НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

НАСТАНОВА

Керівний документ F ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗА ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Guidance paper F

(concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC)

DURABILITY AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007

Мінрегіонбуд України

2008

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

ПЕРЕДМОВА

1ВНЕСЕНО

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститутбудівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"; Червяков Ю.М., канд. техн. наук (керівник розробки), Шляковська О.М.

2НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007 № 357

3Національний стандарт відповідає Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC) (Керівний документ F (стосовно Директиви будівельних виробів – 89/106/ЕЕС) (перероблене та виправлене видання, грудень 2004 року)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

ІІ

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний (Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive –89/106/EEC) (Керівний документ F (стосовно Директиви будівельних виробів – 89/106/EEC) (перероблене та виправлене видання, грудень 2004 року)

Керівний документ прийнято Європейською комісією.

Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій із забезпечення впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

При розробленні цього стандарту не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу, за винятком вилучення посилання на Додаток ZA, Таблицю ZA.1 у п. 10.3.

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

ЗМІСТ

С.

Використані скорочення1

 1. Сфера застосування2
 2. Посилання щодо довговічності, наведені в CPD та IDs2
 3. Визначення3
 4. Фактори, що впливають на довговічність5
 5. Перевірка довговічності5
 6. Підхід до довговічності в технічних умовах8
 7. Сертифікат відповідності9
 8. Типовий контрольний перелік для авторів технічних умов10
 9. Методи оцінки11
 10. Посилання на довговічність в технічних умовах13
 11. Деякі зауваження щодо вибору методів випробування14
 12. Приклади15

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

Вступ

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС) стверджує, що Постійний комітет може "на вимогу Голови чи Держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та Державами-членами, як і між самими Державами-членами, відносно того, як Директива буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних з виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

Ці документи не є автентичним тлумаченнями Директиви.

Вони не є юридично обмежувальними і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, в принципі це не виключає інші процедури, які можуть в рівній мірі відповідати Директиві.

Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви з законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.

Вони можуть в подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, що використана при їх виданні.

 • Цей Керівний документ спочатку було видано службами Європейської Комісії після консультацій з Постійним комітетом з будівництва на 47-й зустрічі 1 липня 1999 року як документ CONSTRUCT 99/367.

 • Він зазнав низки видавничих змін у вересні 2002 року після консультацій з Постійним комітетом з будівництва.

• Його було уточнено в грудні після консультацій з Постійним комітетом щодо документа CONSTRUCT 04/655. Переглянуте та виправлене видання 1.

Preface

Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EEC) states that the Standing Committee may, "at the request of its Chairman or a , examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive".

In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, practical implementation and application of the Directive.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue.

 • This Guidance Paper was originally issued by the European Commission Services, following consultation of the Standing Committee on Construction at the 47th meeting on 1 July 1999, as document CONSTRUCT 99/367.

 • It underwent some editorial changes, in September 2002, following consultation of the Standing Committee on Construction.

•It was updated in December, following a consultation of Standing Committee on the document CONSTRUCT 04/655 Rev. 1

V

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Керівний документ FДОВГОВІЧНІСТЬ ЗА ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Руководящий документ FДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПО ДИРЕКТИВЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬНЬІХ ИЗДЕЛИЙ

Guidance paper FDURABILITY AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

Чинний від 2008-07-01

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

АВ: Узгоджувальні органи (органи, які уповноважені Державами-членами відповідно до статті 10 CPD видавати Європейські технічні ухвалення)

АоС: Сертифікат відповідності згідно з главою V разом з додатком III CPD.

