ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ,

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 01.07.1999 р. N 30

Про затвердження Державних санітарних правил і норм.

Я, Головний державний санітарний лікар України, Бобильова Ольга

Олександрівна, розглянувши рішення координаційної комісії Головного

санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів від

17.05. 1999 року N5 щодо можливості затвердження  2Державних санітарних

 2правил та норм захисту продовольчої сировини та продуктів харчування

 2від забруднення нітрозамінамн 0 та керуючись Законом України "Про забез-

печення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

 2ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити  2Державні санітарні правила та норми захисту продоволь-

 чої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами.

2.Міністерствам, комітетам, іншим центральним органам виконавчої

влади, керівникам державних, кооперативних, колективних та приватних

підприїмств, організацій та установ незалежно від відомчого підпо-

рядкування та форм власності, а також посадовим особам та громадянам

України, інвесторам, громадянам інших держав прийняти вказані Державні

санітарні правила і норми до керівництва та виконання.

З. Заступникам Головного державного санітарного лікаря України, Го-

ловним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, облас-

тей, міст Київа та Севастополя, водного, залізничного, повітряного

транспорту, санепідустановам Міністерства оборони України,Міністерства

внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони дер-

жавного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки

України прийняти вказані Державні санітарні правила і норми до керів-

ництва та виконання.

4. Українському науковому гігіїнічному центру Міністерства охорони

здоров"я України (A.M.Сердюк) видати цей нормативний документ в необ-

хідній кількості.

О.О.Бобильова

Начальник Головного санепідуправління

МОЗ України Бережнов С.П.

- 2 -

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного Державного

санітарного лікаря України

"1" липня 1999р. N30

4. Гігіїна харчування

4.2. Харчові продукти, продовольча сировина і харчові добавки

Державні санітарні правила і норми захисту продовольчої сировини

та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами

ДСанПіН 4.4.2.030- 99

Галузь застосування

ДСанПіН передбачений для органів державної виконавчої влади та ор-

ганів місцевого самоврядування, підприїмств, організацій і інших юри-

дичних осіб, громадян-підприїмців, діяльність яких здійснюїться в га-

лузі постачання і виробництва харчових продуктів та продовольчої сиро-

вини, організацій державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ Ук-

раїни і інших органів, що здійснюють державний та відомчий санітар-

но-епідеміозюгічни нагляд, а також для інших організацій, уповноваже-

них на проведення державного контролю за якістю харчової продукції.

- 11 -

Додаток N2

(обов'язковий)

Допустимий вміст нітратів в продуктах рослинництва відкритого

(незахищеного) грунту (мг/кг сирого продукту за нітрат-іоном )*/

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Продукти рослинництва │ Вміст нітратів │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Томати, яблука, груші, кавуни, │ 60 │

│виноград столових сортів │ │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Цибуля ріпчаста, дині │ 90 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Картопля │ 120 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Огірки, перець солодкий │ 200 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Баклажани, морква │ 300 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Капуста білокачанна, кабачки, │ 400 │

│цибуля-перо │ │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Редис, редька, салат, шпинат, щавель │ 1200 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Буряк столовий │ 1400 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Кріп, петрушка │ 1500 │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

*/ МБТ 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы ка-

чества продовольственного сырья и пищевых продуктов.

.

- 12 -

 ш1.1

Додаток N3

(обов'язковий)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОМУ ВИЗНАЧЕННЮ

НІТРОЗОДИМЕТИЛАМІНУ ТА НІТРОЗОДІЕТИЛАМІНУ В ПРОДОВОЛЬЧІЙ СИРОВИНІ

ТА ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ

N-нітрозодиметиламін (НДМА) та N-нітрозодіетиламін (НДЕА) -

представники великого класу канцерогенних N-нітрозамінів - органічних

речовин, які містять в собі групу N=O. Це жовті маслянисті рідини, по-

мірно розчинні в воді і добре в багатьох розчинниках та ліпідах; реак-

ційно спроможні. Відрізняються високою леткістю і переганяються з во-

дяною парою (табл.1). Чутливі до УФ-променів, стійкі до дії міцних лу-

гів, але розкладаються в водних розчинах кислот.

НДМА і НДЕА ї канцерогенами для всіх видів тварин, на яких прово-

дились випробування. Спричиняють розвиток доброякісних та злоякісних

пухлин різних органів у різних видів при введенні різними шляхами.

