ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

18.01.2007 N 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2007 р.

за N 77/13344

Державні санітарні норми і правила

"Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей"

1. Загальні положення

1.1. Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до

друкованої продукції для дітей" (далі - санітарні правила)

поширюються на видання газетні, журнальні, книжкові (у т.ч.

навчальні видання, підручники, навчальні посібники), а також іншу

друковану продукцію, призначену для використання дітьми, що

видаються в Україні із застосуванням шрифтів на кириличній

графічній основі та латинській графічній основі або імпортуються в

Україну.

1.2. Згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення" державні

санітарні норми і правила є обов'язковий для виконання

нормативно-правовий акт. Відповідно до Закону України "Про

видавничу справу" до суб'єктів видавничої справи

відносяться видавці, виготовлювачі та розповсюджувачі видавничої

продукції.

Порушення санітарних норм і правил тягне за собою

дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність

відповідно до чинного законодавства.

1.3. Ці санітарні правила - обов'язковий для виконання

суб'єктами видавничої справи незалежно від відомчої належності та

форм власності документ, який регламентує вимоги щодо оформлення

друкованої продукції за показниками безпеки для здоров'я дітей.

Санітарні правила не розповсюджуються на спеціалізовані видання

для дітей з вадами слуху, зору, мови.

1.4. Санітарні правила спрямовані на профілактику захворювань

органів зору, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, а

також розладів нервово-психічної сфери організму в дітей.

1.5. Нагляд за виконанням вимог санітарних правил згідно з

чинним законодавством здійснюють установи та заклади державної

санітарно-епідеміологічної служби.

2. Терміни та визначення

У санітарних правилах застосовані такі терміни та визначення:

виокремлений текст - частина тексту, а саме правила, фрази

або окремі слова, літери, знаки зі зміненим порівняно з прийнятим

для цього тексту поліграфічним оформленням з метою привернути

увагу читача;

випускні дані - частина вихідних відомостей, що зазначають

дату підписання до друку, формат паперу, спосіб друку, обсяг

видання, тираж;

високий друк - спосіб друкування, за яким фарба переноситься

на папір або інші матеріали рельєфними елементами друкарської

форми, що височать над заглибленими пробільними (проміжними)

елементами друкарської форми;

вихідні відомості - сукупність даних, що характеризують

видання та призначені для його оформлення, бібліографічного

оброблення, статистичного обліку та інформування споживачів;

вихідні дані - частина вихідних відомостей, що визначають

місце видання, назву видавництва та рік видання;

виворітний шрифт - світлий текст на чорному, сірому або

кольоровому фоні;

вічко - зображення знака, літери, цифри тощо;

гарнітура шрифту - комплект однакових за стилем рисунку

вічка, але різних за накресленням та кеглем шрифтів;

група шрифтів - шрифти з єдиним характером їхньої графічної

побудови. У межах кожної групи шрифти діляться на гарнітури;

глибокий друк - спосіб друкування за допомогою друкарських

форм, друкарські елементи яких заглиблено, а пробільні (проміжні)

елементи височать над ними;

гігієнічні вимоги - комплекс вимог, спрямованих на

забезпечення зручності читання тексту з метою попередження

негативного впливу процесу читання на здоров'я людини;

додатковий текст - текст, а саме практичні завдання, питання,

таблиці, примітки, додатки, що має довідково-пояснювальний

характер і супроводжує основний текст;

збільшення інтерліньяжу - пробіл між нижніми виносними

елементами знаків верхнього рядка та верхніми виносними елементами

знаків нижнього рядка, який вимірюється в пунктах;

зручне для читання видання - видання, під час читання якого

не розвивається зорова втома. Зручність для читання видань

залежить від його шрифтового оформлення та якості поліграфічного

виконання або оформлення;

ілюстрація - зображення, яке доповнює, пояснює чи прикрашає

текст видання;

ілюстративність видання - ступінь насиченості видання

ілюстраціями;

