К.9 Підключення до силових установок при монтажі і демонтажі крана допускається після узгодження з генпідрядником ПВР на монтаж і демонтаж крана.

К.10 У разі відмови роботи гідроприводу підйомника має забезпечуватися аварійне опускання робочої платформи зі швидкістю не більше 0,2 м/с.

К.11 Будова електроустановок повинна відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32.

К.12 Експлуатація електроустановок повинна виконуватись із додержанням вимог

ДНАОП 0.00-1.21.

К.13 Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються до експлуатації лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.

К.14 У випадку, якщо в процесі будівництва у небезпечні зони поблизу місць переміщення вантажів кранами і поблизу споруджуваних будівель можуть потрапити експлуатовані будівлі, споруди, транспортні чи пішохідні дороги, інші місця можливого перебування людей, виконуються передбачені у ПОБ і ПВР заходи з дотримання там техногенної безпеки та безпеки праці:

а) поблизу місць переміщення вантажів кранами:

- обмеження зони роботи вантажопідіймальних кранів так, щоб у місцях перебування людей та знаходження прилеглих об'єктів виключити виникнення небезпечних чинників шляхом:

• використання серійних пристроїв примусового обмеження зони роботи кранів за допомогою кінцевих вимикачів,

• використання кранів, оснащених засобами примусового обмеження переміщення вантажів за спеціальними програмами;

- винесення на місцевість і вказування кранівникові позначеної на будгенплані зони роботи крана, у якій засобами примусового обмеження роботи крана запобігається виникнення небезпечних ситуацій для людей і прилеглих об'єктів;

- організаційні заходи із безумовного виключення під час роботи крана перебування людей, не зайнятих у роботі з ним, у небезпечних зонах, визначених у ПВР;

- обмеження швидкості повороту стріли крана у бік межі робочої зони до мінімальної при від

стані від вантажу, який переміщується, до межі зони менше 7 м;

- застосування запобіжних або страхувальних пристроїв, що запобігають падінню вантажу, при переміщенні вантажів на ділянках, розташованих на відстані менше 7 м від межі небезпечної зони;

-переміщення залізобетонних виробів із застосуванням вантажозахоплюючого пристрою, обладнаного засобом для випробування міцності монтажних петель, або страхувального пристрою, що виключає можливість падіння цих виробів;

б) на ділянках поблизу споруджуваної (реконструйованої) будівлі:

- встановлення по периметру споруджуваної будівлі захисного екрана, що має висоту, яка дорівнює або більша за висоту можливого перебування вантажу, який переміщується вантажопідіймальним краном;

- обмеження зони роботи крана так, щоб у місцях розташування захисного екрана вантаж, який переміщується, не виходив за контури будівлі і не піднімався вище екрана;

- влаштування захисних настилів і козирків встановленої конструкції у місцях, визначених у ПОБ і ПВР.

К.15 Під час виконання будівельно-монтажних робіт із застосуванням машин і механізмів здійснюються передбачені у ПВР заходи із забезпечення техногенної і пожежної безпеки та безпечних умов праці з урахуванням організаційних і технологічних умов, що складаються на кожному етапі будівництва:

- машини, місця їх встановлення та режими роботи мають відповідати параметрам, перед баченим технологією, та конкретним умовам виконання робіт;

- вантажопідіймальні крани та підіймачі мають відповідати умовам виконання робіт за вантажопідйомністю, висотою підіймання, вильотом стріли, можливістю пристосування до індивідуальних умов роботи, монтажу, демонтажу та обслуговування;

- мають бути дотримані безпечні відстані від машин (механізмів) до повітряних ліній електропередачі, місць руху міського транспорту, і пішоходів, а також безпечні наближення до будівель і місць складування будівельних конструкцій, деталей і матеріалів;

- здійснення організаційних заходів і застосування технічних засобів необхідного обмеження шляхів, швидкості руху, кутів повороту тощо для машин і їх робочих органів в умовах обмеженого простору і обмеженого огляду робочої зони;

- застосування технічних засобів зв'язку машиніста із працюючими відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.05;

- за необхідності сумісної роботи кількох машин вжиття заходів з її безпеки в умовах стисненого будівельного майданчика;

- визначення під'їзних шляхів, порядку їх використання, місць і порядку складування вантажів на стисненому будівельному майданчику;

- на робочих місцях, на будівельному майданчику і в навколишньому середовищі має забезпечуватися дотримання регламентованих у ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039 та ДСН 3.3.6.042 безпечних рівнів звукових та вібраційних навантажень і впливу на мікроклімат від роботи будівельних машин, транспортних засобів, виробничого устаткування, засобів механізації, пристроїв, оснастки, ручних машин та інструмента.

