досконалих технологій, а також дотримання санітарно-гігієнічних

відстаней від джерел виділення шкідливостей до поселень, які

визначені нормами технологічного проектування.

Для охорони водоймищ слід передбачати влаштування водоохорон-

них і водорегулюючих зелених насаджень у відповідності з чинним

законодавством.

9.11. Шумові, електромагнітні та радіаційні навантаження

від різних джерел їх виникнення не повинні перевищувати норма-

тивно-допустимих рівнів згідно з ДБН 360-92.

9.12. З метою охорони повітряного басейну слід передбачати

очищення повітря, що викидається в атмосферу:

- від сірководню, аміаку, вуглекислого газу за допомогою

спеціальних установок. Розбавлення шкідливостей досягається

за допомогою загальнообмінної вентиляції;

- від пилу, полови, залишків кормів за допомогою механічних

фільтрів;

- від мікроорганізмів обробкою бактерицидними лампами та

ультрафіолетовими установками;

- від неприємних запахів, які надходять з відходів, шляхом

удосконалення технології їх обробки та застосування

спеціальних дезодорантів.

9.13. При організації будівельного виробництва необхідно ви-

конувати заходи по охороні природного середовища, які повинні пе-

редбачати рекультивацію землі, запобігання втрат природних ресур-

сів, запобігання або очищення скидів і викидів від шкідливостей,

які потрапляють у грунт, водоймища та атмосферу.

Вказані заходи і роботи повинні бути передбачені в проектно-

кошторисній документації.

9.14. На території, де зводяться будівлі і споруди, не доз-

воляється не передбачена проектною документацією ліквідація

дерев та чагарників, засипка грунтом кореневищ шийок та стовбурів

дерев і чагарників, що ростуть.

9.15. Випуск води з будівельного майданчика безпосередньо на

схили без належного захисту від розмиву грунту не допускається.

9.16. Виробничі та побутові стоки, що утворюються на будівель-

ному майданчику, повинні очищатися у порядку, який передбачений

проектом виконання робіт.

9.17. Ліміти викидів, скидів забруднюючих речовин у навколиш-

нє середовище розробляються відомствами на основі нормативів гранич-

но допустимих викидів (ГДВ) і гранично допустимих скидів (ГДС) та

дозволу на викиди, скиди і затверджуються органами охорони навко-

лишнього середовища.

9.18. При розробці в проекті заходів по охороні навколишнього

середовища слід керуватися законами України та санітарними норма-

тивами, які регламентують ці питання, а також цими нормами.


Додаток 1

довідковий

ПИТОМА ПЛОЩА ОКРЕМИХ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ І

СПОРУД ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

-------------------------------------------------------------------

| Назва будівель і | Розрахункова| Питома площа, м2 |

| споруд | одиниця |--------------------------|

| | | загальна | забудови |

| | | приміщень | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Корівники прив'язного | | | |

|утримання з годуванням в| Корова | 7,8-8,6 | 8,4-8,6 |

|стійлах | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Корівники безприв'язного| | | |

|утримання тварин в бок- | " | 8,3-8,5 | 8,6-8,8 |

|сах з годуванням в при- | | | |

|міщеннях | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Корівники безприв'язно- | | | |

|го утримання на глибокій| | | |

|підстілці з годуванням | " | 5,0-6,0 | 5,5-6,5 |

|тварин на кормо-вигуль- | | | |

|них майданчиках | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Родильні відділення з | | | |

|профілакторіями для | " | 13,0-16,0 | 14,0-18,0 |

|телят | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Телятники | Голова | 3,0-3,5 | 3,2-3,6 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Будівлі для утримання | | | |

|молодняка великої рога- | " | 4,7-5,4 | 4,8-5,6 |

|тої худоби | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Доїльно-молочні блоки з | | | |

|установками типу | Одна | 320-430 | 340-460 |

|"Тандем" та пунктами | установка | | |

|штучного осіменіння | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Молочні блоки: | | | |

|на 3 т/доби | Тонна | 45-47 | 53-57 |

| | продукції | | |

| | за добу | | |

| | | | |

|на 6 т/добу | " | 60-62 | 63-65 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кормоцехи для ферм вели-| Тонна | | |

|кої рогатої худоби про- | продукції | | |

|дуктивністю: | за годину | | |

| | | | |

| 15 т/годину | | 20-22 | 23-24 |

| | | | |

| 35 т/годину | " | 7,5-8,0 | 15,0-16,0 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники для опоросів | Одне місце | 16-17 | 17-18 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники для холостих | | | |

|та поросних маток |Головомісце | 3,0-3,1 | 3,2-3,3 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники для відлуче- | | | |

|них поросят | " | 0,8-0,9 | 0,9-0,95 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники-відгодівель- | | | |

