НПАОП 0.00-4.33-99. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


організувати надання медичної допомоги потерпілим;

організувати харчування та відпочинок осіб, які беруть участь у ліквідації аварії.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА (КЕРІВНИКА) ПІДПРИЄМСТВА

(ОБ’ЄКТА)

Власник (керівник) підприємства (об’єкта) зобов’язаний:

 1. Розробити спеціальні програми (з визначенням пріоритету щодо реалізації), які передбачають дооснащення засобами контролю, автоматичного регулювання, обладнанням вибухопопередження та вибухозахисту, швидкодіючими відсікачами, системами безпечної аварійної зупинки підприємства (об’єкта), оповіщення, захисту та рятування людей, створення запасів дегазувальних реагентів, вдосконалення систем уловлювання та дегазації шкідливих викидів, влаштування систем локалізації, що перешкоджають розповсюдженню неорганізованих викидів на території підприємства та за його межами, та інше, якщо під час розробки ПЛАС виявляється недостатня готовність підприємства (об’єкта) до протиаварійного захисту.
  1. Передбачити у разі потреби установку резервних систем життєзабезпечення, сигналізації і протиаварійного захисту. Наприклад, повинні існувати резервні мережі зв’язку, повинні бути призначені дублери для провідних фахівців, повинен бути визначений альтернативний центр керівництва, якщо порушено функціонування основного центру, повинні бути продубльовані життєво важливі вузли на об’єктах підвищеної небезпеки.
  2. Забезпечити оперативність виявлення, ефективність локалізації та ліквідації аварії за рахунок застосування технічних засобів з належною надійністю та швидкодією.
  3. Забезпечити відповідність оперативності дій персоналу підприємства динаміці розвитку можливих аварій: шляхом забезпечення розподілу обов’язків між виробничим персоналом, використання надійних засобів оповіщення та зв’язку й раціонального розташування пультів (пристроїв) керівництва протиаварійними системами.

При визначенні обов’язків персоналу в разі аварії, потрібно враховувати можливість відсутності окремих робітників внаслідок хвороби, відпустки, свят.

 1. Оперативно повідомляти органи, що відповідають за дії щодо локалізації аварії, про всі випадки, які пов’язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди здоров’ю людини і навколишньому середовищу. Повідомлення повинна здійснювати посадова особа, яка має на це право і може надати, якомога оперативніше, інформацію про характер випадку, небезпечні речовини, які задіяні в ньому, потенційну складність випадку, можливість виявлення дії уражальних чинників аварії за межами території підприємства.
  1. Передбачати забезпечення сучасними антидотами та іншими фармацевтичними препаратами, в т. ч. киснем, якщо на підприємстві є шкідливі речовини, а також забезпечити наявність постійно оновлюваного запасу відповідних медичних препаратів, які необхідні при аварії, дезактиваційного обладнання для застосування на майданчику та в лікарнях, а також, при можливості, засобів захисту для персоналу медичних бригад невідкладної допомоги.
  2. Передати органам місцевого самоврядування результати виконаного аналізу небезпеки підприємства (об’єкта), а також інші матеріали, які потрібні для розробки ПЛАС.
  3. Надати засобам масової інформації дані про всі небезпеки, які були встановлені в процесі аналізу.
  4. Співробітничати з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробці оперативної частини ПЛАС для аварій рівня «В».
 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАС
  1. ПЛАС і зміни до нього (в потрібному для якісного виконання своїх обов’язків обсязі) повинні бути вивчені персоналом організацій, що беруть участь у ліквідації аварії, та відповідними спецслужбами.
  2. Допуск до роботи осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань ПЛАС, забороняється.
  3. Персонал усіх організацій, які беруть участь у ліквідації аварії, повинен проходити навчання і практичну підготовку з метою підтримки постійної готовності.
  4. На великих підприємствах для персоналу може бути організовано спеціальне курсове навчання з ПЛАС на учбово-тренувальних полігонах, з використанням комп’ютерних тренажерів і інших сучасних технічних засобів навчання.
  5. Протягом року з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені ПЛАС, повинні проводитись учбово-тренувальні заняття і учбові тривоги.

