МШІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАШИ

ПІ 1.4.73-337-2005

ПІДРОЗДІЛУ Ж

ПРИМЕРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЗГИНАЛЬНИКА СУДНОВОГО

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для згинальника суднового" розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці" з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для згинальника суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для згинальника суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для згинальника суднового (далі -Інструкція) поширюється на осіб, які працюють за професією згинальник судновий (далі -згинальник) на пресах листозгинальних і листоправильних машинах, верстатах і іншому устаткуванні й оснащенні, яке застосовується для згинання (виправлення) металевих виробів.

1.2. До роботи згинальником (вальцювальником) допускаються особи, що досягли 18 років, пройшли медичний огляд, спеціальне технічне навчання за професією, вступний інструктаж, стажування у залежності від стажу, досвіду і характеру роботи, перевірку знань з питань охорони праці.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядчим документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділові).

1.3. У суднобудівному виробництві згинальні роботи відносяться до числа робіт підвищеної небезпеки. Вони пов'язані з холодною і гарячою обробкою металу різних товщин і профілів на універсальних гідравлічних і механічних пресах відкритого і закритого типу, гідравлічних і механічних кромкозгинальних пресах, листоправильних і листозгинальних машинах (вальцях), а також на плиті.

1.4. При виконанні робіт по згинанню або виправленню прокату або деталей застосовуються штампи, металеві постелі, різні пристосування й інструмент. Згинальні роботи зв'язані з необхідністю виконання вантажопідйомних операцій по укладанню і кантуванню великогабаритних заготовок (прокату) під прес, вальці, до нагрівальних печей, з переміщенням заготовок у процесі згинання (виправлення) по рольгангах, столах, матрицях, з укладанням заготовок на покладочні місця або контейнери, а також з роботою на плиті із сильно нагрітим металом.

1.5. Згинальник зобов'язаний добре знати і строго дотримуватися технологічного процесу по згинанню і виправленню металу і виконувати вимоги цієї Інструкції.

1.6. У зв'язку з тим, що вальцювальник на підприємстві працює на такому ж устаткуванні і виконує роботи по виправленню металу аналогічно роботі згинальника, то дія цієї інструкції цілком поширюється і на вальцювальників.

1.7. Згинальники (вальцювальники) повинні мати групу з електробезпеки не нижче 1.

1.8. Всі згинальники в процесі роботи повинні пройти навчання з подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки при виникненні аварійних ситуацій, володіти прийомами подання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, вміти ними користуватися.

1.9. У процесі виробничої діяльності на згинальника можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на здоров'я:

- машини і механізми, що рухаються; рухливі частини виробничого устаткування; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів, а також повітря робочої зони;

- недостатність освітлення робочої зони;

- гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;

- фізичні перевантаження (передчасна утома, ослаблення уваги).

1.10. У процесі роботи згинальник повинен дотримуватись правил особистої гігієни і санітарії:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.11. Згинальник забезпечується безкоштовно спецодягом, взуттям і іншими засобами індивідуального захисту, у тому числі: куртка бавовняна, штани брезентові, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каска захисна, а також куртка і штани бавовняні на утепленій прокладці при роботі в зимових умовах. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача понад встановлені норми.

1.12. Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту слід тримати в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.13. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.14. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.15. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.16. Забороняється залучення жінок до виконання робіт за професією згинальник судновий, зайнятих на гарячому гнутті, а також усередині замкнутих обсягів, що мають один або два лази розміром у світлі менш 400x600 мм (цистерни, танки, відсіки, котли і т.п.) і до виконання верхолазних робіт на висоті.

1.17. Згинальник повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені в технологічному процесі і згинальник ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт за роз'ясненнями й уточненнями.

При одержанні завдання на незнайому роботу необхідно одержати від керівника роботи інструктаж про безпечні способи її виконання.

Якщо поряд з основною роботою необхідно в порядку суміщення виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення устаткування, деталей і інших вантажів, необхідно освоїти способи безпечного їх виконання і виконувати, дотримуючись вимог інструкцій з охорони праці для цих робіт і мати посвідчення.

1.18. У процесі виконання робіт і перебування на території підприємства згинальник зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, праці і відпочинку.

1.19. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

1.20. Згинальник зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.21. Згинальник при виявленні порушень вимог з охорони праці і пожежної безпеки іншими робітниками або небезпеки для навколишніх повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх - про небезпеку, що загрожує, і повідомити про це керівника робіт.

