ДНАОП 0.00-4.05-03. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 жовтня 2003 р. N 1631

НПАОП 00.0-4.05-03

Про затвердження Порядку видачі дозволів

Державним комітетом з нагляду за охороною

праці та його територіальними органами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці"

( 2694-12 ) та Указу Президента України від 16 січня 2003 р. N 29

( 29/2003 ) "Питання Державного комітету України з нагляду за

охороною праці" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів Державним комітетом з

нагляду за охороною праці та його територіальними органами, що

додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 6 жовтня 1993 р. N 831 ( 831-93-п ) "Про

затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду

за охороною праці власникові підприємства, установи, організації

або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи

підприємства, установи, організації" (ЗП України, 1994 р., N 2,

ст. 49).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 жовтня 2003 р. N 1631

НПАОП 00.0-4.05-03

ПОРЯДОК

видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за

охороною праці та його територіальними органами

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі та анулювання дозволів Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами і не поширюється на державні аварійно-рятувальні служби та їх формування, які в установленому порядку пройшли атестацію.

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

експертна організація - суб'єкт господарської діяльності, який має дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

експертиза - діяльність експертних організацій щодо оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи і містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, за формою, встановленою

Держнаглядохоронпраці.

Інші терміни вживаються у значенні згідно із Законами України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ).

3. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - об'єкти) за переліками згідно з додатками 1 і 2 чи проводити навчання Працівників з питань охорони праці інших суб'єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки (далі - навчання з питань охорони праці), повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу.

4. Для одержання дозволу суб'єкт господарської діяльності або уповноважена ним особа подає (надсилає поштою) до Держнаглядохоронпраці або його територіального органу за місцем розташування заяву за зразком згідно з додатком 3, до якої додаються:

на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;

на експлуатацію об'єкта - висновок експертизи щодо відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової

безпеки (з урахуванням результатів сертифікації в системі УкрСЕПРО у разі її проведення) і спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорта, настанови

тощо) українською або, як виняток, російською мовою (для об'єкта, який виготовлено за кордоном);

на проведення навчання з питань охорони праці – висновок експертизи Головного навчально-методичного центру або експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці щодо спроможності суб'єкта господарської діяльності проводити навчання з питань охорони праці.

Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган не вправі вимагати надання інформації і документів, не передбачених цим Порядком.

5. Відповідальність за повноту, достовірність та об'єктивність висновку експертизи несе згідно із законодавством експертна організація, яка проводила експертизу.

У разі утворення у складі експертної організації випробувальної або діагностичної лабораторії для проведення експертного дослідження (технічного діагностування) об'єктів висновок експертизи щодо її спроможності виконувати заявлену роботу повинна складати інша експертна організація.

деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

27. Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.

Додаток 3

до Порядку

Зразок

Керівнику ______________________________

(Держнаглядохронпраці або його

______________________________

територіального органу)

ЗАЯВА

на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на __________________________________________

(початок (продовження) виконання роботи

__________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань

охорони праці),

а саме:___________________________________________________________

(найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до

__________________________________________________________________

переліку або тип об'єкта відповідно до переліку, його

__________________________________________________________________

найменування, марка, заводський номер, номер партії, дата

__________________________________________________________________

виготовлення тощо чи вид навчання з питань охорони праці)

Заявник:

1) повна назва суб'єкта господарської діяльності _________________

2) ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності ________

3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД ___________________

4) місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності ____________

5) місце (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки

або експлуатації об'єкта чи навчання з питань охорони праці

__________________________________________________________________

6) посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс,

електронна адреса керівника суб'єкта господарської діяльності

__________________________________________________________________

Додатки:

__________________________________________________________________

(перелік документів, які підтверджують спроможність суб'єкта

__________________________________________________________________

господарської діяльності щодо виконання заявленої роботи

__________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань

__________________________________________________________________

охорони праці, відповідність об'єкта вимогам нормативно-правових

__________________________________________________________________

актів з охорони праці тощо)

Керівник

суб'єкта господарської діяльності ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.

Додаток 4

до Порядку

Зразок

Державний Герб України

Державний комітет України з нагляду за охороною праці

__________________________________________________________

(найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці

__________________________________________________________

у разі видачі дозволу територіальним органом)

ДОЗВІЛ

на початок (продовження)

_________________________________________________________

(виконання роботи підвищеної небезпеки або

_________________________________________________________

експлуатації об'єкта чи

_________________________________________________________

навчання з питань охорони праці)

_________________________________________________________

N__________________

Дозволяється _____________________________________________________

(повна назва суб'єкта господарської діяльності,

__________________________________________________________________

ідентифікаційний код,

__________________________________________________________________

місцезнаходження)

__________________________________________________________________

(виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатація об'єкта

__________________________________________________________________

чи навчання з питань охорони праці)

за переліком згідно з додатком на підставі _______________________

(перелік документів, на

__________________________________________________________________

підставі яких видано дозвіл)

за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових

актів з охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з ___ ________ 200_ р. по ___ _____________200_ р.

Керівник (заступник керівника)

органу Держнаглядохоронпраці,

який видав дозвіл ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.

Додаток

до дозволу N ___

Дозволяється:

__________________________________________________________________

(найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до переліку

__________________________________________________________________

або тип об'єкта відповідно до переліку, його найменування, марка,

__________________________________________________________________

заводській номер, номер партії, дата виготовлення тощо чи вид

__________________________________________________________________

навчання з питань охорони праці)

Посадова особа

органу Держнаглядохоронпраці,

який видав дозвіл ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.