Графік проведення учбово-тренувальних занять і учбових тривог затверджується керівником підприємства (об’єкта) або органу місцевого самоврядування, залежно від рівня аварії, і узгоджується з територіальним управлінням Держгірпромнагляду та територіальним управлінням МНС.

 1. Учбові тривоги проводяться під керівництвом ВК за участю всіх організацій, участь яких передбачається оперативною частиною ПЛАС.
  1. При незадовільних результатах учбової тривоги вона повинна бути проведена вдруге протягом 10 днів, після детального вивчення допущених помилок.
  2. При проведенні тренувань слід практикувати участь незалежних спостерігачів, оскільки це забезпечує об’єктивну оцінку недоліків або помилок ПЛАС.
  3. Необхідно також проводити тренування в екстремальних умовах (наприклад, під час перезміни, вночі, в холодну погоду, ін.).
  4. Персонал сторонніх організацій і особи, що відвідують підприємство (об’єкт), повинні бути проінструктовані про свої дії у випадку виникнення аварії.
  5. Необхідно підтримувати постійну готовність обладнання й засобів інформації, які можуть знадобитися для отримання необхідних даних у випадку аварії. Сюди можна віднести, наприклад, аналітичні методи і засоби для виявлення небезпечних речовин, а також заходи, що впроваджуються при пошкодженні захисної оболонки небезпечної речовини.
  6. Необхідно повідомити населення щодо систем оповіщення про аварійну ситуацію (аварію), які використовуються. Ці системи потрібно періодично перевіряти.

Начальник управління по нагляду в хімічній, нафтогазопереробній

та газовій промисловостіЮ. М. ГЕРАСИМЕНКО

Додаток 1

до пункту 4.11 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Форма титульного аркуша

(найменування підприємства (об’єкта))

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник

(прізвище, ініціали)(підпис)

«»199_р.

ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

(найменування виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці)) Внесені зміни

(номер зміни)

УЗГОДЖЕНО

(підпис)

(посада)

(прізвище, ініціали)

Начальник виробництва

(підпис)

(посада)

(прізвище, ініціали)

Додаток 2

до пункту 5.6 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ТИПОВА СХЕМА ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЇВ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ АВАРІЇ

Додаток 3

до пункту 5.6 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ТИПОВА СХЕМА ПОСТАДІЙНОГО АНАЛІЗУ УМОВ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ АВАРІЙ

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації (аварії)

Основні принципи аналізу умов виникнення (переходу на іншу стадію) аварійної ситуації (аварії) та її наслідків

Способи і засоби попередження, локалізації аварії

1

2

3

Вихід параметрів за критичні значення

Перевірка вивченості властивостей застосовуваних речовин; їх аналіз; виявлення особливо небезпечних речовин; виявлення параметрів, які визначають небезпечність технологічних процесів і їх критичні значення; оцінка достатності оснащення засобами, які виключають вихід параметрів за припустимі межі, їх ефективність, надійність

Дооснащення технологічних процесів засобами контролю, управління й протиаварійного захисту, підвищення їх надійності й ефективності; удосконалення технологічних процесів

Знос,

утомленість

матеріалу

апарата

Перевірка вивченості корозійних властивостей застосовуваних речовин; наявність даних щодо швидкості корозії і зносу; відповідність матеріалу устаткування (трубопроводів), захисного покриття, ущільнювальних матеріалів. Наявність умов для механічного ушкодження устаткування (трубопроводів) від зовнішніх та внутрішніх джерел впливу

Застосування обладнання підвищеної надійності, ефективного захисного покриття і захисних пристроїв

Підвищена

вібрація

Перевірка надійності й вірності кріплення апаратів, машин, трубопроводів, співосності з’єднань пристроїв, що обертаються

Своєчасне проведення планово- запобіжних ремонтів

Утворення вибухонебезпечного середовища в апараті

Аналіз вибухопожежонебезпечних властивостей речовин під тиском і при температурі технологічних процесів; оцінка можливості й умов утворення вибухонебезпечного середовища

Флегматизація вибухонебезпечної технологічної суміші інертними газами, введення інгібіторів; зміна складу технологічного середовища, температури і тиску процесу, способу введення реагентів до апарата

