МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

09.07.1997 N 198

Про затвердження Державних санітарних правил

і норм при виконанні робіт в невимкнених

електроустановках напругою до 750 кВ включно

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Державні санітарні правила і норми при

виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ

включно, що додаються.

2. Всім міністерствам та відомствам, керівникам державних,

кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій

та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм

власності, а також посадовим особам та громадянам України,

інвесторам - громадянам інших держав прийняти вказані Державні

санітарні правила до керівництва та виконання.

3. Заступникам Головного державного санітарного лікаря

України, головним державним санітарним лікарям Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,

залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць,

Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ

України, Державного комітету у справах охорони державного кордону

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України

прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та

виконання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний державний

санітарний лікар України,

перший заступник Міністра Л.С.Некрасова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

09.07.1997 N 198

Державні санітарні норми і правила

при виконанні робіт в невимкнених

електроустановках напругою до 750 кв включно

1. Загальні положення

1.1. Ці Санітарні норми і правила при виконанні робіт в

невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно (далі -

Правила) встановлюють вимоги до умов праці працівників, що

займаються ремонтно-експлуатаційним обслуговуванням невимкнених

елекроустановок напругою до 750 кВ включно та зазнають впливу

електричних і магнітних полів промислової частоти 50 Гц в процесі

трудової діяльності. Правила є обов'язковими для працівників

Міненерго України, Державного комітету України по використанню

ядерної енергії.

1.2. Правила є обов'язковими для виконання всіма установами,

незалежно від їх належності і форм власності і поширюються на всіх

працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення,

реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного

діагностування та експлуатації електроустановок напругою до 750 кВ

включно.

1.3. Знання Правил є обов'язковим для

адміністративно-технічних, оперативних, оперативно-виробничих,

виробничих працівників енергопідприємств, які займаються

експлуатацією, ремонтом, монтажем і налагоджуванням невимкнених

електроустановок в обсязі, відповідному займаній посаді.

Інструкції з охорони праці для цих працівників повинні бути

приведені у відповідність з Правилами. Особи, винні у порушенні

цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або

кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.4. Контроль за виконанням Правил покладається на органи

санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

1.5. Керівники підприємств, установ та організацій, що

експлуатують електроустановки напругою до 750 кВ включно та

допущені до роботи в цих електроустановках, оперативні,

оперативно-виробничі та виробничі працівники несуть персональну

відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на

них завдань та функціональних обов'язків, згідно з чинним

законодавством.

1.6. З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не

застосовуються на території України:

"Нормы и правила по охране труда при работах на подстанциях и

воздушных линиях электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ

переменного тока промышленной частоты". Затв. заст. Головного

санітарного лікаря СРСР Лоранським Д. 29.10.70 N 868- 70, першим

заст. Міністра Міненерго СРСР Борисовим Є. 07.10.70. М. 1972;

"Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях

воздействия электрических полей промышленной частоты". Затв. заст.

Головного санітарного лікаря СРСР Скляровим О.М. 31.07.91

N 5802-01.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

- Порядок проведення атестації робочих місць за умовами

праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92

N 442;

- Положення про розслідування та облік нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і

організаціях. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від

10.08.93 N 623;

- Методичні рекомендації для проведення атестації робочих

місць за умовами праці. Затв. Міністерством праці України, МОЗ

України 01.09.92 р. постанова N 41;

- ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ Устройства экранирующие для защиты от

электрических полей промышленной частоты. Общие технические

требования, основные параметры и размеры;

- ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной

частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению

контроля на рабочих местах;

- ГОСТ 282 59-89 ССБТ Производство работ под напряжением в

электроустановках. Основные требования;

- ГОСТ 12.4.172-87 ССБТ Комплект индивидуальный экранирующий

для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие

технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ Электромагнитные поля радиочастот.

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению

контроля;

- ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ Электростатические поля. Допустимые

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

- ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ Метрологическое обеспечение в области

безопасности труда. Основные положения;

- ДСТУ 2293-93 ССБП Охорона праці. Терміни та визначення;

- Санітарні норми і правила захисту населення від впливу

електромагнітних випромінювань. Затв. Головним державним

санітарним лікарем України В.Ф. Марієвським N 239 від

01.08.96 р.;

- Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок. Затв. ЦК Профспілки 21.08.85, Управлінням ТБ і

ПС Міненерго СРСР 10.09.85 р. - М.: Энергоатомиздат, 1989 р.;

- Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц.

Затв. заст. Головного санітарного лікаря СРСР 17.01.85 N 3206-85.

- Харків. Мінздрав СРСР, 1985 р.;

- Методические указания по определению электромагнитного поля

воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические

требования к их размещению N 4109-86. Затв. МОЗ СРСР 30.05.86;

- Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

Затверджено наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від

23.09.94 N 263/121;

- Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань

працівників з питань охорони праці, затверджене наказом

Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 N 30 ,зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за N 95/304;

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом

Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 N 123 ,

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за N 196;

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

Затв. наказом МОЗ України від 31.03.94 N 45;

- Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними

умовами праці, на яких забороняється застосування праці

неповнолітніх. Затв. наказом МОЗ України від 31.03.94 N 46

, зареєстрований в Міністерстві юстиції України

28.07.94 за N 176/385;

- Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними

умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

Затв. наказом МОЗ України від 29.12.93 N 256.

