2.4.1.3Відкриті провідні частини електроустановки за допомогою захисних провідників повинні бути приєднані до системи заземлення з врахуванням специфічних особливостей, які властиві застосованому типу системи заземлення.

Характерні особливості типів систем заземлення (TN, ТТ і IT), які використовуються в електроустановках низької напруги, наведені в додатку Г.

Доступні одночасному дотику відкриті провідні частини індивідуально, групами або всі разом повинні бути приєднані до однієї системи заземлення.

Примітка. З погляду забезпечення електробезпеки системи заземлення TN, ТТ і IT, як правило, можна вважати рівноцінними. Вирішальними факторами при виборі того чи іншого типу системи заземлення для використання в конкретній електроустановці є існуючі традиції (досвід експлуатації), умови експлуатації, вимоги до надійності електропостачання, електромагнітної сумісності, пожежо- і вибухобезпеки та вартість виконання системи.

2.4.1.4У разі відсутності з боку власника електроустановки або експлуатуючої організації або нормативного документа, який стосується цієї електроустановки, вимог до застосування того чи іншого типу системи заземлення рекомендується, як правило, застосовувати систему TN. При цьому перевагу слід віддавати застосуванню систем TN-S і TN-C-S.

У будинках (спорудах) з вбудованими або прибудованими трансформаторними підстанціями слід, як правило, застосовувати систему TN-S.

У разі застосування системи TN-C-S поділ PEN-провідника на захисний і нейтральний провідники повинен, як правило, виконуватися на вводі лінії живлення в будинок (споруду).

2.4.1.5Систему ТТ рекомендується застосовувати, коли значні струми замикань на землю (такі, як при використанні системи TN) є джерелом підвищеної небезпеки для людей, тварин, збереження майна і навколишнього середовища, наприклад, якщо вони можуть бути причиною виникнення пожежі або вибуху (нафтохімічні підприємства, приміщення для фарбування виробів тощо).

Крім того, систему ТТ рекомендується застосовувати, коли в процесі експлуатації має місце суттєва імовірність неконтрольованої реконструкції або розширення системи електропостачання (наприклад, шляхом підключення до неї додаткових електроприймачів) без належної перевірки виконання вимог, які ставляться до автоматичного вимикання живлення (мережі індивідуальних дачних будівель, торговельних точок тощо).

2.4.1.6Систему IT за можливості швидкого усунення першого замикання на землю рекомендується застосовувати в електроустановках з підвищеними вимогами щодо безперебійності живлення електроприймачів, а також у випадках, коли значні струми замикань на землю можуть бути джерелом підвищеної небезпеки для людей, тварин, збереження майна і навколишнього середовища (див. також 2.4.1.24).

У разі застосування системи IT, яка зв'язана через трансформатор живильної підстанції з мережею високої напруги, між нейтральною точкою трансформатора або його лінійним виводом (коли нейтральна точка відсутня) на стороні низької напруги і заземлювачем заземлювального пристрою відкритих провідних частин підстанції повинен бути установлений пробивний запобіжник.

2.4.1.7Величини опорів захисних провідників і заземлювальних пристроїв повинні забезпечувати виконання вимог, що наведені в 2.4.1 при розгляді різних типів систем заземлення. Величини опору заземлювальних пристроїв трансформаторних підстанцій високої напруги, які живлять електроустановки низької напруги, повинні також забезпечувати виконання вимог, що наведені в розділі 3.

Вибір і монтаж захисних провідників та складових частин заземлювальних пристроїв повинні виконуватися згідно з вимогами, що наведені в розділі 4.

2.4.1.8Захисне і функціональне заземлення в будинку (споруді), а також заземлення системи блискавкозахисту цього будинку (споруди) слід здійснювати за допомогою одного спільного заземлювального пристрою, якщо це не забороняється вимогами виготовлювача (розробника) обладнання, яке підлягає функціональному заземленню, або (для деяких об'єктів) вимогами нормативних документів, що стосуються виконання блискавкозахисту.

Примітка. Якщо для заземлення відкритих провідних частин інформаційного або іншого чутливого до дії завад обладнання застосовується заземлювач, який є електрично незалежним від заземлювача захисного заземлення, автоматичне вимикання живлення не може використовуватись як єдиний захід захисту у разі непрямого дотику в колах цього обладнання (внаслідок невиконання вимоги, що зазначена в 2.4.1.9) і повинен бути застосований інший або додатковий захід захисту (наприклад, подвійна або посилена ізоляція).

