3.2.2 атмосферна корозія

Корозія металу, зумовлена атмосферними чинниками.

3.2.3 виконавча зйомка

Нанесення розташування об'єкта на плані землекористування та на інші картографічні матеріали після закінчення будівництва.

3.2.4 градієнт потенціалу

Різниця потенціалів між двома окремими точками електричного поля.

3.2.5 дефект покриття

Вада в захисному покритті у вигляді отворів, відшарувань, надрізів, надривів та ін.

3.2.6 електричний дренаж

Відведення блукаючих струмів від трубопроводу, якого захищають, до джерела струму за допомогою їх навмисного з'єднання.

3.2.7 електрохімічний захист (ЕХЗ)

Захист металу від корозії регулюванням його потенціалу за допомогою зовнішнього джерела струму або з'єднування з металом, що має більш негативний потенціал.

3.2.8 електрична ізоляція

Ізоляція, що забезпечує відсутність електричного зв'язку між спорудами або вузлами.

3.2.9 електроліт

Рідина або рідкий компонент в середовищі, в якому електричний струм переноситься за рахунок переміщення іонів.

3.2.10 захисне покриття

Штучно створений шар на поверхні металу, призначений для захисту його від корозії.

3.2.11 захисний потенціал

Потенціал металу, що забезпечує технічно достатній захисний ефект, за якого швидкість корозії металу трубопроводу менше ніж 0,001 мм/рік.

3.2.12 захищеність трубопроводу по протяжності

Наявність захисних потенціалів на трубопроводі, передбачених цим стандартом, на певній довжині трубопроводу в абсолютних чи відносних (відносно довжини ділянки трубопроводу, що розглядають) одиницях.

3.2.13 захищеність трубопроводу в часі

Наявність захисних потенціалів на певній ділянці трубопроводу, передбачених цим стандартом, певний час в абсолютних чи відносних (відносно всього періоду спостереження — за місяць, за квартал, за рік, за п'ять років тощо) одиницях.

3.2.14 зовнішня корозія

Корозія зовнішньої поверхні стінки трубопроводу під впливом навколишнього середовища.

3.2.15 зразок для випробувань

Зразок металу або захисного покриття, що використовують для визначання фізико-хімічних характеристик металу трубопроводу або захисних властивостей покриття.

3.2.16 ізолювальне з'єднання (вставка)

Механічне з'єднання трубопроводів за допомогою ізолювальних муфт (моноблоків) або ізолювальних фланців, які перешкоджають протіканню електричного струму з однієї ділянки трубопроводу на іншу.

3.2.17 контроль

Перевірка відповідності об'єкта установленим вимогам.

3.2.18 корозійна активність ґрунту

Властивість фунту викликати корозійне руйнування металу трубопроводу. Визначається швидкістю корозії металу трубопроводу у ґрунті чи питомим електричним опором фунту.

3.2.19 корозійне розтріскування під напругою або стрес-корозія

Корозійне руйнування трубопроводу, яке обумовлене утворенням в його стінці тріщин під дією середовища та зовнішніх або внутрішніх розтягувальних напружень.

3.2.20 корозія металів

Процес руйнування металів внаслідок електрохімічної чи хімічної взаємодії їх з корозійним середовищем.

3.2.21 корозія під впливом блукаючого струму

Корозія металу, зумовлена дією блукаючого електричного струму. Джерелами блукаючих струмів є різні технологічні процеси і виробництва, електрифіковані постійним струмом.

3.2.22 магістральний трубопровід

Технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, пов'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, що здійснюють транзитні, міждержавні, міжрегіональні постачання продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.

3.2.23 максимальна температура експлуатації захисного покриття

Максимальна температура, за якої захисне покриття зберігає свої фізико-механічні та захисні властивості протягом періоду експлуатації.

3.2.24 максимальний (за абсолютною величиною) захисний потенціал

Максимальне (за абсолютною величиною) значення потенціалу, що забезпечує зниження швидкості корозії зовнішньої стінки трубопроводу до технічно допустимого рівня (менше ніж 0,01 мм/рік) без негативного впливу на метал та захисне покриття.

3.2.25 мідносульфатний електрод порівняння насичений

Електрод порівняння, що складається з мідного електроду в насиченому розчині сірчанокислої міді.

3.2.26 мікробіологічна стійкість покриття

Тривкість покриття до дії мікробіологічних чинників.

3.2.27 мінімальний (за абсолютною величиною) захисний потенціал

Мінімальне (за абсолютною величиною) значення потенціалу, що встановлюють на трубопроводі залежно від умов його прокладання, яке забезпечує зниження швидкості корозії зовнішньої стінки трубопроводу до технічно допустимого рівня (менше 0,01 мм/рік).

