MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для дробильника

м. КИЇВ

УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Лист № 5.2 – 068109

« 17 » 12 2008 р.

Національний НДІОП

« 07 » грудня 2008 р.

Лист № 795

ЦК профспілки гірників і металургів

Лист № 04/429

« 09 » 07 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політика України

Наказ № 708

« 24 » 12 2004 р.

ПІ 1.170 – 401 – 2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для дробильника

м. КИЇВ

Вступ

 1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
 2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:
 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
 1. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового, договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.
 2. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
 3. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:
 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.
 1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.
 2. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і профзахворювання, які спричинили втрату працездатності".
 3. В свою чергу працівник зобов'язаний:
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;
 • при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

 1. Загальні положення
  1. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі інструкція) розроблена па основі Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і окускуваинї руд і концентратів (ДНАОП 1.2.90-1.03.77), визначає загальні права і обов'язки дробильників конусних дробарок крупного дроблення, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.
  2. Дробильник під розпис повинен одержати інструкцію по охороні праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на спеціального виділених місцях.
  3. Дробильник повинен знати і виконувати: загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з «Положення про СУОП»; правила пересування по території цеху і підприємства; правила експлуатації обслуговуємого устаткування; вимоги нарядної системи; Положення про биркову систему; правила пожежної безпеки і план ліквідації аварій; правила безпеки при роботі з інструментом і пристосуваннями; порядок передачі інформації про нещасні випадки і порядок надання першої медичної допомоги.
  4. В обов'язки дробильника входить: ведення процесу дроблення руди; огляд, пуск і зупинка дробарок, живильників; контроль за рівномірністю завантаження, продуктивністю; подача і злив масла і води; контроль за роботою вентиляційних систем, справністю електродвигунів, приводів; контроль за станом живильників.
  5. До самостійної роботи дробильником допускаються особи, що досягли 18-ти літнього віку, пройшли медогляд, спеціальне навчання за професією «Дробильник», засвоїли правила техніки безпеки і безпечної експлуатації електроустановок промислових підприємств в обсязі ІІ-ої кваліфікаційної групи, одержали відповідні посвідчення і пройшли перевірку знань з питань охорони праці в комісії цеху.
  6. Після проходження навчання і інструктажів, стажування на робочому місці допуск до самостійної роботи оформлюється розпорядженням по цеху.
  7. Повторний інструктаж по охороні праці дробильник проходить 1 раз на квартал, періодичну перевірку знань по охороні праці і з електробезпеки, медогляд - 1 раз на рік.
  8. Пересування по території підприємства, цеху і на робочому місці дозволяється тільки по затвердженому маршруту.
  9. Основними небезпечними виробничими чинниками є: рухомі частини машин і устаткування, роботи по розбутуванню і розчищенню укосів приймальної воронки, хрестовин дробарки.
  10. Шкідливими виробничими чинниками є пил, підвищені рівні шуму і вібрації.
  11. Дробильник повинен приступати до роботи тільки у встановленому за нормою спецодягу: костюмі бавовняному, черевиках шкіряних, куртці і брюках утеплених. Необхідно також використовувати засоби індивідуального захисту: каску і окуляри захисні, рукавиці, респіратори протипилові, протишумові вкладиші.
  12. Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту дробильника, бути в справному стані, застебнутим.
  13. Дробильник повинен дотримуватись санітарних норм і правил.
  14. Особи, винні в порушенні вимог безпеки, викладених в інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.
 2. Вимоги безпеки перед початком роботи
  1. Перед початком роботи дробильник зобов'язаний одержати наряд, заходи безпеки, розписатися за одержаний наряд в книзі видачі нарядів. З'ясувати у здаючого зміну дробильника про несправності, що мали місце в попередній зміні і заходах, прийнятих для їх усунення.
  2. Привести в порядок робочий одяг, переконатися в придатності спецрукавиць, респіратора.
  3. Перевірити чистоту робочого місця, прибрати перешкоджаючі роботі предмети.
  4. Перед початком роботи дробильник зобов'язаний перевірити:
   1. Освітленість робочого місця, наявність і роботу зв'язку з оператором;
   2. Наявність масла, відсутність води в маслі;
   3. Очистити хрестовини дробарки від сторонніх предметів;
   4. Зазори робочої щілини;
   5. Наявність, цілісність і надійність кріплення заземлення електроустановок і пускової апаратури;
   6. Наявність огорожі на муфтах приводів, стан сітчастої огорожі приводних шківів;
   7. Наявність і роботу передпускової сигналізації і блокувань;
   8. Наявність води на холодильнику;
   9. Наявність і справність робочого інструменту;
   10. Справність драбин, майданчиків, бар'єрів, укриттів отворів: вірьовок, поясів;
   11. Наявність протипожежного інвентаря.
  5. Доповісти оператору про виявлені недоліки і вжиті заходи по їх усуненню, готовності устаткування до роботи, зробити відповідні записи в журналі прийому-здачі зміни.
  6. Повідомити майстра про виявлені несправності устаткування, пристроїв, пристосувань, інструментів, засобів захисту і у разі грубих порушень технологічних процесів і умов праці доповісти начальнику дільниці.
 3. Вимоги безпеки під час роботи
