Примірна інструкція з охорони праці для слюсарів механоскладальних робіт


Державним департамент тракторного та сільскогоеподзреького машинобудування

державне підприємство ипешальмии науково-дослідний і пооектно-коиструкторськии інститут

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсарів механоскладальних робіт

І-Ігаї ііг.и'з пи иілй МПІ пупкгкціл ппоііі

^М і О і_ г і_4^ * ч-і- і і1—'

Мск^^о Г'Ліип;—.гії^гіг> пїтьїк-іл

-%Д/. /0, £>£

ПІ г.4.4и -2и&- ■і.ии*-

ПРИМ1РНЛ іигтоушпсі *ч ОХОРОНІ полі н для слюсарів механоскладальних робіт

м.Оде<

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця примірна інструкція встановлює вимоги безпеки праці для слюсарів

механоскладальних робіт, що працюють на конвеєрах і стендах по збиранню вузлів механізмів, верстатів і машин (складальних одиниць}, агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв) із застосуванням механізованого та немеханізованого інструменту, гідравлічних скоб і пресів, пристосувань, приладів і інших засобів виміру і, що користзються у своїй роботі вантажнопідйомними машинами, керованими з підлоги.

1.2. Робоче місце слюсарів механоскладальних робіт повинне бути організоване та оснащено відповідно до затвердженого проекту, розробленими картами технологічного процесу та бути розташованим в складі ділянки або спеціалізованої лінії цеху (виробництва).

1.3. До самостійної роботи як слюсаря механоскладальних робіт допускаються особи, що досягни 18-літнього віку (крім виконання робіт з підвищеною небезпекою), навчені по відповідній (спеціальнії) програмі, які здали іспити кваліфікаційній комісіг, пройшли ведичний огляд, вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці і методів безпечної роботи за епеціальностю.

Слюсар механоскладальних робіт повинний мати кваліфікаційний документ (посвідчення або свідотцтво) про одержання їм відповідної професійної підготовки.

1.4. До виконання механоскладальних робіт з підвищеною небезпекою допускаються слюсарі механоскладальних робп_ які досягли 18-літнього віку, мають кваліфікацію не нижче 4-го розряду ї стаж роботи за професею не менше двох років, пройшли первинний Інструктаж на новом» ообочом¥ місці з питань оховони поаііі і метолів безпечної ооботп і отнимали наряд-

1.5. Слюсар механоекладалЪних роон допускається до керування вантажиоліДйомиою машиною з підлоги зі стаціонарного пульта керування і підвішуванню вантажу на гак, після

відповідного навчання то розробленій програмі, перевірки навиків т керуванню машиною і зачіпці вантажів, -_ _ С -£,=_

і.я. При роботі з електроінструментом слюсарі механоскладальних робіт повинні мати групу по електробезпечності не нижче другої.

1.7. Слюсарі механоскладальних робіт при прийомі на роботу і періодично в процесі роботи повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці. При призначенні в цех та перед допуском до роботи повинні бути ознайомлені:

особливостями підприємства (заводу), цеху, ділянки, спеціалізованої лінії і робочого місця;

вимогами безпеки в складі карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу;

технічний умовами і технічними вимогами в робочих кресленнях:

вимогами безпеки в складі Інструкцій з експлуатації стендів, устаткування (у тому числі - неетандартизовавного), механізованих пристосувань,, електричного,, пневматичного інструменту, вантажнопідйомних машин;

Правилами пожежної безпеки, Правилами внутрішнього трудового розпорядку робітників та службовців підприємства, вимогами інструкції з охорони праці.

1.8. Формою навчання є проведення інструктажу з питань охорони праці у встановлений термін.

Формою перевірки знань з питань охорони праці може бути усна бесіда в процесі роботи і періодичні іспити (І раз на рік) кваліфікаційної комісії підприємства з оформленням протоколу установленої форми, номер і дата якого проставляється в посвідченні І підтверджується підписом голови комісії.