Токсичні для всіх видів лабораторних тварин.

Гранично допустима концентрація суми НДМА і НДЕА в продовольчій

сировині та продуктах харчування -0.002-0.015 мг/кг, клас небезпеки 1.

Таблиця 1. Фізико-хімічна характеристика N-нітрозодиметиламіну

та N-нітрозодиетиламіну

┌──────┬──────┬───────┬────┬───┬──────┬──────┬──────┬─────────┬────────┐

│Нітро-│Струк-│Сумар- │Моле│ Т │Коефі-│Відно-│  Роз-│ LD 450 │Органи,в│

│замін │турна │на │куля│кип│ціїнт │сна  │  чин-│мг/кг │яких пе-│

│ │форму-│форму- │рна │5о │залом-│щіль- │ ність│маси ті- │реважно │

│ │ла │ла │маса│ОС │лення │ність │ в │ла, шлях │індукую-│

│ │ │ │ │ │n 520 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │44 0 │d 520 │воді% │надход- │ться пу-│

│ │ │ │ │ │ │44 0 │ │ження │хлини │

├──────┼──────┼───────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤

│N-ніт-│СН430 │(СН430)│74.1│152│1.4374│1.0061│ 12 │щурі: 27│Печінка,│

│розо- │О=N-N │420Н │ │- │ │ │ │-41(перо │нирки, │

│диме- │СН430 │-NО │ │153│ │ │ │ральне) │дихальні│

│тила- │ │ │ │ │ │ │ │миші: 20 │шляхи │

│мін │ │ │ │ │ │ │ │(внутрі- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │шньоче- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ревне) │ │

├──────┼──────┼───────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤

│N-ніт-│С420Н │(С420Н │102 │ │1.4386│0.9422│ 10 │щурі:280 │Печінка,│

│розо- │450 │450)420│.1 │ │ │ │ │(перора- │нирки, │

│диетил│О=N-N │ N-NO │ │177│ │ │ │льне та │дихальні│

│амін │С420Н │ │ │ │ │ │ │внутрі- │шляхи, │

│ │450 │ │ │ │ │ │ │шньоче- │шлунково│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ревне) │ -кишко-│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ вий │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тракт │

└──────┴──────┴───────┴────┴───┴──────┴──────┴──────┴─────────┴────────┘

- 13 -

 _Принцип і характеристика методу визначення

Метод базуїться на виділенні НА з гомогенізованої середньої проби

продукту двохступеневою дистиляціїю з водяною парою, подальшою екс-

тракціїю хлористим метиленом і кількісним визначенням вмісту індивіду-

альних НА за допомогою газового хроматографа з полуменево-іонізаційним

детектором.

Нижня межа визначення НДМА і НДЕА в аналізуїмому об"їмі розчину

проби (1 мл) - 0.00005 мг.

Діапазон вимірюваних концентрацій 0.0005 мг/кг (0.25 ГДК) - 0.2

мг/кг (100 ГДК).

Визначенню НДМА і НДЕА не перешкоджають інші нітрозаміни. Сумарна

похибка методу не перевищуї  _+ .25% при довірчій імовірності 0.95.

 _Прилади, апаратура, посуд

1. Газовий хроматограф будь-якої марки з полуменево-іонізаційним

детектором

2. Колонка газохроматографічна латунна чи скляна довжиною та

внутрішнім діаметром

3. Ротаційний випарник типу ИР-1М, ТУ 25-11-917-76

4. Лабораторний млин чи м'ясорубка, ТУ 16-539.712-73

5. Лійка ділильна, 500 мл, ГОСТ 23932-79

6. Фарфорова ступка з товкачиком

7. Терези лабораторні Т1-500 загального призначення 2-го класу

точності, ГОСТ 24104-88

8. Пробірки мірні ГОCT 25336-82

9. Піпетки 2-2-1, ГОСТ 20292-74

10. Мікрошприц місткістю 1 мкл, ТУ 25.05-2152-76

11. Секундомір , ТУ 25-1819.0024-90

12. Міри маси, ГОСТ 7328-82Е

13. Колби мірні 2-100-2, ГОСТ 1740-74

14. Колби мірні 2-10-2, ГОСТ 1740-74

15. Ампули скляні місткістю 5 см 53 0, ГОСТ 18122-75

16. Самописець будь-якої марки

17. Апарат для перегонки під вакуумом, ГОСТ 25336-82

Допускаїться заміна вказаних приладів та посуду на аналогічні чи

такі, що не поступаються за метрологічними характеристиками

 _Реактиви, розчини, матеріали

1. Стандартні розчини НДМА, НДЕА, 99.9% (МАВР, Франція)

2. Вихідний розчин НДМА і НДЕА (1мкг/см 53 0 кожного)

3. Хлористий метилен, МРПУ 6-09-5362-68 "ч".