3.2.28 обгортка

Матеріал, призначений для захисту ізоляційно-захисного шару покриття від механічних пошкоджень.

3.2.29 омічна складова захисного потенціалу

Складова захисного потенціалу, яку обумовлено падінням напруги на активному опорі (на захисному покритті та фунті).

3.2.30 опір пенетрації (вдавлюванню)

Відносна залишкова товщина покриття під час вдавлювання індентора в умовах заданих температури і навантаження.

3.2.31 перетворювач катодний (дренажний)

Пристрій, що перетворює електричну енергію з одними значеннями параметрів та показників якості в електричну енергію з іншими значеннями параметрів та показниками якості. Призначений для захисту від корозії підземних трубопроводів катодною поляризацією.

3.2.32 перехідний питомий опір покриття

Електричний опір між ізольованим за допомогою захисного покриття металом трубопроводу та ґрунтом, який віднесено до одиниці площі поверхні трубопроводу.

3.2.33 підземна корозія

Електрохімічна корозія металу трубопроводу, що експлуатують в підземних умовах.

3.2.34 підземна металева споруда

Будь-яка металева споруда, збудована або прокладена нижче рівня землі або збудована на рівні землі та потім засипана землею.

3.2.35 поляризаційний потенціал

Електрохімічний потенціал металу трубопроводу за вилученням омічної складової, зумовлений протіканням струму засобів ЕХЗ; дорівнює сумі потенціалу корозії та стрибку потенціалу на фазовій границі метал — фунтовий електроліт.

3.2.36 поляризаційна складова захисного потенціалу

Стрибок потенціалу на фазовій границі метал — фунтовий електроліт, зумовлений протіканням струму засобів ЕХЗ; дорівнює різниці поляризаційного потенціалу та потенціалу корозії металу трубопроводу.

3.2.37 поляризація

Відхил потенціалу трубопроводу від потенціалу корозії, зумовлений протіканням електричного струму.

3.2.38 потенціал корозії

Потенціал металу за відсутності зовнішнього накладеного струму.

3.2.39 потенціал металу трубопроводу (потенціал трубопроводу)

Різниця потенціалів металу підземного трубопроводу та ґрунтового електроліту, що перебуває з ним у контакті, яку вимірюють відносно електроду порівняння, встановленому в точці контролю.

3.2.40 протектор

Метал чи сплав, що застосовують для ЕХЗ. Він повинен мати більш негативний потенціал корозії порівняно з металом трубопроводу, який захищають.

3.2.41 протикорозійний захист

Процеси та засоби, які застосовують для зменшення або припинення корозії.

3.2.42 пункт вимірювання (ПВ)

Спеціально обладнаний пункт для проведення контрольних вимірювань на трубопроводі.

3.2.43 система ЕХЗ

Вміщує установки катодного і/або дренажного та протекторного захисту, регулювальні вентильні та регулювальні електричні перемички, пункти вимірювання, ізолювальні елементи, які забезпечують ЕХЗ магістрального трубопроводу.

3.2.44 температура крихкості

Температура, за досягнення якої матеріал покриття стає крихким.

3.2.45 товщина захисного покриття

Відстань по нормалі між металевою поверхнею трубопроводу і поверхнею зовнішнього шару захисного покриття.

3.2.46 точка контролю

Точка, в якій здійснюють вимірювання.

3.2.47 тимчасовий ЕХЗ

Захист трубопроводів від корозії засобами ЕХЗ на період будівництва або до введення в дію основних запроектованих засобів ЕХЗ.

3.2.48 ударна міцність покриття

Міцність покриття в умовах ударного навантаження.

3.2.49 установка дренажного захисту (УДЗ)

Функціонально об'єднана в електричне коло сукупність відновлювальних технічних засобів, що призначені для відведення з трубопроводу блукаючих струмів сторонніх джерел постійного струму. УДЗ складається з перетворювача (електричного дренажу), з'єднувальних кабелів й за необхідності дросселів може мати електрод порівняння тривалої дії, що не поляризується, блок дистанційного контролю параметрів захисту, а також ПВ.

3.2.50 установка катодного захисту (УКЗ)

Функціонально об'єднана в електричне коло сукупність відновлювальних технічних засобів, що призначені для катодної поляризації трубопроводу зовнішнім струмом. УКЗ складається з перетворювача (випростувача), анодного заземлення, з'єднувальної лінії постійного струму, захисного заземлення; може мати електрод порівняння тривалої дії, що не поляризується, датчик поляризаційного потенціалу, блоки дистанційного контролю й регулювання параметрів захисту, лічильники роботи установки.