Видача посвідчень обов'язкова тим особам, яю виконують роботи підвищено! небезпеки.

Посвідчення повинне знаходитися у робітника і пред'являтися за вимогою керівника робіт (майстра~Чм начальника ділянки, цеху), інженера Служби охорони поаи,) підприємства, працівника пожарнотехнічної частини підприємства, інспектора ДержнаглядохоронпрацІ.

і.9. інструкція з охорони пращ дія слюсаря механоскладальних робіт розробляється на основі цієї Примірної інструкції і видається керівником робіт (майстром ділянки, начальником іієху) слюсаою піл оозпис у жуоналі оеєотоашї інстоуктзжу лля вивчення пои пеовинному

інструктажі Неї рооочоїшу місці та длн наілупмши самоконтролю при виконанні рооп і пої

зберігатися в доступному для працюючого місці, визначеному керівником.

1.10-. Слюсар механоскладальних рооіт зобов'язаний вивчати, знати і виконувати вммогм безпеки, такі що доводяться до нього при проведенні Інструктажів з питань охорони

праці - вступного (у службі охорона пращ), первинного, повторного, позапланового і цільового (нз робочому місці).

1.11. Запис про проведення вступного Інструктажу робиться при влаштуванні на роботу в журналі реєстрації вступного інструктажу працівником служби охорони праці, з обов'язковим підписом особи, яку інструктують і того хто інструктує з Оцінкою в документі про прийом на роботу (прийомному листку).

Про проведення первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів і про допуск до роботи, особою, яка проводить інструктаж, робиться запис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, з обов'язковим розписом особи, яку інструктують і того, хто інструктує.

У випадку виконання робіт, що вимагають оформлення наряд-допуску, цільовий інструктаж реєструється б наряді-дспуску.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі закінчуються перевіркою знань усним опитуванням, особою, яка проводила інструктаж (майстер або начальник ділянки, цеху).

1.12. Слюсар механоскладальних робіт повинний вживати заходи щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху в робочій зоні специалізованної лінії перед початком роботи, при перевірці готовності до дії конвеєра і стендів по збиранню механізмів і машин, механоскладальних пристосувань і інструменту, а також застосовуваних вантажнопідйомних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях і знати,

що на нього можливо впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, — хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

машин, що рухаються, і механізмів, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування, конвеєра, стендів;

виробів, що переміщаються, заготівок, матеріалів, вантажів;

падіння Інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів;

частин, що рухаються, пневмоінетрументу, електроінструменту; : _ осколків I частин інструменту; -^ - _ ... - - -_ -

гострих крапок, заусенцев і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів .механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;

підвищеної вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони;

підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхнів механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

підвищеного рівня шуму, вібрації на робочому місці;

підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;

підвищеної напруги в електричному ланцюзі;

підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

відсутності або недоліку природного світла, освітленості робочої зони;

розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні підлоги;

розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті), де є небезпека падіння людини;

токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи подиху, через шлунково-кишковий тракт, чи через шкірні покрови і слизуваті оболонки;

фізичних перевантажень (статичні, динамічні);

нервово-психілогичних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження). _ ---"

1.13. Слюсар механоскладальних робіт зобов'язаний :

знати І виконувати вимоги нормативних актів про ох норми, положення, інструкції й інші документи, яким надається вага правових норм, обов'язкових для виконання), правила і фірмові (заводські) інструкції з технічної експлуатації машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва;

знати і вміти користуватися засобами колективного захисту (ЗО) І засобами індивідуального захисту (ЗіЗ), згідно Типовим нормам безкоштовної видачі спеціального одягу- спеціального туття и Інших засобів індивідуального захисту1'; ^-> _-

дотримуватися вимог та обов'язків по охороні праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

приходите у встановленому порядку попередні і періодичні медичні огляди;

співробітничати з керівником робіт (майстром або начальником ділянки, цеху) у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів по усуненню будь-якої виробничої ситуації, що створює погрозу його життю або здоров'ю оточуючих його осіб і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника робіт, чи іншу особу;

виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена,, за умови, що безпечні способи її виконання йому відомі;

бути уважним, не відволікатися на сторонні справи, розмови і не відволікати інших;

не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб без дозволу керівника робіт (майстра чи начальника ділянки, цеху);

знати і вміти користуватися засобами пожежегасіння;

вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від електричного струму, при пораненні, опіках, обмороженні, непритомності, тепловому і сонячному ударі, отруєннях:

при нещасному випадку негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про те, що трапилося, адміністрацію підприємства та лікаря і, якщо можливо, забезпечити збереження обстановки для розслідування;

при одержанні травми звернутися до здравпункту (медпункту) за наданням допомоги і довести д& відома керівника робіт (майстра або начальника ділянки, цеху);

не „доторкатися до електроустаткування: злектроосвітлювальних щитків, арматури загального освітлення, електропроводам (особливо обірваним), клемам і іншим етрумо-ведучим частинам, пристроям електроживлення, не відкривати дверцята електророзподільних шаф і не знімати огородження І захисні кожухи струмоведучих частин устаткування і пристроїв електроживлення:

про всі несправності електроустаткування негайно повідомляти керівника робіт (майстра або начальника ділянки, цеху), чергового електрика (електромонтера) і не приеіупати-до роботи на цьому електроустаткуванні до усунення несправностей;

палити на ділянці (у цеху) дозволяється тільки з спеціально відведених для паління-місцях.

1.14. У своїй роботі слюсар механоскладальних робіт повинний дотримуватись вимог:

інструкції з охорони праці:

карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу;

дартизованого, машин, пристосувань, інструменту);

Правил пожежної безпеки;

Правил внутрішнього трудового розпорядку робітників та службовців підприємства; знаків безпеки і попереджувальних написів;

правил пішохідного руху на території підприємства, у цеху, на ділянці, у робочій зоні в спеціалізованої лінії при застосуванні вантажопідйомних машин, керованих з підлоги; правил особистої гігієни.

1.15. Вимоги інструкції з охорони праці слюсаря механоскладальних робіт є обов'язковими. Невиконання вимог інструкції з охорони праці повинно розглядатися як порушення виробничої дисципліни.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

2.1. Дотримуватись запобіжних заходів в дорозі на роботу і при пересуванні по території підприємства (заводу), цеху, ділянки. Оглянути прохід до робочого місця у конвеєра ї стенда; проконтролювати стан повітряного тсередовища, справність вентиляції на ділянці спеціалізованій лінії; переконатися Ъ дотриманні загальних вимог безпеки, викладених у розділі 1 цієї Примірної інструкції (інструкції з охорони праці для слюсаря механоскладальних робіт).

Докласти бригадиру або безпосередньому керівнику робіт (майстру або начальнику ділянки, цеху) про вихід на роботу (зміну), одержати виробниче завдання від свого безпосереднього керівника і ціпьовий інструктаж на робочому місці (у необхідних випадках: при роботі на висоті, при виконанні нових робіт, при виконанні робіт на новому робочому місці).

2.2. Надягти й .упорядкувати, спецодяг, елецвзуття; застібнуті^ всі ґудзики, манжети, заправити спецодяг так, щоб не було кінців, що розвиваються, ретельно

зашнурувати черевики, волосся підгорати під головний уоір. Спецодяг повинен сути справним, чистим і не стискувати рухів у роботі.

2.3. Оглянути й упорядкувати своє робоче місце: вилучити сторонні предмети, інвентар, деталі, інструменти, матеріали з проходів; прибрати випадково пролиті мастильні матеріали і масляні плями. Переконатися в достатній освітленості робочого місця.

2.4. Ознайомитися (повторити) з вимогами безпеки в інструкціях з експлуатації устаткування, що застосовується машин, пристосувань, інструменту: з вимогами безпеки в складі карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу; з вимогами інструкції з охорони праці для слюсаря механоскладальних робіт.