КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 вересня 1995 р. N 746

Київ

Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 від 14.01.2009 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами (додається).

Прем'єр-міністр України

Міністр

Кабінету Міністрів України

Є.МАРЧУК

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.22

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. N 746

ПОРЯДОК

одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

1. Цей Порядок визначає умови одержання особами, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами (далі - допуск) і поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

2. До виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки, жінки, що годують дітей, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я, а також особи, зазначені у переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, визначеному МОЗ.

3. Допуск видається державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів (далі - інспекції) за формою згідно з додатком 1.

4. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 2 та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я згідно з додатком 3.

5. Навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, що організовують виконання такої роботи (далі - організатори роботи), проводиться інспекціями один раз на три роки за програмою, затвердженою Мінагрополітики за погодженням з МОЗ, Мінприроди, Мінпраці та Держгірпромнаглядом.

Організатори роботи щороку підвищують свою кваліфікацію на відповідних курсах і семінарах, що проводяться інспекціями.

Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фермерських господарств і тих, що працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій і господарств або за рахунок власних коштів.

6. Особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також організатори роботи проходять медичний огляд у закладах охорони здоров'я і допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я.

7. Організатори роботи видають працівникам підприємств, установ та організацій, що мають допуск, наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 4. Перед початком роботи проводиться інструктаж на робочих місцях щодо заходів забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів і агрохімікатів продукції, навколишнього природного середовища, а також щодо надання першої медичної допомоги у разі отруєння, виникнення аварії.

8. Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи.

Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які не мають допуску, забороняється.

( Порядок в редакції Постанови КМ N 9 від 14.01.2009 )

Додаток N 1

ДОПУСК (ПОСВІДЧЕННЯ)

на право роботи з пестицидами і агрохімікатами

Виданий

-----------------------------------------------------------

прізвище, ім'я, по батькові

---------------------------------------

Адреса

------------------------------------------------------------

Місце роботи

------------------------------------------------------

на право роботи з пестицидами та агрохімікатами

до ______________ 20__ року

Допуск (посвідчення) видано на підставі:

1. Висновку медичної комісії від _________ 20__ року.

2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ________

20__ р., реєстраційний N ______.

Начальник державної

інспекції захисту рослин _________________________________

підпис, прізвище, ініціали

МП

Дата видачі __________________ 20__ р., реєстраційний N ____

ПРОДОВЖЕНО до ________________ 20__ року

Допуск (посвідчення) продовжено на підставі:

1. Висновку медичної комісії від __________ 20___ року

2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ______

_________________ 20__ року, реєстраційний N _____________

Начальник державної

інспекції захисту рослин

__________________________________

підпис, прізвище, ініціали

МП

Дата видачі ______ 20__ р., реєстраційний N ___________

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 від 14.01.2009 )

Додаток N 2

ПОСВІДЧЕННЯ

про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами

Видане

------------------------------------------------------------

(прізвище, ім'я, по батькові)

--------------------------------------

Адреса

------------------------------------------------------------

Місце роботи

------------------------------------------------------

спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з

пестицидами і агрохімікатами пройшов (ла) _____________________

_________ 20__ року.

Назва установи, організації, закладу, на базі яких здійснена

спеціальна підготовка __________________________________________

Посвідчення дійсне до ____________ 20__ року.

Начальник державної

інспекції захисту рослин _________________________

(підпис)

МП

Дата видачі __________ 20__ року

Реєстраційний N ______________

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 від 14.01.2009 ) Додаток N 3 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і

агрохімікатами

МЕДИЧНА КНИЖКА

особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами

Прізвище

----------------------------------------------------------

Ім'я, по батькові

-------------------------------------------------

Рік народження

---------------------------------------------------

Місце роботи

------------------------------------------------------

Посада

------------------------------------------------------------

З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами

----------------

Підпис володільця книжки _____________________________

Висновок медичної комісії

-----------------------------------------

Голова медичної комісії

-------------------------------------------

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

МП

Дата видачі книжки __________ 20__ р.

Термін дії до _______________ 20__ р.

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 від 14.01.2009 )

Додаток N 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________________

(посада, підпис керівника)

"____"________ 20_ р.

НАРЯД

на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами

---------------------------------------

(адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо)

Початок роботи _______г. _____хв. __ число __ місяць 20__ р.

Відповідальний керівник робіт

-------------------------------------

(посада, прізвище, ініціали)

з бригадою у складі ___________ чол.

---------------------------------------

---------------------------------------

(професія, прізвище, ініціали всіх працівників)

Доручається виконати

---------------------------------------------

---------------------------------------

(конкретний зміст, місце, умови роботи)

Заходи безпеки

----------------------------------------------------

Інструктаж з техніки безпеки провів

-------------------------------

---------------------------------------

(посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд видав

-------------------------------------------------------

(посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд і інструктаж отримав

----------------------------------------

(прізвище, ініціали, підпис, дата, час)

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 від 14.01.2009 )