проектування об'єктів з певним набором  будівель,  споруд,  видів

 робіт. Якщо при проектуванні конкретної  будови  набір  будівель,

 споруд, видів робіт відрізняється від наведених у цих  збірниках,

 вартість проектування будови коригується.

     3 10. У випадках, коли аналог для визначення вартості  проек-

 тування будови не відповідає діючим будівельним нормам  і  прави-

 лам, нормативам, вартість проектування, що визначена за аналогом,

 коригується з урахуванням діючих нормативних  вимог,  виходячи  з

 вихідних даних, структурних змін і трудових витрат, які обчислюю-

 ться в установленому порядку.

     3.11. Вартість розроблення проектно-кошторисної  документації

 на  будівництво  об'єктів  у  складних  умовах  визначається   за

 збірниками цін, зазначеними у пункті 3.3, з урахуванням таких до-

 даткових коефіцієнтів:

 

-------------------------------------------------------------------

| Фактори, що ускладнюють          |  Підвищуючі коефіцієнти      |

|     проектування                 | до вартості проектних робіт  |

|                                  |------------------------------|

|                                  | на стадії |на стадії "робоча |

|                                  | "проект"  |документація і    |

|                                  |           |"робочий проект"  |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Водонасичені, біогенні, набуха-|   1,05    |        1,15      |

|   ючі,нерівномірно просідаючі,за-|           |                  |

|   солені, насипні,просідаючі Іти-|           |                  |

|   пу грунти, підтоплені території|           |                  |

|                                  |           |                  |

|2. Просідаючі грунти ІІ типу      |   1,1     |        1,2       |

|                                  |           |                  |

|3. Підроблювані території з поло- |   1,1     |        1,2       |

|   гим заляганням пластів         |           |                  |

|                                  |           |                  |

|4. Підроблювані території з плас- |   1,15    |        1,3       |

|   тами крутого падіння (уступи)  |           |                  |

|                                  |           |                  |

|5. Карстонебезпечні території     |   1,15    |        1,3       |

|                                  |           |                  |

|6. Сейсмічні впливи інтенсивністю |           |                  |

|   7 балів                        |   1,05    |        1,2       |

|                                  |           |                  |

|7. Сейсмічні впливи інтенсивністю |   1,1     |        1,4       |

|   8 балів                        |           |                  |

-------------------------------------------------------------------

                                 - 5 -

 

-------------------------------------------------------------------

| Фактори, що ускладнюють          |  Підвищуючі коефіцієнти      |

|     проектування                 | до вартості проектних робіт  |

|                                  |------------------------------|

|                                  | на стадії |на стадії "робоча |

|                                  | "проект"  |документація і    |

|                                  |           |"робочий проект"  |

|-----------------------------------------------------------------|

|8. Сейсмічні впливи інтенсивністю |   1,15    |        1,5       |

|   9 балів                        |           |                  |

|                                  |           |                  |

|9. Вібраційні та шумові впливи    |   1,1     |        1,25      |

-------------------------------------------------------------------

 

     Вказані  коефіцієнти  застосовуються  до  вартості  проектних

 робіт, до розробки яких  відповідними  нормативними  документами

 встановлені особливі вимоги.

     Пункт 3.3 "Загальних вказівок по застосуванню збірника цін на

 проектні роботи для  будівництва"  (2-е  видання,  доповнене,  М.

 1990р.) анулюється.

     3.12.1. За наявності двох або  більше  ускладнюючих  факторів

 коефіцієнти застосовуються за кожний фактор окремо, і  збільшення

 вартості, визначене по кожному фактору,  підсумовується.

     3.12.2. Зазначені підвищуючі коефіцієнти вартості у  складних

 умовах  не   розповсюджуються   на   об'єкти   першої   категорії

 складності, визначені згідно з додатками 7 і  8.

     3.13.  Вартість  виконання  техніко-економічних  обгрунтувань

 (розрахунків) будівництва,  ескізного  проекту,  визначається  за

 відповідними цінами збірників цін на розроблення документації  на

 стадії "проект" із застосуванням  коефіцієнтів  до  цих  цін  на:

     -техніко-економічні обгрунтування (ТЕО)     -     0,4;

     -техніко-економічні розрахунки (ТЕР)        -     0,3;

     -ескізний  проект  (ЕП)                     -     0,2.

