МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

16.06.2006 N 365

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 серпня 2006 р.

за N 1005/12879

Про затвердження Правил охорони

праці для працівників берегових

рибообробних підприємств

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників берегових

рибообробних підприємств (далі - Правила), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України,

Правила з техніки безпеки та промислової санітарії для берегових

рибообробних підприємств, затверджені наказом Міністерства рибного

господарства СРСР від 2 березня 1981 року N 109.

3. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у

встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду (Саварин М.В.) ужити заходів щодо внесення

наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань

охорони праці.

5. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.

опублікувати наказ у черговому номері журналу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову

Держпромгірнагляду Саварина М.В.

Міністр В.І.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

з питань надзвичайних

ситуацій та у справах

захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи

16.06.2006 N 365

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 серпня 2006 р.

за N 1005/12879

Правила охорони праці

для працівників берегових рибообробних

підприємств

1 Загальні положення

1.1 Ці Правила поширюються на берегові рибообробні

підприємства та на інших юридичних осіб, до складу яких входять

рибообробні цехи та дільниці, незалежно від організаційно-правової

форми та форми власності, а також на фізичних осіб - суб'єктів

підприємницької діяльності, що використовують найману працю під

час виконання робіт, пов'язаних з переробкою риби.

1.2 Згідно з Законом України "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному

структурному підрозділі умови праці відповідно до

нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

1.3 Загальне керівництво роботою з охорони праці на

підприємстві покладається на його роботодавця, а також на службу

охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони

праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду

за охороною праці від 15.11.2004 N 255 ,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за

N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.35-04).

1.4 Проведення розслідування та ведення обліку нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на

підприємстві, здійснюються згідно з Порядком розслідування та

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України

від 25.08.2004 N 1112 (із змінами).

1.5 Роботодавець рибообробного підприємства зобов'язаний

забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього

(під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової

діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або

таких, де є потреба в професійному доборі, щорічного обов'язкового

медичного огляду осіб віком до 21 року згідно з вимогами Положення

про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45

, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 21.06.94 за N 136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94) (із змінами).

1.6 Працівникам рибообробних підприємств на роботах із

шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, що

пов'язані із забрудненням або здійснюваних у несприятливих

температурних умовах, видаються безплатно спеціальний одяг,

спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту

відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам рибного господарства, затверджених наказом

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від

11.04.2006 N 214 , зареєстрованих у Міністерстві

юстиції України 21.04.2006 за N 473/12347 (НПАОП 05.0-3.03-06).

1.7 Під час виконання робіт, що не є специфічними для

підприємства, необхідно керуватися відповідними правилами,

нормами, інструкціями та іншими чинними нормативно-правовими

актами з охорони праці.

2 Перелік небезпечних і шкідливих

виробничих факторів

2.1 Під час виконання робіт на працівників берегових

рибообробних підприємств, а також підприємств, до складу яких

входять рибообробні цехи і дільниці, можуть впливати такі основні

небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які за певних умов

можуть призвести до професійного захворювання, тимчасового або

стійкого зниження працездатності, підвищення частоти соматичних та

інфекційних захворювань, до порушення здоров'я нащадків:

2.1.1 Фізичні:

машини і механізми, що рухаються;

рухомі частини виробничого обладнання;

сировина, що рухається під час оброблення;

слизькість підлоги;

підвищена запиленість повітря робочої зони;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони,

поверхні обладнання, трубопроводів;

підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях;

підвищена або знижена рухливість повітря;

підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може

пройти через тіло людини;

електромагнітне випромінювання;

відсутність або недостатність природного освітлення;

недостатня освітленість робочої зони;

гострі краї, задирки й шорсткість поверхні робочих столів, а

також інструменту й обладнання.

2.1.2 Хімічні:

підвищена загазованість повітря робочої зони;

подразнювальна дія мийних і дезінфекційних засобів;

за характером впливу на організм людини - токсичні, дратівні,

сенсибілізувальні;

за шляхом проникнення до організму людини - через органи

дихання, шкірні покриви і слизові оболонки.

2.1.3 Біологічні:

патогенні мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності.

2.1.4 Психофізіологічні:

фізичні перенавантаження (статичні й динамічні);

нервово-психічні перенавантаження (монотонність праці,

емоційні перенавантаження).