  1. Запуск дробарки і пластинчастого живильника здійснюється після перевірки їх стану і відсутності загрози технологічному або ремонтному персоналу, при працюючій звуковій і світловій сигналізації, після узгодження пуску з бункеровником.
  2. Після пуску дробильник заміряє вільний вибег дробарки, температуру основних підшипникових вузлів, рівень масла в маслобаці, докладає виміри оператору, дає дозвіл на приймання руди в дробарку.
  3. Для безпечного ведення технологічного процесу, роботи устаткування і механізмів дробильник зобов'язаний стежити за:
   1. Рівномірним надходженням руди в дробарку і вихід її з живильника на конвеєр, не допускати підпресовки;
   2. Роботою маслосистеми, періодично перевіряти наявність води в маслі;
   3. Роботою холодильника, періодично перевіряти свідчення самописця про нагрів підшипникових вузлів;
   4. Кріпленням бронейю на бортах пластинчастого живильника, станом бронею конуса, чаші, траверси;
   5. Розміром розвантажувальної щілини, роботою підпресувальників дробарки;
   6. Контролює роботу електродвигунів на нагрів, вібрацію, кріплення і правильність надходження мастила на привода;
   7. Закриттям люків дробарок і пластин частого живильника, отворів кранів, станом ущільнень дробарки.
  4. При необхідності роботи під дробаркою дробильник зобов’язаний:
   1. Заборонити бункеровнику в'їзд і розвантаження транспорту, виставити перед прийманням заборонні знаки.
   2. Дати заявку на розбір електросхеми дробарки (згідно положення про биркову систему).
   3. Очистити укоси приймальної воронки.
   4. Під час очищення укосів працювати в 2 поверхи забороняється.
   5. Користуватися монтажним поясом і канатом з скобами; вільний кінець каната надійно закріпити.
   6. Працювати в касці, рукавицях, захисних окулярах, респіраторі. справним інструментом і пристосуваннями.
  5. При розбиранні приймальної воронки зобов’язаний:
   1. Дотримувати всі правила безпеки, як при роботі під дробаркою.
   2. Крюк для разбутовки заводити між бутамі при зупиненій дробарці.
   3. Розбутовку виконувати під керівництвом майстра зміни.
  6. При розкручуванні дробарки під завалом зобов’язаний:
   1. Розібрати електросхему на дробарку; одержати жетон-бирку.
   2. Заводити спеціальний трос або пристосування в шків під керівництвом майстра зміни.
   3. Стежити, щоб ніхто не стояв проти натяжного троса.
   4. Після розкручування відновити огорожу шківів приводу.
   5. У всіх випадках запуск виконувати після збірки ел. схеми у присутності майстра і по його команді.
  7. Вимоги за додержанням робочого місця в безпечному стані:
   1. Пролитості ГСМ в маслостанції дробарки і гідравліки, при змащенні підшипників прибирати за допомогою обтирального матеріалу, використані матеріали зберігати в спеціально відведеному для цього місці і в закритому металевому ящику.
   2. Не дозволяється зберігати на робочому місці горючі і легко запалювані речовини.
   3. Робоче місце, проходи, місця пересування не захаращувати сторонніми предметами, рудою, запчастинами, після ремонтних робіт прибирати із закріпленої території замінене устаткування, допоміжні матеріали і інструменти.
   4. Робити вологе прибирання (з потреби) території для зниження запорошеності.
   5. Прибирати закріплену територію, маршові драбини від просипів і бутів.
  8. В цілях запобігання виникненню пожежі на дробарці всі зварювальні і вогняні роботи виконувати згідно правил пожежної безпеки, за наявності протипожежного інвентаря і у присутності особи нагляду.
 4. Вимоги безпеки по закінченню роботи
  1. Після прийому руді виконати повну зупинку дробарки і живильників для проведення огляду і прибирання закріпленого устаткування і території.
  2. Передати оператору і відзначити в журналі температурний режим, вільний вибіг дробарки, розміри розвантажувальної щілини, рівні масла.
  3. Зробити обхід, огляд закріплених агрегатів, устаткування із записом в журналі прийому-здачі зміни. Про всі виявлені зауваження і несправності, доповісти оператору і майстру, при нагоді їх усунути.
  4. Доповісти зміннику про всі зауваження. Зміну передавати тільки на робочому місці.
  5. Розписатися в книзі нарядів про викопану роботу.
  6. Оглянути захисний одяг, прийняти душ згідно правил особистої гігієни.
 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
  1. Дробильник повинен знати причини аварійних ситуацій і вміти їх ліквідувати.
  2. При виникненні аварійної ситуації, що представляє небезпеку для здоров'я і життя дробильника і виходу із ладу устаткування припинити роботу, повідомити оператора і майстра зміни. Вжити заходи до попередження людей, при нагоді – усунути.
  3. Ознаками можливих аварійних ситуацій, при яких негайно зупиняють устаткування є:
   1. Незвичайний шум і стукіт в зубчатому зачепленні.
   2. Немає масла в баку, немає масла на сливі в бак, температура масла вища 60 С.
   3. Немає вільного вибігу конуса дробарки (нормальний вибіг дробарки при нагріві масла до Т — 40 складає 70-90 сек.).
   4. Пошкодження футерованої броні чаші (великі тріщини або відвалені шматки броней, повністю випала одна або більше броней).
   5. Пошкоджені або підірвані броні обрамлення, броні траверси, ковпак.
   6. Зірвані болти або гайки кріплення траверси, чаші або фундаменту.
   7. Електродвигун обертається, а конус стоїть.
   8. Запах гару, диму біля приводу, шківів і ел.двигуна.
   9. Підвищений нагрів, вібрація ел.двигуна.
   10. Пробуксовують техстропні ремені.
  4. Для запобігання можливим аваріям дробильник здійснює постійний обхід і контроль за закріпленим устаткуванням, проводить своєчасний ремонт і обслуговування устаткування.
  5. У разі виникнення аварії дробильник повинен діяти згідно плану ліквідації аварій.
  6. Дробильник повинен уміти користуватися засобами пожежегасіння.
  7. У разі травмування припинити роботу, повідомити про це оператора і майстра зміни. При отриманні травми зберігати обстановку (якщо це не загрожує оточуючим) до прибуття майстра, відповідального за охорону праці або комісії, звернутися в медпункт.