2.4.1.9У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин (див. також 4.1.4):

 • захисних провідників;
 • заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавко-захисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені (див. також 2.4.1.8);
 • металевих труб комунікацій, які входять у будинок (споруду) зовні: холодного і гарячого водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання (у разі наявності ізолюючої вставки на вводі в будинок приєднання здійснюється після неї з боку будинку) тощо;
 • металевих частин каркаса будинку (споруди) і металевих конструкцій виробничого призначення;
 • металевих частин систем вентиляції і кондиціювання;
 • основних металевих частин для підсилення будівельних конструкцій таких, як сталева арматура залізобетону, якщо це можливо;

-металевих покриттів (оболонок, екранів, броні) телекомунікаційних кабелів (при цьому слід прийняти до уваги вимоги власника зазначених кабелів або організації, яка обслуговує ці кабелі, щодо такого приєднання).

Провідні частини, які входять у будинок (споруду) зовні, повинні бути з'єднані з провідниками основної системи зрівнювання потенціалів якомога ближче до точки вводу цих частин в будинок (споруду).

Приклади виконання систем зрівнювання потенціалів і застосування захисних провідників наведені в додатку Д.

2.4.1.10Якщо вимоги до часу автоматичного вимикання живлення не можуть бути виконані в електроустановці в цілому або її частині, в цій електроустановці або її частині повинна бути застосована додаткова система зрівнювання потенціалів (див.2.4.1.27 і 2.4.1.28).

Примітка. Використання додаткової системи зрівнювання потенціалів не виключає необхідності застосування автоматичного вимикання живлення за інших, не пов'язаних із загрозою ураження електричним струмом причин, наприклад, для запобігання виникненню пожежі, температурних перенавантажень електрообладнання тощо.

Система TN

2.4.1.11У системі TN (див. додаток Г) всі відкриті провідні частини електроустановок споживачів електроенергії за допомогою захисних провідників повинні бути приєднані до точки мережі, яка заземлюється безпосередньо біля або на невеликій відстані від джерела живлення.

Точкою мережі, яка заземлюється, повинна бути нейтральна або середня точка джерела живлення. Якщо нейтральна або середня точка відсутня або недоступна, заземлюється лінійний провідник.

Примітка. Якщо існують інші точки надійного зв'язку з землею, для наближення у разі замикання на землю значень потенціалів на захисному провіднику до потенціалу землі рекомендується виконувати приєднання цього захисного провідника (там, де це можливо) до зазначених точок (повторні заземлення).

Особливо ефективним з погляду електробезпеки є таке повторне заземлення на вводі в електроустановку будинку або споруди (в більшій мірі у разі живлення електроустановки повітряною лінією електропередачі).

Повторне заземлення на вводі лінії живлення в електроустановку будинку (споруди) в більшості випадків забезпечується основною системою зрівнювання потенціалів, до якої приєднані провідні частини, що мають контакт із землею.

 1. Функції захисного і нейтрального провідників може виконувати один провідник (PEN-провідник), якщо виконуються умови, які зазначені в 4.2.2.
 2. Характеристики захисних пристроїв (див. 2.4.1.16) і повні опори кіл замикання (петлі "фаза-нуль") повинні бути такими, щоб при незначному опорі в місці замикання між лінійним провідником і відкритою провідною частиною або захисним провідником була виконана умова:

ZsxIaU0,(2.1)

де Zs – величина повного опору кола (петлі) замикання, яка включає величини опорів джерела живлення, лінійного провідника до точки замикання та захисного провідника між точкою замикання і джерелом живлення, Ом; Іа – струм, який викликає автоматичне вимикання живлення захисним пристроєм за час, що не перевищує наведений у таблиці 2.1, або за умов, які зазначені в 2.4.1.14, за час, що не перевищує 5 с (див. також примітку в 2.4.1.2), A; uq – номінальна напруга між лінійним виводом джерела живлення електроустановки і землею, В.

Примітка 1. Трифазні трансформатори із заземленою нейтральною точкою на стороні низької напруги, які застосовуються для живлення електроустановок будинків і споруд від мережі високої напруги, для забезпечення ефективності автоматичного вимикання живлення повинні, як правило, мати схему з'єднань обмоток "трикутник – зірка" або "зірка – зигзаг".