4. Дистильована вода, ГОСТ 6709-72

5. Хлористий натрій, ГОСТ 4233-77 "ч".

6. Гідроксид натрію, ГОСТ 4328-66 "хч".

7. Сірчана кислота, ГОСТ 4204-66 "хч".

- 14 -

8. Натрій сірчанокислий безводний, ГОСТ 4166-66 "хч".

9. Оцтова кислота, ГОСТ 61-99 "хч".

10. Бромистоводнева кислота, ГОСТ 2062-67 "чда".

11. Азот газоподібний, ГOCT 9293-74, в балоні з редуктором.

12. Водень газоподібний, ГОСТ 3022-80 в балоні з редуктором.

13. Повітря стиснене, ГОСТ 11982-73

14. Насадка для хроматографічної колонки - хроматон N-AW-HMDS

(0.16-) + 15% Carbowax-4000

15. Парафін нафтовий твердий, ГОСТ 23683-89

Реактиви кожної партії перевіряють на відсутність нітрозамінів,

для чого пробу реактивів в кількості, шо використовуїться в експери-

менті, екстрагують хлористим метиленом, концентрують до об'їму 1 мл та

аналізують концентрат на вміст НА згідно з даною методикою. При від-

сутності НА реагенти використовують в роботі, при наявності НА - замі-

нюють на нову партію.

 _Приготування вихідного розчину

В мірну колбу місткістю 100 см 53 0 наливають 50-60 см 53 0 хлористого

метилену, вносять 0.1 мкл аналітичного стандарту НДМА та 0.1 мкл ана-

літичного стандарту НДЕА (внесення канцерогенів в колбу проводять та-

ким чином, щоб краплі цих речовин попадали прямо в розчин), доводять

розчинником до мітки і перемішують. Вихідний розчин (концентраціїю

1мкг/см 53 0 НДМА та 1 мкг/см 53 0 НДЕА) використовуїться для приготування ка-

лібрувальних та стандартних розчинів, залишки зберігаються в запаяних

ампулах в холодильнику не більше 3-х місяців.

 _Відбір і підготовка проби для аналізу

Для визначення вмісту НА в харчових продуктах відбирають 100-

300г досліджуваного продукту в залежності від очікуваного забруднення.

Відібраний зразок повинен відображати середній склад всіїї партії

цього продукту.

Спосіб подрібнення залежить від консистенції речовини. Тверді чи

сухі продукти розмелюються на спеціальному лабораторному млині, а кор-

неплоди, овочі, фрукти, ягоди, м'ясні та рибні продукти спочатку про-

пускаються через м'ясорубку, потім розтираються в ступці до отримання

гомогенної маси.

 _Проведення аналізу

Визначення НА в харчових продуктах складаїться з кількох етапів :

1) Виділення НА з проби за допомогою дистиляції з водяною парою з

нейтрального середовища;

2) дистиляція з лужного середовища;

3) переведення НА в органічну фазу екстракціїю хлористим метиленом;

4) сушіння екстракту;

5) концентрування екстракту до певного об'їму;

6) кількісне визначення НА.

- 15 -

Гомогенізовану пробу переносять в круглодонну колбу на 1000 мл,

яку з'їднують з паровиком та прямим холодильником (Мал.1). До продукту

додають NaCl, 200 мл дистильованої води та відганяють з водяною

парою, збираючи 100 мл дистиляту. Далі додають гідроокису натрію

та для запобігання викиду проби при дистиляції 1- парафіну, зби-

рають ще 100 мл дистиляту. Весь дистилят переносять в ділильну лійку

об'їмом 500 мл, тричі екстрагують 15 мл хлористого метилену протягом

1-2 хвилин. Об'їднаний екстракт висушують прожареним сульфатом натрію

і концентрують до 1 мл в випарюванням в потоці азоту або на ротаційно-