ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом по автоматизації та механізації технології виробництва (інститут «Камет») Мінмашпрому України
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 22 травня 1995 р. № 165
 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 4. РОЗРОБНИКИ: В. Я. Ковальов, І. М. Виходцева, А. Г. Волком

ЗМІСТ

 1. Галузь використання
 2. Нормативні посилання
 3. Основні положення
 4. Загальні поняття
 5. Зони камери теплового оброблення
 6. Основні види обладнання камер теплового оброблення та його складові частини

7Терміни понять, пов'язаних з процесом теплового оброблення

8Основні показники технічної характеристики обладнання для теплового оброблення

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А Загальновживані терміни, які не ввійшли до стандарту

ДСТУ 3098—95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ КАМЕР ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

Термівн та визначення

ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕР ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Термины и определения

EQUIPMENT OF WARM CURING CHAMBER

Terms and definitions

Чинний від 1996-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 1. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, що відносяться до обладнання камер теплового оброблення залізобе тонних виробів (ЗБВ).
 2. Терміни, регламентовані у цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі для потреб машинобудування до рожньої та будівельної техніки, в якій подаються поняття про обладнання камер теплового оброблення залізобетонних виробів, а також у роботах з стандартизації чи в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.
 3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під приємств, установ, організацій, шо діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже нерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такий стандарт: ДСТУ 3241-95 Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.
 2. Частина терміна, що міститься в круглих дужках, у разі застосування терміна може бути опущена у випадках, коли не можливе його різне тлумачення.

Позначку, що вказує на галузь застосування багатозначного терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна.

3.3Наведені визначення, за потреби, можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використову ваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених в стандарті.

У випадках, коли термін містить у собі всі достатні і необхідні ознаки понять, визначення не наводиться і замість нього ставиться риска.

3.4У стандарті як довідкові наведено російські (го) відповідники термінів та визначення російською мовою.

Якщо визначення російською мовою відсутнє у чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

 1. У стандарті наведено абеткові покажчики українських та російських термінів.
 2. Терміни і визначення загальнотехнічних понять, які необхідні для розуміння тексту стандарту, наведено в додатку А.
 3. Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 камера теплового оброблення (залізобетонних виробів (ЗБВ))

Обладнання для теплового оброблення відформованих ЗБВ (ДСТУ 3241)

ru

(камера тепловой обработки (железобетонных изделий; ЖБИ)

Устройство для тепловой обработки отформованных ЖБИ)

5 ЗОНИ КАМЕРИ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ

5.1 зона камери теплового оброблення (ЗБВ)

Ділянка камери теплового оброблення ЗБВ, де відбувається певний технологічний процес із заданим режимом тепловологісного оброблення

ru

зона камеры тепловой обработки

Участок камеры тепловой обработки, на котором осуществляется определенный технологический процесс заданного режима тепловлажностной обработки ЖБИ

5.1.1 зона підігрівання (камери теплового оброблення (ЗБВ))

ru

(зона подогрева (камеры тепловой обработки (ЖБИ)))

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

гелиокрышка (камеры тепловой обработки (ЖБИ))двери камеры тепловой обработки (ЖБИ)

затвор водяной вентиляционный (камеры тепловой обработки (ЖБИ))

затвор водяной приточный (камеры тепловой обработки (ЖБИ))

затвор гидравлический (камеры тепловой обработки (ЖБИ))

затвор гидравлический двойной (камеры тепловой обработки (ЖБИ))

затвор песчаный (камеры тепловой обработки (ЖБИ))зона выдержки (камеры тепловой обработки (ЖБИ))зона камеры тепловой обработкизона охлаждения (камеры тепловой обработки (ЖБИ))зона подогрева (камеры тепловой обработки (ЖБИ))камера тепловой обработки (железобетонных изделий)камера тепловой обработки (ЖБИ)коллектор паровой (камеры тепловой обработки (ЖБИ))