кегль шрифту - розмір шрифту в системі Дідо, що визначається

відстанню між верхньою і нижньою стінками великих літер;

комбіноване видання - видання, яке містить разом з друкованим

текстом записи звуків (пластинка, магнітофонні стрічки) і

зображення на інших матеріальних носіях (слайди, діапозитиви,

CD-диски, DVD-диски, відеокасети), а також іграшки, канцелярські

прилади тощо;

місткість шрифту - кількість знаків шрифту, яка поміщається в

рядку довжиною один квадрат або ;

накреслення вічка - положення, нахил, насиченість та

щільність, які характеризують вічко;

основний текст - текст, що передає головний зміст видання та

займає основний обсяг;

поля - незадруковані ділянки вздовж периметру полоси сторінки

видання;

полоса - площа, яка відводиться на сторінці видання під набір

тексту та/або відображення ілюстрацій;

підручник - основне навчальне видання із систематизованим

викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій

навчальній програмі, у тому числі Буквар;

посібник навчальний - навчальне видання, яке доповнює або

частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з

8.12. Кількість переносів визначається підрахуванням їхньої

кількості на характерних сторінках. Для оцінки цього показника

потрібно відбирати сторінки без ілюстративного матеріалу.

8.13. Зовнішній вигляд друкованих виробів контролюють

візуально.

8.14. Розміри виробів, відстань між лініями, розміри полів і

клітинки зошитів вимірюють лінійкою вимірювальною за ГОСТ 427-75.

8.15. Несуміщення ліній на суміжних сторінках визначають

вибірково по одному вимірюванню на п'яти послідовних розгортках,

починаючи з першого, на кожному зошиті, відібраному для

контрольної перевірки. За результат випробувань приймають середнє

арифметичне значення цих вимірювань. Результат округлюють з

точністю до першого десяткового знака.

8.16. Вимірювання товщини ліній, відстані між лініями,

розміру клітинок, ширини полів проводять вибірково, не менше ніж у

двох місцях на двох сторінках кожного зошита, відібраного для

контрольної перевірки. За результат випробувань приймають середнє

арифметичне значення цих вимірювань. Результат округлюють з

точністю до першого десяткового знака.

8.17. Товщину ліній вимірюють лупою вимірювальною оптичною з

ціною поділки вимірювальної шкали або лінійкою з оптичним

візиром.

8.18. Експериментальне визначення зручності читання проводять

у вигляді натурного експерименту з використанням комплексу

загальноприйнятих гігієнічних, фізіологічних, офтальмологічних,

психологічних та інших методик.

8.19. Санітарно-хімічні дослідження видань на вміст

формальдегіду та важких металів слід обов'язково проводити для

видань першої вікової групи та для інших видань у разі відсутності

документів, які підтверджують безпечність використаних

поліграфічних матеріалів для здоров'я людини, відповідно до вимог

ДСанПіН 5.5.6.012-98 ( v0012588-98 ) та СанПіН 42-123-4240-86

( v4240400-86 ).

8.20. Результати державної санітарно-епідеміологічної

експертизи слід уважати позитивними у разі відповідності

нормативним вимогам усіх показників, що контролюються.

Допускається відхилення за довжиною рядка та/або місткістю не

більше, ніж на + 10 %.

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 1

до пункту 3.3 санітарних

правил

ПРОТОКОЛ

гігієнічної оцінки шрифтового оформлення видання

------------------------------------------------------------------

|Найменування | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Автор | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Вихідні відомості: | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|видавництво | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|місце знаходження | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|друк | |формат |папір |

|--------------------------+-------------------------------------|

|надруковано | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|вікова група | |