 

     3.14. Інші коефіцієнти до вартості проектних та вишукувальних

 робіт, що обчислена калькуляційним методом, крім наведених у цьо-

 му    розділі    або    затверджених     подальшими     рішеннями

 Держкоммістобудування, не застосовуються.

     3.15. Вартість проектування спеціальних захисних  споруд  від

 шкідливих фізико-геологічних процесів і явищ (зсуви, селі,  лави-

 ни, обвали тощо) встановлюється, виходячи з конкретних умов, шля-

 хом розрахунку вартості по трудових витратах і оплачується додат-

 ково.

     3.16. Вартість  проектно-вишукувальних  та  науково-проектних

 робіт, які не враховані у збірниках цін, визначається за коштори-

 сом, складеним за формою "3-П".

     3.17,  Базисна  вартість  робіт  в  цінах   1997   року,   що

 визначається  за  кошторисом,  складеним  за   формою   "3-П",

 обчислюється  виходячи  із   трудових   витрат   (в   людино-днях

 працівників основних (виробничих) підрозділів  проектно-вишукува-

 льних організацій)  та  наступних  базисних  показників  вартості

 робіт:

     на проектні роботи               -  35 грн./людино-день;

     на вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):

          польові                     -  50 грн./людино-день;

          камеральні                  -  35 грн./людино-день;

     на інженерно-геодезичні  роботи  -  40 грн./людино-день.

 

 

 

                                 - 6 -

 

     3.18. Вартість  проектно-вишукувальних  та  науково-проектних

 робіт за кошторисом, складеним за формою "3-П",  визначається  як

 сума основної заробітної плати  виконавців  основних  (виробничих)

 підрозділів  з  урахуванням  виплат  і  доплат,  що   входять   у

 собівартість продукції (робіт, послуг),  матеріальних  витрат  на

 виробництво, нарахувань на основну і  додаткову  заробітну  плату

 виконавців згідно з чинним законодавством, накладних витрат, пла-

 нових нагромаджень у розмірі, обчисленому у відповідності з уста-

 новленим порядком, виходячи з нормативу, передбаченого збірниками

 цін, а також відрахувань згідно з  чинним  законодавством.

     3.19. Основою для формування кошторисної вартості проектно-ви-

 шукувальних робіт є завдання на проектування та технічні умови на

 інженерне забезпечення будов, що проектуються.

     3.20.  До  зведеного  кошторисного   розрахунку   будівництва

 додається зведений кошторис на проектно-вишукувальні роботи, який

 складається за формою "1-П" (додаток  1).

 

          4. Метод визначення кошторисної вартості

       проектних робіт для будівництва об'єктів житла і

     соціальної сфери із застосуванням нормативів вартості

      проектних робіт до розрахункової базисної  вартості

           будівництва (без вартості устаткування)

 

     4.1. Наведений в цьому розділі  метод  передбачає  визначення

 кошторисної  вартості   проектних   робіт   шляхом   застосування

 відповідних  нормативів  вартості  цих  робіт  до   розрахункової

 базисної вартості будівництва без вартості устаткування (у  пода-

 льшому іменується "розрахункова базисна  вартість  будівництва").

     4.2. Норматив вартості проектних робіт приймається за  додат-

 ком  6  величиною,  визначеною  в  залежності  від  розрахункової

 базисної вартості будівництва (графа 2  додатка  6)  і  категорії

 складності об'єктів будови (графа 3...7 додатка 6).

     4.3. Розрахункова базисна вартість  будівництва  визначається

 виконавцями  проектно-вишукувальних  робіт  разом  з   замовником

 попереднім розрахунком, складеним за формою зведеного кошторисно-

 го розрахунку із застосуванням укрупнених  показників  (обчислені

 на 1м2 загальної площі, 1м3 об'єму будинку, 1 пог.м траси, другий

 вимір) або об'єкту-аналогу, на підставі цін 1997 року.

     4.3.1. Розрахункова базисна вартість будівництва  складається

 з:

     - базисної вартості будівельних і  монтажних  робіт  у  цінах

       1997  року;

     - розрахункової базисної вартості інших витрат підрядника  на

       збільшення базисного кошторисного рівня прямих і накладних

       витрат та планових нагромаджень згідно з п.8 додатку 5 до

       ДБН ІY-16-96,  ч.ІІ.

