визначаються Державним регулюючими органами (органами Державної

влади України).

Зона контрольована - територія, в якій передбачено посилений

дозиметричний контроль.

Зона санітарно-захисна (СЗЗ) - територія навколо

радіаційно-ядерного об'єкта, де рівень опромінення людей в умовах

нормальної експлуатації може перевищити ліміт дози. В СЗЗ

забороняється проживання осіб категорії В, встановлюються

обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення. до

радіаційно-ядерного об'єкту та де проводиться радіаційний

контроль.

Зона спостереження - територія, на якій можливий вплив

радіоактивних скидів та викидів радіаційно-ядерного об'єкта та де

здійснюється моніторинг технологічних процесів з метою

забезпечення радіаційної безпеки радіаційно-ядерното об'єкта.

Ізотоп радіоактивний - радіоактивні атоми з однаковим числом

протонів у ядрі, наприклад, радіоактивний ізотоп йоду - йод-125,

-127, -129, -131, -132, -133 і т.д.

Індустріальне джерело - джерело іонізуючого випромінювання

штучного або природного походження, яке цільово використовується у

виробничій, науковій, медичній та інших сферах з метою отримання

матеріальної чи іншої користі на всіх етапах від видобутку

(стеорення) до захоронення (утилізації).

Корпорований радіонуклід - радіонуклід, що надійшов до

організму.

Іонізуюче випромінювання - випромінювання (електромагнітне,

корпускулярне), яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або

непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул.

Категорія А - особи з числа персоналу, які постійно чи

тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих

випромінювань.

Категорія Б - особи з числа персоналу, які безпосередньо не

зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у

зв'язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях та на

промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними

технологіями можуть отримувати додаткове опромінення.

Категорія В - все населення.

Квота ліміту дози - доля ліміту дози (ЛД) для категорії В, що

виділена для режиму нормальної експлуатації окремого

індустріального джерела.

Керма (від англ. "kеrmа" - kіnеtіс еnеrgy rеlеаsеd іntо

mаtеrbаl) - відношення суми первинних кінетичних енергій dWk всіх

заряджених частинок, утворених під впливом непрямо іонізуючого

випромінювання в елементарному об'ємі речовини, до маси dm

речовини в цьому об'ємі

К = dWk/dm

Одиниця вимірювання керми - грей (Гр).

Контрзахід - будь-яка дія, яка призводить до зменшення

існуючих індивідуальних та/або колективних доз опромінення або

імовірності опромінення внаслідок аварії чи ситуації хронічного

опромінення та/або зменшення збитку здоров'ю, завданого самим

фактом наявності аварії чи хронічного опромінення.

Контрзаходи термінові - контрзаходи, проведення яких має за

мету відвернення таких рівнів доз гострого та/або хронічного

опромінення осіб з населення, які створюють загрозу виникнення

гострих клінічних радіаційних проявів.

Контрзаходи невідкладні - контрзаходи, реалізація яких

спрямована на відвернення порогових детерміністичних ефектів.

Контрзаходи непрямі - контрзаходи, які не призводять до

запобігання індивідуальних і колективних доз опромінення

населення, але зменшують (компенсують) величину збитку для

здоров'я, пов'язаного з аварійним опроміненням.

Контрзаходи прямі - контрзаходи, реалізація яких призводить

до запобігання індивідуальних та/або колективних доз аварійного

опромінення населення.

Контроль дозиметричний (радіаційно-дозиметричний) - система

вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінку доз

опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційного

стану виробничого та навколишнього середовищ.

Контроль індивідуальний дозиметричний - система контролю

індивідуальних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення осіб

категорій А і Б.

Контроль радіаційно-гігієнічний - контроль за дотриманням

Норм радіаційної безпеки та усіх пов'язаних з ними регламентів,

інструкцій і правил, рекомендацій і т.п., включаючи контроль

рівнів опромінення. Здійснюється органами Державного

санітарного-епідеміологічного нагляду (позавідомчий), а також

відповідними службами радіаційної безпеки (відомчий).

