Державний Комітет промислової політики України Асоціація "Укрвогнетрив"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ УКЛАДАЛЬНИКА-ПАКУВАЛЬНИКА ГОТОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

м.Київ

УЗГОДЖЕНО

Національним НДЮП Лист №110 від 15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Асоціацією "Укрвогнетрив" Наказ №31 від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10-183-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ УКЛАДАЛЬНИКА-ПАКУВАЛЬНИКА ГОТОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

м.Київ

Вступ

 1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.
 2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка :

 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

 1. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.
 2. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
 3. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно- оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.

 1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.
 2. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

 • в повному розмірі втраченого заробітку;
 • сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8.В свою чергу працівник зобов'язаний:

-знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці,правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобамиколективного та індивідуального захисту;

 • додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природньому середовищу;
 • повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1Ця примірна Інструкція з охорони праці для пакувальника-укладальника готової продукції вогнетривких підприємств (далі Інструкція)розроблена з урахуванням вимог "Правил безпеки у вогнетривкомувиробництві" (ДНАОП 1.2.10-1.08-97), затверджених наказом Державногокомітету України з нагляду за охороною праці № 30 від 19.11.1997 р. ірозповсюджується на всі підприємства і організації вогнетривкоговиробництва та вогнетривкі цехи металургійних підприємств незалежно відформ власності.

Інструкція встановлює загальні правила та порядок безпечного виконання робіт укладальником-пакувальником готової продукції ( далі укладальник-пакувальник).

 1. Укладальник-пакувальник повинен знати і виконувати вимоги і положення "Інструкції з охорони праці для укладальника-пакувальника готової продукції" у повному обсязі. Працівник під розписку повинен отримати інструкцію з охорони праці за його професію. Ця інструкція також повинна бути на робочому або іншому спеціально відведеному місці.
 2. Робоче місце укладальника-пакувальника є постійним і розташоване на одній із дільниць складу готової продукції.
 3. Для виконання робіт щодо укладання та пакування різної складності, в залежності від розряду укладальник-пакувальник повинен знати: номенклатуру, сорт, склад комплекту, розміри та масу виробу; правила і способи комплектування та пакування; порядок оформлення пакувальної документації та облік виробів; правила піднімання та переміщення вантажів і складування при використанні підіймально-транспортних засобів; призначення та правила використання інструментів та пристроїв.
 4. Укладальник-пакувальник повинен знати вимоги, які пред' являються до готової продукції вогнетривкого виробництва, особливості його транспортування, пакування, укладання та відвантаження.
 5. Укладальник-пакувальник повинен вміти виконувати укладання виробів у тару; пакування у різні види обгорток; укладання з

комплектуванням за відомостю або специфікацією; наклеювання етикеток; маркування обгорточного матеріалу та елементів його кріплення; розкрій та розрізку пакувального матеріалу; оббивку пакувальної тари; переміщення тари; пакування матеріалу та виробів всередині склада.

 1. До обов'язків укладальника-пакувальниканалежить обслуговування пристроїв, обладнання та верстатів для підготровки елементів кріплення і їх установка на тарі.
 2. Експлуатація і технічне обслуговування обладнання повинно виконуватися у відповідності до вимог інструкцій, які розроблені згідно з експлуатаційною документацією розробника і з урахуванням місцевих виробничих умов.

Робота на несправному обладнанні, а також несправним інструментом та пристроями не припустима.

Вони повинні знати і виконувати вимоги положень про наряд-допуск; інструкції щодо застосування биркової системи; правил пожежної безпеки та правил електробезпеки в частині, що відноситься до їх професії.

 1. До роботи у якості укладальником-пакувальником допускаються особи чоловічої та жіночої статі віком не менше 18 років, які пройшли медичний огляд і признані придатними до роботи на вогнетривких підприємствах. Вони повинні пройти спеціальний курс професійного навчання, навчання з питань охорони праці, бути атестованими кваліфікаційною комісією і мати посвідчення на виконання робіт укладальника-пакувальника. Вони повинні отримати вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, бути навченими на І групу з електробезпеки і мати посвідчення на право роботи з електрообладнанням та на виконання робіт точковим електрозварюванням, а також бути навченими з професії стропальника.
 2. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт.
 3. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці впершеприйнятийукладальник-пакувальникзакріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим працівником для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи.
 4. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника з участю громадського інспектора з охорони праці (уповноваженого з питань охорони праці).

При виявленні достатніх знань технології, обладнання і безпечних прийомів роботи рішенням комісії укладальник-пакувальник може бути допущений до роботи за фахом.

1.13Працівник, переведений з іншої дільниці цеху, який не маєкваліфікації (свідоцтва) укладальника-пакувальника, повинен бути навченимзгідно з затвердженим на підприємстві тематичним планом; працівник, що

має кваліфікацію з даної професії при перерві в роботі більш ніж один рік проходить стажування згідно із встановленим на підприємстві порядком.

