Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Постанова

№ 63 від 20 грудня 2011 р.

Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Відповідно до статей 17, 22 і 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та з метою підвищення ефективності роботи страхових експертів з охорони праці правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 N 24 "Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" та від 31.10.2007 N 58 "Про внесення змін до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань".

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник керівника СПОФедерації професійнихспілок України

С. М. Кондрюк

Перший заступник ГоловиСпільного представницькогооргану сторони роботодавцівна національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Голови -Голова ліквідаційної комісіїДержавного комітету Україниз питань регуляторноїполітики та підприємництва

С. І. Свищева

Перший заступник ГоловиДержгірпромнагляду

В. А. Шайтан

Перший заступник Міністрасоціальної політики України

В. Надрага

 

ЗАТВЕРДЖЕНОПостанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України20.12.2011 N 63

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України18 січня 2012 р. за N 66/20379

ПОЛОЖЕННЯпро службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правові та організаційні засади діяльності служби страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - служба страхових експертів), структуру, завдання, функції, організацію роботи страхових експертів з охорони праці (далі - страхові експерти) відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

1.2. Служба страхових експертів створюється відповідно до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон).

1.3. Метою діяльності служби страхових експертів є реалізація завдання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, зокрема участь у забезпеченні проведення роботодавцем профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці, та надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці.

1.4. Страхові експерти у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про охорону праці", "Про колективні договори і угоди", Кодексом законів про працю України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), затвердженим постановою правління Фонду від 18.04.2000 N 4, іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, постановами правління Фонду, наказами виконавчої дирекції Фонду та цим Положенням.

1.5. Страхові експерти виконують свої обов'язки на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство) незалежно від форм власності, видів господарської діяльності, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

1.6. Страхові експерти при виконанні своїх посадових обов'язків взаємодіють із страхувальниками, органами державного нагляду у сфері страхування від нещасного випадку, органами державного нагляду за охороною праці, місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони здоров'я, профспілковими організаціями, організаціями роботодавців.

1.7. Страхові експерти не можуть залучатись до виконання функцій та обов'язків, не передбачених Законом.

II. Структура та склад служби страхових експертів

2.1. Служба страхових експертів має таку структуру:

2.1.1. На центральному рівні у структурі виконавчої дирекції Фонду створюється відповідний структурний підрозділ, який здійснює організацію роботи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - структурний підрозділ профілактики).

2.1.2. На регіональному рівні у структурі кожного управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та відділення - в районах та містах обласного значення (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду) передбачається(ються) посада (посади) страхового (головного страхового) експерта з охорони праці.

2.2. До складу служби страхових експертів входять:

начальник структурного підрозділу профілактики виконавчої дирекції Фонду та його заступник;

фахівці структурного підрозділу профілактики виконавчої дирекції Фонду;

страхові (головні страхові) експерти управлінь, відділень, відділів, секторів робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

2.3. Повноваження страхових (головних страхових) експертів управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві і Севастополі (далі - управління Фонду) поширюються на відповідну адміністративно-територіальну одиницю. Страхові експерти відділень виконавчої дирекції Фонду в районах, районах в містах Києві і Севастополі, в містах обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення (далі - відділення Фонду) мають повноваження в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

2.4. У робочих органах виконавчої дирекції Фонду для безпосереднього керівництва роботою страхових експертів призначаються головні страхові експерти - начальники відділів, секторів.

2.5. Страховими (головними страховими) експертами можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення.

2.6. Страхові експерти проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.

2.7. Методичне керівництво роботою служби страхових експертів Фонду здійснюють виконавча дирекція Фонду та управління Фонду, а організаційне керівництво і контроль за роботою страхових (головних страхових) експертів здійснюють:

у виконавчій дирекції Фонду - заступник директора виконавчої дирекції Фонду відповідно до розподілу обов'язків;

в управліннях і відділеннях Фонду - керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх заступники згідно з розподілом обов'язків.

2.8. Виконавча дирекція Фонду забезпечує страхових експертів з охорони праці необхідними для роботи матеріально-технічними засобами, нормативно-правовими актами і методичними посібниками з питань охорони праці.

III. Права страхових експертів

Страхові (головні страхові) експерти мають право:

безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань (за пред'явленням посвідчення);

у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;

одержувати від роботодавця пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;

брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці відповідно до розділу VII цього Положення;

вносити органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць та цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю найманих працівників, відповідно до розділу VIII цього Положення;

складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках несвоєчасного інформування робочого органу виконавчої дирекції Фонду про нещасні випадки на виробництві (стаття 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

IV. Основні завдання та функції служби страхових експертів

4.1. Основним завданням служби страхових експертів є виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю працівників, викликаним умовами праці.

4.2. Для реалізації статутних завдань:

4.2.1. Страхові (головні страхові) експерти відділень, відділів і секторів робочих органів виконавчої дирекції Фонду:

надають страхувальникам консультативну, методичну та інформаційну допомогу, сприяють у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;

проводять перевірки стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах відповідно до розділу VI цього Положення;

інформують страхувальників про ефективність профілактичної роботи, результати перевірок стану умов та безпеки праці, а також про заходи, яких необхідно вжити для усунення виробничих небезпек і ризиків;

беруть участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

у складі відповідних комісій беруть участь у перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників підприємств;

вивчають і поширюють позитивний досвід створення безпечних і нешкідливих умов праці;

здійснюють у межах компетенції контроль за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, запропонованих комісіями з розслідування;

надають допомогу та беруть участь у:

розробленні актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

розробленні комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення стану умов безпеки праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання;

ведуть пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці, в тому числі через засоби масової інформації;

здійснюють облік страхових випадків, на підставі чого роблять їх аналіз;

беруть участь в організації та проведенні районних (міських) нарад, семінарів на підприємствах, на яких розглядають стан умов і безпеки праці, результати перевірок підприємств, нормативно-правові акти, позитивний досвід у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

у межах наявних можливостей розповсюджують серед роботодавців нормативно-правові акти з охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на електронних і паперових носіях;

одержують та подають документи для розгляду справ про страхові виплати, визначені статтею 35 Закону, якщо застрахований або члени його сім'ї за станом здоров'я чи з інших причин не спроможні самі одержати ці документи, за наявності їх письмового звернення;