Контроль регулюючий (радіаційний) - контроль в рамках

практичної діяльності за виконанням "Норм радіаційної безпеки

України", "Основних санітарних правил роботи з джерелами

джерелами іонізуючого випромінювання" та інших регламентуючих

практичну діяльність документів, а також отримання інформації про

рівні опромінення людей, радіаційну обстановку на об'єктах та у

навколишньому середовищі.

Контрольні рівні (КР) - радіаційно-гігієнічні регламенти

першої групи, чисельні значення яких встановлюються виходячи з

фактично досягнутого на даному радіаційно-ядерному об'єкті або

території рівня радіаційного благополуччя. Величина КР

встановлюється керівництвом установи за узгодженням з органами

Державного санітарно-епідеміологічного нагляду з метою обмеження

опромінення персоналу та/чи населення нижче значень лімітів доз, а

також для проведення радіаційно-дозиметричного контролю.

Користь - в загальному розумінні - певні позитивні наслідки,

блага, вигоди. Користь в галузі протирадіаційного захисту - це

міра позитивних для здоров'я людини наслідків втручання за рахунок

відвернутої внаслідок цього втручання дози опромінення.

Критична група - це частина населення, яка за своїми

статево-віковими, соціально-професійними умовами, місцем

проживання та іншими ознаками отримує чи може отримувати найбільші

рівні опромінення від даного джерела. Ліміт дози (ЛД) - основний

радіаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження

опромінення осіб категорії А, Б ІВ від усіх індустріальних джерел

іонізуючого випромінювання в ситуаціях практичної діяльності. В

НРБУ-97 встановлені ліміт ефективної дози та ліміти еквівалентної

дози зовнішнього опромінення.

Медіанний за активністю аеродинамічний діаметр (АМАD) -

характеристика статистичного розподілу активності полідисперсного

аерозолю за аеродинамічним діаметром dае. Половина активності

аерозолю, що розглядається, асоційована з частками, які мають dае,

більший, ніж АМАD. Використовується, коли домінуючими механізмами,

що визначають відкладення в органах дихання, є інерційне та

гравітаційне осадження, як правило, при АМАD, більших 0,5 мкм. При

відсутності фактичних даних припускається логнормальний розподіл

часток.

Медіанний за активністю термодинамічний діаметр (АМАD) -

характеристика статистичного розподілу активності полідисперсного

аерозолю за термодинамічним діаметром dth. Половина активності, що

розглядається, асоційована з частками, які мають dth, більший, ніж

АМАD. Використовується, коли дифузія є домінуючим механізмом, що

визначає відкладення в дихальній системі, як правило, при АМАD,

менших 0,5 мкм.

Медичне опромінення - це опромінення людини (пацієнтів)

внаслідок медичних обстежень чи лікування та добровольців.

Моніторинг (радіаційний) аварійний - визначення вмісту

радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища, продуктах

харчування, воді, доз опромінення населення та їх прогнозування з

метою забезпечення інформацією, яка потрібна для прийняття рішень

щодо необхідності втручання та визначення його форми, масштабу та

тривалості.

Моноенергетичне іонізуюче випромінювання - іонізуюче

випромінювання, що складається з часток (одного виду) або фотонів

однакової енергії.

Надходження (до організму) - проникнення радіоактивних

речовин через дихальну систему, систему травлення або шкіру.

Надходження інгаляційне - проникнення радіоактивних речовин

через органи дихання.

Надходження пероральне - проникнення радіоактивних речовин в

систему травлення через ротову порожнину.

Надходження системне - проникнення радіоактивних речовин в

рідини тіла з дихальної системи, системи травлення або через

шкіру.

Найнижча межа виправданості (межа виправданості) - така

величина відвернутої дози, при якій користь (для здоров'я) від

введеного контрзаходу виявиться практично рівною величині

завданого цим втручанням збитку.

Непрямо іонізуюче випромінювання - іонізуюче випромінювання,

що складається з фотонів та/або незаряджених часток, які внаслідок

взаємодії речовиною створюють безпосередньо іонізуюче

випромінювання.

Обмежене звільнення - звільнення регулюючим органом

практичної діяльності чи джерела іонізуючого випромінювання в

рамках практичної діяльності від певних видів регулюючого

контролю.

Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від

джерел, що знаходяться поза організмом (зовнішнє опромінення), або

від джерел, що знаходяться всередині організму (внутрішнє

опромінення).

Пацієнт - особа, якій лікарем з діагностичною або

терапевтичною метою призначена радіологічна чи рентгенологічна

процедура.

Період напіврозпаду - характеристика радіонукліду - час,

протягом якого число ядер даного радіонукліду внаслідок спонтанних

ядерних перетворень зменшується удвічі.

Період аварії йодний - період ранньої фази аварії - при

наявності значних викидів радіоізотопів йоду - на протязі якого

існує серйозна загроза надходження в організм людини цих

радіонуклідів інгаляційно та з продуктами харчування і, як

наслідок, опромінення щитовидної залози осіб з населення, особливо

дітей.

Переселення (на постійне місце проживання) - переселення на

невизначено довгий термін населення з радіаційного забруднених

внаслідок комунальної аварії територій до регіонів з низькими

(нульовими) величинами індивідуальних доз аварійного опромінення.

Персонал аварійний - особи, що беруть участь в роботах на

аварійному об'єкті. Складається з основного та залученого

персоналу.

Персонал основний - персонал аварійного об'єкта, а також

члени спеціальних, заздалегідь підготовлених аварійних бригад

(медичні бригади швидкого реагування, дозиметричні аварійні групи,

спеціально підготовлені для робіт в умовах радіаційної аварії

пожежні команди, бригади для ремонтно-відновлювальних робіт та

інші подібні формування).

Персонал залучений - залучені до аварійних робіт особи, які

мають бути наперед навчені та інформовані про радіаційну

обстановку в місцях виконання робіт.

Повне звільнення - повне звільнення (без подальшого розгляду)

регулюючим органом практичної діяльності чи джерела іонізуючого

випромінювання в рамках практичної діяльності від вимог НРБУ-97.

Потенційна альфа-енергія - сумарна енергія альфа-часток, яка

виділиться при повному розпаді суміші короткоживучих дочірніх

продуктів розпаду радону (полонію-218, свинцю-214, вісмуту-214 та

полонію-214) до свинцю-210.

Потужність поглиненої в повітрі дози (ППД) - потужність дози,

що поглинена в одиниці об'єму повітря.

Практччна діяльність - діяльність людини, спрямована на

досягнення матеріальної чи іншої користі, що призводить чи може

призвести до контрольованого та передбачуваного наперед:

- деякого збільшення дози опромінення,

- та/або створення додаткових шляхів опромінення;

- та/або збільшення кількості людей, які зазнають

опромінення;

- та/або зміни структури шляхів опромінення від усіх,

пов'язаних з цією діяльністю джерел.

При цьому може збільшуватися доза, імовірність опромінення,

або кількість опромінюваних людей.

Принцип виправданості - принцип радіологічного захисту, який

вимагає, щоб користь від вибраної людської діяльності перевищувала

пов'язаний з цією діяльністю сумарний збиток для суспільства чи

людини.

Принцип неперевищення - принцип радіологічного захисту, який

вимагає обмеження (неперевищення) величин опромінення, пов'язаних

з вибраною людською діяльністю, встановлених рівнів.

Принцип оптимізації - принцип радіологічного захисту, який

вимагає, щоб користь від вибраної людської діяльності не тільки

перевищувала пов'язаний з нею збиток, але й була максимальною.

Природний радіаційний фон - опромінення, що створюється

космічними джерелами та теригенними (властивими Землі)

радіонуклідами за виключенням техногенно-підсилених джерел

природного походження. Зменшення опромінення цими джерелами завжди

є недоцільним.

Пристрій для генерування іонізуючого випромінювання

(нерадіонуклідне джерело) - технічний пристрій (рентгенівська

трубка, прискорювач, генератор і т.д.), в якому іонізуюче

випромінювання виникає за рахунок зміни швидкості заряджених

часток, їх анігіляції або ядерних реакцій.

Протирадіаційний захист - сукупність нормативно-правових,

проектно-конструкторських, медичних, технічних та організаційних

заходів, що забезпечують радіаційну безпеку.

Радіаційна безпека - стан радіаційно-ядерних об'єктів та

навколишнього середовища, що забезпечує неперевищення основних

дозових лімітів, виключення будь-якого невиправданого опромінення