коллектор паровой (камеры тепловой обработки (ЖБИ)) с дальнобойными соплами

оборачиваемость камеры тепловой обработки (ЖБИ)

оборачиваемость форм (для тепловой обработки железобетонных изделий)

оборудование камер тепловой обработки (железобетонных изделий)

обработка (железобетонных изделий) тепловлажностнаяпакетировщик (ЖБИ)период тепловой обработки (железобетонных изделий)продолжительность тепловой обработки (железобетонных изделий)режим тепловой обработки (железобетонных изделий)

режим (тепловой обработки железобетонных изделий) температурновлажностный

термосифон (камеры тепловой обработки (ЖБИ))тоннель обслуживания камер тепловой обработкиустановка для электротермического нагрева (камеры тепловой обработки)форма силовая (для железобетонных изделий)цикл работы камеры (тепловой обработки (ЖБИ))

6.26.3

6.12

6.136.9

6.106.115.1.25.15.1.35.1.14.14.16.8

6.8.18.2

8.3

6.1

7.36.47.1

8.4

7.2

7.2.1

6.75.2

6.66.58.1

ДОДАТОК А(довідковий)

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ ТЕРМІНИ, ЯКІ НЕ ВВІЙШЛИ ДО СТАНДАРТУ

А.1 залізобетонні вироби; ЗБВ

ru

железобетонные изделия; ЖБИ

А.2 автоклавГерметично зачинене устаткбвання для теплового оброблення ЗБВ

ru

автоклавГерметически закрытое устройство для тепловой обработки ЖБИ

А.3 касета автоклава

ru

кассета автоклава

А.4 ізоляційне покриття (для теплового оброблення)

Спеціальний матеріал, що застосовується для укривання ЗБВ під час теплового обробленняна відкритих стендах

ru

покрытие изоляционное(для тепловой обработки)Специальный материал, применяемый для укрытия ЖБИ, подвергаемых тепловой обработке на открытых стендах

А.5 кришка камери теплового оброблення

Пристрій для герметизації наземних камер теплового оброблення періодичної дії

ru

крышка камеры тепловой обработкиУстройство для герметизации напольных камер тепловой обработки периодического действия

А.6 теплоізоляційна кришка (термоформн для теплового оброблення)

ru

теплоизоляционная крышка (термоформы для тепловой обработки)

А.7 механізм автоматичного зачиненім дверей (камери теплового оброблення)

ru

механизм автоматического закрывания дверей (камеры тепловой обработки)

A.8 привод заівору (камери теплового оброблення)

Пристрій, призначений для надавання руху затвору

ru

привод затвора (камеры тепловой обработки)Приспособление, предназначенное для приведения в движение затвора

А.9 тепловідбивальний екран (камери теплового оброблення)

ru

теплоотражающий экран (камеры тепловой обработки)

А.10 штора (камери теплового оброблення)

Пристрій для розділення зон теплового оброблення в тунельній камері

ru

штора (камеры тепловой обработки)Устройство для разделения зон тепловой обработки в тоннельной камере

А. 11 штовхачМеханізм для передавання форми з формувальної ділянки в камеру теплового оброблення, а також з однієї зони камеридо другої

ru

толкательМеханизм для передачи формы с формовочного участка в камеру тепловойобработки, а также для передачи форм из одной камеры в другую

А. 12 нагрівникНагрівальний пристрій, що установлюють в камері теплового оброблення для нагрівання ЗБВ та середовища в об'ємі камери

ru

регистрНагревательный прибор, устанавливаемый в камере тепловой обработки для нагрева ЖБИ и среды в объеме камеры

А. 13 нагрівальна сітка (камери теплового оброблення)

ru

греющая сетка (камеры тепловой обработки)

А.14 зволожувач (камери теплового оброблення)

Пристрій для зволожування продуктів згоряння природного газу

ru

увлажнитель (камеры тепловой обработки)Устройство для увлажнения продуктов сгорания природного газа

