УЗГОДЖЕНО

Національним НДЮН Лист №110 від 15.05.2001р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Асоціацією "Укрвогнетрив" Наказ №31 від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10 -176-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТІВ ДРОБАРОК

ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Державний Комітет промислової політики України Асоціація "Укрвогнетрив"

ПРИМІРКА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТІВ ДРОБАРОК

ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИСМСТВ

М.Київ

Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо

к реалізаціїї конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно- оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

в повному розмірі втраченого заробітку;

сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природньому середовищу;

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

І. Загальні положення

1.1 Ця примірка інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у вогнетривкому виробництві (ДНАОП 1.2.10-1.08-97), затверджених наказом Державного комітета України по нагляду за охороною праці 18.11.1997 р. № ЗО, розповсюджується на всі підприємства та організації вогнетривкого виробництва і вогнетривкі цехи металургійних підприємств незалежно від форм власності, визначає загальні права та обов'язки машиністів дробарок (далі дробарників), а також встановлює порядок виконання робіт.

1.2 Кожен дробарник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і положення "Інструкції з охорони праці для машиністів дробарок" у повному обсязі; дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, який діє на підприємстві; виконувати розпорядження і вказівки керівників цеху, якщо останні не суперечать вимогам безпечної організації праці.

1.3 Працівник під розписку повинен отримати Інструкцію з охорони праці з його професії. Ця Інструкція також повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.4 Дробарник також повинен знати і виконувати вимоги: положення про наряд-допуск;

інструкції про застосування биркової системи;

правил технічної експлуатації обладнання,що обслуговується;

Інструкції з охорони праці для машиністів конвейєрів і живильників;

Інструкції з охорони праці при обслуговуванні вентиляційних систем;

правил пожежної безпеки;

правил електробезпеки. 1.5. До обов'язків машиністів дробарок належить: ведення процесу дроблення матеріалу, а також повернення вогнетривкого брухту; огляд і чистка обладнання; пуск і зупинка дробарок, живильників; регулювання рівномірної швидкості завантаження, продуктивності, зазорів між робочими механізмами дробарок в залежності від виду матеріала та його розмірів; визначення закінчення процесу дроблення матеріалу, розвантаження його; нагляд за сигналами; виявлення несправностей і усунення неполадок у роботі обладнання,що обслуговується.

1.6. Для виконання процесу дроблення, в залежності від розряду дробарник повинен знати: устаткування, принцип роботи дробарок, транспортних і аспіраційних пристроїв, допоміжного обладнання (сушилок, елеваторів тощо); схему подачі сировини на дробарки; технологічну схему обслуговуючої дільниці; правила і способи регулювання та налагодження обладнання, ш;о обслуговується; режим дроблення; призначення і принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; вимоги, які пред'являються до якості і ступеню дроблення; послідовність пуску і зупинки; улаштування систем змащення і режим змащення, види матеріалів, які змащують; схему підключення електрообладнання до мережі, блокування, сигналізації; правила користування пусковою апаратурою і засобами автоматизації і сигналізації; прилади, пристосування і апаратуру, які використовуються на різних стадіях обробки проб; причини виникнення несправностей і способи їх усунення; слюсарну справу.

1.7. Експлуатація і технічне обслуговування обладнання повинні проводитися у відповідності до вимог Інструкцій, які розроблені згідно експлуатаційної документації розробника з урахуванням місцевих виробничих умов.

1.8. До роботи машиністом дробарок допускаються особи чоловічої статі віком не менш 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані здатними для даної роботи, пройшли навчання за спеціальністю, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією, пройшли навчання з питань охорони праці, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на І групу з електробезпеки, а також, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки, спеціальне навчання.

1.9. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником у формі розмови з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажа на робочому місці працівник, який вперше стає до роботи розпорядженням начальника цеху прикріплюється до кваліфікованого працівника для практичного навчання. А працівник переведений з іншої дільниці цеху, який не має кваліфікації (посвідчення) машиніста дробарок повинен навчатися згідно з затвердженим на підприємстві тематичним планом; робітник, який має кваліфікацію за даною професією при перерві в роботі більш 1 року проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.10. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника з участю громадського інспектора з охорони праці (уповноваженого). Лише при виявленні достатніх знань технології і

безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

1.11. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися один раз на квартал, а чергові перевірки знань - раз на 12 місяців з записом у журналі реєстрації інструктажів.

