1,6 0,09 49 0,9 105

2,0 0,08 0,14 48 53 0,63 1,3 102 108

2,5 0,071 47 0,45 99

3,15 0,063 46 0,32 96

4,0 0,056 0,1 45 50 0,22 0,45 93 99

5,0 0,056 45 0,18 91

6,3 0,056 45 0,14 89

8,0 0,056 0,1 45 50 0,11 0,22 87 93

10,0 0,071 47 0,11 87

12,5 0,09 49 0,11 87

16,0 0,112 0,20 51 56 0,11 0,20 87 92

20,0 0,140 53 0,11 87

25,0 0,18 55 0,11 87

31,5 0,224 0,40 57 62 0,11 0,20 87 92

40,0 0,280 59 0,11 87

50,0 0,355 61 0,11 87

63,0 0,45 0,80 63 68 0,11 0,20 87 92

80,0 0,56 65 0,11 87

Коректовані,

еквівалентні 0,1 50 0,2 92

коректовані рівні

Таблиця 8

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу

"б")

Гранично допустимі рівні по осях Х3, Y3, Z3

віброприскорення віброшвидкості

Середньогеометричні

частоти смуг, Гц м/с2 дБ м/с х 10-2 дБ

1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1

окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт.

1,6 0,0355 41 0,35 97

2,0 0,0315 0,056 40 45 0,25 0,50 94 100

2,5 0,028 39 0,18 91

3,15 0,025 38 0,13 88

4,0 0,0224 0,04 37 42 0,089 0,18 85 91

5,0 0,0224 37 0,072 83

6,3 0,0224 37 0,056 81

8,0 0,0224 0,04 37 42 0,0445 0,089 79 85

10,0 0,028 39 0,0445 79

12,5 0,0355 43 0,0445 79

16,0 0,045 0,08 43 48 0,0445 0,079 79 84

20,0 0,056 45 0,0445 79

25,0 0,071 47 0,0445 79

31,5 0,09 0,16 49 54 0,0445 0,079 79 84

40,0 0,112 51 0,0445 79

50,0 0,14 53 0,0445 79

63,0 0,18 0,32 55 60 0,0445 0,079 79 84

80,0 0,224 57 0,0445 79

Коректовані,

еквівалентні 0,04 42 0,079 84

коректовані рівні

Таблиця 9

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу

"в")

Гранично допустимі рівні по осях Х3, Y3, Z3

віброприскорення віброшвидкості

Середньогеометричні

частоти смуг, Гц м/с2 дБ м/с х 10-2 дБ

1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1

окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт.

1,6 0,0125 32 0,13 88

2,0 0,0112 0,02 31 36 0,089 0,18 85 91

2,5 0,01 30 0,063 82

3,15 0,009 29 0,0445 79

4,0 0,008 0,014 28 33 0,032 0,063 76 82

5,0 0,008 28 0,025 74

6,3 0,008 28 0,02 72

8,0 0,008 0,014 28 33 0,016 0,032 70 76

10,0 0,01 30 0,016 70

12,5 0,0125 32 0,016 70

16,0 0,016 0,028 34 39 0,016 0,028 70 75

20,0 0,0196 36 0,016 70

25,0 0,025 38 0,016 70

31,5 0,0315 0,056 40 45 0,016 0,028 70 75

40,0 0,04 42 0,016 70

50,0 0,05 44 0,016 70

63,0 0,063 0,112 46 51 0,016 0,028 70 75

80,0 0,08 48 0,016 70

Коректовані,

еквівалентні 0,014 33 0,028 75

коректовані рівні

6. Санітарні правила при роботі з обладнанням, що вібрує

6.1. До обладнання, що вібрує, відноситься обладнання, під час ро-

боти з яким виникає вібрація, що становить не менше 20 % від зна-

чення допустимих величин віброшвидкості та віброприскорення.

6.2. До експлуатації повинно допускатися тільки справне обладнан-

ня, що відповідає вимогам даних норм.

6.3. У технічному паспорті на обладнання, що вібрує, повинна бути

вказана максимальна сила натискання, яка потрібна для роботи машин

у паспортному режимі, та вага машини, що припадає на руки працюю-

чого.

6.4. Ручні машини, що проектуються та експлуатуються, повинні

відповідати вимогам даних Санітарних норм та правил та норматив-

но-технічних документів, погоджених з органами Держсанепіднагляду.

6.4.1. Вага ручної машини, її частин, пристосувань, оброблюваної

деталі, яка сприймається обома руками працюючого, повинна бути не

більше ніж 100 Н.

6.4.2. Машина, що важить понад 60 Н (включаючи масу вставного

інструменту, рукоятки, що приєднується, шлангів, тощо) повинна ма-

ти підтримуючі пристрої.

