ДСТУ ISO 9001-2001

(Видано ISO в 2000)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ВИМОГИ

(ISO 9001:2000, IDT)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2001

ДСТУ ІSO 9001-2001

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ “Система”) спільно з Технічним комітетом стандартизації “Управління якістю і забезпечення якості” (ТК 93)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 p. Na 317

3 Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (Системи управління якістю. Вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ О. Герус; В. Горопацький; Л. Гудик; І. Єршова, канд. техн. наук; Т. Панат; В. Паракуда, канд. техн. наук; А, Сухенко (керівник розробки); Ю. Тройнін; Л. Шишкіна

ДСТУ ISO 9001-2001

ЗМІСТ

С.

Передмова до міжнародного стандарту ISO 9001:2000 .................................................................. 4

Національний вступ ........................................................................................................................... 5

Вступ ................................................................................................................................................... 6

0.1 Загальні положення................................................................................................................... 6

0.2 Процесний підхід ....................................................................................................................... 6

0.3 Зв'язок з ISO 9004 ..................................................................................................................... 7

0.4 Сумісність з іншими системами управління ............................................................................ 7

1 Сфера застосування....................................................................................................................... 8

1.1 Загальні положення................................................................................................................. 8

1.2 Застосування ........................................................................................................................... 8

2 Нормативні посилання.................................................................................................................... 8

3 Терміни та визначення ................................................................................................................... 9

4 Система управління якістю............................................................................................................. 9

4.1 Загальні вимоги ........................................................................................................................ 9

4.2 Вимоги до документації............................................................................................................ 9

5 Відповідальність керівництва ........................................................................................................ 10

5.1 Зобов'язання керівництва ....................................................................................................... 10

5.2 Орієнтація на замовника ......................................................................................................... 10

5.3 Політика у сфері якості............................................................................................................. 10

5.4 Планування .............................................................................................................................. 10

5.5 Відповідальність, повноваження та інформування................................................................ 11

5.6 Аналізування з боку керівництва............................................................................................. 11

6 Управління ресурсами.................................................................................................................... 11

6.1 Забезпечення ресурсами ......................................................................................................... 11

6.2 Людські ресурси........................................................................................................................ 11

6.3 Інфраструктура ......................................................................................................................... 12

6.4 Виробниче середовище............................................................................................................ 12

7 Випуск продукції.............................................................................................................................. 12

7.1 Планування випуску продукції.................................................................................................. 12

7.2 Процеси, що стосуються замовників ....................................................................................... 12

7.3 Проектування та розроблення.................................................................................................. 13

7.4 Закупівля.................................................................................................................................... 14

7.5 Виробництво і надання послуг ................................................................................................. 14

7.6 Управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки ................................................15

8 Вимірювання, аналізування та поліпшення................................................................................... 15

8.1 Загальні положення................................................................................................................... 15

8.2 Моніторинг та вимірювання...................................................................................................... 16

8.3 Управління невідповідною продукцією ................................................................................... 16

8.4 Аналізування даних.................................................................................................................. 17

8.5 Поліпшення .............................................................................................................................. 17

Додаток А Відповідність між ISO 9001:2000 та ISO 14001:1996 ................................................. 18

Додаток Б Відповідність між ISO 9001:2000 та ISO 9001:1994 ................................................... 24

Додаток В Перелік державних стандартів України, гармонізованих

з міжнародними стандартами ................................................................................ 28

Бібліографія ................................................................................................................................... 29

ДСТУ ISO 9001-2001

ПЕРЕДМОВА ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9001:2000

ISO (Міжнародна організація з стандартизації) — це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів — членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь в роботах. З усіх питань стандартизації в галузі електротехніки ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС).

Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, викладеними у Директивах ISO/IEC, частина 3.

Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають комітетам-членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, що беруть участь у голосуванні.

Слід звернути увагу на те, що деякі елементи цього міжнародного стандарту можуть бути об'єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

Міжнародний стандарт ISO 9001 розроблено Технічним комітетом ISO/TC 176 “Управління якістю і забезпечення якості”, Підкомітетом SC 2 “Системи якості”.

Це третє видання скасовує та замінює друге видання (ISO 9001:1994) разом із ISO 9002:1994 та ISO 9003:1994. Воно є технічним переглядом цих документів. Організації, які в минулому застосували ISO 9002:1994 та ISO 9003:1994, можуть застосовувати цей міжнародний стандарт, вилучаючи певні вимоги згідно з підрозділом 1.2.

У цьому виданні переглянуто назву стандарту ISO 9001, яка більше не містить терміна “забезпечення якості”. Це відбиває той факт, що вимоги до систем управління якістю, установлені в цьому виданні ISO 9001, спрямовані також поряд із забезпеченням якості продукції на підвищення задоволеності замовника.

Додатки А та Б до цього міжнародного стандарту — лише довідкові.

ДСТУ ISO 9001 -2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements.

Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, е ТК 93 “Управління якістю і забезпечення якості”.

Стандарт містить вимоги до систем управління якістю, спрямовані на забезпечення якості і підвищення задоволеності споживача. Додатки А і Б — довідкові. На відміну від попереднього нове видання ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 9004 утворює узгоджену пару стандартів з управління якістю.

Цей стандарт замінює ДСТУ ISO 9001-95 “Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування”, ДСТУ ISO 9002-95 “Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування”, ДСТУ ISO 9003-95 “Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробувань”.

