3.5. При дії непостійної вібрації (крім імпульсної) параметром, що

нормується, є вібраційне навантаження (еквівалентний коректований

рівень, доза вібрації), одержане робітником протягом зміни та

зафіксоване спеціальним приладом або обчислене для кожного напрям-

ку дії вібрації (Х, Y, Z) за формулою:

t

Д = f U2(t)dt (4)

о

або

Lкор.екв. = Lкор + 10 Lg (t/tзм) (5)

де U(t) - коректоване по частоті значення вібраційного параметра у

момент часу t, мс-2 або мс-1;

t - час дії вібрації, година;

tзм - тривалість зміни, година.

Еквівалентний коректований рівень віброшвидкості або віброприско-

рення розраховується шляхом енергетичного додавання рівнів з ура-

хуванням тривалості дії кожного з них за таблицею п. 10.1 (Додаток

10).

3.6. При дії імпульсної вібрації з піковим рівнем віброприскорення

від 120 до 160 дБ, параметром, що нормується, є кількість

вібраційних імпульсів за зміну (годину), в залежності від трива-

лості імпульсу (Таблиця 4.)

4. Методи вимірювання виробничої вібрації

4.1. Вимірювальна апаратура повинна відповідати вимогам

чинного законодавства та мати діюче свідоцтво про держперевірку.

4.2. На початку та в кінці вимірювань проводять механічне (за до-

помогою вібростолу) аби електричне калібрування вібровимірювальної

апаратури. Різниця між цими калібруваннями не повинна перевищувати

1 дБ.

4.3. Виміри вібрації проводять у реальних умовах експлуатації об-

ладнання. При оцінці нових машин виміри проводять на налагодженому

устаткуванні, яке працює у паспортному чи типовому технологічному

режимі.

4.4. Вимірювання проводять безперервно або через рівні проміжки

часу (дискретно).

При дискретному вимірюванні спектрів або коректованих по частоті

рівнів інтервал між вимірами повинен бути не менш як 1 с. Показник

фіксується в момент виміру незалежно від значення показника за час

виміру.

При безперервному вимірі спектрів та коректованих по частоті зна-

чень час виміру повинен бути не менше 3 с.

4.5. Кількість вимірів повинна бути не менше 3.

При вимірі спектрів та коректованого по частоті значення пара-

метрів вібрації, якщо розбіжність значень вимірів перевищує 3 дБ

(у 1,5 рази), проводять два додаткових виміри. За різницею між

максимальним та мінімальним рівнями за п'ятьма вимірами визначають

коефіцієнт "К" за таблицею з довірчим інтервалом ±3 дБ з довірчою

імовірністю 0,95, за найближчим більшим до обчислювального значен-

ням "К" знаходять потрібну кількість вимірів (Табл. 1).

Таблиця 1

Потрібна кількість Різниця між максимальним та

вимірів мінімальним рівнями (дБ) К

5 5 1,7

6 6 - 7 2,1

7 8 2,5

8 9 2,9

9 10 3,3

У разі необхідності проводять додаткові виміри, обчислюють "К" доти, доки

обчислений коефіцієнт "К" не буде менший за табличний.

4.6. При безперервному вимірі вібраційного навантаження час спос-

тереження повинен бути не менш ніж 5 хвилин.

4.7. Якщо розбіжність значень вимірювань не перевищує 3 дБ (у 1,5

рази), за результат приймається середньоарифметичне значення.

Якщо розбіжність значень вимірювань перебільшує 3 дБ (більш ніж у

1,5 рази), за результат приймається середнє значення на основі

енергетичного підсумування.

4.8. Вимірювання локальної вібрації.

4.8.1. Точки вимірювання обирають у місці контакту оператора з по-

верхнею, яка вібрує.

4.8.2. Вібродатчик встановлюють на рівній, гладкій поверхні за до-

помогою шпильки М5 на різьбі (попередньо висвердлюється отвір і

нарізається різьба). У разі неможливості кріплення вібродатчика

шпилькою дозволяється використовувати перехідний елемент у вигляді

хомута, струбцини та ін.

Якщо місце контакту має покриття з еластичного матеріалу, або ру-

коятка не має жорстокої основи, то вібродатчик кріплять на метале-

ву пластину розміром 50 х 25 х зі шпилькою.

Маса перехідного елемента не повинна перевищувати 10 % маси

інструменту (деталі що обробляються), а маса вібродатчика - .

4.8.3. При проведенні приймальних випробувань інструментів вимірю-

вання вібрації проводять по трьох осях (Х л, Yл , Z л) ортогональ-

ної системи координат. Якщо значення вібрації по одній з осей пе-

ревищує її значення по другим осям на 6 дБ (у 2 рази) і більше, то

цей напрям вказується у паспорті на машину і по ньому проводять

виміри при наступному контролі. Вимірювання проводять в реальних

умовах експлуатації. Час усереднення приладу повинен бути не менше

1 с.