6.4.3. Сила натискання, що необхідна для роботи ручної машини у

паспортному режимі, не повинна перевищувати для одноручної машини

100 Н та для дворучної - 200 Н.

6.4.4. Держаки ручних машин, пристроїв, а також органів керування

повинні мати форму, зручну для роботи і не викликати охолодження

рук. Місця контакту з долоневою поверхнею повинні мати покриття з

коефіцієнтом тепловіддачі не більш ніж 5 х 10 Вт/м2 х град. або

повинні бути цілком виготовлені з матеріалів з коефіцієнтом теп-

лопровідності не більш ніж 0,5 Вт/м х град.

6.4.5. Вихлопи стисненого повітря чи відпрацьованого пару повинні

бути спрямовані таким чином, щоб не відбувалося обдування рук та

забруднення зони дихання працюючого.

6.5. Використання обладнання, що вібрує, не за призначенням та в

режимах, що відрізняються від паспортних, не дозволяється.

6.6. Проведення надурочних робіт з обладнанням, яке вібрує, забо-

роняється.

6.7. Роботи з обладнанням, що вібрує, слід проводити у зачинених

опалюваних приміщеннях, при оптимальних параметрах температури

повітря, відносної вологості, швидкості руху повітря з урахуванням

важкості роботи та періоду року.

6.8. Для роботи з обладнанням, що вібрує, на відкритому повітрі у

холодний період року у помірному кліматі для періодичного

зігрівання працюючих, повинні передбачатися спеціальні приміщення

з опаленням, та оптимальними параметрами температури, відносної

вологості, швидкості руху повітря.

Площа приміщень для зігрівання визначається з розрахунку на

одного працюючого у найбільш численну зміну, але вона повинна бути

не менш ніж ; приміщення повинно знаходитися не далі ніж 150

м від місця виконання робіт.

6.9. Режими праці робітників, що знаходяться в умовах дії локаль-

ної вібрації, розробляються відповідними міністерствами, відомс-

твами та промисловими підприємствами з урахуванням вимог, викладе-

них у р. 7.

6.10. Засоби індивідуального захисту (взуття, рукавиці та ін.) від

шкідливого впливу загальної та локальної вібрації повинні

відповідати вимогам ГОСТ 12.4.024. "ССТБ. Обувь специальная вибро-

защитная" та ГОСТ 12.4.002 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты

рук от вибрации. Общие технические требования".

7. Раціональні режими праці робітників вібронебезпечних професій

7.1. Раціональний режим праці робітників вібронебезпечних професій

встановлюється для конкретного робочого місця або виконання конк-

ретних технологічних операцій, якщо вібрація перевищує гранично

допустимі рівні не більше ніж на 12 дБ.

7.2. Раціональний режим праці може бути внутрішньозмінним, залежно

від часової структури робочої зміни або робочих циклів (днів,

вахт, тижнів).

7.3. Внутрішньозмінний режим праці при дії локальної вібрації.

7.3.1. В залежності від перевищення гранично допустимого рівня

вібрації за допомогою таблиці 10 визначається допустимий сумарний

час дії вібрації за 8-годинну робочу зміну.

Таблиця 10

Допустимий сумарний час дії локальної вібрації в залежності від перевищення

її гранично допустимого рівня

Перевищення Допустимий Перевищення Допустимий

гранично сумарний час дії гранично сумарний час дії

допустимого рівня вібрації за допустимого рівня вібрації за

вібрації, дБ зміну, хв. вібрації, дБ зміну, хв.

1 384 7 95

2 302 8 76

3 240 9 60

4 191 10 48

5 151 11 38

6 120 12 30

7.3.2. Якщо допустимий сумарний час дії вібрації більший за не-

обхідний технологічний час праці за зміну, то він повинен довільно

розподілятися у межах робочої зміни з додержанням 2 регламентова-

них перерв (перша - 20 хвилин за 1 - 2 годину від початку роботи,

друга - на 30 хвилин через 2 години після обідньої перерви) та

обідньої перерви тривалості не менш ніж 40 хвилин.

7.3.3. Якщо допустимий сумарний час дії вібрації менший за не-

обхідний технологічний час роботи за зміну, то встановлюється ча-

сова структура робочої зміни на підставі вібраційних циклів, що

регулярно перериваються. Останні становлять відрізки часу три-

валістю одну годину, на протязі якої робота у контакті з вібрацією

чергується з роботою без вібрації.

7.3.4. В залежності від рівня вібрації та кількості одногодинних

циклів за зміну обмежується сумарний час роботи в умовах дії

вібрації на протязі одногодинного вібраційного циклу згідно з таб-

лицею 11.

