Примітка. Для невідновлюваних об'єктів показники безвідмовності та довговічності збігаються

6 випробування на безвідмовність

Випробування, що провадять з метою періодичного контролю якості продукції та перевірки стабільності технологічного процесу виготовлення у

режимах та умовах, як правило, більш жорстких, ніж умови експлуатації виробів в апаратурі

7 випробування на довговічність

Випробування, що провадять з метою підтвердження заданого значення інтенсивності відмов λ протягом наробітку tн у складі кваліфікаційних випробувань

8 збережуваність

Властивість об'єкта Зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції під час і після зберігання та (чи) транспортування

9 відмова

Подія, яка полягає у втраті здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта

10 інтенсивність відмов

Умовна густина імовірності виникнення відмови об'єкта, яка визначається за умови, що до цього моменту відмова не виникла

11 мінімальний наробіток

Мінімальна тривалість роботи виробів (об'єктів) у заданих режимах і умовах, протягом якої виробник забезпечує їх працездатність

12 середній наробіток до відмови

Математичне сподівання наробітку виробів (об'єктів) партії до відмови

13 гамма-відсотковий ресурс

Сумарний наробіток, протягом якого об'єкт не досягне граничного стану з імовірністю гамма, визначеною у відсотках

14 імовірність безвідмовної роботи

Імовірність того, що в межах заданого наробітку (на інтервалі часу 0, t) відмова виробу не виникне

15 довірча імовірність

Імовірність того, що не менш, як доля Ρ генеральної сукупності усіх значень параметру Х буде знаходитись на відрізку, обмеженому значеннями Х1, Х2, (Х1< Х2).

16 квантиля

Значення випадкової величини., що відповідає заданій імовірності

17 параметри-критерії придатності

Параметри виробу, по значенню чи зміні яких вважають виріб придатним чи таким, що відмовив

18 нормальні кліматичні умови

Характеризується наступними значеннями кліматичних чинників:

температура повітря від 15 до 35 °С;

відносна вологість повітря від 45 до 80 %;

атмосферний тиск від 84 до 106 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.)

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Науково-технічним центром стандартизації, метрології та сертифікації електронної техніки Μінмашпрому України

РОЗРОБНИКИ: І.О. Радзієвський, к.ф.-м.н., С.М. Деменін (керівник теми), Н.Ф.Колесникова, Л.А.Колесникова, B.I. Кузняк, Л.В. Плаксина

2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України №163 від 29 червня 1994 р.

3. Стандарт гармонізований з Публікаціями МЕК 50 (191), МЕК 271, МЕК 300, МЕК 409, ГОСТ 25359, ГОСТ 21493

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