1.14Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися нерідше одного разу на квартал, а чергова перевірка знань - періодично одинраз на 12 місяців цеховою комісією з записом у журналі реєстраціїінструктажів.

Укладальник-пакувальник , який не підтвердив знання безпечного виконання робіт до роботи не допускається, поки не пройде додаткового інструктажу і повторної перевірки знань.

1.15Позаплановий інструктаж проводиться згідно встановленомупорядку, а цільовий - при виконанні окремих робіт, які не передбаченітрудовим договором і при ліквідації аварій або нещасного випадку; привиконанні робіт з оформленням наряд-допуска, розпорядження або іншогодокумента.

1.16При влаштуванні на роботу укладальник-пакувальник повиненпройти попередній медичний огляд, а той що працює - періодичні огляди увідповідності з порядком і термінами, які встановлені Мінздравом України.

1.17Укладальник-пакувальник повинен виконувати вимоги розділівбезпеки праці технологічних інструкцій, а також розділів інструкцій зохорони праці при використанні верстатів для розрізання стрічок (паперу),підготовки упаковок із паперу і плівок та електрозварювання металевихстрічок; при експлуатації шнеків, тельферів і обслуговуванні бункерів.

1.18При сумісництві роботи сортувальника він повинен знати івиконувати вимоги інструкції з охорони праці для сортувальниківвогнетривких підприємств.

1.19Укладальник-пакувальник повинен знати план ліквідації аварій участині, яка відноситься до місця його роботи і професійної підготовки.

1.20Він повинен знати перелік робіт підвищеної небезпеки за йогопрофесією (пожежонебезпечні і токсичні матеріали; піднімання вантажів,електрострум тощо).

 1. Для виконання робіт підвищеної небезпеки укладальник-пакувальник повинен пройти попереднє навчання, цільовий інструктаж і перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці.
 2. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватися за нарядом-допуском.
 3. Укладальник-пакувальник повинен знати перелік механізмів та обладнання, які входять до його функціональних обов'язків, експлуатація і ремонт яких повинні проводитися з використанням бирочної системи, наряд-допусків, з оформленням ПОР ( проекта організації робіт).
 4. Працівник повинен виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку цеху, вказівки і розпорядження безпосереднього керівника або іншого керівника цеху, якщо останні не суперечать вимогам цієї інструкції і не можуть привести до аварії або нещасного випадку.

1.25Знаходження на робочих місцях сторонніх осіб, робота яких непов'язана з вогнетривким виробництвом, не допускається, за виняткомвипадків, коли вони супроводжуються керівництвом заводу або цеху.

 1. По території заводу і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного пересування з урахуванням знаків безпеки. Під час пересування необхідно дотримуватися правил дорожного руху, як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.
 2. Основними небезпечними виробничими чинниками на дільниці виконання робіт з укладання і упакування є: рухомі механізми; переміщення вантажів; електрострум.
 3. Основним шкідливим виробничим чинником на робочому місці укладальника-пакувальника є: підвищена запиленість повітря робочої зони, що з'являється при навантаженні сипучих матеріалів і може визвати професійне захворювання.

1.29Укладальник-пакувальник повинен бути забезпеченийспецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно звстановленими нормативами і з урахуванням вимог колективного договору:

костюмом бавовняним із пилонепроникної тканини згідно з ГОСТ 29057-91;

фартухом бавовняним згідно ГОСТ 12.4.029-76;

черевиками шкіряними з металевими носками за ГОСТ 28.507-90;

рукавицями комбінованими згідно з ГОСТ 12.4.010-75;

каскою захисною згідно з ГОСТ 12.4.087-80 (за необхідністю);

респіратором противопиловим згідно з ГОСТ 12.4.028-70.

1.30Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту укладальника-пакувальника, вільно облягати тіло, не перешкоджувати руху і виконаннюробіт, куртка робоча і штани повинні бути застебнуті на усі ґудзики. Волоссяповинно бути забране під головний убір.

Особи без спецодягу та засобів індивідуального захисту до роботи не допускаються.

1.31Укладальник-пакувальник повинен дотримуватися правилособистої гігієни: після забруднення мити руки милом, приймати їжу уїдальні, буфеті або в спеціально відведеному місці; після роботикористуватися лазнею, душем; стежити за чистотою і охайністю спецодягутощо.

1.32Працівник повинен утримувати своє робоче місце, інструмент іобладнання в чистоті і порядку.

1.33Він не повинен розпивати горілчані напої на територіїпідприємства і з'являтися на робочому місці у стані алкогольного чинаркотичного оп'яніння.

1.34Палити дозволяється у спеціально відведених для цього місцях, деповинні знаходитися ємкості з водою або піском.

1.35При виявленні порушень технології виконання укладальником-пакувальником робіт чи правил безпеки, які можуть привести до аварії абонещасного випадку необхідно вжити заходів щодо їх усунення, а принеможливості ліквідування цих порушень, терміново сповістити про нихбезпосереднього керівника або іншого керівника цеху.