     4.3.2. Розрахункова базисна вартість будівництва визначається

 за підсумком глав 1...9 попереднього  розрахунку,  складеного  за

 формою  зведеного  кошторисного  розрахунку  у   відповідності   з

 розділами 2, 3 і 4 "Порядку визначення вартості  будівництва,  що

 здійснюється на території України" (ДБН ІY-16-96, частина ІІ),

 затвердженого наказом Держкоммістобудування від 18.10 96 N  183

     Базисна вартість будівельних і монтажних  робіт  обчислюється

 по графах 4 і 5 за підсумком глав  1...9  попереднього  зведеного

 кошторисного розрахунку згідно з  додатком  5  до  ДБН  ІY-16-96,

 ч.ІІ.

     Розрахункова базисна  вартість  інших  витрат  підрядника  на

 збільшення базисного кошторисного рівня прямих та накладних  вит-

 рат і планових нагромаджень обчислюється згідно з пунктом 8 дода-

 

                                 - 7 -

 

 тку 5 до ДБН ІY-16-96, ч.ІІ із застосуванням коефіцієнтів, наведе-

 них в додатку 8 до ДБН ІY-16-96, ч.ІІ.

     Індекси, що наведені  в  додатках  6;  6а;  6б  і  8  до  ДБН

 1Y-16-96, ч.ІІ, протягом року залишаються незмінними.

     4.3.3. Рядок розрахункової базисної вартості  будівництва  в

 графі 2 додатка 3 приймається  виходячи  з  вартості  конкретного

 будівництва, обчисленої у відповідності з  пунктами  4.3,  4.3.1,

 4.3.2  цього  Порядку.

     4.4.   Категорія   складності   будови,   що    проектується,

 встановлюється виконавцем проектних робіт разом  з  замовником  в

 залежності  від  типу  об'єктів  будови  на  підставі   "Переліку

 об'єктів за категоріями складності", що наведений  у  додатку  7,

 виходячи з питомої ваги кожного  об'єкта  в  складі  будови.

     Якщо об'єкт, що проектується, в  переліку  не  наведений,  то

 вибір категорії складності виконується у відповідності з додатком

 8 з урахуванням категорії  зазначеного  в  переліку  аналогічного

 об'єкта.

     4.5. Рядок  розрахункової  базисної  вартості  будівництва  у

 графі 2 додатку 6 і категорія складності можуть прийматись по ок-

 ремих об'єктах будови. В цьому випадку вартість  проектних  робіт

 по будові  визначається  за  підсумком  по  окремих  об'єктах.

     У відповідності з цим  пунктом  визначається  також  вартість

 проектування  зблокованих,   вбудованих,   вбудовано-прибудованих

 об'єктів іншого призначення.

     4.6. Вартість проектних  робіт  на  весь  обсяг  проектування

 (включаючи всі його стадії) визначається за формулою:

 

 

                          Вбуд 97 х Н

                Впр   =  --------------

                              100

 

     де  В       - вартість проектних  робіт  по  об'єктах  будів-

                   ництва, тис.грн.;

         Вбуд 97 - розрахункова  базисна  кошторисна  вартість

                   будівництва в цінах 1997 року, яка  визначається

                   у відповідності з пунктами 4.3, 4.3.1, 4.3.2

                   цього Порядку;

         Н       - норматив вартості проектних робіт, приймається

                   за додатком 6 до Порядку  шляхом  вибору  рядка,

                   що відповідає розміру розрахункової базисної ва-

                   ртості будівництва в цінах 1997 року, визначеної

                   на підставі додатків 5 (виходячи з глав 1...9

                   зведеного кошторисного розрахунку), 6, 6а, 6б, 8

                   до "Порядку визначення вартості будівництва, що

                   здійснюється на території України"

                   (ДБН  ІY-16-96, ч.ІІ).

     4.7. Базисна кошторисна вартість проектних робіт в цінах 1997

 року  для  будівництва  об'єктів  житла  і  соціальної сфери, що

 визначається наведеним в цьому розділі методом,  обчислюється

 згідно з п.4.6 і нормативами вартості проектних робіт, наведеними

 у додатку 6.

     4.8. Наведені в додатку 6 нормативи вартості проектних  робіт

 змінюються    на    підставі    чергових    нормативних     актів

 Держкоммістобудування, які затверджуються відповідними  наказами.

     4.9. Попередній розрахунок базисної вартості будівництва,  як