3.2.51 установка протекторного захисту (УПЗ)

Функціонально об'єднана в електричне коло сукупність відновлювальних технічних засобів, що призначені для катодної поляризації трубопроводу зовнішнім струмом, котрий виробляється дією гальванічного елемента. УПЗ складається з одного чи групи протекторів, з'єднувальних кабелів, ПВ і за необхідності регулювальних резисторів та діодів.

3.2.52 швидкість корозії металу

Корозійні втрати маси металу з одиниці поверхні трубопроводу за одиницю часу чи глибина руйнування металу за одиницю часу.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Вимоги цього стандарту використовують під час проектування, будівництва, монтажу, реконструкції, експлуатації, ремонту трубопроводів та під час розробляння нормативних документів з протикорозійного захисту.

4.2 Протикорозійний захист повинен убезпечити трубопровід від корозії під час будівництва та всього періоду експлуатації.

4.3 Під час всіх способів прокладання, крім надземного, трубопроводи підлягають комплексному захисту від корозії захисними діелектричними покриттями і засобами ЕХЗ незалежно від корозійної активності середовища.

4.4 У разі надземного прокладання трубопроводи захищають від атмосферної корозії металевими і неметалевими покриттями відповідно до нормативних документів (НД) на ці покриття.

4.5 Ділянки трубопроводів у разі надземного прокладання мають бути електричне ізольовані від опор. Загальний опір цієї ізоляції за нормальних умов повинен бути не менше, 100 кОм на одній опорі.

4.6 Тип, конструкція, матеріал захисного покриття і засоби електрохімічного захисту трубопроводів від корозії повинні бути визначені в проекті захисту, який розробляють одночасно з проектом нового трубопроводу або трубопроводу, що підлягає реконструкції. У проекті слід враховувати можливі зміни умов корозійного середовища.

4.7 На недієвих (недобудованих або законсервованих) трубопроводах потрібно вживати заходи щодо запобігання корозії трубопроводів.

4.8 Засоби ЕХЗ, передбачені проектом, повинні бути побудовані, налагоджені і введені в роботу не пізніше одного місяця після укладання трубопроводу в зонах блукаючих струмів, а на інших ділянках — не пізніше трьох місяців. Якщо передбачено пізніші терміни закінчення будівництва засобів ЕХЗ та введення їх в експлуатацію, то необхідно передбачати тимчасовий ЕХЗ з термінами введення в експлуатацію, зазначеними в цьому пункті.

4.9 Система ЕХЗ об'єкта в цілому повинна бути побудована і введена в роботу до здавання трубопроводу в експлуатацію.

4.10 Комплексне обстеження трубопроводів з метою оцінювання їх захисту від корозії і корозійного стану проводять організації, що мають право на виконання цих робіт.

4.11 Засоби ЕХЗ, захисні покриття та прилади контролю ефективності протикорозійного захисту, що застосовують під час будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації магістральних трубопроводів, повинні мати сертифікати відповідності.

4.12 На трубопроводах допускається використовувати ізолювальні з'єднання (фланці, муфти тощо) згідно з вимогами чинних нормативних документів.

У разі застосування ізолювальних з'єднань потрібно вживати такі заходи, що унеможливлять шкідливий вплив електрохімічного захисту на електроізольовану частину трубопроводу і споруд, що мають металевий контакт з ним.

4.13 Під час експлуатації магістральних трубопроводів потрібно реєструвати та аналізувати причини корозійних пошкоджень.

4.14 Технічні рішення проекту системи протикорозійного захисту або окремих складових цієї системи повинні відповідати вимогам чинних природоохоронних законодавчих актів.

5 ЧИННИКИ ТА КРИТЕРІЇ КОРОЗІЇ

5.1 Найвагомішими чинниками корозійного руйнування зовнішньої поверхні сталевих трубопроводів є:

- корозійна активність середовища (ґрунтів, атмосфери, ґрунтових та інших вод) по відношенню до металу трубопроводу; — дія блукаючих струмів; — температура продукту, що транспортується.

5.2 Корозійна активність середовища стосовно металу трубопроводу характеризується значенням швидкості корозії металу трубопроводу у середовищі та/або значенням питомого електричного опору ґрунту, і оцінюється відповідно до таблиці 1.

5.3 Швидкість корозії металу та питомий електричний опір ґрунту визначають відповідно до додатка Н.

Таблиця 1 — Корозійна активність середовища стосовно металу трубопроводу