Примітка 2. Як правило, захисний провідник повинен становити єдину електропроводку з лінійними провідниками (див. також 4.2.1.9) і бути мідним або алюмінієвим (див. також 4.2.1.1).

Активний опір провідників у процесі замикання в проектних розрахунках допускається вважати сталою величиною (незалежною від зміни їх температури внаслідок нагрівання), при визначенні якої слід приймати значення питомого опору мідних провідників, що дорівнює 23 х 10 –6 Ом мм, а алюмінієвих – 37 х 10 –6 Ом мм (зазначені величини відповідають питомому опору при температурі провідників близько 80°С).

Можливість використання для забезпечення автоматичного вимикання живлення сталевих захисних провідників обмежена внаслідок великого значення їх повного опору. У разі застосування такого захисного провідника при перевірці виконання умови (2.1) слід також враховувати залежність активного та індиктивного опорів цього провідника (прямокутної штаби, круглої сталі, труби, профілю тощо) від густини струму, який може протікати через нього у випадку замикання на відкриту провідну частину або захисний провідник.

Таблиця 2.1 – Максимальний час автоматичного вимикання живлення у групових колах (див. примітку в 2.4.1.14) з робочим струмом до 32 А

Значення U0, В

Максимальний час вимикання в електроустановках

змінного струму, с

постійного струму, с

50<U0120

0,8

-

120<U0230

0,4

5

230<U0400

0,2

0,4

U0 > 400

0,1

0,1

Примітка 1. В електроустановках змінного струму з номінальною напругою 127 В максимальний час автоматичного вимикання живлення становить 0,8 с.

Примітка 2. Час автоматичного вимикання живлення в електроустановках змінного і постійного струмів відповідно з U0 50 В і U0 120 В не обмежується, але може бути нормованим у документах, які стосуються спеціальних електроустановок.

Якщо в нормативних документах, які стосуються спеціальних електроустановок змінного струму, допустима напруга дотику обмежується величиною 25 В, але максимальний час вимикання живлення не зазначений, слід користуватися даними, що наведені в додатку Е.

Примітка 3. Уразі використання ПЗВ (див. 2.4.1.16) величина Ia, яка відповідає наведеному в таблиці максимальному часу вимикання, може суттєво перевищувати значення номінального вимикаючого диференційного струму цього пристрою.

2.4.1.14 Для розподільних кіл, а також групових кіл з робочим струмом понад 32 А незалежно від значення номінальної напруги допускається приймати час автоматичного вимикання живлення більший, ніж зазначений у таблиці 2.1, але не більший 5 с.

Примітка. Під терміном розподільні кола слід розуміти кола, які живлять розподільні пристрої (щити, щитки, пункти) від щитів низької напруги підстанцій або інших розподільних пристроїв, а під терміном групові кола – кола від розподільних пристроїв до штепсельних розеток, світильників, електродвигунів та інших електроприймачів.

2.4.1.15 В електроустановках з системою TN цілісність (нерозривність) і ефективність цієї системи в значній мірі залежать від надійності заземлення PEN- та РЕ-провідників.

Коли місця заземлення PEN- та РЕ-провідників розміщені в мережі державної або іншої організації, що здійснює електропостачання електроустановок споживачів електроенергії, вжиття зовнішніх для цих електроустановок заходів, які необхідні для забезпечення цілісності й ефективності системи заземлення, належить до сфери відповідальності електропостачальної організації.

Примітка. Прикладами таких заходів є:

 • заземлення PEN-провідника в кількох точках мережі і виконання монтажу таким чином, щоб мінімізувати ризик обриву PEN-провідника;
 • виконання співвідношення:

RB/RE50/(Uo – 50),

де RB – еквівалентний опір всіх заземлювальних пристроїв, які з'єднані паралельно, Ом; RE – мінімальний контактний опір між землею і сторонньою провідною частиною, яка не з'єднана із захисним провідником і може опинитись в колі замикання лінійного провідника на землю (наприклад, у разі падіння на неї неізольованого провідника повітряної лінії електропередачі), Ом.

2.4.1.16 В електроустановках із системою TN як захисні пристрої можуть бути використані:

 • пристрої захисту від надструму; 
 • ПЗВ.

В електроустановках із системою TN-C для забезпечення автоматичного вимикання живлення можуть бути застосовані тільки пристрої захисту від надструму (див. також примітку 1 в 2.5.2).