Наявність джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням

Аналіз вибухопожежонебезпечних характеристик речовин під тиском і при температурі технологічних процесів; оцінка можливості й умов утворення джерел запалювання в середині апаратів

Скорочення часу перебування технологічного середовища в апараті, заземлення устаткування, застосування засобів відводу й нейтралізації статичної електрики

Вибух в апаратурі

Наявність постійних і випадкових джерел запалювання та їх характеристики у порівнянні з температурою самозаймання й мінімальною енергією запалювання. Наявність вибухонебезпечної суміші

Виключення джерел запалювання, застосування засобів контролю і регулювання щодо запобігання утворенню вибухонебезпечної суміші

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації (аварії)

Основні принципи аналізу умов виникнення (переходу на іншу стадію) аварійної ситуації (аварії) та її наслідків

Способи і засоби попередження, локалізації аварії

1

2

3

Зруйнування

апаратури

Аналіз кількісних енергетичних характеристик вибуху (надлишковий тиск, швидкість наростання тиску) й порівняння їх із характеристиками міцності апаратури. Наявність засобів захисту устаткування від зруйнування при вибуху (запобіжні клапани, вибухові мембрани, відсікачі і т. і.)

Оснащення запобіжними пристроями, автоматичними системами придушення вибуху, підвищення характеристик міцності апаратури

Викид продукту з апаратури

Визначення маси викинутого продукту, його складу, агрегатного стану, фізико-хімічних, вибухонебезпечних і токсичних властивостей. Перевірка стану міжблочних засобів, які перекривають надходження в апаратуру прямих і зворотних потоків технологічного середовища та теплоносіїв; їх відповідність вимогам нормативних документів; перевірка швидкодії вимикальних засобів; перевірка навичок обслуговуючого персоналу щодо приведення в дію блокувальних засобів. Оцінка можливості виникнення вибухонебезпечних паро-, пило-, газоповітряних сумішей, розміру площі розливу рідини

Блокування аварійної апаратури, обмеження площі розливу рідкої фази та її відведення в закриті системи, злив рідкої фази з апаратури в аварійну ємність. Скидання газової фази на факел (закриту систему, установку нейтралізації). Виведення людей з небезпечної зони

Розгерме

тизація

апаратури

Перевірка відповідності устаткування, трубопроводів, запірної арматури, запобіжних і ущільнюючих пристроїв і т. і. вимогам нормативів (проекту, регламентам); оцінка технічного стану апаратури (якість зварних з’єднань, складання роз’ємних з’єднань, ступінь зносу і т. і.); оцінка порядку й повноти діагностичного контролю, ефективності планово-запобіжних ремонтів і т. і.

Розвиток бази діагностування і дефектоскопії устаткування; вдосконалення системи планово-запобіжного ремонту; заміна морально застарілого, зношеного й не відповідного нормативам устаткування

Утворення паро-, пило-, газової хмари

Оцінка раціональності об’ємно- планувальних рішень, наявність застійних зон, що перешкоджають розсіюванню; оснащеність автоматичними газосигналізаторами (газоаналізаторами), ефективною аварійною вентиляцією, поглинальними санітарними установками

Планування технологічних систем (установок) з добре провітрюваним майданчиком; оснащення приміщень ефективною вентиляцією (санітарними установками), приладами контролю повітряного середовища

Вибух паро-, пило-, газоповітряних хмар в об’ємі приміщення, надвірної установки

Оцінка можливих розмірів, форми, концентрації, напрямку дрейфу вибухонебезпечної хмари; наявності й характеристик постійних і випадкових джерел запалювання. Розрахунок зон зруйнувань і оцінка впливу нових зруйнувань на розвиток аварії (ефект «доміно»)

Виключення джерел запалювання. Раціональне планування розташування устаткування на майданчику. Оснащення пристроями захисту персоналу від уражальних чинників аварії (вибухова хвиля, висока температура і т. і.)

Виникнення

пожежі

Оцінка й аналіз: можливих масштабів пожежі (площа, кількість горючих продуктів, склад продуктів згоряння, в т. ч. неповного); наявності й ефективності засобів гасіння

Виключення джерел запалювання; оснащення ефективними засобами гасіння пожежі, засобами сигналізації і