладання сумішіу форми шарами по всій висотіблоків з подальшим ущільненнямвібрацією щитів

ru

кассетная установка (объемныхжелезобетонных блоков)Оборудование для укладки смесив формы слоями по всей высотеблоков с дальнейшим уплотнениемвибрацией щитов

3.2 касетна установка (об'ємнихзалізобетонних блоків) з ваку-умуванням бетонної суміші

ru

кассетная установка (объемныхжелезобетонных блоков) с вакуумированием бетонной смеси

3.3 установка безперервного фор-мування (об'ємних залізобетон-них блоків)Обладнання для укладання бетон-ної суміші в форми способом «ру-хомого осердя»

ru

установка непрерывного формования (объемных железобетонных блоков)Оборудование для укладки бетонной смеси в формы способом «подвижного сердечника»

4 УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХЗАЛІЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

4.1 формувальна машина (об'єм-них залізобетонних блоків)Машина для формування об'ємнихзалізобетонних блоків та їхньогопервинного теплового» оброблення

ru

формовочная машина (объемныхжелезобетонных блоков)Машина для формовки объемныхжелезобетонных блоков и первичной тепловой обработки

4.2 осердя (формувальної машини)Пристрій, призначений для утворення внутрішньої порожнини в об'ємному залізобетонному блоці

ru

сердечник (формовочной машины)Устройство для образования внутренней полости объемного железобетонного блока

4.3 віброоссрдя (формувальноїмашини)

ru

(вибросердечник (формовочноймашины)

4.4 коробчасте осердя (формувальної машини)

ru

(коробчатый сердечник (формовочной машины)

4.5 піддон (формувальної машини)

Пристрій для підтримуванняоб'ємного залізобетонного блокапід час транспортування

ru

(поддон (формовочной машины)Устройство для поддержки объемного железобетонного блока во время транспортировки)

4.6 борт (формувальної машини)

ru

(борт (формовочной машины)