У стандарт внесено такі редакційні зміни:

а) термін “міжнародний стандарт” замінено на “державний стандарт”;

б) стандарт доповнено довідковим додатком В, який містить перелік державних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами.

Цей стандарт застосовують під час сертифікації систем якості.

Можливе альтернативне застосування стандартів ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95 під час сертифікації систем якості до 15.12.2003 p.

ДСТУ180 9001-2001

ВСТУП

0.1 Загальні положення

Впровадження системи управління якістю слід вважати стратегічним рішенням організації. На розроблення і впровадження системи управління якістю в організації впливають зміна потреб, конкретні цілі, продукція, яку постачають, застосовувані процеси, а також розмір та структура організації. Цей державний стандарт ні в якому разі не передбачає однаковості структури систем управління якістю чи однаковості документації,

Вимоги до систем управління якістю, установлені в цьому державному стандарті, доповнюють вимоги до продукції. Інформація, позначена як “Примітка”, призначена для кращого розуміння чи уточнення відповідної вимоги.

Цей державний стандарт можуть застосовувати внутрішні та зовнішні сторони, у тому числі органи з сертифікації, для оцінювання здатності організації дотримуватися вимог замовника, регламенту-вальних вимог і власних вимог організації.

Цей державний стандарт розроблено з урахуванням принципів управління якістю, сформульованих в ISO 9000 та ISO 9004.

0.2 Процесний підхід

Цей державний стандарт сприяє прийняттю процесного підходу в розробленні, впровадженні та поліпшенні результативності системи управління якістю для підвищення задоволеності замовника виконанням його вимог,

Для ефективного функціонування організація повинна визначити численні взаємопов'язані види діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти для перетворення входів на виходи, може вважатися процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо становить вхід наступного.

Під “процесним підходом” розуміють застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними.

Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль над зв'язками окремих процесів у межах системи процесів, а також над їхніми сполученням та взаємодією.

Якщо цей підхід застосовують у межах системи управління якістю, він підкреслює важливість:

а) розуміння та виконання вимог;

б) необхідності розглядати процеси з погляду створення додаткових цінностей;

в) вимірювання результатів функціонування процесу та його ефективності;

г) постійного поліпшення процесів на основі об'єктивних вимірювань.

Зображена на рисунку 1 модель системи управління якістю, в основу якої покладено процес, ілюструє зв'язки між процесами, описані в розділах 4-8. Ця ілюстрація показує, що замовники відіграють важливу роль у визначенні вимог як входів. Моніторинг задоволеності замовника вимагає оцінення інформації, пов'язаної із сприйняттям замовником того, як виконала організація його вимоги. Зображена на рисунку 1 модель охоплює всі вимоги цього державного стандарту, але не деталізує процеси.

Примітка. Крім того, до всіх процесів можна застосовувати методологію, відому як “Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій” [англійською мовою “Plan-Do-Check-Act (PDCA)”]. РОСА можна стисло описати так:

Плануй: установлюй цілі та процеси, необхідні для видачі результатів, що відповідають вимогам замовника та політиці організації.

Виконуй: впроваджуй процеси.

Перевіряй: контролюй та вимірюй процеси і продукцію, виходячи з політики, цілей та вимог до продукції, а також звітуй про результати.

Дій: вживай заходи для постійного поліпшення показників функціонування процесу.

ДСТУ ISO 9001 –2001

????????????> Види діяльності, що створюють додаткові цінності

- - - - - - - - - - -> Інформаційний потік

Рисунок 1 — Модель системи управління якістю, в основу якої покладено процес

0.3 Зв'язок з ISO 9004

Це видання стандартів ISO 9001 та ISO 9004 розроблено як узгоджену пару стандартів на системи управління якістю, призначених доповнювати один одного, але їх також можна застосовувати окремо. Хоч ці два державні стандарти мають різні сфери застосування, їхня структура однакова і це дає змогу застосовувати їх як узгоджену пару.

Стандарт ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей організації або для цілей сертифікації чи контрактних цілей. Він зосереджує увагу головним чином на результативності системи управління якістю з погляду задоволення вимог замовника.

Стандарт ISO 9004 містить рекомендації, які охоплюють ширший діапазон цілей системи управління якістю, ніж стандарт ISO 9001, зокрема щодо постійного поліпшення загальних показників та ефективності і результативності діяльності організації. ISO 9004 рекомендують як настанову для організацій, найвище керівництво яких бажає досягти показників, вищих ніж передбачені вимогами ISO 9001. Проте ISO 9004 не призначений для цілей сертифікації чи для контрактних цілей.

0.4 Сумісність з іншими системами управління

Цей державний стандарт було узгоджено з ISO 14001 для уможливлення більшої сумісності обох стандартів на користь широкому колу користувачів.

Цей державний стандарт не містить вимог, специфічних для інших систем управління, пов'язаних, наприклад, з навколишнім середовищем, промисловою гігієною та безпекою праці, фінансами та ризиками, Проте цей державний стандарт дає .змогу організації узгодити або інтегрувати свою систему управління якістю з відповідними вимогами до систем управління. Не виключена можливість того, що організація адаптує свою систему управління для створення системи управління якістю, яка відповідала б вимогам цього державного стандарту.