ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Продовження форми 3.10

в тому числі розподіл

Р

я

д

з причин непридатності

для використання

за формою власності

за правовим

відношенням

Об'єм незавер-

о

к

шеного

Найменування

аварійні,

розміщені у

дер-

ко-

ко-

при-

влас-

ко-

о

району

ветхі

непристосо-

жав-

му-

лек-

ват-

ність

ристу-

Р

будівництва,

ваних Бу-

на

наль-

тив-

на

вання

е

динках..

на

на

н

тис..кв..м

(спорудах)

д

а

1

2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ДБН Б.1-1- 93 С.90

Продовження додатку 3

Форма 3.11

Зведений звіт про інженерні мережі

населених пунктів області ________________________________________________________________________

(найменування областІ)

на “ _____ “ ___________________ 199 ____ року

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквар-тальної і внутрішньодворової

1

2

3

4

5

6

Найменування

району

Р

я

д

о

к

КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної і внутрішньодворової

1

2

7

8

9

10

ДБН Б.1-1- 93 С.91

Продовження форми 3.11 3.11

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної і внутрішньодворової

1

2

11

12

13

14

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ГАЗОВІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквар-тальної і внутрішньодворової

1

2

15

16

17

18

ДБН Б.1-1-93 С.92

Продовження додатку З

Продовження форми 3.11

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які

магістральної

вуличної

внутрішньоквар-тальної і внут-рішньодворової

знаходяться в аварійному

стані, %

1

2

19

20

21

22

* Для водопровідних, канапізаційнмх, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі

Форма 3.12

Зведений звіт про вулично - дорожні мережі

населених пунктів області ____________________________________________________________________________

(найменування області)

на “ ___ “ ________________________ 199 ___ року

Загальна

Загаль-

Загаль-

в т.ч.

з неї з

в тому числі

протяж-

на про-

на пло-

ВДМ з

удоско-

ність

тяжність

ща ВДМ

твер-

нале-

Загаль-на

ВДМ.

забезпе-

ченої

ВДМ,

забезпе-

ченої

в черво-

них ліні-

ях,

дим

пок-

рит-

ним

покрит-

тям,

про-

штучним

штучним

тис.кв.км

тям,

тис.кв.м

Найме-

нуван-

ня

району

Р

я

д

о

к

тяж-

ність

ВДМ,

км

мгістра-

лей за-

гально-

міського

значення,

ВДС, яка

має твер-

де по-

криття,

км

з неї з

удоскона-

леним по-

криттям,

км

освітлен-ням,

км

водосто-

ком,

км

тис.

кв.м

км

ДБН Б.1-1-93 С.93

Продовження додатку 3

Форма 3.13

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про наявність і розподіл земель населених пунктів України

на ''___''__________________ 199___ року

Р

я

д

Площа,

в тому числі

о

к

кв. м

знаходиться у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

Республіка Крим

1

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

Україна

28