A.15 ізотермічне прогрівання (залізобетонних виробів)

ru

изотермический прогрев(железобетонных изделий)

А.16 прогрівання (залізобетонних виробів) парою

ru

прогрев (железобетонных изделий) паром

А.17 сухе прогрівання (залізобетонних виробів)

ru

сухой прогрев (железобетонных изделий)

А. 18 прогрівання (залізобетонних виробів) електропристроями

ru

прогрев (железобетонных изделий) электроустройствами

А.19 теплоносійМатеріальне рухоме середовище (пара, газ, рідина), що служить для передавання теплоти від джерела до об'єкту нагрівання (ЗБВ, форми)

ru

теплоносительМатериальная движущаяся среда (пар, газ, жидкость), служащая для передачи теплоты от источника к объекту нагрева (ЖБИ, форме)

А.20 вентиляція камер теплового обробленняПовпрообмінювання в зоні охолодження камери теплового оброблення шляхом подавання в камеру охолоджуваного повітря і одночасного видалення середовища за допомогою системи механічної вентиляції

ru

вентиляция камер тепловой обработкиВоздухообмен в камере тепловой обработки (зоны охлаждения) путем подачи в камеру охлаждаемого воздуха с одновременнымудалением среды с помощью системы механической вентиляции

А.21 рециркуляція середовища в камері теплового оброблення

Процес керованого обмінювання середовища усередині об'єму камери теплового оброблення для поліпшення умов теплообміну

ru

рециркуляция среды в камере тепловой обработкиПроцесс управляемого обмена средой внутри объема камеры тепловой обработки для улучшения условий теплообмена

A.22 примусова циркуляція [рециркуляція] середовищі (в камері теплового оброблення)

ru

принудительная циркуляция [рециркуляция] среды (в камере тепловой обработки)

А.23 однобічна циркуляція середовища (в камері теплового оброблення)

ru

односторонняя циркуляция среды (в камере тепловой обработки)

А.24 піддонПристрій для установлення чи укладання ЗБВ, що піддягає тепловому обробленню

ru

поддонПриспособление для установки или укладки ЖБИ, подвергаемого тепловой обработке

А.25 вентиляційна система камери теплового оброблення

ru

вентиляционная система камеры тепловой обработки

А.26 система парозабезпечення камери теплового оброблення

ru

система пароснабжения камеры тепловой обработки

А.27 механізм підключення пари камери теплового оброблення

ru

механизм подключения пара камеры тепловой обработки

А.28 трубчастий електронагрівач

ru

трубчатый электронагреватель

А.29 кутово-стрижньовий нагрівач

ru

уголково-стержневой нагреватель

А.30 теплогенераторУстановка для отримання продуктів згоряння природного газу

ru

теплогенераторУстановка для получения продуктов сгорания природного газа

A.31 витяжний вентилятор

ru

вытяжной вентилятор

А.32 газохід рециркуляційний

ru

газоход рециркуляционный

А.33 диморозподілювач

ru

дымораспределитель

А.34 труба гофрованаПерфорована труба, призначена для подавання пари в камеру теплового оброблення

ru

труба гофрированнаяПерфорированная труба, предназначенная для подачи пара в камеру тепловой обработки

А.35 шиберЗаслінка, що установлюється на вентиляційній витяжці для регулювання розрідження середовища в камері тепловогооброблення

ru

шиберЗаслонка, устанавливаемая на вентиляционной вытяжке для регулирования разряжения среды в камере тепловой обработки

А.36 прилади контрольно-вимірювальні

ru

приборы контрольно-измерительные

А.37 витратомір технологічної пари

ru

расходомер технологического пара

А.38 тягонапоромірПрилад для визначення ступеня розрідження середовища в камері теплового оброблення

ru

тягонапорсмерПрибор для определения степени разряжения среды в камере тепловой обработки

А.39 насичена пара

ru

насыщенный пар

А. 40 перегріта пара

ru

перегретый пар

А.41 відпрацьований пар

ru

отработанный пар