1.12. Машиніст дробарок, який не підтвердив знання інструкції з охорони праці та прийомів безпечного виконання робіт не допускається до самостійної роботи до проведення додаткового інструктажу і додаткової перевірки знань.

1.13. Позаплановий та цільовий інструктажі повинні проводитися згідно з вимогами примірного положення про навчання з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99).

1.14. Дробарник повинен знати план ліквідації аварій щодо частини, яка відноситься до місця його роботи.

1.15. Машиніст дробарок повинен проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.16. По території заводу і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного пересування. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожного руху, як на території"! заводу так і за його межами. Залізничні коліії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальним переходам.

1.17. Дробарник також повинен виконувати такі вимоги внутрішнього трудового розпорядку:

- перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і отримати завдання на виконання робіт;

- виконувати тільки ті роботи, які доручені з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці;

- не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, який регламентує безпечне виконанння робіт;

- не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не пов'язані з виробництвом;

- утримувати своє робоче місце і устаткування в справному стані і чистоті;

- не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території заводу, не з'являтися на роботу у стані алкогольного або наркотичного оп'яніння.

1.18 Машиніст дробарок, виявивши порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а якщо порушення усунути не можливо, треба повідомити про нього безпосереднього керівника.

1.19 При отриманні травми, необхідно звернутися в медпункт і повідомити про це майстра. У разі нещасного випадку з товаришем йому неообхідно надати першу допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо потерпілий сам не зможе пересуватися.

1.20 Машиніст дробарок повинен вміти використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники та інші первинні засоби).

1.21. Під час виникнення пожежі необхідно повідомити керівництво цеха, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації пожежі своїми силами, діючи відповідно до інструкції щодо протипожежної безпеки.

1.22. Під час загоряння електропроводів, приладів, електрообладнання їх необхідно вимкнути від мережі і гасити сухим піском або порошковими вогнегасниками.

При загорянні пальне-мастильних речовин не можна гасити полум'я водою. Для цього необхідно використовувати землю, пісок, вогнегасники.

1.23. Палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися баки з водою або піском.

1.24. Основними небезпечними виробничими чинниками на дільниці подрібнення є: обладнання, що рухається (мостові крани, стрічкові конвеєри); частини машин і механізмів, які обертаються; електричний струм.

1.25. Основними шкідливими виробничими чинниками є: підвищена запиленість повітря робочої зони; підвищені рівні шуму та вібрації на робочому місці. Останні можуть викликати професійні захворювання.

1.26. Машиніст дробарок повинен працювати тільки у встановленому за нормою та згідно з колективним договором, діючим на підприємстві, спецодязі:

- костюмі бавовняному згідно з ГОСТ 27575-87;

- черевиках шкіряних з захисним носком згідно з ГОСТ 28507-90; Під час роботи також необхідно використовувати засоби

індивідуального захисту:

- рукавиці комбіновані згідно з ГОСТ 12.4.010-75;

- каску захисну з протишумними навушниками згідно з ГОСТ 12.4.087-80;

- окуляри захисні згідно з ГОСТ 12.4.013-85;

- респіратори протипилові.

1.27. Не можуть бути допущені до роботи особи без спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту.

1.28. Спецодяг повинен відповідати розміру, росту дробарника. Вільно облягати тіло, не заважати рухам і виконанню робіт.

1.29. Машиніст дробарок повинен дотримуватися правил особистої гігієни: після забруднення мити руки милом, приймати їжу у їдальні, буфеті або в спеціально відведеному місці; після роботи користуватися лазнею; стежити за чистотою і охайністю спецодягу тощо.

1.30. Особи, які винні у порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи дробарник повинен привести в порядок спецодяг: рукава і куртку робочу застебнути на усі ґудзики; волосся прибрати під головний убір; черевики зашнурувати; надіти каску і респіратор.

2.2 Ознайомитися із станом обладнання,що обслуговується, по записам у змінному журналі та показанням приладів.

2.3 Перед початком роботи дробарник повинен перевірити оглядом:

- стан обладнання і чистоту робочого місця;

- справність усіх частин дробарки;

- болтові кріплення, стан вузлів, деталей, гайок регулювання зазору;

- справність передпускової сигналізації;

- освітленість робочого місця;

- справність вентиляційних систем, систем гідропилопридушення і укриття місць, які пропускають пил;