CEN: Європейський комітет зі стандартизації (Європейський комітет з нормування)

CEN/TC: Технічний комітет CEN

CENELEC: Європейський комітет зі стандартизації електротехнічного обладнання (Європейський комітет з нормування в галузі електрики)

CPD: Директива Ради 89/106/ЕЕС (Директива стосовно будівельних виробів)

CUAP: Взаємна домовленість про оцінку процедури для Європейського технічного ухвалення без керівної вказівки (ст. 9.2 CPD)

ЕОТА: Європейська організація з технічних ухвалень

EOTA/WG: Робоча група ЕОТА

ЕТА: Європейське технічне ухвалення (CPD – Глава III тип "технічні умови")

ETAG: Керівні вказівки для Європейського технічного ухвалення

GP: Керівний документ, виданий будівельним підрозділом Європейської Комісії

hEN: гармонізований європейський стандарт (CPD – Глава II тип "технічні умови")

IDs: Дозвільні документи (№ 1 – № 6) відповідно до статті 3.3 CPD, як опубліковано в OJ C 62 від 28.2.1994, с. 1-163

NB: Інформаційний орган (також називається "Орган з оцінки відповідності" для інших нових щойно розроблених директив). Відповідно до CPD та Керівного документа А до інформаційних органів входять органи сертифікації, органи контролю і випробувальні лабораторії.

ACRONYMS USED

АВ: Approval Bodies (Bodies authorised by the Members States according to Article 10 of the CPD to issue European Technical Approvals)

AoC: Attestation of conformity according to Chapter V in conjunction with Annex III of the CPD

CEN: European Committee of Standardisation (Comite Europeen de Normalisation)

CEN/TC: Technical Committee of CEN

CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization (Comite Europeen de Normalisation de I'Electricite)

CPD: Council Directive 89/106/EEC (Construction Products Directive)

CUAP: Common Understanding of Assessment Procedure for European Technical Approval without guideline (art. 9.2 of the CPD)

EOTA: European Organisation for Technical Approvals

EOTA/WG: Working Group of EOTA

ETA: European Technical Approval (CPD Chapter III type of "technical specification")

ETAG: Guideline for European Technical Approval

GP: Guidance Paper issued by the Construction Unit of the European Commission

hEN: harmonised European Standard (CPD Chapter II type of "technical specification")

IDs: Interpretative Documents (No 1 to No 6) according to Art. 3.3 of the CPD, as published in OJ C 62 of 28.2.1994, p. 1-163

NB: Notified Body (also called "Conformity Assessment Body" for others New Approach Directives). According to the CPD and Guidance Paper A. Notified Bodies includes certification bodies, inspection bodies and testing laboratories.

1

ДСТУ Н Б А.1.1-78:2007

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Довговічність – це властивість протягом встановленого або тривалого часу не руйнуватися або втрачати міцність.

1.2. В цьому документі йдеться про довговічність в межах дії Директиви Ради 89/106/ЕЕС1 (тут і далі – Директива стосовно будівельних виробів або CPD) зі змінами та доповненнями, як наводиться в Директиві Ради 93/68/ЕЕС2. Розглядаються тільки аспекти, безпосередньо пов'язані з розробкою технічних умов.

1.3. Керівний Документ призначено для розробників технічних умов (CEN/CENELEC і членів ЕОТА) для розгляду разом з відповідними уповноваженими за встановленими там умовами інспекторами та адміністрацією в межах Європейського економічного простору (ЕЕА). Він пояснює повідомлення Комісії стосовно тлумачення документів Директиви 89/106/ЕЕС3.

2ПОСИЛАННЯ ЩОДО ДОВГОВІЧНОСТІ, НАВЕДЕНІ в CPD та lDs

2.1. Взято до уваги 2-у CPD – "Держави-члени мають свої положення, які містять вимоги не лише з техніки безпеки у будівництві, але й щодо здоров'я, довговічності, енергозбереження, захисту оточуючого середовища та інших важливих аспектів, що мають суспільний інтерес".

2.2. Стаття 3.1 і додаток 1 CPD – Основні вимоги (стосовно інженерно-технічних споруд) будуть виконуватися протягом економічно прийнятного строку експлуатації

2.3. IDs, параграф 1.3.5 – "Економічно прийнятний строк експлуатації:

 1. Строк експлуатації – це період часу, протягом якого функціонування інженерно-технічних споруд буде підтримуватися на рівні, сумісному з виконанням основних вимог.
 2. Економічно прийнятний строк експлуатації припускає, що всі суттєві аспекти враховані, а саме: витрати на проектування, будівництво і використання; витрати, що є результатом перешкод при використанні; ризики і наслідки ушкодження споруд протягом строку їх експлуатації і витрати на страхування, які покривають ці ризики; часткове оновлення, що заплановано; витрати на перевірки, обслуговування, догляд і ремонт; експлуатаційні та адміністративні витрати; контроль; аспекти оточуючого середовища".

1 SCOPE

1.1 Durability is the property of lasting for a given or long time without breaking or getting weaker.

1.2 This paper addresses the issue of durability within the context of the implementation of Council Directive 89/106/EEC1 (hereafter referred to as the Construction Products Directive or CPD), as amended by Council Directive 93/68/EEC2. Only aspects related to the immediate production of technical specifications are considered.

1.3 The Guidance Paper is intended for technical specification writers (CEN/CENELEC and EOTA members), for consideration together with the respective mandates and provisions given therein, and regulators and enforcement authorities within the European Economic Area (EEA). It takes account of the Communication of the Commission with regard to the interpretative documents of Directive 89/106/EEC3.

2REFERENCES RELATING TO DURABILITY IN THE CPD and IDs

2.1. CPD 2nd whereas – "Member States have provisions, including requirements, not only to building safety but also to health, durability, energy economy, protection of the environment, and other aspects important in the public interest."

2.2. CPD Article 3.1 and Annex I – Essential Requirements (applicable to works) shall be satisfied during an economically reasonable working life.

2.3 IDs, para 1.3.5 – "Economically reasonable working life:

 1. The working life is the period of time during which the performance of the works will be maintained at a level compatible with the fulfilment of the essential requirements.
 2. An economically reasonable working life presumes that all relevant aspects are taken into account, such as: costs of design, construction and use; costs arising from hindrance of use; risks and consequences of failure of the works during its working life and costs of insurance covering these risks; planned partial renewal; costs of inspections, maintenance, care and repair; costs of operation and administration; disposal; environmental aspects".

__________

1 OJ L 40, 11.2.1989

2OJ L 220, 30.8.1993

3OJ C 62, 28.2.1994

_________

1 OJ L 40, 11.2.1989

2OJ L220, 30.8.1993

3OJ C 62, 28.2.1994

2

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

2.4. IDs, параграф 5.1(2) – "Стосується Держав-членів, коли і де вони відчувають потребу вжити заходів стосовно строку експлуатації, який може вважатися прийнятним для кожного типу споруд, або для деяких з них, або для частини споруд, пов'язаних з виконанням основних вимог".

2.5. IDs, параграф 5.1(2) – "в тих випадках, коли забезпечення довговічності споруд стосовно основних вимог пов'язано з характеристиками виробів, вимоги щодо підготовки Європейських стандартів та керівні вказівки стосовно Європейських технічних ухвалень, пов'язаних з цими виробами, також будуть гарантувати аспекти довговічності".

 1. IDs, параграф 5.2 (1) – "Категорія В технічних умов і керівних вказівок для Європейського технічного ухвалення повинна включати вказівки щодо строку експлуатації виробів відповідно до галузі використання і методів їх оцінки".

 1. IDs, параграф 5.2 (2) – "Вказівки щодо строку експлуатації виробу не можуть тлумачитись як гарантія, видана виробником, але розглядаються тільки як засіб для вибору необхідних виробів для очікуваного економічно прийнятного строку експлуатації споруд".

 1. ID 1, параграф 4.3.1(3)(iv) – "довговічність (з посиланням на значення характеристик) означає діапазон, в якому значення характеристик зберігаються протягом строку експлуатації при природному процесі зміни характеристик через виключення впливу агресивних зовнішніх дій".

 1. ID 1, додаток – дається визначення аспектам довговічності для деяких виробів: "Довговічність (стосовно значень згаданих раніше характеристик і при подальших діях)".

3. ВИЗНАЧЕННЯ

 1. IDs, para 5.1(2) – "It is up to the Member States, when and where they feel it necessary, to take measures concerning the working life which can be considered reasonable for each type of works, or for some of them, or for parts of the works, in relation to the satisfaction of the essential requirements".

 1. IDs, para 5.1(2) – "where provisions concerning the durability of works in relation to the essential requirement are connected with the characteristics of products, the mandates for the preparation of the European standards and guidelines for European technical approvals, related to these products, will also cover durability aspects".