3 Санітарно-гігієнічні вимоги

3.1 Територія, споруди, будівлі, приміщення, технологічні

процеси, устаткування, сировина та допоміжні матеріали на

рибообробних підприємствах повинні відповідати вимогам:

Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову

продукцію з них" ;

"Орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин

у повітрі робочої зони", затверджених наказом Міністерства охорони

здоров'я України, 1993 N 5203 (ДНАОП 0.03-3.20-93), "Гігієнічної

класифікації праці", затвердженої наказом Міністерства охорони

здоров'я СРСР, 1986 N 4137 (ДНАОП 0.03-8.03-86);

ГОСТ 24297-87 "Входной контроль продукции. Основные

положения", затвердженого та введеного в дію постановою Державного

комітету СРСР зі стандартів від 04.06.87 N 1809;

Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден,

що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів,

затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від

06.05.2003 N 197 , зареєстрованих у Міністерстві

юстиції України 04.06.2003 за N 435/7756, Санітарних правил і норм

охорони поверхневих вод від забруднення

(СанПиН 4630-88 , Державних санітарних норм і

правил під час виконання робіт у невимкнених електроустановках

напругою до 750 кВ включно, затверджених постановою головного

державного санітарного лікаря України від 09.07.97 за N 97

(ДСН 198-97), Державних санітарних норм виробничого шуму,

ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою головного

державного санітарного лікаря України від 01.12.99 за N 37

( va037282-99 ) (ДСН 3.3.6.037-99), Державних санітарних норм

виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених

постановою головного державного санітарного лікаря України від

01.12.99 за N 39 (ДСН 3.3.6.039-99), Державних

санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць

(від забруднення хімічними й біологічними речовинами) (ДСП 201-97

.

3.2 Контроль якості й безпеки продуктів лову та харчової

продукції з них повинен здійснюватися на всіх стадіях їх переробки

виробничою лабораторією.

3.3 Якість води, використовуваної на виробничі та

господарсько-питні потреби, повинна відповідати вимогам

ГОСТ 2874-82* "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль

за качеством", затвердженого та введеного в дію постановою

Державного комітету СРСР зі стандартів від 18.10.82 N 3989.

3.4 Температура, відносна вологість, швидкість руху повітря,

уміст шкідливих газів, пари й пилу в робочій зоні виробничих

приміщень повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату

виробничих приміщень, затверджених наказом Міністерства охорони

здоров'я СРСР, 1986 N 4088 (ДНАОП 0.03-3.15-86), та ГОСТ

12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны", затвердженого та введеного в дію постановою

Державного комітету СРСР зі стандартів від 29.09.88 N 3388.

3.5 На всіх рибообробних підприємствах повинні бути допоміжні

та побутові приміщення відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87

"Административные и бытовые здания", затверджених постановою

Державного будівельного комітету СРСР від 30.12.87 N 313 (із

змінами та доповненнями), та розділів 5 і 23 цих Правил.

3.6 У всіх виробничих, побутових і допоміжних приміщеннях

необхідно підтримувати чистоту. Під час прибирання виробничих

приміщень повинно бути унеможливлено забруднення технологічного

устаткування, інвентарю, оброблюваної сировини та готової

продукції.

3.7 Миття і профілактичну дезінфекцію технологічного

обладнання, інвентарю, стін, підлоги виробничих цехів і

холодильників слід проводити систематично згідно з графіком,

затвердженим роботодавцем.

4 Вимоги безпеки до території

підприємства та відкритих виробничих площ

4.1 Територію рибообробного підприємства необхідно

влаштовувати згідно з вимогами Закону України "Про пожежну

безпеку" , СНиП II-89-80 "Генеральные планы

промышленных предприятий", затверджених постановою Державного

комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.80 N 213 (із змінами

та доповненнями), Державних санітарних правил планування та

забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства

охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 ,

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за

N 379/1404, та інших нормативно-правових актів.

4.2 Розташування будівель і споруд, складських і робочих

майданчиків на території рибообробних підприємств повинно

забезпечувати можливість організації вантажопотоків без перехресть

напрямків або зустрічного руху сировини, тари, матеріалів, готової

продукції та відходів виробництва.

4.3 Технологічні установки на відкритих майданчиках та

виробничі будівлі з агрегатами, що виділяють в атмосферу газ, дим,

пил та речовини з неприємним запахом, у разі різко вираженого

переважального напрямку вітрів необхідно розташовувати відносно

інших будівель з підвітряного боку.

4.4 Територія підприємства повинна відповідати санітарним

вимогам до стоку атмосферних вод, сонячного опромінювання,

природного провітрювання, сталого рівня ґрунтових вод і проведення

протималярійних заходів.

4.5 Підприємства на березі моря, водоймища чи річки повинні

розташовуватися на підвищених місцях і бути захищені від паводків,

вітрових нагонів води.

4.6 Причал і приймальний пліт повинні бути забезпечені

необхідними рятувальними засобами на воді.

4.7 Приймальний пліт повинен бути огороджений перилами

висотою 1,0 м і мати бортову обшивку знизу висотою 0,2 м. Для

забезпечення стоку води з поверхні плоту повинні бути передбачені

отвори (шпігати).

4.8 Підземні резервуари, водойми, колодязі, люки, ями, канали

повинні бути закриті міцними кришками на рівні з прилеглою

територією, а під час виконання ремонтних робіт огороджені.

Незакриті заглиблення повинні мати огорожу висотою 1,0 м.

4.9 Відкриті колодязі, заглиблені резервуари, інші тимчасові

отвори повинні бути обов'язково огороджені бар'єром або перилами

по всьому периметру, а також позначені: удень - переносною

триногою з відповідним знаком, а вночі, крім того, ще й червоним