|----------------------------------------------------------------|

|Оцінка основного тексту: |Оцінка додаткового |

| |тексту: |

|-------------------------------------------+--------------------|

|гарнітура шрифту |гарнітура шрифту |

|-------------------------------------------+--------------------|

|накреслення вічка |накреслення вічка |

------------------------------------------------------------------

Основний текст

------------------------------------------------------------------------------

|Параметр |Кегль шрифту| Збільшення |Довжина рядка|Місткість шрифту|Відмітка|

| | (пункт) |інтерліньяжу | (мм) |(знаків/квадрат)| про |

| | | (пункт) | | |прийман-|

|---------+------------+-------------+-------------+----------------| ня |

|характер-| у |норма| у |норма| у |норма| у | норма | |

| ні |видан-| (не |виданні| (не |виданні| |виданні | (не | |

|сторінки | ні |менш)| |менш)| | | |більш) | |

|---------+------+-----+-------+-----+-------+-----+--------+-------+--------|

| | | | | | | | | | |

|---------+------+-----+-------+-----+-------+-----+--------+-------+--------|

| | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Додатковий текст

------------------------------------------------------------------------------

|Параметр |Кегль шрифту| Збільшення | Довжина |Місткість шрифту|Відмітка|

| | (пункт) |інтерліньяжу | рядка (мм) |(знаків/квадрат)| про |

| | | (пункт) | | |прийман-|

|---------+------------+-------------+-------------+----------------| ня |

|характер-| у |норма| у |норма | у |норма| у | норма | |

| ні |видан-| (не |видан-| (не | видан-| |виданні | (не | |

|сторінки | ні |менш)| ні |менш) | ні | | |більш) | |

|---------+------+-----+------+------+-------+-----+--------+-------+--------|

| | | | | | | | | | |

|---------+------+-----+------+------+-------+-----+--------+-------+--------|

| | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Висновок ________________________________________________________

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 2

до пункту 3.3 санітарних

правил

ПРОТОКОЛ

оцінки ілюстративного оформлення видання

-------------------------------------------------------------------

|Характерні|Колірність|Ілюстративність| Текстівки |Відмітка |

|сторінки |ілюстрацій|сторінки |-----------------|про |

| | | |кегль |відста- |приймання|

| | | |(пункти)|нь до | |

| | | | |малюнку | |

| | | | |(мм) | |

|----------+----------+---------------+--------+--------+---------|

| | | | | | |

|----------+----------+---------------+--------+--------+---------|

| | | | | | |

-------------------------------------------------------------------

Середній обсяг ілюстрацій у виданні __________________%

Гігієнічна експертиза друку на кольоровому,

сірому фоні, ділянках багатоколірних ілюстрацій

------------------------------------------------------------------

|Характерні сторінки | Заміри |Відмітка про приймання|

| |-------------------| |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

|---------------------+---+---+---+---+---+----------------------|

| | | | | | | |

|---------------------+---+---+---+---+---+----------------------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Оцінка полів

------------------------------------------------------------------

|Характерні|Корінцеве|Корінцеве|Верхнє|Зовнішнє|Нижнє |Відмітка |

|сторінки |поле (мм)|поле на |поле |поле |поле |про |

| | |суміжних |(мм) |(мм) |(мм) |приймання|

| | |сторінках| | | | |

| | |(мм) | | | | |

|----------+---------+---------+------+--------+-------+---------|

| | | | | | | |

|----------+---------+---------+------+--------+-------+---------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Оцінка кількості переносів на сторінці

------------------------------------------------------------------

|Характерні сторінки |Кількість переносів |Відмітка про приймання|

|--------------------+--------------------+----------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

Друк: чіткість _________ інтенсивність кольору __________________

рівномірність ________________________ колір ____________________

Зовнішнє оформлення: скріплення _________________________________

__________________________ палітурка ____________________________

маса видання (г) __________________

Висновок: _______________________________________________________

М.П. _______________ ___________ 20__ року

підпис

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

----------------------------------

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

18.01.2007 N 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2007 р.

за N 77/13344

Про затвердження Державних санітарних норм

і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої

продукції для дітей"

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні

вимоги до друкованої продукції для дітей" (додаються).