1.22. Згинальник вправі відмовитися від роботи, що доручається, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.23. Згинальник, що порушує Інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи згинальник зобов'язаний:

2.1. Надіти спецодяг і спецвзуття, привести їх у порядок (штани - навипуск, куртка - поверх штанів і застебнута, надіто головний убір). Не допускати, щоб кінці одягу звисали. Забрати волосся під головний убір. Не дозволяється працювати в легкому взутті (тапочках, босоніжках тощо). Надягти захисну каску.

2.2. Оглянути уважно робоче місце, прибрати з-під ніг і проходів усе, що може заважати в роботі. Якщо підлога слизька (облита мастилом, мазутом або водою), необхідно посипати її піском, тирсою.

2.3. Робочий інструмент, пристосування розкласти в зручному і безпечному для користування порядку і перевірити їх справність:

- кувалда і молоток повинні бути насаджені на рукоятку овального перетину, щільно заклинену сталевим заєршеним клином і виготовлену з твердих грузлих порід сухого дерева (молодий дуб, в'яз, горобина й інші);

- кувалда і молоток повинні мати поверхню бойка злегка опуклу, гладку, без вибоїв і тріщин;

- гладилка, молоток або кувалда не повинні бути зі збитим бойком, тріщинами і рукояткою, зробленою з м'яких порід дерева (ялина, сосна);

- кліщі, пінцети й інші пристосування для утримання оброблюваних деталей повинні бути виготовлені з м'якої, не приймаючої загартування сталі і відповідати оброблюваним виробам, ручки кліщів не повинні стулятися щоб уникнути защемлення рук;

- притиски, застосовувані для обробки деталей на плиті, повинні бути виготовлені з круглого, без задирок і тріщин металу.

2.4. Переконатися в достатній освітленості робочого місця, якщо її недостатньо, сповістити про це майстрові для вживання заходів по поліпшенню освітленості.

2.5. Роботу починати на тому устаткуванні, яке вивчено і до самостійної роботи на якому є допуск і посвідчення.

2.6. Перевірити стан устаткування, переконатися в справності пускового і заземлюючого пристрою, наявності і справності огороджень обертових і рухомих частин; простежити, щоб пуск верстата не викликав нещасного випадку з іншою особою.

2.7. Перевірити справність індивідуальних вантажопідйомних засобів і чалочно-захватних пристосувань.

2.8. Перевірити кріплення і справність згинального штампа, відсутність у ньому тріщин, вибоїв, мастила й окалини на робочій поверхні. При необхідності витерти мастило з робочої поверхні матриці і пуансона дрантям.

2.9. Підтягти ослаблі гайки, контргайки, болти, клини і перевірити зашплінтування болтових з'єднань устаткування, допоміжних і запобіжних пристосувань.

2.10. Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і голівок болтів і не мати тріщин, вибоїв і задирок. Губки ключів повинні бути рівнобіжними.

Не дозволяється штучно подовжувати ключ шляхом нарощування його контрключами, трубами тощо.

2.11. Приступаючи до роботи на пресі, необхідно перевірити справність застосовуваних штампів, інструмента і пристосувань.

2.12. Необхідно забезпечити надійне закріплення пуансона і матриці на всі болти.

2.13. На столі преса не повинно бути предметів, що заважають у роботі.

2.14. Включити роботу преса на холостому ходу, перевіривши при цьому:

- чи немає зсуву пуансона стосовно матриці;

- плавність і правильність руху повзуна, відсутність мимовільного опускання його на нижню частину штампа;

- відсутність поштовхів, здвоєних ударів преса, а також заїдань його рухомих частин.

2.15. Про всі несправності преса або штампа повідомити майстрові і до їх усунення до роботи не приступати.

Не допускається робити ремонт або переналагодження елементів преса згинальнику.

2.16. Перше включення преса після ремонту робити тільки з дозволу керівника робіт.

2.17. У випадку сумніву в правильності безпечного способу виконання робіт звернутися до керівника робіт за роз'ясненням.

2.18. Установити тару з заготовками і тару для готових деталей так, щоб при роботі не робити зайвих рухів, не захаращуючи при цьому робочу зону і проходи.

2.19. Подані на згинання заготовки і готові деталі укладати стійко, не захаращуючи робочі місця і проходи. Висота штабелів для дрібних деталей не повинна перевищувати 0,5 м, середніх - 1,0 м і для великих -1,5 м.

2.20. Перевірити справність ручного інструмента (пінцетів, гачків і іншого), прокладок, необхідних для виконання даної операції.

1.21. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента необхідно повідомити про це керівникові робіт. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти неприпустимо.