|ники місткістю більше | | | |

|1000 голів | " | 1,6-1,7 | 1,7-1,8 |

-------------------------------------------------------------------

- 20 -

Продовження додатку 1

-------------------------------------------------------------------

| Назва будівель і | Розрахункова| Питома площа, м2 |

| споруд | одиниця |--------------------------|

| | | загальна | забудови |

| | | приміщень | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 500 | -"- | 1,7-1,8 | 1,8-1,9 | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 100-300 | -"- | 2,2-3,2 | 2,4-3,5 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кормоцехи для свиноферм | Тонна | 1,9-2,0 | 2,0-2,1 |

| | продукції | | |

| | за добу | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кошари для вівцематок | Голова | 2,0-2,3 | 2,10-2,4 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кормоцех для вівцеферм | Тонна | 12-13 | 13-14 |

| | продукції | | |

| | за годину | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конюшні для робочих | Голова | 14-15 | 15-16 |

|коней | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пташники для підлогового| | | |

|утримання птиці: | | | |

| | | | |

| курей батьківського | | | |

| стада | Голова | 0,22-0,24 | 0,23-0,25 |

| | | | |

| ремонтного молодняка | | | |

| курей | -"- | 0,11-0,12 | 0,12-0,13 |

| | | | |

| бройлерів | -"- | 0,06-0,07 | 0,06-0,07 |

| | | | |

| індичок батьківського | | | |

| стада | -"- | 0,68-0,70 | 0,70-0,73 |

| | | | |

| качок батьківського | | | |

| стада | -"- | 0,45-0,47 | 0,46-0,48 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пташники для кліткового | | | |

|утримання птиці: | -"- | 0,10-0,11 | 0,11-0,12 |

| | | | |

|ремонтного молодняка | | | |

|курей | -"- | 0,03-0,04 | 0,03-0,04 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Інкубаторії для птиці | Одна | | |

| | установка | 14-15 | 15-16 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Цехи забою та переробки |100 голів за | | |

|птиці | годину | 160-165 | 170-175 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Ветеринарні стаціонари: | | | |

| | | | |

| для корів |Одна голова | 10-11 | 12-13 |

| | | | |

| для молодняка ВРХ | -"- | 7-8 | 8-9 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Ветеринарні ізолятори: | | | |

| | | | |

| для корів | -"- | 21-22 | 25-26 |

| | | | |

| для молодняка ВРХ | -"- | 7-8 | 8-9 |

| | | | |

| для свиней | -"- | 13-14 | 14-15 |

| | | | |

| для овець | -"- | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 |

| | | | |

-------------------------------------------------------------------

Продовження додатку 1

-------------------------------------------------------------------

| Назва будівель і | Розрахункова| Питома площа, м2 |

| споруд | одиниця |--------------------------|

| | | загальна | забудови |

| | | приміщень | |

|-----------------------------------------------------------------|

| | | | |

|Санпропускники для об- | | | |

|слуговуючого персоналу | | | |

|на тваринницьких фермах | | | |

| | | | |

| з кількістю працюючих: | | | |

| | | | |

| 90-120 чоловік | Один | 4-6 | 5-6,5 |

| | працюючий | | |

| | | | |

| 30-60 " | " | 7-8 | 8-11 |

| | | | |

| до 30 " | " | 11-12 | 16-17 |

-------------------------------------------------------------------


Д о д а т о к 2

о б о в ' я з к о в и й

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОІ ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ

НАПУВАННЯ ТВАРИН З АВТОНАПУВАЛОК

Розрахункові витрати води для напування тварин з автонапува-

лок Р, л/с, слід визначати за формулою

Р = РіП (1)

де Рі - інтенсивність напування тварин, л/с, що приймається

згідно з табл. 1.

Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

| | |

| Вид та статевовікова група тварин | Інтенсивність |

| | напування тварин |

| | з автонапувалок, |

| | л/с |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Велика рогата худоба: | |

| | |

| а) корови молочного та м'ясного | |

| напрямку | 0,1 |

| | |

| б) бугаї та нетелі | 0,07 |

| | |

| в) молодняк великої рогатої худоби | 0,06 |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Свині: | |

| а) свиноматки підсисні з приплодом | 0,04 |

| | |

| а) свиноматки холості та поросні, | |

| кнури, свині на відгодівлі та | |

| ремонтний молодняк | 0,03 |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Коні: | |

| | |

| а) дорослі | 0,1 |

| | |

| б) молодняк | 0,06 |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Вівці: | |

| | |

| а) дорослі | 0,025 |

| | |

| б) молодняк | 0,015 |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Звірі та кролі: | |

| | |

| а) лисиці та песці | 0,005 |

| | |

| б) норки, соболі та кролики | 0,003 |

-------------------------------------------------------------------

Примітка. При напуванні тварин з водяних корит та напувалок

іншого типу ( за винятком автонапувалок ) розрахункові

витрати води слід визначати згідно з таблицею 2.

П - кількість одночасно діючих автонапувалок на розрахунковій

ділянці мережі, що приймається по табл. 2 в залежності від

кількості автонапувалок По, що встановлюється на цій ділянці

мережі, а також вирогідність їх дії В, що визначається

згідно з формулою

КгС

В = Р доби --------- , (2)

86400Рі

де Р доби - витрати води на напування однієї тварини, л/добу,

що приймається згідно з нормами технологічного проекту-

вання; Кг - коефііцієнт годинної нерівномірності, що

приймається за нормами технологічного проектування;

С - кількість тварин, що припадає на одну автонапувалку,

яка встановлена на розрахунковій ділянці мережі.

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------

| Пов | П | Пов | П | Пов | П |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,015 | 1 | 8,9 | 19; 48,5 | 70 | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,15 | 2 | 9,6 | 20 | 53 | 75 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,39 | 3 | 11 | 22 | 57 | 80 |

-------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 2

-------------------------------------------------------------------

| Пов | П | Пов | П | Пов | П |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,7 | 4 | 12,4 | 24 | 61 | 85 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1,08 | 5 | 13,8 | 26 | 66 | 90 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1,47 | 6 | 15,2 | 28 | 70 | 95 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1,9 | 7 | 16,8 | 30 | 75 | 100 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 2,4 | 8 | 18,2 | 32 | 83 | 110 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 2,9 | 9 | 19,6 | 34 | 92 | 120 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 3,5 | 10 | 21 | 36 | 100 | 130 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 3,9 | 11 | 23 | 38 | 110 | 140 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 4,6 | 12 | 24,4 | 40 | 118 | 150 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 5,2 | 13 | 26 | 42 | 127 | 160 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 5,7 | 14 | 27,5 | 44 | 138 | 170 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 6,3 | 15 | 29 | 46 | 145 | 180 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 7 | 16 | 30,5 | 48 | 154 | 190 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 7,6 | 17 | 32,5 | 50 | 163 | 200 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 8,2 | 18 | 36,5 | 55 | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 40,5 | 60 | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 44,5 | 65 | | | | |

-------------------------------------------------------------------


Д о д а т о к 3

О б о в ' я з к о в и й

ВИТРАТИ ВОДИ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ

І ВІДСОТОК ЇХ ОДНОЧАСНОЇ ДЇЇ

-------------------------------------------------------------------

| Прилад | Витрати води, | Відсоток одночасної |

| | л/сек | дії |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Протокова (жолобо-| | |

|ва) автонапувалка для| 0,06 | 100 |

|птиці | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Кран для наливання| | |

|водопійних корит та | | |

|напувалок іншого типу| 0,3 | 100-при одному крані |

|(за винятком автона- | | |

|пувалок) | | |

| | | 50-при двох кранах |

| | | і більше |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Кран для миття | | Згідно з технічною |

|підлоги. | 0,3 | частиною проекту |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Сітка для підми- | | |

|вання вимені | 0,07 | 100 |

-------------------------------------------------------------------

Примітка. Витрати води технологічним устаткуванням ( спеціаль-

ними мийками, охолоджувачами та ін. ) слід приймати згідно

з технологічною частиною проекта.


Д о д а т о к 4

д о в і д к о в и й

ЗАГАЛЬНІ УСЕРЕДНЕНІ ПИТОМІ ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ

РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН

-------------------------------------------------------------------

| Види тварин | Витрати води на одну голову, |

| | л/добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Велика рогата худоба: | |

| | |

| а) корови молочного на- | 70-100 (в залежності від рівня |

| прямку | продуктивності) |

| | |

| б) корови м'ясного | 55 |

| напрямку | |

| | |

| в) бугаї-плідники | 45 |

| | |

| г) нетелі | 45 |

| | |

| д) молодняк 15-18 міс. | 35 |

| | |

| 12-15 " | 30 |

| | |

| 6-12 " | 24 |

| | |

| е) телята | 18 |

|-----------------------------------------------------------------|

|2.Свині: | |

| | |

| а) кнури-плідники | 25 |

| | |

| б) матки: поросні та | |

| холості | 25 |

| | |

| підсисні з поросятами | 60 |

| | |

| в) відлучені поросята | 5 |

| | |

| г) ремонтний молодняк | 15 |

| | |

| д) відгодівельне | |

| поголів'я | 15 |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Вівці: | |

| | |

| а) дорослі | 8 |

| | |

| б) молодняк | 4 |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Коні: | |

| | |

| а) жеребці-плідники | 70 |

| | |

| б) кобили з лошатами | 80 |

| | |

| в) кобили, коні, молодняк | |

| старший 1,5 років | 60 |

| | |

| г) молодняк до 1,5 років | 45 |

-------------------------------------------------------------------


Продовження додатку 4

-------------------------------------------------------------------

| Види тварин | Витрати води на одну голову, |

| | л/добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Звірі: | |

| | |

| а) норки | 6 |

| | |

| б) лисиці та песці | 14 |

| | |

| в) соболі | 6 |

| | |

| г) кролі | 3 |

-------------------------------------------------------------------


Д о д а т о к 5

р е к о м е н д о в а н и й

ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ

У ВИРОБНИЧИХ БУДІВЛЯХ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

-------------------------------------------------------------------

|Назва будівель і | | Особливість | Оптимальні |