З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пестициди і агрохімікати

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 14, ст.91 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 87/95-ВР від 02.03.95,

ВВР, 1995, N 14, ст.92 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.362

N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.74

N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.420

N 335-V ( 335-16 ) від 14.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.10 }

{ У тексті Закону слова "Укрдержхімкомісія" та "Міністерство

охорони навколишнього природного середовища та ядерної

безпеки України" в усіх відмінках замінено словами

"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої

влади з питань охорони навколишнього природного середовища"

у відповідному відмінку згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 }

Цей Закон регулює правові відносини, пов'язані з державною

реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням,

зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і

навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і

агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ,

організацій та громадян, а також повноваження органів державної

виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері. ( Преамбула із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від

18.03.2004 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин

хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення,

регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок

діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається

шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів,

деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;

агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива,

хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що

застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності

сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької

продукції;

технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів -

спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів

пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив;

залишкові кількості - вміст діючої речовини пестицидів і

агрохімікатів, їх похідні і продукти перетворення в живих системах

(метаболіти) і у навколишньому природному середовищі;

регламенти застосування - сукупність вимог щодо застосування

пестицидів і агрохімікатів;

паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності

належних умов для роботи з пестицидами і агрохімікатами;

агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) - документ, що

містить дані щодо агрохімічної характеристики грунтів і стану їх

забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами;

агрохімічне обстеження - обов'язкове суцільне обстеження

сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною

показників родючості і забрудненням грунтів;

захист рослин - комплекс заходів щодо попередження, зменшення

втрат врожаю сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і

бур'янів;

спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства,

що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і

тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та

дієтичного харчування;

регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на

процеси росту і розвитку рослин; ( Статтю 1 доповнено абзацом

згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не

відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і

агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування,

розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або

продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та

послуг використано з порушенням прав власника. { Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 141-V ( 141-16 ) від

14.09.2006 }

Стаття 2. Законодавство України про пестициди

і агрохімікати

Законодавство України про пестициди і агрохімікати

складається з цього Закону та інших актів законодавства, прийнятих

відповідно до нього.

Стаття 3. Основні принципи державної політики

у сфері діяльності, пов'язаної з

пестицидами і агрохімікатами

Основними принципами державної політики у сфері діяльності,

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:

пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони

навколишнього природного середовища по відношенню до економічного

ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів;

державна підконтрольність їх ввезення на митну територію

України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування,

торгівлі і застосування;

обгрунтованість їх застосування;

мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження

біологічного землеробства та інших екологічно безпечних,

нехімічних методів захисту рослин;

безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного

середовища під час їх виробництва, випробування і застосування за

умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами,

санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними

документами;

єдність державної політики щодо діяльності, пов'язаної з

пестицидами і агрохімікатами.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Р о з д і л II

ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

ПЕСТИЦИДІВ, АГРОХІМІКАТІВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів

Пестициди і агрохімікати вітчизняного, а також іноземного

виробництва, що завозяться для використання на територію України,

повинні відповідати таким вимогам:

висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;

безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного

середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;

відповідність державним стандартам, санітарним нормам та

іншим нормативним документам.

Забороняються ввезення на митну територію України

(крім дослідних партій, що використовуються для державних

випробувань та наукових досліджень), виробництво (крім виробництва

для експорту та виробництва дослідних партій, що використовуються

для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та

випробувань), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і

агрохімікатів до їх державної реєстрації. ( Частина друга статті 4

в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Ввезення на митну територію України незареєстрованих

пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних

випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих

обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і

наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого

(посадкового) матеріалу - за дозволом, що видається спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

охорони навколишнього природного середовища, погодженим із

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань охорони здоров'я в порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України. ( Частина третя статті 4 в редакції Закону

N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін

реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років за

дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої

влади з питань охорони навколишнього природного середовища,

погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

аграрної політики. ( Статтю 4 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Обов'язковою умовою завезення та застосування

незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є

документальне підтвердження їх використання в країні, де вони

виробляються.

Стаття 5. Організація державних випробувань

пестицидів і агрохімікатів

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів вітчизняного

та іноземного виробництва проводяться з метою біологічної,

токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення

регламентів їх застосування.

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться

на підприємствах, в установах і організаціях за рішенням

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з

питань охорони навколишнього природного середовища в порядку,

затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Проведення державних випробувань

пестицидів і агрохімікатів

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться

у два етапи: польові і виробничі.

Метою польових випробувань є встановлення або підтвердження

біологічної ефективності нових пестицидів і агрохімікатів

порівняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових

регламентів їх застосування та поглиблене вивчення препаративних

форм. ( Частина друга статті 6 в редакції Закону N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Сільськогосподарська продукція, отримана в результаті

проведення польових випробувань пестицидів і агрохімікатів з новою

діючою речовиною, підлягає знищенню з додержанням вимог санітарних

правил щодо безпеки для здоров'я людини та охорони навколишнього

природного середовища.

Виробничі випробування проводяться з метою підтвердження

біологічної ефективності пестицидів і агрохімікатів у різних зонах

України, уточнення та обґрунтування регламентів і способів їх

застосування, санітарно-гігієнічних і екологічних нормативів,

розроблення та модифікації методик визначення залишкових

кількостей цих пестицидів і агрохімікатів та їх небезпечних

метаболітів. ( Частина четверта статті 6 в редакції Закону

N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів

і агрохімікатів.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань охорони навколишнього природного середовища в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних

результатів випробувань та матеріалів досліджень.

Обов'язковою умовою державної реєстрації пестицидів та

агрохімікатів є наявність відповідної документації щодо їх

безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення

залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у

сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах,

грунті, воді, повітрі. ( Частина третя статті 7 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

У разі державної реєстрації пестицидів чи агрохімікатів в

Україні забороняється протягом десяти років з дати такої

реєстрації використовувати інформацію, що міститься в документації

(досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидів,

агрохімікатів, без дозволу суб'єкта господарювання, за зверненням

якого здійснено реєстрацію. { Статтю 7 доповнено частиною згідно

із Законом N 335-V ( 335-16 ) від 14.11.2006 }

Після державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів

органи, що здійснюють державний контроль за їх застосуванням,

забезпечуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

України, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів,

методиками визначення їх залишкових кількостей.

Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти

років. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади

з питань охорони навколишнього природного середовища може

встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидів

і агрохімікатів в разі надходження нових, раніше невідомих, даних

про їх небезпеку. В окремих випадках, у зв'язку з

санітарно-епідемічною та природоохоронною ситуацією в країні

(регіоні), спеціально уповноважений центральний орган виконавчої

влади з питань охорони здоров'я та спеціально уповноважений

центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього

природного середовища вправі обмежити аж до припинення у

встановленому порядку всі види діяльності з пестицидами і

агрохімікатами. ( Частина статті 7 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і

агрохімікатів проводиться їх перереєстрація у порядку, що

визначається Кабінетом Міністрів України.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для

використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до