4.8.4. При вимірюванні імпульсної вібрації визначають максимальне

значення віброприскорення або його логарифмічний рівень при вико-

нанні не менше ніж 10 ударів або за час роботи не менш ніж одна

хвилина. Визначають кількість вібраційних імпульсів за робочу

зміну за даними хронометражу або розрахунковим шляхом. Розрахунок

ведуть за час роботи не менше 3 разів з інтервалом часу не менш

ніж 5 хвилин.

4.9. Вимірювання загальної вібрації.

4.9.1. Точки вимірювання загальної вібрації повинні знаходитись у

місцях контакту опорних поверхонь тіла людини з вібруючою площи-

ною:

- сидіння - для оператора, що сидить;

- підлога робочої зони, робочий майданчик - для оператора, що

стоїть. Для непостійних робочих місць чи робочих зон визначається

не менш ніж три точки контролю у місцях найбільших коливань, з

урахуванням часу перебування в них (не менш ніж 15 хв. за робочу

зміну).

4.9.2. Осі вимірювань загальної вібрації (Х 3, Y 3, Z 3) повинні

бути орієнтовані в ортогональній системі координат відносно тіла

людини, які вказані у додатку 1, з похибкою не більш ніж ±20°.

4.9.3. При вимірюванні загальної вібрації на підлозі може бути ви-

користана проміжна платформа (мал. не наводиться).

Мал. 1. Рекомендована конструкція та розміри проміжної платформи

для вимірювання загальної вібрації біля ніг оператора, що стоїть.

1 - різьбовий отвір для кріплення віброперетворювача

4.9.4. При вимірюванні загальної вібрації на сидінні з м'яким покриттям

можливе застосування проміжного жорсткого сталевого диска з

діаметром 200 ± та товщиною . Цей диск може використову-

ватись і при вимірах вібрації на підлозі. При вимірах вібрації

проміжна платформа та сталевий диск навантажуються масою операто-

ра.

4.9.5. При вимірюванні постійної вібрації протягом робочої зміни

проводиться не менш ніж 3 дослідження з розрахунком середнього ло-

гарифмічного за Додатком 5. Для вимірювань непостійної вібрації

проводиться не менш ніж 5 досліджень на кожному робочому місці з

інтервалами не менш ніж 30 хвилин.

Вимірювання вібрації проводиться відповідно до інструкції на про-

ведення вимірювань.

При використанні інтегруючих пристроїв час вимірювання кожного па-

раметра загальної вібрації повинен бути не менше ніж 1 хвилина.

При використанні тільки стрілочного вібровимірювального приладу

для визначення середнього значення по кожному параметру врахову-

ються показники пристрою через інтервали, які вказані у таблиці 2.

Таблиця 2

Рекомендований час для проведення вимірювань загальної вібрації

Смуги частот, Гц Інтервал між вимірами Кількість вимірів

(с)

0,8 до 5,0 5 6

від 0,6 до 20,0 3 5

від 25,0 до 80,0 2 5

Примітка. Середнє логарифмічне за вказаною кількістю вимірів розг-

лядається як результат одного дослідження.

5. Гранично допустимі величини параметрів виробничої вібрації, що

нормуються

5.1. Гранично допустимі величини постійної та непостійної локаль-

ної вібрації (крім імпульсної) при тривалості дії протягом 8 годин

наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Гранично допустимі рівні локальної вібрації

Гранично допустимі рівні по осях Хл, Yл, Zл

Середньогеометричні

частоти октавних віброшвидкість віброприскорення

смуг, Гц

м/с х 10-2 дБ м/с2 дБ

8 2.,8 115 1,4 73

16 1,4 109 1,4 73

31,5 1,4 109 2,7 79

63 1,4 109 5,4 85

125 1,4 109 10,7 91

250 1,4 109 21,3 97

500 1,4 109 42,5 103

1000 1,4 109 85,0 109

Коректований,

еквівалентний

коректований 2,0 112 2,0 76

рівень

5.2. При тривалості зміни 7 годин гранично допустимі коректовані

та еквівалентні коректовані рівні локальної вібрації дорівнюють

значенням для 8-годинної тривалості зміни.

При 6-годинній тривалості зміни ці показники дорівнюють для

віброшвидкості 113 дБ (2,3 х 10-2 м/с), а віброприскорення - 78 дБ

(2,3 м/с2).

5.3. Робота в умовах дії локальної вібрації, що перевищує гранично

допустиму більш ніж на 12 дБ, не дозволяється.

5.4. Гранично допустимі параметри імпульсної локальної вібрації

наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Гранично допустимі параметри імпульсної локальної вібрації

Діапазон Виміряні пікові рівні віброприскорення, дБ

тривалості

вібраційних 120 125 130 135 140 145 150 155 160

імпульсів,

мс Допустима кількість імпульсів

1 - 30* 160000** 160000** 50000 16000 5000 1600 500 160 50

(20000**) (20000**) (6250) (2000) (625) (200) (62) (20) (6)

31 - 1000* 160000** 50000** 16000 5000 1600 500 160 50 -

(20000**) (6250) (2000) (625) (200) (62) (20) (6) -

____________

* Вібраційні імпульси 1 - 30 мс мають місце на немеханізованому

інструменті, 31 - 1000 мс - на механізованому інструменті.