3. Визначення, позначення, скорочення

У цих Правилах застосовуються такі терміни, визначення,

позначення та скорочення:

- ЕМП - електромагнітне поле;

- ПЧ - промислова частота (50 Гц);

- ЕП - електричне поле;

- МП - магнітне поле;

- розподільчий пристрій (РП) - електропристрій одного класу

напруги, призначений для розподілу потужності між споживачами;

- ВРП - відкритий розподільчий пристрій;

- ЗРП - закритий розподільчий пристрій;

- ПЛ - повітряна лінія;

- КЛ - кабельна лінія;

- ЕМВ - електромагнітне випромінювання радіочастотного

діапазону від елекроустановок;

- екрануючий комплект (ЕК) - костюм, комбінезон або халат з

рукавичками, шкарпетками, взуттям, капюшоном із тканини з

електропровідною поверхнею;

- граничнодопустимий рівень виробничого фактора (ГДР) -

рівень виробничого фактора, вплив якого при роботі встановленої

тривалості за час всього трудового стажу не призводить до травм,

захворювання або відхилень в стані здоров'я у віддалені періоди

життя теперішнього і наступного поколінь (ГОСТ 12.1.002-88);

- зони впливу ЕМП ПЧ - простір навколо електрообладнання, де

можливо опромінювання людини електричним або магнітним полем чи їх

спільною дією;

- середній рівень напруженості ЕП та МП ПЧ (СРН ЕП та МП

ПЧ) - рівень впливу ЕП, МП на робочому місті, що вноситься при

атестації у графу 5 "карти умов праці", як середньоарифметичне

значення вимірів напруженості ЕП і МП у зоні робіт працюючих;

- електроустановка - узагальнююче поняття, що включає до себе

ПЛ, КЛ, ВРП, ЗРП, підстанція, генератори, струмопроводи тощо;

- роботи в невимкнених електроустановках - це роботи, що

виконуються у безпосередній близькості від електроустановок під

напругою, при яких працівники знаходяться в одній або декількох

зонах впливу ЕП, МП;

- ВРН - виконання робіт під напругою в невимкнених

електроустановках з можливістю торкання струмоведучих частин

безпосередньо тілом людини або через ізолюючі пристрої;

- СЗЗ - санітарно-захистна зона - це територія, на якій

напруженість ЕП перевищує 1 кВ/м. СЗЗ для ПЛ встановлюється у

вигляді земельної ділянки, межі якої регламентуються по обидві

сторони на певній відстані від проекції крайніх фазних проводів на

землю, в перпендикулярному до ПЛ напрямку:

для ПЛ напругою 330 кВ - 20 м;

ПЛ - 500 кВ - 30 м;

ПЛ - 750 кВ - 40 м;

- СЕС - санітарно-епідеміологічна станція;

- робоче місце - це місце постійного або тимчасового

перебування працюючих у процесі трудової діяльності (ГОСТ

12.1.005-88);

- типове робоче місце - робоче місце в електроустановках з

одноманітним обладнанням. Наприклад, на опорі або траверсі ПЛ

конкретного класу напруги; у комірці ВРП роз'єднувача, вимикача

тощо;

- "Н" - низове, "В" - верхове, "ВП" - верхове з торканням

потенціалу проводу фази - розподіл робочих місць за категорійністю

робіт;

- атестація робочих місць за умовами праці - комплексна

оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу,

супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на стан

здоров'я і працездатність працівників в процесі трудової

діяльності;

- визначення рівнів впливу ЕМП ПЧ (ЕП і МП) - це вимірювання

або розрахунок напруженості ЕП, МП у точці можливого перебування

працівників та екстраполяція вимірів і розрахунків до максимальних

значень напруги і струму;

- екстраполяція - приведення результатів вимірів

(розрахунків) напруженостей ЕП, МП ПЧ на кожній точці і при

існуючій на цей час напрузі U , струмі I до максимальних значень

i i

напруги U та струму I для узагальнення рівнів впливу ЕМП на

max max

типових робочих місцях;

- максимальне значення напруги U - найбільша робоча

max

напруга електроустановки згідно таблиці 3.1;

Таблиця 3.1.

Максимальне значення напруги

для електроустановок 110-750 кВ

------------------------------------------------------------------

| Номінальна напруга кВ | 110 | 150 | 220 | 330 | 400 | 500 | 750|

|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| Максимальні значення | | | | | | | |

| напруги U кВ | 127 | 172 | 252 | 363 | 420 | 525 | 787|

| max | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

- максимальне значення струму I - струм допустимого

max

перевантаження електроустановки на протязі однієї години.

4. Фактори та зони впливу електричного

та магнітного полів промислової частоти

на робочих місцях працівників енергопідприємств

4.1. Основними факторами, що регламентують межі зон впливу

ЕМП для робочих місць працівників енергопідприємств і заходи та

засоби їх захисту в межах цих зон, є напруженості ЕП та МП

промислової частоти.

ЕП та МП промислової частоти є біологічно діючими факторами

виробничого середовища для працівників, які займаються

ремонтно-експлуатаційним обслуговуванням невимкнених

електроустановок напругою до 750 кВ і вище. При тривалому впливі

ЕП і МП промислової частоти на людину напруженостями, що

перевищують граничнодопустимі рівні, ці поля можуть викликати

зміни у функціональному стані нервової, серцево-судинної та

ендокринної систем, а також деяких обмінних процесів, стану

імунологічної реактивності організму і в його репродуктивній

функції.

4.2. При перебуванні людини у ЕП в її тілі протікає струм