НАПБ В.05.024-2005/111. Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України


Вузол керування №2 (ряд Б, вісь 12) засувки напрям­ку № 6А.

Дистанційне керування на БЩК (панель №24).


Дії під час пожежі


1. Зазначається порядок виклику пожежної охорони (телефон об'єктової пожежної охорони, телефон на БЩК (ГЩК, ЦЩК), міський — 8-01), а також оповіщення пер­соналу: ввімкнення аварійної сирени (панель №2); виклик по пошуковому зв'язку начальників змін; визначення місця зосередження членів ДПД і задіяння засобів пожежогасін­ня; порядок повідомлення про пожежу диспетчерів, адмі­ністрації (список №1) та охорони об'єкта.

2. Здійснюється перевірка пуску в роботу автоматичної ус­тановки пожежогасіння (панель №14) і додаткових насосів водопостачання (панель №15).

3. За необхідності відключення обладнання або в разі аварійного його відключення виконуються можливі опе­рації з переведення роботи на резервне обладнання, особ­ливо в частині забезпечення власних потреб, а також із пе­реключення обладнання, а у виняткових випадках — і ви­ведення його з роботи, якщо траси силових, контрольних кабелів і ланцюгів керування цього обладнання проходять у зоні пожежі.

Операції з переведення відповідного обладнання в зоні пожежі відсіку № 6 можуть бути такими (приблизно):

3.1. Увімкнути:

MB ΠΕΗ №6 (комірка №43, секція 2А);

Перевести живлення з 1-ї на 2-у секцію 0,4 кВ;

MB трансформатора №30 і т.ін.

3.2. Вимкнути:

АВР 1-ї та 2-ї секцій 0,4 кВ;

MB комірок 37,39,42,57 (секція 2А).

3.3. Зняти оперативний струм (панель №...) і т.ін.;

3.4. Увімкнути заземлювальні ножі комірок 39,42 (по ко­манді диспетчера кабельної мережі, а за відсутності зв'яз­ку — після перевірки відсутності напруги) й т.ін.

4. Направити чергового електромонтера, який добре знає розташування під'їзних шляхів, для зустрічі й супроводу пожежних підрозділів (за наявності об'єктової пожежної охорони з виїзною технікою ці дії можуть бути самостій­ними).

5. Вжити можливих заходів для створення сприятли­вих умов роботи для персоналу та пожежних підрозділів із гасіння пожежі (включити стаціонарні заземлювальні пристрої або підключити переносні), видати діелектричні боти й рукавиці.

6. Видати письмовий допуск на гасіння пожежі першо­му прибулому старшому оперативному начальникові пожеж­ної охорони — КГП.

7. Коротко поінформувати КГП про вжиті заходи й на­дати свої пропозиції та рекомендації.

Начальник цеху _____________ ______________

(підпис) (прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО УЗГОДЖЕНО

Головний інженер Територіальне диспетчерське

(підпис) прізвище управління (за необхідності)


Зворотний бік картки


Креслення кабельного відсіку з нанесенням:

1. Схеми входів і люків;

2. Секційних перегородок;

3. Схеми стаціонарної установки пожежогасіння;

4. Відгалуження кабелів у сусідні приміщення (можливе поширення пожежі) та вентиляційні пристрої.

Примітка. Допускається картки пожежогасіння виконувати скла­довими, за діями: начальника зміни станції; начальника зміни елек-троцеху; старшого чергового електромонтера та ін. (аналогічно для інших виробничих цехів). Необхідність підготовки таких карток ви­значається керівництвом об'єкта з урахуванням місцевих умов.


ДОДАТОК Б

до π. 7.2.5 Інструкції з гасіння пожеж

на енергетичних об'єктах України

(обов'язковий)


Форма допуску на проведення гасіння пожежі

ДОПУСК на проведення гасіння пожежі

________________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

1. Місце проведення гасіння пожежі й що дозволяється гасити (назва приміщень, відкритого пристрою тощо)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Електроустановки, кабелі в зоні пожежі та на підсту­пах до них знеструмлені (перераховуються незнеструмлені електроустановки й кабелі, зазначаються місця їхнього роз­ташування і максимальна напруга на них).

3. Допуск видав__________________________________

(посада, прізвище)

__________________________________________________________________

(підпис) (година) (хв) (число, місяць, рік)


Інформаційні дані

РОЗРОБЛЕНА Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки

(УкрНДІПБ) МНС України

ВНЕСЕНА УкрНДІПБ МНС України

РОЗРОБНИКИ В.Л.Давидов, С.В. Семичаєвський (УкрНДІПБ МНС України);

А.В.Ораєвський (Державний департамент пожежної безпеки МНС

України); О.О.Євменєв (Управління надзви­чайних ситуацій, пожежної

безпеки та охорони праці Мінпаливенерго України)

УЗГОДЖЕНА МНС України (лист від 11.02.2005 № 21/1/284)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2005

№159

СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2010 рік

ЧИННА від "25" липня 2005 року

НА ЗАМІНУ НАПБ 05.027-2000 Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних під­

приємствах Мінпаливенерго України