** Значення відповідає максимально можливій кількості імпульсів за

8-годинну зміну при частоті проходження 5,6 Гц. В дужках - допустима

кількість імпульсів за 1 годину.

5.4.1. Визначення вібраційного навантаження імпульсної вібрації при

послідовній роботі кількома інструментами наведено у Додатку 11.

5.5. Гранично допустимі рівні постійної та непостійної загальної вібрації

при тривалості дії протягом 8 годин наведеш у таблицях 5, 6, 7, 8, 9.

Таблиця 5

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 1 (транспортна)

Гранично допустимі рівні віброприскорення

м/с2 дБ

Середньогеометричні у 1/3 у 1/1

частоти смуг, Гц у 1/3 окт. у 1/1 окт. окт. окт.

Х3, Z0, Х3, Х3,

Z3 Z3 Z3 Z3

Y3 Y0 Y3 Y0

0,8 0,71 0,224 67 57

1,0 0,63 0,224 1,12 0,4 66 57 71 62

1,25 0,56 0,224 65 57

1,6 0,50 0,224 64 57

2,0 0,45 0,224 0,8 0,4 63 57 68 62

2,5 0,40 0,280 62 59

3,15 0,355 0,355 61 61

4,0 0,315 0,450 0,56 0,8 60 63 65 68

5,0 0,315 0,56 60 65

6,3 0,315 0,710 60 67

8,0 0,315 0,900 0,56 1,6 60 69 65 74

10,0 0,40 1,12 62 71

12,5 0,50 1,40 64 73

16,0 0,63 1,80 1,12 3,15 66 75 71 80

20,0 0,80 2,24 68 77

25,0 1,0 2,80 70 79

31,5 1,25 3,55 2,24 6,3 72 81 77 86

40,0 1,60 4,50 74 83

50,0 2,0 5,60 76 85

63,0 2,5 7,10 4,50 12,5 78 87 83 92

80,0 3,15 9,00 80 89

Коректовані,

еквівалентні 0,56 0,4 65 62

коректовані рівні

Продовження таблиці 5

Гранично допустимі рівні віброшвидкості

м/с2 х 10-2 дБ

Середньогеометричні

частоти смуг, Гц у 1/3 окт. у 1/1 окт. у 1/3 окт. у 1/1 окт.

Х3, Х3, Х3, Х3,

Z3 Z3 Z3 Z3

Y3 Y3 Y3 Y3

0,8 14,00 4,5 129 119

1,0 10,00 3,5 20,0 6,3 126 117 132 122

1,25 7,10 2,8 123 115

1,6 5,0 2,2 120 113

2,0 3,5 1,8 7,1 3,5 117 111 123 117

2,5 2,5 1,8 114 111

3,15 1,8 1,8 111 111

4,0 1,25 1,8 2,5 3,2 108 111 114 116

5,0 1,00 1,8 106 111

6,3 0,80 1,8 104 111

8,0 0,63 1,8 1,3 3,2 102 111 108 116

10,0 0,63 1,8 102 111

12,5 0,63 1,8 102 111

16,0 0,63 1,8 1,1 3,2 102 111 107 116

20,0 0,63 1,8 102 111

25,0 0,63 1,8 102 111

31,5 0,63 1,8 1,1 3,2 102 111 107 116

40,0 0,63 1,8 102 111

50,0 0,63 1,8 102 111

63,0 0,63 1,8 1,1 3,2 102 111 107 116

80.0 0,63 1,8 102 111

Коректовані,

еквівалентні 1,1 3,2 107 116

коректовані рівні

Таблиця 6

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 2

(транспортно-технологічна)

Гранично допустимі рівні по осях Х3, Y3, Z3

віброприскорення віброшвидкості

Середньогеометричні

частоти смуг, Гц м/с2 дБ м/с х 10-2 дБ

1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1

окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт.

1,6 0,25 58 2,5 114

2,0 0,224 0,4 57 62 1,8 3,5 111 117

2,5 0,20 56 1,25 108

3,15 0,18 55 0,9 105

4,0 0,16 0,28 54 59 0,63 1,3 102 108

5,0 0,16 54 0,50 100

6,3 0,16 54 0,40 98

8,0 0,16 0,28 54 59 0,32 0,63 96 102

10,0 0,20 56 0,32 96

12,5 0,25 58 0,32 96

16,0 0,315 0,56 60 65 0,32 0,56 96 101

20,0 0,40 62 0,32 96

25,0 0,50 64 0,32 96

31,5 0,63 1,12 66 71 0,32 0,56 96 101

40,0 0,80 68 0,32 96

50,0 1,00 70 0,32 96

63,0 1,15 2,25 72 77 0,32 0,56 96 101

80,0 1,60 74 0,32 96

Коректовані,

еквівалентні 0,28 59 0,56 101

коректовані рівні

Таблиця 7

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу

"а")

Гранично допустимі рівні по осях Х3, Y3, Z3

віброприскорення віброшвидкості

Середньогеометричні

частоти смуг, Гц м/с2 дБ м/с х 10-2 дБ

1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1

окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт.