6.4. Ліміти доз для обмеження медичного опромінення не

встановлюються, а необхідність проведення певної рентгенологічної

чи радіологічної процедури обгрунтовується лікарем на основі

медичних показань.

6.5. Повторність однотипних рентгенологічних та

радіологічних діагностичних процедур допускається тільки

необхідністю і можливістю отримання нової чи розширеної

інформації. Необгрунтоване дублювання однотипних діагностичних

процедур забороняється. Для запобігання повторів (дублювання)

однотипних рентгено-радіонуклідних процедур, та отримання якісної

клінічної інформації (контроль якості променевих досліджень),

необхідно проводити атестацію персоналу та робочих місць,

сертифікацію рентгенівської і радіонуклідної діагностичної та

радіотерапевтичної техніки та радіофармпрепаратів у відповідності

до порядку, що встановлює МОЗ України.

6.6. З метою удосконалення методології використання джерел

іонізуючого випромінювання у медицині та зниження рівнів

опромінення населення Міністерством охорони здоров'я України

запроваджуються рекомендовані рівні медичного опромінення.

6.7. Рекомендовані рівні медичного опромінення та детальні

вимоги до обмеження та контролю за опроміненням пацієнтів

регламентуються окремими спеціальними документами Міністерства

охорони здоров'я України.

6.8. При проведенні профілактичного обстеження населення

річна ефективна доза не повинна перевищувати 1 мЗв.

Перевищення цього рівня допускається лише в умовах

несприятливої епідемічної ситуації за узгодженням з органами

Державної санітарної епідеміологічної служби МОЗ України.

6.9. Особи, які добровільно надають допомогу пацієнтам при

проведенні діагностичних та терапевтичних процедур, не повинні

зазнавати опромінення у дозах більше 5 мЗв.рік степені -1.

6.10. Для жінок репродуктивного віку (до 45 років) з

діагностованою чи можливою вагітністю, а також у період грудного

годування дитини необхідно уникати проведення радіологічних та

рентгенологічних процедур, за винятком ургентних випадків.

6.11. Медичне опромінення добровольців, які беруть участь в

медико-біологічних дослідженнях, повинно проводитись з дозволу

Міністерства охорони здоров'я України при умовах:

- неперевищення рекомендованих Міністерством охорони здоров'я

рівнів опромінення;

- письмової згоди добровольця;

- інформування добровольця про можливі наслідки та ризики,

пов'язані з опроміненням.

6.12. При проведенні радіологічних процедур (введення

радіофармацевтичних препаратів) потужність дози

гамма-випромінювання на відстані 0,1 м від пацієнта не повинна

перевищувати 10 мкЗв/год-1 (при виході з радіологічного

відділення).

7. Радіаційно-гігієнічні регламенти третьої групи -

втручання в умовах радіаційної аварії

Види, масштаби і фази радіаційних аварій

Види радіаційних аварій

7.1. У відповідності з прийнятими у даному документі

визначеннями, незапланована подія на будь-якому об'єкті з

радіаційною чи радіаційно-ядерною технологією кваліфікується як

радіаційна аварія, якщо при виникненні цієї події виконуються дві

необхідні і достатні умови:

(а) втрата регулюючого контролю над джерелом;

(б) реальне (або потенційне) опромінення людей, пов'язане з

втратою регулюючого контролю над джерелом.

7.2. Під визначення радіаційної аварії підпадає широкий

спектр таких подій, як крадіжки чи втрати поодиноких закритих

джерел гамма-випромінювання, неконтрольовані розгерметизації

джерел, що містять гамма-, бета- і альфа-випромінювачі, включаючи

радіонуклідні нейтронні джерела.

7.3. Будь-яка незапланована подія, яка відповідає умовам

п.7.1 і виникла на енергетичному, транспортно-енергетичному,

дослідницькому чи промисловому атомному реакторі, кваліфікується

як радіаційна аварія незалежно від причин і масштабів цієї

аварії.

У випадку, якщо подібна аварія виникла з одночасною втратою

контролю над ланцюговою ядерною реакцією і виникненням реальної чи

потенційної загрози мочинної ланцюгової реакції, то така подія

кваліфікується як аварія радіаційно-ядерна*.

____________________

* Частіше всього ядерна аварія є і радіаційно-ядерною, але

радіаційна аварія на ядерному реакторі не завжди пов'язана з

втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією.

7.4. Усі радіаційні аварії поділяються на дві групи:

(а) аварії, які не супроводжуються радіоактивним забрудненням

виробничих приміщень, проммайданчику об'єкту та навколишнього

середовища;

(б) аварії, внаслідок яких відбувається радіоактивне

забруднення середовища виробничої діяльності і проживання людей.

7.5. У результаті аварії першої групи (а) втрата регулюючого

контролю над джерелом може супроводжуватися додатковим зовнішнім

рентгенівським, гамма-, бета- і нейтронним опроміненням людини*.

______________

* В принципі, можна собі уявити аварію подібного типу, коли

джерелом зовнішнього опромінення є потоки протонів, інших

заряджених частинок і ядер (наприклад, при втраті регулюючого

контролю над пучком прискорювача).

7.6. До аварій другої групи (б) належать:

(а) аварії на об'єктах, де проводяться роботи з

радіоактивними речовинами у відкритому виді, які супроводжуються

локальним радіоактивним забрудненням об'єктів виробничого

середовища;

(б) аварії, пов'язані з радіоактивним забрудненням

виробничого та навколишнього середовища, викликані проникненням у

них радіоактивних речовин внаслідок розгерметизації закритих

джерел гамма-, бета- і альфа-випромінювання;

(в) радіаційні аварії на об'єктах ядерно-енергетичного циклу,

експериментальних ядерних реакторах і критичних збірках, а також

на складах радіоактивних речовин і на пунктах поховання

радіоактивних відходів, де можливі аварійні газоаерозольні викиди

та/або рідинні скиди радіонуклідів в навколишнє середовище.

Класифікація радіаційних аварій за масштабами

7.7. Масштаб радіаційної аварії визначається розміром

територій, а також чисельністю персоналу і населення, які

втягнені до неї. За своїм масштабом радіаційні аварії поділяються

на два великих класи: промислові і комунальні.

7.8. До класу промислових відносяться такі радіаційні аварії,

наслідки яких не поширюються за межі територій виробничих

приміщень і проммайданчика об'єкту, а аварійне опромінювання може

отримувати лише персонал.

7.9. До класу комунальних відносяться радіаційні аварії,

наслідки яких не обмежуються приміщеннями об'єкту і його

проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає

населення. Останнє стає, таким чином, об'єктом реального чи

потенційного аварійного опромінювання*.

___________________

* У загальному випадку можливий такий развиток "чисто комунальної

В.А.Климанов, В.П.Машкович, А.П.Суворов; Под ред. Н.Г. Гусева.

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 512

с.: ил.

** Sоursеs аnd Еffесts оf lоnztng Rаdіаtіоn: UNSСЕАR 1993// Rероrt

tо thе Gеnеrаl Аssеmbly.-Nеw Yоrk: UNSСЕАR, Unіtеd Nаtіоns. -

1993. - 922 р.

Таблиця Д.10.2 - Співвідношення між позасистемними та одиницями в системі Сl

Величина

Стара одиниця

Нова одиниця

Коефіцієнти переводу

Сі в позасистемні

позасистемні в СІ

Активність

Кюрі (Кі)

Бекерель 1Бк = с-1

-2,7 ·10-11

3,7 · 1010

Питома активність

Кі · r -1 

Еман 

Махе 

Тритієва одиниця

Бк · кг-1

Бк · л-1

Бк · л-1

Бк · л-1

-2,7 ·10-14

 -2,7·10-1 

-7,4 ·10-2 

-8,3

3,7 · 1013

3,7 

13,5 

-1,2·10-1

Щільність забруднення

Кі · км-2

Бк · м-2

-2,7 · 10-6

3,7 ·104

Експозиційна доза

Рентген (Р)

Кулон на кілограм

Кл · кг-1

3,9 · 103

2,6 ·10-4

Поглинута доза

Рад

Грей

1 Гр = Дж · кг -1

1 · 102

1 ·10-2

Еківалентна доза

Біологічнчй еквівалент раду (бер)

Зіверт

1 Зв = Дж · кг-1

1 · 102

1 ·10-2

Ефективна доза

Біологічний еквівалент раду (бер) ,

Зіверт

1 Зв = Дж · кг-1

1 ·102

1 ·10-2

Д.10.2 Формули зв'язку між масою радіонукліда та його активністю

m = (A· T ½ / 0,693) · (A / NA)

де А - активність в Бк,

m - маса в грамах,

А - атомна маса,

NA = 6.022*1023 моль-1 - число Авогадро,

Т1/2 - період напіврозпаду радіонукліду

A = (0,693 m / T½ ) · (NA / A)

 

Таблиця Д.10.3 - Множники і префікси для утворення десяткових

кратних та дольних одиниць, їх назви та

позначення

------------------------------------------------------------------

Множник | Префікс | Позначення |

--------------------+----------------------+---------------------|

10 в ст.18 | екса | Е |

10 в ст.15 | пета | П |

10 в ст.12 | тера | Т |

10 в ст.9 | гіга | Г |

10 в ст.6 | мега | М |

10 в ст.3 | кіло | к |

10 в ст.2 | гєкто | г |

10 в ст.1 | дека | да |

10 в ст.-1 | деци | д |

10 в ст.-2 | санти | с |

10 в ст.-3 | мілі | м |

10 в ст.-6 | мікро | мк |

10 в ст.-9 | нано | н |

10 в ст.-12 | піко | п |

10 в ст.-15 | фемто | ф |

10 в ст.-18 | атто | а |

------------------------------------------------------------------

Таблиця Д.10.4 - Пороги детерміністичних ефектів для яєчок,

яєчників, кришталику ока та кісткового мозку

дорослої людини (Публікація 60 МКРЗ)

------------------------------------------------------------------

Орган (тканина) | Поріг

та ефект |------------------------------------------

|Сумарна |Сумарна |Середньорічна|

|еквівалентна|еквівалентна |потужність |

|доза, отри- |доза, отримана|дози, при ви-|

|мана при од-|при високофра-|сокохронічно-|

|нократному |кціонованому |му опромінен-|

|опроміненні |або хронічному|ні на протязі|

|(Зв) |опроміненні |багатьох ро- |

| |(Зв) |ків (Зв рік |

| | |в ст.-1) |

-----------------------+------------+--------------+-------------|

Яєчка | | | |

Тимчасова безплідність | 0,15 |Не застосовний| 0,4 |

Постійна безплідність | 3,5-6,0 |Не застосовний| 2,0 |

Яєчники | | | |

Безплідність | 2,5-6,0 | 6,0 | >0,2 |

Кришталики ока | | | |

Помутніння, що | 0,5-2,0 | 5 | >0,1 |

діагностується | | | |

Катаракта | 5,0 | >8 | >0,15 |

Кістковий мозок | | | |

Пригнічення | | | |

кровотворення | 0,5 |Не застосовний| >0,4 |

------------------------------------------------------------------

Додаток 11

Основні терміни, що використовуються в НРБУ-97

Аварія глобальна - це комунальна радіаційна аварія, під вплив

якої підпадає значна частина (або вся) території країни та її

населення.

Аварія комунальна - це така радіаційна аварія, наслідки якої

не обмежуються приміщеннями об'єкту і його проммайданчиком, а

поширюються на оточуючі території, де проживає населення, яке може

реально або потенційно зазнавати опромінення.

Аварія локальна - це комунальна радіаційна аварія, якщо в

зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до десяти

тисяч чоловік.

Аварійне опромінювання - непередбачене підвищення опромінення

персоналу та/або населення внаслідок радіаційної аварії.

Аварійний план - план дій у випадку аварії на будь-якому

об'єкті, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з

радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями.

Аварія промислова - це така радіаційна аварія, наслідки якої

не поширюються за межі території виробничих приміщень і

проммайданчика об'єкту, а аварійного опромінення зазнає лише

персонал.

Аварія радіаційна - будь-яка незапланована подія на

будь-якому об'єкті з радіаційною чи радіаційно-ядерною

технологією, якщо при виникненні цієї події виконуються дві

необхідні і достатні умови:

- втрата контролю над джерелом;

- реальне (або потенційне) опромінення людей, пов'язане з

втратою контролю над джерелом.

Аварія радіаційно-ядерна - будь-яка незапланована подія на

об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, яка відбувається з

одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією і

виникненням реальної чи потенційної загрози самочинної ланцюгової

реакції.

Аварія регіональна - це така комунальна радіаційна аварія,

при якій в зоні аварії опиняються території декількох населених

пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть

областей, з загальною чисельністю населення більше десяти тисяч

чоловік.

Аварія транскордонна - це така глобальна радіаційна аварія,

коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в

якій вона відбулася.

Аеродинамічний діаметр (dае) - діаметр сферичної частки

одиничної щільності (1 г·см-3), що має таку ж швидкість

гравітаційного осідання, як і аерозольна частка, що розглядається.

Активність - величина, яка визначається відношенням кількості