Таблиця 11

Обмеження сумарного часу роботі в умовах дії вібрації на протязі

одногодинного вібраційного циклу

Рекомендований допустимий сумарний час роботи в умовах дії

Перевищення вібрації, вплив якої регулярно переривається за кожний

гранично одногодинний вібраційний цикл для різної кількості цих

допустимого циклів

рівня, дБ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 50 50 50 50 50 50 50 50

2 50 50 50 50 50 50 49 49

3 50 50 50 50 50 46 42 40

4 50 50 50 50 44 40 37 34

5 50 50 50 43 38 34 31 30

6 50 50 45 37 33 30 27 26

7 50 50 38 32 28 25 24 22

8 50 42 32 27 24 22 20 19

9 50 36 27 23 20 19 18 17

10 50 30 23 20 18 16 15 14

11 43 25 20 17 15 14 13 12

12 36 21 17 14 13 12 11 10

(Приклад створення раціонального режиму праці подано у Додатку 12).

7.3.5. Рекомендована раціональна тривалість одноразової безперерв-

ної дії вібрації дорівнює 10 - 15 хвилин. До неї входять і мікро-

паузи тривалістю до 30 с.

7.3.6. Час регламентованих перерв вважається робочим часом, а ре-

жим праці повинен бути вказаний у робочому завданні.

7.3.7. При наявності супутніх шкідливих виробничих факторів час

дії вібрації на працюючих повинен бути зменшений згідно з Додатка-

ми 13 та 14.

7.4. Розрахунок раціонального режиму робочих циклів в умовах дії

локальної вібрації.

7.4.1. Визначають середнє вібраційне навантаження, отримане

працівником за цикл, за допомогою формули 5.

7.4.2. За різницею між середнім вібраційним навантаженням за цикл

та гранично допустимим визначають (таблиця 12) відношення доз, що

вказують на потрібне раціональне співвідношення робочих циклів з

дією вібрації та без неї.

Таблиця 12

Співвідношення доз вібрації

Різниця

рівнів, дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Відношення

доз, разів 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Різниця

рівнів, дБ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Відношення

рівнів, 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80

разів

Різниця

рівнів, дБ 20 - - - - - - - - -

Відношення

доз, разів 100 - - - - - - - - -

Приклад розрахунку наведено у Додатку 15.

8. Основні організаційно-технічні та лікувально-профілактичні за-

ходи щодо обмеження несприятливого впливу виробничої вібрації

на працюючих

8.1. До організаційно-технічних заходів відносяться:

- зменшення вібрації у джерелі виникнення конструктивними і техно-

логічними методами при розробці нових та модернізації існуючих ма-

шин;

- зменшення вібрації на шляху розповсюдження засобами віброізо-

ляції та вібропоглинання, наприклад, за рахунок застосування

спеціальних сидінь, майданчиків з пасивною пружинною ізоляцією,

гумових, поролонових та ін. вібропоглинаючих матеріалів, мастил

тощо;

- перевірка наявності вібраційних характеристик (ВХ) у паспортах

на машини, які щойно надійшли (в технічному паспорті машини по-

винні бути вказані ВХ та методи їх контролю відповідно до ГОСТ

12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования"),

а при відсутності їх, та у разі необхідності, проведення вхідного

контролю;

- своєчасне проведення планового та попереджувального ремонту ма-

шин з обов'язковим післяремонтним контролем вібраційних характе-

ристик;

- використання машин відповідно до їх призначення, передбаченого

нормативно-технічною документацією;

- своєчасне проведення ремонту профілів шляхів та поверхонь для

переміщення машин, їх покриттів, кріплень підтримуючих конструкцій

та ін., що впливають на вібраційні характеристики машин;

- виключення контакту працюючих з поверхнями, що вібрують, за ме-

жами робочого місця чи робочої зони (встановлення захисних за-

собів, сигналізацій, блокування, попереджувальних написів і т.

д.);

- не дозволяється обладнання постійних робочих місць без амортизу-

ючих сидінь;

- до експлуатації повинні допускатися тільки справні машини, що

відповідають вимогам даних норм.

8.2. Комплекс лікувально-профілактичних заходів містить:

- професійні і профілактичні огляди;

- режим праці;

- вітамінізацію;

- організацію профілактичного відпочинку, лікувальна гімнастика та

масаж рук;

- використання засобів індивідуального захисту.

8.3. До роботи операторами машин допускаються особи не молодші 18

років, які пройшли попередній медичний огляд, мають відповідну

кваліфікацію, склали технічний мінімум правил охорони праці та оз-

найомлені з характером впливу вібрації на організм.

8.4. Оператори машин, які зазнають у процесі трудової діяльності

впливу вібрації, підлягають щорічним періодичним медичним оглядам

відповідно до наказу МОЗ N 555 від 29.09.89 "О совершенствовании

системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных

транспортных средств" та наказу МОЗ N 45 від 31.03.94 р. "Про зат-

вердження Положення про порядок проведення медичних оглядів

працівників певних категорій" .

8.5. З метою підвищення стійкості організму операторів машин слід