К.16 За необхідності сумісної роботи кількох вантажопідіймальних кранів, зони дії яких перетинаються, у ПВР розробляються обов'язкові для дотримання схеми їх безпечної сумісної роботи для кожного варіанта виробничих потреб на кожному з етапів будівництва. Цими схемами передбачається дотримання регламентованої НПАОП 0.00-5.05 безпечної відстані між вантажами, які переміщуються, визначаються небезпечні зони, до яких не допускається входження каретки крана, а також унеможливлюється зіткнення:

- кранів, що працюють в одній зоні;

- стріл кранів;

- стріли нижчого крана і канатної підвіски гака вищого крана;

- контрстріли нижчого крана і канатної підвіски гака вищого крана.

Межі дії і правила роботи кожного крана супроводжуються необхідними поясненнями. Нанесені на будгенплані межі дії кожного крана позначаються на місцевості і вказуються кранівнику.

За умови оснащення кранів технічними засобами забезпечення безпечної сумісної роботи екс

плуатація кранів у загальній робочій зоні здійснюється відповідно до інструкцій з експлуатації вказаних засобів.

ДОДАТОК Л

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА МОНІТОРИНГ ОБ'ЄКТА, ПРИЛЕГЛОЇ ЗАБУДОВИ ТА ТЕРИТОРІЇ

У технічному завданні повинні бути відображені такі питання:

- найменування об'єкта будівництва;

- місце розташування, вид будівництва або реконструкції, розміри й конструкція об'єкта, розташування його відносно існуючої забудови;

- найменування й коротка характеристика існуючих будівель і споруд, розташованих у зоні впливу нового будівництва або реконструкції;

- геологічна будова ділянки, ймовірність виникнення небезпечних геологічних процесів, які можуть бути ініційовані новим будівництвом або реконструкцією;

-обґрунтування для виконання обстеження й моніторингу технічного стану будівель і підземних споруд;

- стадія проектування;

- мета, завдання та склад робіт;

- перелік параметрів, що підлягають контролю, та їх допустимі значення;

- періодичність проведення циклів спостережень;

- пропозиції щодо методики та технічних засобів моніторингу;

- короткий зміст звітних матеріалів;

- обов'язки виконавця і замовника;

- найменування замовника і проектної організації.

ДОДАТОК М

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

М.1

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть І Общие требования, Госстрой России, Москва

М.2

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II Строительное производство, Госстрой России, Москва

М.З

ВСН 2-80 Инструкция по проектированию зданий и сооружений в существующей застройке г. Киева, Киевский горисполком, Киев, 1980

М.4

Своды правил по проектированию и строительству. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. Госстрой России, Москва, 2003

М.5

Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции, Правительство Москвы, Москомархитектура, 1998

М.6

Горячев О.М., Прыкина Л.В. Особенности возведения зданий в стесненных условиях, Academia, Москва, 2003

М.7

МДС 12-23.2006 Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве, ФГУП "НИЦ "Строительство", Москва, 2006

М.8

Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений, НИИ оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1975

ЗМІСТ

1 Загальні положення3

2 Інженерні вишукуваннята обстеження прилеглої забудови5

3 Проектування об'єктів7

4 Проектно-технологічна документація8

5 Облаштування та утримання будівельних майданчиків і робочих місць….....................................11

6 Експлуатація будівельних машин, механізмів, транспортних засобів12

7 Виконання будівельно-монтажних робіт14

8 Моніторинг об'єкта, прилегллої забудови та території15

Додаток А17

Нормативні посилання17

Додаток Б19

Терміни та визначення понять19

Додаток В21

Орієнтовний перелік ирзиків при будівництві в умовах ущільненої забудовви21

Додаток Г23

Орієнтовний перелік поетапних змін виробничих умов на будові23

Додаток Д24

Акт-допуск на виконання будівельно-монтажних робітна території діючого підприємства (організації), житлового мікрорайону24

Додаток Е25

Орієнтовний перелік місць (умов) виробництва і видів робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск….....................................................................................................................25

Додаток Ж26

Орієнтовний перелік індивідуальних умов здійснення будівництва26

Додаток И27

Акт про відповідність виконання позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт вимогам безпеки праці і готовності об'єкту до початку будівництва27

Додаток К29

Вимоги щодо експлуатації машин і механізмів29

Додаток Л31

Перелік питань технічного завдання на моніторинг об'єкта, прилеглої забудови та території31

Додаток М 32

Бібліографія32

Код УКНД 91.040

Ключові слова: будівництво, умови ущільненої забудови, учасники будівництва, виконання робіт, безпека, техногенна безпека, пожежна безпека, охорона праці, безпечні умови праці, організація будівництва, проектна документація, інженерні вишукування, моніторинг, стабілізаційний період.